Senast uppdaterad

2021-08-24

Samlade verktyg och material

Här samlar vi en del av Lärarförbundets stöd, information och verktyg för arbetet för en bättre arbetsmiljö och bättre löner. Ett urval av Lärarförbundets egna material och stöd finns därför samlat här för att underlätta ert arbete.

Meny

Arbetsmiljö - arbeta metodiskt - hela året

I arbetsmiljö ingår fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden. Skolans arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och belastning är områden som hör tätt ihop och är viktiga nycklar för att förbättra skolans resultatutveckling och läraryrkets attraktivitet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska pågå på varje arbetsplats.

All tillgänglig lärarkompetens behöver tas till vara på ett hållbart sätt. Varje lärares uppdrag och förutsättningar ska vara i balans och innebära en rimlig belastning. Organisation, tjänsteplanering och bemanning ska ta hänsyn till lärares individuella förutsättningar och utgå ifrån att allt arbete ska rymmas inom arbetstiden.

- balans mellan uppdrag, ansvar och förutsättningar

- praktisk planering för en hållbar vardag

Med schemakoll menar vi att du har koll på att du har

 • en rimlig veckoplanering, med rast, paus, ställtid och tid för alla arbetsuppgifter. Bra att uppdatera inför uppdragsdialog, medarbetarsamtal, tjänsteplanering och skyddsrond. Här finns digitala verktyg för att följa "nio steg" som du hittar längre upp här på sidan. Papper och penna funkar också:)
 • ett arbetstidsschema som följer ditt avtal. Kom ihåg att utgå ifrån när du måste komma till arbetet och när du kan gå hem, och att stämma av det med din chef.

"Schemakollen" är digitala verktyg till hjälp för att få schemakoll. Det är excelfiler du laddar hem och arbetar i. Instruktioner finns i verktyget. och utförligare på webben. De hjälper dig att följa "nio steg" som du hittar längre upp här på sidan.

Schemakollen – vecka

Schemakollen – år- ha koll på planeringen och på dig själv

Arbetstid

Hur lärares arbetstid används och förläggs har betydelse för att lärares kompetens tas till vara på bästa sätt med en rimlig arbetsbelastning. Att i förväg planera arbetstidens förläggning ger bättre möjligheter att arbetstiden används när den bäst behövs och att håller sig inom ramarna i lag och avtal. Det blir också lättare att se om arbetsuppgifterna ryms när ramen gjorts synlig.

- ett korrekt arbetstidsschema

- så ska det funka

Film: Så fungerar lärares arbetstid

Filmen "Så fungerar lärares arbetstid" har två delar

-vad lagar och avtal säger om lärares arbetstid

-hur ni kan planera arbetstiden på ett bra sätt så att

 • allt arbete ryms inom arbetstiden
 • arbetstidsschemat följer avtalet
 • den praktiska planeringen ger förutsättningar för en god arbetsmiljö i vardagen

Film: Så får du koll på din arbetstid

I filmen "Så får du koll på din arbetstid" går Sally Gordon igenom vad som gäller för lärares arbetstid, att mycket i grunden är som för andra men också vad som är speciellt för lärare med ferietjänst.

Viktiga avsnitt handlar om

 • reglerad arbetstid
 • oreglerad arbetstid
 • ferietjänst
 • förtroendearbetstid
 • avräkningsperioder och årsarbetstid
 • beskriv din verklighet - berätta och dokumentera

Argument för högre lärarlöner

Konkurrenskraftiga löner, goda möjligheter till löneutveckling under pågående anställning och en lönesättning som speglar olika ansvar och arbetsinsatser på ett begripligt sätt utan att ge negativa effekter på arbetsmiljön är viktiga för kompetensförsörjningen.

Det partsgemensamma materialet om lön på den partsgemensamma webben beskriver ganska grundligt vad som behöver diskuteras mellan parterna och på alla arbetsplatser för när det gäller löneutveckling och lönesättning.

Argument för att lärarlönerna fortfarande behöver uppvärderas, konkreta hjälpmedel för att analysera lönestrukturer och hur man konkret arbetar för att genomföra löneöversyner med kvalitet ges mindre utrymme. En del sådant material finns därför samlat här tillsammans med några sidor som vänder sig till ombud.

För att fler ska vilja bli och förbli lärare behöver alla arbetsgivare erbjuda konkurrenskraftiga löner. Vi i Lärarförbundet kan bidra till att de förstår det.

Lönestruktur och analys

Vad ska en lönestruktur spegla? Vilka skillnader är önskvärda inom och mellan yrkeskategorier? Vad ska skillnaderna spegla? Erfarenhet och kompetens nämns tydligare i Skolavtal 21, men för att uppnå en lönestruktur som allmänt upplevs som motiverad och begriplig behöver ni ta hänsyn till fler aspekter. Det kräver samtal om hur lönestrukturen bör se ut och att ni har en bild av hur den ser ut idag.

- statistik m m

Lönesättning och löneöversyn

Film: Allt hänger ihop

För ombud

Här finns utvalda länkar till sidor som vänder sig till ombud på teman som Skolavtal21, arbetsmiljö, lön och samverkan.

Stödmaterial till avdelningsstyrelser och ombud

Arbetsplatsdialogen - tillsammans på varje arbetsplats

Nedan kan du se en film där förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand, andre viceordförande Robert Fahlgren, förhandlingschef Mathias Åström och vår kommunikatör Linda Jerand berättar mer. Dialogen är ett av våra viktigaste verktyg för att fånga upp diskussionerna på arbetsplatserna.

Häng med och gör dialogen du också!

Strategisk kompetensförsörjning

Argument och underlag för resonemang om kompetensförsörjning

Partsgemensamt arbete

Ta del av allt partsgemensamma arbete som Lärarförbundet tagit fram tillsammans med SKR, Sobona och LR. Här finns ytterligare verktyg och material att arbeta med för att nå önskat resultat med strategisk kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning skola

Konkurrenskraftiga löner, goda möjligheter till löneutveckling under pågående anställning och en lönesättning som speglar olika ansvar och arbetsinsatser på ett begripligt sätt utan att ge negativa effekter på arbetsmiljön. Det partsgemensamma materialet om lön på den partsgemensamma webben beskriver ganska grundligt vad som behöver diskuteras mellan parterna och på alla arbetsplatser för när det gäller löneutveckling och lönesättning. Argument för att lärarlönerna fortfarande behöver uppvärderas, konkreta hjälpmedel för att analysera lönestrukturer och hur man konkret arbetar för att genomföra löneöversyner med kvalitet ges mindre utrymme. En del sådant material finns därför samlat här tillsammans med några sidor som vänder sig till ombud.

Övrigt