Senast uppdaterad

2020-04-10

Så vill Lärarförbundet förbättra arbetssituationen för lärare i fritidshem

Fritidshemmen berikar grundskolans verksamhet och är viktig för elevers utveckling. Men en ny rapport bland lärare i fritidshem visar att de går på knäna, att bristerna drabbar både kvalitet och arbetsbelastning. Lärarförbundet har identifierat problemen och sjösatt en ny politik för att få bukt på arbetssituationen så att verksamhet, medarbetare och elever ska blomstra och nå sin fulla potential.

Rapporten: ”Läget i våra fritidshem är alarmerande”

Det säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet om den arbetssituation som rapporten speglar.

Enligt undersökningen som Lärarförbundet gjort bland sina medlemmar och lärare i fritidshem är en av de största utmaningarna som medlemmarna ser med sin arbetssituation att de inte har tillräckliga resurser att ta hand om barn med behov av särskilt stöd. De betonar också de stora elevgrupperna, att lokalerna inte är anpassade för verksamheten och att det saknas tid för planering, reflektion och utveckling av undervisningen.

Bristen på lärare akut

Dessutom är bristen på lärare akut. Det är den lärarkategori där lärarbristen i relation till lärargruppens storlek är som störst.

- Lärare i fritidshem är en av de yrkesgrupper som har högst sjukskrivningstal på hela svenska arbetsmarknaden. Vi kräver att huvudmännen ska agera kraftfullt för att skapa balans mellan krav och resurser i arbetet för lärare i fritidshem, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Samtidigt vittnar flera lärare om det givande arbetet de får utöva när de får rätt förutsättningar – med möjligheter att stötta elever att bli trygga, kreativa och kommunikativa individer.

Johanna Jaara Åstrand: ​"Tänk vad som kan hända om förutsättningarna blir bättre!"

- De egenskaper som är allra viktigast på morgondagens arbetsmarknad och för att bli en samhällsmedborgare i en globaliserad värld är precis vad fritidshemmen låter eleverna utveckla. I många fritidshem sker underverk med små medel. Men tänk vad som kan hända om förutsättningarna blir bättre!

Läs mer om rapporten ovan.

Så skapar vi framtidens fritidshem – Lärarförbundets fritidshemspolitik

Fritidshemmen har en enorm potential att vara en fantastiskt viktig verksamhet för en majoritet av alla barn i Sverige. Det kan också vara en spännande, utvecklande och hållbar arbetsplats för tiotusentals lärare och andra anställda. Men det sker inte av sig självt. Det kommer att krävas politisk vilja och stora resurser – både på nationellt och lokalt plan – för att fritidshemmen ska kunna fortsätta att utvecklas och bli den unika verksamhet som den har möjlighet att vara.

- Med satsningar på fler lärare i fritidshem, högre löner, bättre arbetsvillkor kan vi höja lärareffekten i fritidshemmen. Politikerna måste tillföra de resurser som möjliggör för verksamheten att leva upp till hela sin potential. Det är bedrövligt att verksamheten inte prioriteras högre av politiken, tänk om och gör rätt! säger Johanna Jaara Åstrand.

I Lärarförbundets politik för framtidens fritidshem identifieras vilka satsningar som måste göras för att fritidshemmen ska bli en bättre arbetsplats för sina medarbetare och ge ännu tydligare positiva avtryck för både elever och vuxna i hela skolsystemet. Några exempel på våra politiska krav:

  • Inför nationella riktmärken för elevgruppernas storlek och upprätta en plan för hur riktmärkenas nivåer ska nås.
  • Satsa resurser för högre lärartäthet genom fler utbildade lärare i fritidshemmen.
  • Säkra tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling av all undervisning för varje lärare i fritidshemmen, som schemaläggs varje vecka, både enskilt och med kollegor.

Line Isaksson, lärare i fritidshem: ”Fritidshemmet är en del av lösningen på världens bästa skola, men kompetensbristen och de stora elevgrupperna måste åtgärdas snarast”

Line är lärare i fritidshem och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse och så här beskriver hon nuläget i fritidshemmen. Hon kallar det resursslöseri och något som politiker och huvudmän måste ta ansvar för.

Läs hela intervjun med Line Isaksson.

Anneli Arvidsson, lärare i fritidshem: ”Min dröm är att politikerna ger fritidshemmen samma förutsättningar som grundskolan!”

Annelie stormtrivs med sitt yrke som lärare i fritidshem. Men hon ser även många utmaningar.

- Vi har mer krav idag vilket är bra för utvecklingen, yrkets status och elevernas lärande. Men resurser och stöd från chef och huvudman har inte följt med i utvecklingen. Mycket av arbetet görs av folket på golvet, säger hon.

Läs hela intervjun med Annelie Arvidsson.

Marina Bildtse Vennerholm, lärare i fritidshem: ”En egen biträdande rektor i fritidshemsverksamheten ger fokus och styrning”

Marina blev årets lärare i fritidshem 2014, ett yrke hon tycker är viktigt. ”Det är härligt att se unga växa!Samtidigt säger hon att arbetsbördan har ökat för fritidshemspersonalen utan att de har fått mer planeringstid, och att samverkan med grundskollärarna har minskat.

- Många kolleger upplever arbetssituationen som tuff.

Och om hon fick påverka skulle fritidspedagogiken i större utsträckning användas i grundskolan för att inspirera och ge andra perspektiv på lärandet. Dessutom skulle hon vilja få mer tid och resurser för varje individ och dess behov. Läs hela artikeln med Marina Bildtse Vennerholm.

Media om läget i fritidshemmen

TV4 Nyhetsmorgon

Lärarförbundet: "En krisartad situation på våra fritids"
Vi har nästan en halv miljon inskrivna elever på våra fritidshem men vi har aldrig haft en så låg lärartäthet. Det är en ekvation som inte går ihop.

TV4 Kvällsnyheterna

Tre av fyra lärare i fritidshem svarar att de har för hög arbetsbelastning. Dåliga lokaler och brist på utbildade kollegor.

Vi vill få ner gruppstorlekarna och efterlyser nationella riktlinjer. Vi måste få till kraftiga satsningar på fler utbildade lärare i fritidshem. Och insatser som säkerställer att de lärare som finns får tid att planera och utveckla verksamheten i enlighet med det uppdrag de har. Johanna Jaara Åstrand

TV4 Nyheterna

Det har aldrig varit så många elever inskrivna på fritidshem. Samtidigt har inte antalet utbildade lärare ökat i samma takt. Lärarförbundet kräver därför bättre villkor för lärare i fritidshem.
Rekordmånga fritidsbarn får personalen på knäna

Lärarnas tidning

1. Tre av fyra lärare i fritidshem har för hög arbetsbelastning. 15 procent hinner inte ta rast. Det visar en ny undersökning från Lärarförbundet.

2. ”Nu måste det hända något” Fritidspedagogen Maria Ekeros tycker att hennes yrkesgrupp har prioriterats för lågt under en allt för lång tid.

SVT

Endast 39 procent av de som arbetar på fritidshem har en pedagogisk högskoleutbildning, enligt Skolverket. En krisartad situation som borde retts ut igår enligt Lärarförbundet.
– Utvecklingen går åt helt fel håll, säger förbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.


Läs mer om Lärarförbundets rapport om lärare i fritidshems arbetssituation.

Läs mer om Lärarförbundets politik för lärare i fritidshem.