Senast uppdaterad

2019-08-14

Rätt förutsättningar för lärare i fritidshem

Du som är lärare i fritidshem har ett helt ovärderligt yrke. Med din unika fritidspedagogik berikar du grundskolan och förskoleklassen. Det du gör är en grundförutsättning för elevernas utveckling. Här kan du läsa om hur samverkansuppdraget ska fungera, vad kombinerat ansvar är och vad undervisning i fritidshem innebär konkret.

Sverige har en unik utgångspunkt som har tydliga styrdokument, en uppbyggd fritidshemsverksamhet, högt deltagande, en stark fritidspedagogisk tradition och välutbildade lärare i fritidshem. Vi måste ta tillvara på detta och möjliggöra för fritidshemmen att realisera hela sin potential.

Du ska ha rätt förutsättningarna för ditt uppdrag

I filmen nedan vill vi ge goda exempel och räta ut en del frågetecken som finns ute i verksamheten. Ge dig konkreta argument för att prata med skolledare, kollegor och föräldrar om vad fritidspedagogik är och innebär. Du kan inte förändra allt själv men du kan argumentera för att förändring behövs.

Hur ska samverkansuppdraget fungera? Vad innebär undervisning i fritidshem konkret? Hur kan du få rätt förutsättningar för hela ditt uppdrag? Idag är det tyvärr många som brottas med problem att få bra förutsättningar för att genomföra den bästa pedagogiken.


Line Isaksson, lärare i fritidshem samt förbundsstyrelseledamot i Lärarförbundet medverkar. Där finns också ett reportage från Risebergaskolan i Malmö om hur de har kunnat prioritera fritidshemsverksamheten.

Kommentarer till filmen

Nedan finns de sju förmågorna i läroplanens kapitel 4 som Peter Hansson och Andreas Thore nämner. Peter Hansson lyfter även Gudrun Löwendahl Björkmans arbete på Pedagog Malmö om generella förmågor. Gudrun är specialpedagog, författare och föreläsare.

Utdrag ur läroplanens kapitel 4: Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att. Läroplanen i sin helhet hittar du länk till under rubriken "Vad innebär läroplanen och hur implementeras den?" nedan.

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Litteraturtips: Fritidspedagogiskt lärande av Jonas Wallman från Lärarförlaget 2018

Vad innebär läroplanen och hur implementeras den?

Läroplanen fastställer att fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och grundskolan och stimulera elevens utveckling och lärande samt utgå från en helhetssyn på eleven. Information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar mellan skolformer. Därutöver tydliggör läroplanen vem som är ansvarig för att föra över information om innehållet i utbildningen vid övergångar.

Hur tolka undervisningsbegreppet

Skillnaden gentemot grundskolan är att det inte finns några kunskapskrav i fritidshemmet. Naturligtvis kan man i fritidshemmet bidra till att kunskapsmålen uppnås, men det finns inget krav på det. Precis som läroplanen säger ska begreppet undervisning ges en bred tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande tillsammans utgör en helhet.

Implementering

Implementeringen av läroplanen är inte ditt ansvar som lärare i fritidshem - det är huvudmannens ansvar. Men det har tyvärr inte tillkommit statliga medel till huvudmännen att implementera läroplanen, och det är beklagligt. Ni lärare måste ges tillfälle att arbeta med texterna tillsammans. Dessutom är det viktigt att ni rektorer får arbeta med texterna eftersom också ni behöver ha stenkoll på fritidshemmets uppdrag. Lärare i fritidshem vet vad de kan bidra med om de får rätt förutsättningar. Det är viktigt att även rektor och huvudman förstår det och ger lärarna de förutsättningar de behöver.

Läs mer om läroplanstexterna:
Här finns Skolverkets Allmänna råd för fritidshemmet
Här kan du läsa Läroplan för fritidshemmet

På vilket sätt kan styrdokumenten bidra till en högre kvalitet i verksamheten?

Styrdokumenten ska förtydliga verksamhetens mål för dig i fritidshemmet och hjälpa till att sätta ord på vad ni gör. De ska också hjälpa din huvudman och rektor att få ett bättre grepp om verksamheten och pedagogiken. Det är politikernas ansvar att se till att verksamheten håller rätt kvalitet. För att kunna göra det måste de förstå verksamhetens uppdrag.

