Så har Lärarförbundets medlemmar påverkats av corona

Coronapandemin innebär en svår situation för landets förskolor och skolor. En undersökning som Lärarförbundet genomförde i maj 2020 visar en markant ökad arbetsbelastning, och utmaningar med distansundervisning.

Inledning

Under coronapandemin har Sverige valt att hålla förskolan och skolan öppen, men rekommenderat distansundervisning för gymnasiet, vuxenutbildning, yrkeshögskolor, högskolor och universitet. 

Det har lett till stora förändringar för förskolorna och skolorna, vilket framgår tydligt i Lärarförbundets rapport Ett ohållbart uppdrag (pdf), som baseras på en undersökning som Lärarförbundet genomförde i maj 2020, med hjälp av Kantar Sifo.

Rapporten visar att läget inom skolan och förskolan är akut. Arbetsbelastningen och dubbelarbetet har ökat, och det finns flera utmaningar med distansundervisningen.

Trots kaoset ställs ändå samma krav på förskolan och skolan som förut.

Undersökningen är gjord i Lärarförbundets medlemspanel hos Kantar Sifo. Personal från förskola till högskola ingår i panelen.

Läs hela rapporten!

Arbetsbelastningen har ökat kraftigt

Hela 67 procent av de tillfrågade svarade att deras arbetsbelastning hade ökat under coronapandemin.

Många har tvingats undervisa både närvarande och frånvarande elever, och täcka upp för frånvarande kolleger.

Var fjärde lärare rapporterar dessutom att hen själv måste genomföra den extra städning som riktlinjerna kräver.

Värst är det för lärare i grundskolan där åtta av tio lärare i årskurs ett till tre, och tre av fyra lärare i årskurs fyra till sex, svarade att arbetsbelastningen har ökat.


Stor oro för sjukskrivning på grund av stress

Hela 65 procent sa sig vara oroliga för att deras kollegor ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress om coronapandemin fortsätter i höst.


Svårare att lära eleverna

Tre av fem lärare rapporterar att det under coronapandemin har blivit svårare att lära eleverna det de ska, och det gäller speciellt lärare som undervisar digitalt.

På vuxenutbildningen är siffran särskilt alarmerande. Här uppger nio av tio att det har blivit svårare.


Lärarförbundets krav

Lärarförbundet kräver en rad åtgärder för att förbättra situationen i landets förskolor och skolor.

Arbetsbelastning och undervisning

 • För att göra lärarnas arbetsbelastning rimlig och minska lärarnas dubbelarbete måste regeringen dra tillbaka delar av förordningen för grund- och gymnasieskola. Det ska inte vara tillåtet att bedriva både när-, fjärr- och distansundervisning parallellt. Begreppen frånvaro och närvaro för elever måste gälla.
 • Kraven på skolan och lärarna måste anpassas under pandemin – det går inte att kräva samma kvalitet som i ett normalläge. Det är situationen på den enskilda skolan, utifrån till exempel hur många ordinarie lärare som är frånvarande, som ska avgöra om:
  - betyg för årskurs 6–8 kan sättas
  - utvecklingssamtal kan hållas
  - bedömningsstöd i årskurs 1 kan genomföras
  - kartläggning inom Läsa-skriva-räkna-garantin i förskoleklass kan genomföras
 • Vissa moment i undervisningen har varit lättare än andra att tillgodose under våren. Det är lärarprofessionen som bäst kan avgöra hur undervisningen ska genomföras så att den högsta möjliga utbildningskvaliteten för eleverna säkerställs. Skolinspektionens kvalitetsgranskningar bör därför stoppas så länge pandemin pågår.
 • Närundervisning ska vara grundprincipen i svensk skola. Fjärr- och distansundervisning måste kringgärdas av tydliga regler.
 • Huvudmännen ska inte tillåtas stjäla undervisningstid genom att kräva inrapportering av betyg innan terminens slut. Skollag och förordningar måste ändras från “betyg ska sättas vid terminens slut” till “betyg ska sättas när terminen eller läsåret avslutas”.
 • Regeringen bör initiera forskning, utvärdering och analys av coronapandemin på nationell nivå med fokus på lärarnas förutsättningar för undervisningen och deras arbetsmiljö.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arbete med riskgrupper

 • Arbetsgivare måste tillsammans med skyddsombud och lokala fackliga företrädare identifiera risker i smittskyddet och arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska sedan ansvara för att följa upp och åtgärda bristerna.
 • Skolverket måste anpassa riktlinjer från Folkhälsomyndigheten till en förskole- och skolmiljö. Lärare, förskollärare och skolledare måste ha förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
 • Åtgärder för att minska smittspridningen som ligger utanför lärares och förskollärares ordinarie arbetsuppgifter ska utföras av andra yrkesgrupper. Det är oacceptabelt att lärares kompetens exempelvis används till extra städning.
 • Lärare som själva tillhör en riskgrupp eller som har nära anhörig i riskgrupp ska ges möjlighet att jobba hemifrån. Om det inte finns förutsättningar för hemarbete ska smittskyddspeng utgå.

Här hittar du hela rapporten Ett ohållbart uppdrag (pdf)


Mer om ämnet

Gå med idag
– 6 månader gratis!