Senast uppdaterad

2018-10-25

Dag 3 av Lärarförbundets kongress 23-26 oktober 2018

Här följer en sammanfattning från kongressdag 3 med några klipp från livesändningen.

Kongressaktuellt dag 3

Gästtalare Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

8.15: Anna Ekström besökte kongressen och inledde med att tala om händelsen på Kronan i Trollhättan för tre år sedan, när hela Skolsverige fick sorg.
– Vi pratar alltför ofta om gärningsmannen men inte om dem som miste livet.
Anna Ekström berättade hur Kronan med tiden reste sig och gick vidare.

Gymnasieministern pratade vidare om den skolutveckling som utgår från verkligheten i klassrummet där alla barn lär sig så mycket som möjligt och alla lärare får jobba så klokt som möjligt.

– Det sätt som svenska skolan har välkomnat alla nyanlända elever på är bland det vackraste jag sett i hela mitt yrkesliv!

Anna Ekström betonade att skolan är en nationell angelägenhet.

– Den lärarbrist som vi alla lever mitt i kommer kräva mycket stort arbete. Vi måste se till att läraryrket uppfattas som ett attraktiv yrke. För dem som är lärare, för dem som varit lärare och för dem som ännu inte är lärare. Annars kommer inga insatser att hjälpa. Och hur skulle ett samhälle utan lärare se ut?

Anna Ekström hyllade alla fantastiska arbetsinsatser och fick applåder från kongressen.

Lärarstiftelsen

9.00: Eva-Lis Sirén från Lärarstiftelsen presenterade projektet En sagolik skola. Därefter föredrog revisor sin rapport över Lärarstiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse för åren 2014-2017.Dessa lades av kongressen till handlingarna.

Till styrelse i Lärarstiftelsen valdes:

Alicia Eriksson
Ann-Charlotte Eriksson
Klas Holmgren
Per Hellström
Fredrik Sandström
Eva-Lis Sirén

Föredragning Rådslag 1

9:30 Kent Andersson, redaktionskommitténs sammankallande föredrar Rådslag 1 gällande Styrdokument: Vision, uppdrag, identitet, värderingar, Agenda för en stark profession och Verksamhetsinriktning 2019-2022. Ett justerat förslag presenterades.

Redaktionskommitténs förslag:

Vision: En stolt profession, samlad i en stark facklig organisation. Med gemensam kraft bygger vi framtid.

Uppdrag: Lärarförbundets uppdrag är att vara professionens samlade, starka och yrkesstolta röst. Genom Lärarförbundet driver vi våra villkors- och yrkesfrågor och förbättrar därmed vår arbetsmiljö, våra förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

Identitet: Vi är engagerande, öppna, kompetenta och drivande. Tillsammans får vi rätt saker att hända.

Värderingar:

 • Starkare tillsammans
 • Solidaritet
 • Livslångt lärande
 • Mänskliga rättigheter
 • Demokrati
 • Partipolitiskt obundet

Några av de föreslagna ändrade skrivningar i Agenda för en stark profession

”Som professionens förbund driver vi yrkes- och villkorsfrågorna som en helhet”

"Arbetsmiljö är ett prioriterat uppdrag för Lärarförbundet att jobba med."

”Lönernas positiva utveckling sker samtidigt som arbetsmiljön stärks.”

”Staten och huvudmännen ansvarar för att ge lärare och skolledare rätt förutsättningar och en god arbetsmiljö.”

”Vi är en viktig samhällsaktör och värnar den svenska partsmodellen centralt och lokalt.”

”Starka kollektivavtal och trygghetssystem som förbättrar medlemmarnas villkor och bidrar till läraryrkets attraktivitet gör att professionen klarar nödvändiga omställningar i ett samhälle och utbildningssystem som ständigt förändras.”

Dialog i förbundet

”Vi använder befintliga och utvecklar nya arenor och former som gör det enkelt och attraktivt att engagera sig i och påverka inom Lärarförbundet tillsammans med andra lärare.”

”En bred dialog med medlemmar med och utan förtroendeuppdrag är viktigt i utvecklingen av vår organisation.”

Protokollsanteckning

Tvistehantering Yrkande #10

Redaktionskommittén konstaterar att det finns behov av att se över hur kunskapen om och hanteringen av tvister ser ut och fungerar i organisationen. Kommittén rekommenderar förbundsstyrelsen att beakta detta under kongressperiodens första hälft.

Redaktionskommittén föreslår kongressen att:

att anta förslaget till vision, uppdrag, identitet och värderingar, (bilaga 2)

att anta förslaget för Agenda för en stark profession, (bilaga 2)

att anta förslaget till verksamhetsinriktning 2019-2022, (bilaga 2).

att det uppdrag som antas ska infogas i stadgarna som Ändamål under § 1.2 och ersätta nuvarande skrivningar

att de värderingar som antas ska infogas i stadgarna som Grundläggande värderingar under § 1.1 och ersätta nuvarande skrivningar.