Likvärdig utbildning

Det handlar också om en likvärdighet i utbildningen på alla landets fritidshem. Med styrdokument som innehåller tydliga mål och syften går det att följa upp verksamheten och se till att den håller god kvalitet överallt. Utan systematiskt kvalitetsarbete kan man inte se ifall eleverna får lära sig det de ska.

Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet:

Håkansson, Jan (2017) Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Stockholm: Studentlitteratur

Samverkansuppdraget riskerar att tolkas felaktigt, på vilket sätt?

Samverkan är en förutsättning för att din skola ska fungera bra. Samverkan ska syfta till att utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Det måste därför finnas förutsättningar att samverka både på organisatorisk nivå och individnivå, och det måste bygga på kontinuerligt, ömsesidigt och jämbördigt samarbete. Det behöver finnas avsatt tid för dig och dina kollegor att planera och följa upp ert arbete enskilt och tillsammans.

Historik

Fritidshemmet blev en del av undervisningsväsendet och fick Skolverket som tillsynsmyndighet i början på 90-talet. Sedan dess har integreringen dessvärre skett främst på en lokalmässig snarare än en pedagogisk nivå. Det har delvis lett till att fritidshemspersonalen hamnat i en undanskymd position där man blivit inhoppare i skolarbetet istället för att få utveckla sin egen pedagogik i samverkan med grundskolan och förskoleklassen. Det har med andra ord inneburit att man inte tagit till vara på den högskolekompetens som faktiskt finns.

Ofta har samverkan skett på grundskolans villkor, och fritidshemmets verksamhet har fått anpassas till denna. Helhetssynen har alltså saknats. Många som arbetar i fritidshemmen upplever att de fått avstå sin enskilda planering för att istället bli inhoppare för klasslärare. Detta har bland annat resulterat i att orken trutit på eftermiddagen när fritidshemsverksamheten börjar. Givetvis är det inte så här i alla klassrum och i alla fritidshem runt om i Sverige, men forskningen visar på att detta är mer vanligt än vad man kanske tror.

Samverkan förlänger lärandetiden

Det ingår alltså i läroplanen att lärare förväntas utbyta erfarenheter. Och det är ju fantastiskt bra! Samverkan är en förutsättning för att det ska bli ett optimalt lärande – det säger sig självt att det är positivt att det finns flera, olika personalgrupper som ser verksamheten och eleverna från olika synvinklar. Forskning har påvisat att i samverkan förlängs lärandetiden snarare än skoldagen. Om man exempelvis arbetar med ett tema kan eleverna upptäcka, utforska, undersöka, revidera och reflektera över sina aktiviteter och också införskaffa nya kunskaper genom att växla praktiska, skapande och intellektuella arbetsuppgifter. Där är din roll som lärare i fritidshem självklar!

Det är ett givande och tagande – från båda håll!

Men om samverkan ska fungera bra måste man veta vad man har för förväntningar på varandra. Det står tydligt i de allmänna råden att man måste komma överens om hur man ska arbeta med samverkan, och att det är rektorn som ska leda det arbetet. Om man jobbar utifrån det perspektivet kan man komma långt. Samverkan ska enligt läroplanen vara en svängdörr – den ska gå åt båda håll. Lärare i fritidshem ska inte användas som oklara resurser i grundskolan och förskoleklassens verksamhet, utan verksamheterna ska samverka med varandra för elevernas skull.

Enligt forskning är såväl uppnåendemål av sociala mål och kunskapsresultat bättre där det finns ett väl fungerande samarbete mellan grundskola och fritidshem. Det är därför uppenbart att ett gemensamt förhållningssätt till elevers kunskap och lärande är en framgångsfaktor, likaså öppenhet, social trygghet och tillit till varandra. För att berika alla elevers mångsidiga utveckling och lärande måste samarbetet och utbytet av kunskaper mellan lärare i de olika skolformerna utvecklas. Vi måste förstå att vi kan dra nytta av varandras olika kompetenser. Först då kan vi börja samverka.

Läs mer om arbetsbelastning i Lärarförbundets rapport Mer tid för kvalitet och arbetsglädje - 2000 lärare i fritidshem om sin arbetssituation.

Vad menas med att lärare i fritidshem ofta har dubbelt ansvar?

Idag arbetar lärare i fritidshem oftast i flera olika verksamheter – fritidshem, grundskola och förskoleklass – med varierande arbetsuppgifter under både den obligatoriska skoldagen och under eftermiddagen.

