Senast uppdaterad

2021-12-16

Riskbedömning av gravida med anledning av covid-19

Gravida som drabbas av covid-19 sent i graviditeten löper högre risk att föda för tidigt. Gravidas situation på arbetsplatsen ska riskbedömas individuellt, även om de är fullt vaccinerade. Du som är skyddsombud spelar en mycket viktig roll i det arbetet.

Motstridiga rekommendationer för gravida (30 sept 2021)

Lärarförbundet får signaler om att situationen för gravida fortfarande är problematisk. Många förbjuds att arbeta från och med vecka 20 och får då ansöka om graviditetspenning. Det gäller även vaccinerade gravida.

Nu har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sina rekommendationer för gravida. De skriver att: “Du som inte har kunnat jobba för att arbetet förutsätter att du är på plats kan gå tillbaka till arbetsplatsen igen när du är vaccinerad med två doser".

Samtidigt menar Arbetsmiljöverket att försiktighetsprincipen ska råda, även om den gravida är vaccinerad. Myndigheter ser olika på risken för gravida att arbeta (sr.se).

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrands blogg: Dubbla myndighetsbudskap om gravidas smittrisk duger inte.

Det är orimligt med så dubbla signaler. Detta innebär en svår situation för såväl arbetsgivare som arbetstagare och skyddsombud. Mer måste göras för att lösa ut denna fråga.

Individuella riskbedömningar ska göras för varje enskild gravid, även vaccinerade. Hänsyn ska bland annat tas till smittläge, vaccination och oro hos den gravida. Gravida som har andra riskfaktorer ska vara extra försiktiga och rådgöra med sin barnmorska eller läkare om det är lämpligt att återgå till arbetet.

Vi vill understryka att det inte räcker med att riskbedöma och sedan förbjuda den gravida att arbeta. Åtgärder ska vidtas enligt åtgärdstrappan och om inte det går ska omplacering övervägas.

Mer om riskbedömning av gravida.

Generell information till alla gravida

Alla gravida uppmanas kontakta chefen och föra en dialog om hur de ska arbeta under graviditeten. Det är bra om du som skyddsombud involveras redan här.

I samverkan med den gravida och skyddsombudet görs sedan en riskbedömning om riskerna som finns runt den gravida.

Utifrån riskbedömningen bestäms åtgärder som ska leda till att den gravida skyddas från smitta och känner sig trygg.

Vaccination innebär inget hundraprocentigt skydd mot covid-19. Därför måste även fullvaccinerade gravida personer riskbedömas och vara försiktiga.

Om covid-19 för gravida (Folkhälsomyndigheten)

Förhöjd risk redan från vecka 20

En analys som Socialstyrelsen gjort visar att personer i graviditetsvecka 22-36 som får en covid-19-infektion har en högre risk att föda för tidigt. På grund av att covid-19 har upp till två veckors inkubationstid ska gravida därför inte utsättas för risk för smitta från och med vecka 20.

– Det är just risken att föda för tidigt som är förhöjd. Att bli född för tidigt innebär en risk för barnet. Men data ger inte stöd för att covid-19 innebär risk för allvarlig sjukdom varken hos mamman eller barnet, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Pressmeddelande: Covid-19 ökar risken att föda för tidigt (Socialstyrelsen).

Gravida uppmanas till extra försiktighet för att inte bli sjuka i covid-19 (Folkhälsomyndigheten).

Gravidas situation på arbetsplatsen ska riskbedömas

Covid-19 är klassat i riskklass 3 enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det innebär att en riskbedömning ska göras utifrån alla arbetstagares situation.

Men gravidas situation på arbetsplatsen ska riskbedömas individuellt, eftersom konsekvenserna av att drabbas av covid-19 kan vara högre för gravida. Försiktighetsprincipen ska råda - särskilt från och med vecka 20.

Om riskbedömningen visar att det ordinarie arbetet innebär en riskfylld arbetsmiljö ska arbetsgivaren vidta åtgärder:

  1. Undanröja risken, till exempel genom fysisk distansering eller hemarbete.
  2. Går inte detta - omplacera till ett säkrare arbete.
  3. Går inte det kan arbetsgivaren förbjuda den gravida att fortsätta det riskfyllda arbetet.

Huvudspåret är att anpassa arbetet och att till exempel erbjuda hemarbete alternativt omplacera till annat arbete utan exponering. Som sista möjlighet går det att förbjuda arbete.