Johanna Jaara Åstrand tackade redaktionskommmittén för arbetet med att förtydliga förslaget och meddelade att styrelsen drar tillbaka sitt ursprungliga förslag till förmån för det nya förslaget.

Val av förbundsstyrelse, revisorer och valberedning

11.00

Johanna Jaara Åstrand valdes till ordförande för Lärarförbundet.
Maria Rönn valdes till 1:e vice ordförande.
Robert Fahlgren valdes till 2:e vice ordförande.

Till ledamöter i förbundsstyrelsen valdes:

Terje Adkins, Göteborg.
Jenny Andersson, Trollhättan.
Sandra Asp Axelsson, Borlänge.
Erica Bäck, Göteborg.
Mikael Forsberg, universitet och högskola
Line Isaksson, Nässjö.
Anna-Mia Nilsson, Göteborg.
Anna Ohlskog, Umeå
Louise Plobeck, Uppsala.
Pia Rizell, Örebro.
Sara Sundström, Arjeplog.
Johan Törnroth, Stockholm.
Sandra Wahlström, Linköping.
Marie Wall Almqvist, Malmö.

Till revisorer valdes:

Gunnel Ahlgren ordinarie
Anita Mellberg ordinarie
Johan Lindhagen suppleant
Anna Söderlund suppleant

Till valberedning valdes:

Camilla Adam
Magdalena Borgemo
Eva Carlsson
Anna Grenhage
Hans Gustafsson
Monica Hedström
Monica Karlsson
Carolina Morell
Jesper Rehn

Den nyvalda förbundsstyrelsen.

Gästföreläsare: Eva Nordmark, TCO:s ordförande

Eva Nordmark påminde kongressen om de grundläggande fackliga idéerna:

– De grundläggande idéerna består, vetskapen om att vi är starkare tillsammans. När lärare och andra yrkesgrupper har de bästa villkoren i sitt arbete, så skapas ett bättre samhälle.

Eva Nordmark tog upp strukturomvandlingarna i samhället men menade att det inte finns någon anledning till att vara ängslig. Hon är övertygad om att digitalisering, AI och robotisering kommer att bidra till fler och bättre jobb. Arbetsuppgifter som sliter ut folk försvinner.

– Vi ska kunna ägna oss åt kärnuppgifterna i vårt yrke. Men det är också viktigt att skapa möjligheter till omställning, därför är kompetensutvecklingen avgörande. Det behövs en ny kompetensförsörjningsreform. Lärarbristen innebär t ex att vi måste bredda rekryteringen in i läraryrket.

Vi måste gå från fackligt ”lidarskap” till fackligt ledarskap

Hon efterlyste blocköverskridande överenskommelser för att vi ska få välfärd av hög kvalitet i hela landet, kompetensförsörjning, och en bra skolpolitik. Men hon efterlyste också att beslutsfattare måste kunna visa tillit till professionens förmåga att driva sin egen utveckling.

– Det måste bli ett stopp på den politiska klåfingrigheten!

Som ett exempel sa hon att många vill vara med och ”tycka till” om de beslut som fattas på kongressen.

– Det visar hur viktig er kongress här är, men kom ihåg att det är ni som fattar era egna beslut.

Eva Nordmark menade att vi aldrig får slå oss till ro.

– Vi måste gå från fackligt ”lidarskap” till fackligt ledarskap. Vi ska inte gnälla utan kavla upp ärmarna och förstå att det är vi som har makt att förändra i vårt fackförbund. Vi måste våga vara i ständig rörelse, det tema som ni faktiskt har för kongressen: rätt kurs mot framtiden.

Eva Nordmark lyfte upp Lärarförbundets medlemsdialog som ett framgångsrecept som andra fackförbund kan inspireras av.

– Var stolta över ert viktiga arbete - ni gör skillnad!

​Inspirationsföreläsning: Ann-Therese Enarsson, VD för tankesmedjan Futurion

14.00 Ann-Therese Enarsson gjorde en framtidsspaning kring lärarollen och lärandet med tanke på digitaliseringens konsekvenser utmaningar och kompetensbehov.

Beslutsplenum 1

Kongressen:

 • antog enligt redaktionskommitténs förslag ”Vision” samt ”Agenda för en stark profession”.
 • antog att det ”Uppdrag” som antas ska ingå i stadgarna som Ändamål och ersätta nuvarande skrivningar.
 • antog redaktionskommitténs förslag till "Uppdrag".
 • antog att de ”Värderingar” som antas ska infogas i stadgarna som "Grundläggande värderingar" och ersätta nuvarande skrivningar.
 • antog redaktionskommitténs förslag till "Värderingar".
 • avslog yrkande 9, 10 samt 18.
 • antog ”Verksamhetsinriktning 2019-2022”.

Kongressen antog nytt uppdrag för Lärarförbundet: att vara professionens samlade, starka och yrkesstolta röst. Genom Lärarförbundet driver vi våra villkors- och yrkesfrågor och förbättrar därmed vår arbetsmiljö, våra förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.