Toppbild temasida medlemsdialogen
Senast uppdaterad

2017-08-29

Rätt kurs - för skolan och läraryrket!

Hur ska skolan vara så att lärare, skolledare och elever kan utvecklas på bästa sätt? Det har du som är en av de deltagarna i Lärarförbundets medlemsdialog svarat på, vars första fas pågick under våren 2017. Under hösten arbetar vi tillsammans vidare med att skapa förbättringar på arbetsplatserna utifrån resultatet i dialogen.

Tack vare dina åsikter i medlemsdialogen har du bidragit till att ta ut rätt kurs för skolan och läraryrket. Dina åsikter bidrar till att formulera Lärarförbundets fokus för framtiden.

Det här är nästa steg

Under september och oktober kommer många ombud att arrangera en arbetsplatsträff, där ni går igenom det lokala resultatet från medlemsdialogen. Det vill säga resultatet från deltagarna inom den kommun där du arbetar. På mötet arbetar du och dina kollegor vidare med konkreta åtgärder för det ni vill förbättra och utveckla där du arbetar.

Kontakta ditt ombud eller din avdelning för mer information

Med hjälp av medlemsdialogens resultat kommer Lärarförbundet även att ta fram en ny vision och verksamhetsinriktning. Förbundsstyrelsen kommer tillsammans med förtroendevalda runt om i landet att ta fram ett förslag till vision och verksamhetsinriktning, som kongressen beslutar om hösten 2018.

Du kan fortfarande delta i medlemsdialogen

Det är aldrig för sent att göra sin röst hörd som medlem i Lärarförbundet! Hade du ingen möjlighet att dela i varken den digitala medlemsdialogen eller på ett dialogmöte på din arbetsplats i våras? Om ditt ombud arrangerar en arbetsplatsträff för att gå igenom de lokala resultaten så inleds träffen med en tio minuter lång medlemsdialog, om det finns deltagare som inte varit med i dialogen tidigare.

Johanna Jaara Åstrand: "Nu stakar vi ut rätt kurs"

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand tackar alla 35 975 deltagare i medlemsdialogen.

Det här pratade vi om i medlemsdialogen

Det här är några stora områden i medlemsdialogen som vi kan se redan nu. Givetvis förekom många andra ämnen, alla medlemsdialoger kommer att analyseras och alla deltagares åsikter kommer att tas i beaktning.

Mötet med varje barn och elev är den stora drivkraften

När lärarna formulerar sin drivkraft kring vad som engagerar i läraryrket är det tydliga svaret: mötet med varje barn och elev och att möjliggöra deras utveckling.

Mer tid för planering, uppföljning och reflektion

Lärarna gav ett tydligt besked – de behöver mer tid att förbereda och följa upp sin undervisning.

Lärare vill bidra till ständig utveckling

Många som deltog i medlemsdialogen angav att de vill utveckla sig själv och utveckla läraryrket. De visade stort intresse av att både ta del av och bedriva egen forskning liksom att delta i andra former av utvecklingsarbete.

Behöriga och engagerade kollegor

Väldigt många tycker att engagerade kollegor med rätt utbildning har stor betydelse för eleverna och barnens utveckling.

Särskilt stöd en nyckel

Många lärare angav att de behöver mer kompetensutveckling, resurser och möjlighet till samarbete för att alla barn och elever ska kunna utvecklas, utmanas och lära.

Lugn och trygg miljö viktigt för lärandet

Lärare, skolledare, barn och elever behöver lugn och ro. Många menade att det spelar stor roll för att alla barn och elever ska kunna få förutsättningar att utvecklas, utmanas och lära

Tydligt ledarskap Deltagarna i medlemsdialogen pekade på vikten av tydligt och närvarande ledarskap. Rektorerna och förskolecheferna har en viktig roll för skolans utveckling.

Det här är nästa steg

Tidslinje medlemsdialogen170323 2

Medlemsdialoger runt om i landet

Många lärare deltog i medlemsdialogen i samband med Lärarförbundet Västerviks årsmöte.