Senast uppdaterad

2020-10-08

Satsa på modersmålet i grundskolan!

Trots alla möjligheter med flerspråkighet både för eleven och samhället prioriteras modersmålsundervisningen alltför ofta ned. Lärarförbundets förbundsstyrelse har nio områden som kommuner och fristående skolor behöver satsa på.

En fungerande modersmålsundervisning med legitimerade modersmålslärare en av nycklarna till en framtidssäkring av Sverige.

Johanna Jaara Åstrand med flera i en debattartikel på Sveriges nationaldag. "Ja, vi vill leva, vi vill dö i ett flerspråkigt Norden"

En flerspråkig och mångkulturell grundskola!

I grundskolan finns världen representerad och vårt land kan utvecklas genom att ta vara på de fördelar en flerspråkig och mångkulturell befolkning kan ge.

Vilka specifika kunskaper och förmågor som kommer behövas i framtiden går inte att veta, men språkkunskaper behövs både nu och framöver. Kommunikation på modersmålet är en av EU:s åtta nyckelkompetenser och det är dessutom en demokratisk rättighet att bibehålla och utveckla sitt modersmål. Vi måste värna och utveckla rätten till modersmålsundervisning!

Forskning visar att det går bättre att lära sig ett nytt språk om man har goda kunskaper i sitt modersmål. Det stärker också identiteten och bidrar till högre betyg i skolans andra ämnen.

Modersmålsämnets ställning är inte så stark som den borde vara i svensk skola. Ämnet finns inte med i timplanen och har därför ingen garanterad undervisningstid. Modersmålslärarna har heller inte legitimation.

Många skolor arbetar systematiskt med flerspråkig pedagogik, så kallad translanguaging, och ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, vilket är gynnsamt för alla elever.

Att göra de största modersmålen till moderna språk är möjligt enligt skollagen, och det skulle öppna ännu en väg till en flerspråkig grundskola.

Det här driver Lärarförbundet!

  • att modersmål ska bli ett eget ämne med garanterad undervisningstid i timplanen.
  • att modersmålslärare ska omfattas av lärarlegitimationen.
  • att modersmålsundervisning ska vara en rättighet från förskoleklass.
  • att tid och förutsättningar ska säkerställas så att lärare, modersmålslärare och studiehandledare på modersmål ska kunna planera och utveckla undervisningen tillsammans.
  • att elevens rätt till studiehandledning på modersmålet stärks utifrån elevens individuella behov i alla årskurser.
  • att satsningar görs för att stärka och utveckla svenska som andraspråk.
  • att tid och förutsättningar ska säkerställas så att lärare kan planera och möjliggöra en flerspråkig ämnesundervisning.
  • att förutsättningar för elever att kunna visa sina kunskaper i olika ämnen på sitt starkaste språk ska säkerställas.
  • att fler språk görs om från modersmålsundervisning till moderna språk.