Arbetsgivaren har en långtgående skyldighet att omplacera om det inte går att anpassa arbetet. Stöd för detta finns både i arbetsmiljölagen och föräldraledighetslagen.

Om arbetsgivaren förbjuder arbete kan den gravida begära att bli omplacerad, och det bör göras skriftligt, till exempel via mejl.

Suntarbetsliv har en bra artikel om att coronasäkra arbetet för gravida (Suntarbetsliv).

Den 29 september uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer för gravida, men samtidigt kom det motstridiga uppgifter från Arbetsmiljöverket. Se Motstridiga rekommendationer för gravida här på webbsidan. Vi vill fortsatt understryka att individuella riskbedömningar ska göras för varje enskild gravid, även vaccinerade.

En gravid som tas ur arbete kan ansöka om graviditetspenning. Men vid graviditetspenning ges ingen ekonomisk utfyllnad från arbetsgivaren på samma sätt som vid sjukskrivning. Problematisk ekonomisk situation för gravida – det här gör Lärarförbundet.

Om arbetsgivaren inte lyssnar

Om arbetsgivaren inte gör en noggrann undersökning, riskbedömning och åtgärder kan du som skyddsombud begära en åtgärd enligt arbetsmiljölagens 6 kap 6a§.

Så här begär du som skyddsombud åtgärder av din arbetsgivare (Arbetsmiljöverket)

Ta alltid kontakt med ditt huvudskyddsombud eller Lärarförbundet kontakt innan du gör en 6.6a.

Problematisk ekonomisk situation för gravida – det här gör Lärarförbundet

Många gravida förbjuds av arbetsgivaren att arbeta från och med vecka 20, och får då ansöka om graviditetspenning.

Men vid graviditetspenning ges ingen ekonomisk utfyllnad från arbetsgivaren på samma sätt som vid sjukskrivning. Det drabbar såväl lärare som andra anställda inom välfärdssektorn ekonomiskt.

Lärarförbundet arbetar därför tillsammans med de andra fackförbunden för att hitta lösningar som arbetsgivaren kan gå med på. En förhandlingsframställan är inlämnad till Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Samtidigt vill vi understryka att individuella riskbedömningar ska göras för varje enskild gravid och att arbetsgivaren har ett stort ansvar för att åtgärda riskerna.

Om åtgärderna på arbetsplatsen inte räcker bör den gravida kunna arbeta hemifrån eller omplaceras till andra arbetsuppgifter. Gravidas situation på arbetsplatsen ska riskbedömas..

Alla lärare behövs i verksamheten. Förbudet att arbeta ska vara en absolut sista åtgärd när allt annat är uttömt.

Risken för smitta ska inte lösas med uttag av föräldrapenning

På Folkhälsomyndighetens webbplats rekommenderas gravida ta ut föräldrapenning från vecka 32 om inte det går att lösa situationen på arbetsplatsen.

Detta tycker Lärarförbundet är fel. Den enskilde ska inte lösa risken för smitta genom att knapra på sina föräldradagar. Som gravid kan du vara fullt arbetsför långt fram i graviditeten.

Arbetsgivaren måste ta ansvar för arbetsmiljön.

Hänvisa frågor om ersättningar till Försäkringskassan

När det gäller frågor om olika ersättningar och om de gäller just den enskilde frågeställaren rekommenderar vi medlemmarna att alltid kontakta Försäkringskassan.

Graviditetspenning (Försäkringskassan)

Riskgruppsersättning eller graviditetspenning?

När Socialstyrelsen klassade gravida i senare delen av graviditeten som en riskgrupp krävde Lärarförbundet svar av regeringen om vilken ersättning som ska kunna användas. Lärarförbundet kräver svar av regeringen (SVT)

Socialminister Ardalan Shekarabi lämnade senare besked om att gravida i den senare delen av graviditeten som inte kan få arbetsmiljön säkrad med till exempel hemarbete eller omplacering ska kunna få graviditetspenning. Regeringens besked: Gravida får rätt till coronaersättning (SVT)

OBSERVERA att det står vecka 22 i båda artiklarna. Senare förtydligade Socialstyrelsen att gravida är i riskgrupp från och med vecka 20, eftersom covid-19 har upp till två veckors inkubationstid.