Det breda uppdraget har delvis att göra med att de som läser grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem idag får behörighet i även ett eller flera praktisk-estetiska ämnen. Det har också att göra med tidigare behörighetsförordningar som gett vissa som sökt legitimation behörighet i fler ämnen än fritidshemmet.

Dubbelt ansvar kan ge ohälsosam arbetsbelastning

Det är många lärare i fritidshem som vittnar om att det dubbla ansvaret, med de arbetsuppgifter och befogenheter som kommer därtill, ger upphov till en ohälsosam arbetsbelastning. Många saknar såväl tid för planering, reflektion och utveckling av verksamheterna, som ställtid mellan verksamheterna. Utan tid och förutsättningar för det dubbla uppdraget blir det en börda snarare än något som berikar. Och det är aldrig okej! Det är fritidshemmet som kompletterar utbildningen i skolan. Inte du som lärare fritidshem som kompletterar eller kompenserar den enskilda läraren i klassrummet.

På skolor som tar tillvara på lärare i fritidshems unika kompetens får de till exempel ha pass med fritidspedagogisk undervisning under skoldagen, arbeta självständigt med en mindre grupp elever för att stödja kunskapsutvecklingen i ett ämne genom ett lekfullt lärande, eller ansvara för strukturerad rastverksamhet som kan bidra till trygghet, förebygga mobbing och öka elevernas fysiska rörelse under skoldagen. Man kan också undervisa i ett skolämne.

Ta kontroll över ditt uppdrag

Genom att du själv vet vad som ska ingå i ditt uppdrag enligt avtal, kan du hålla ögonen öppna när du beordras göra arbetsuppgifter som inte ingår. Om situationen på din skola är sådan att lärare i fritidshem används för okvalificerat arbete är det bra att ta upp frågan på APT och med chefer.

Alla vinner på att lärare i fritidshem får arbeta med det de är utbildade för. Att lärare i fritidshem används för okvalificerat arbete under skoldagen är ett orimligt resursslöseri, både för skolans ekonomi och för elevernas utveckling, och det urholkar lärarnas status.

Skolor med låg behörighet

Om du arbetar på en skola där behörigheten i fritidshemmet är låg, finns det en risk att du som har legitimation kommer att få ta ett stort ansvar för verksamheten, eftersom det är ditt ansvar att läroplanen följs. Du behöver därför få tid för planering, reflektion och utveckling av verksamheten, så att du kan ta ditt ansvar. Om det är en låg behörighet på din skola är det viktigt att du diskuterar detta med din närmaste chef. Många vet inte att det är rektorn som blir ansvarig för undervisningen om det inte finns någon behörig lärare i fritidshem på plats. Hur ska ni göra på er skola för att inte din arbetsbelastning ska bli ohållbar?

Se filmen längre upp på sidan och använd gärna Lärarförbundets stödmaterial Tid för planering, reflektion och utveckling för lärare i fritidshem och ”Dubbelt ansvar, en arbetstid” (ett material som kommer inom kort) i ditt arbete. Där finns bra stöd för att underlätta i diskussioner om förutsättningarna. Här kan du också läsa en artikel om planeringstid i Tidningen Grundskolan.

Lärare i fritidshem och fritidspedagoger - vilket begrepp gäller?

Sedan år 2001 utbildas inte längre fritidspedagoger, utan de som går utbildningen får en lärarexamen/grundlärarexamen med inriktning fritidshem. Därför använder Lärarförbundet begreppet lärare i fritidshem när vi talar om professionen, och då inkluderar vi alla fritidspedagoger, givetvis även de som är utbildade före 1977.

Endast den som är utbildad fritidspedagog eller lärare med inriktning mot fritidshem får anställas tillsvidare och bedriva undervisning i fritidshem. Titeln fritidspedagog är dock inte skyddad i skollagen, vilket gör det möjligt för huvudmän att anställa outbildad personal med befattningen fritidspedagog. Detta är vilseledande och urholkar vår profession, varför vi driver att det ska vara titeln lärare i fritidshem som används i alla sammanhang där man pratar om de med relevant högskoleutbildning för fritidshemmet.

Det har också nyligen skett en ändring i SKLs så kallade AID-kod, alltså den kod som styr vilka befattningar de anställda i kommunerna har. Det innebär att fritidspedagog bytt begrepp till lärare i fritidshem.