Senast uppdaterad

2018-06-05

Rapport om lärares stress: Brist på balans mellan krav och resurser

Lärarförbundets nya rapport visar att förskollärare, lärare i fritidshem, grundskollärare, gymnasielärare, speciallärare/specialpedagoger och skolledare upplever högre arbetsbelastning och mer stress på jobbet än andra yrkesgrupper. Konsekvensen blir sömnsvårigheter, att många hoppar över rast och ytterst – sjukskrivningar. Renodla läraruppdraget, rensa bort administration och avlasta lärarna!

Arbetsgivare och politiker måste göra mer för att säkra ett hållbart, utvecklande och attraktivt yrke!

Rapporten:

Arbetsbelastningen högst för lärare

Hälften av lärarna anser att arbetsbelastningen är för hög eller alldeles för hög jämfört med 21 procent av allmänheten.

Av lärarna är det förskollärare och skolledare som har högst arbetsbelastning. Långvariga perioder med hög belastning utan tid för återhämtning kan leda till sömnproblem och utmattning.

Viktigast för att minska arbetsbelastningen

På frågan vad som är viktigast för att minska arbetsbelastningen svarar lärarna:

  • Minska administrationen
  • Minska klass-/barngrupperna
  • Få mer stödfunktioner (exempelvis hjälp med rastvakter, frånvaroregistrering, vaktmästare, hjälp med annat administrativt arbete).

Mer stressade än andra yrkesgrupper

Tre av tio lärare upplever att de känner sig stressade på sitt arbete jämfört med 14 procent av allmänheten. Här utmärker sig förskollärare och lärare i grundskolan. Det är fler lärare som känner sig stressade flera gånger varje vecka än bland allmänheten.

Stress kan vara bra, men negativ stress är ofta förknippat med en obalans mellan krav och resurser. Höga krav med låg eller ingen kontroll över när, var, hur och inget stöd från kollegor riskerar att göra dig sjuk.

Det här stressar!

Det som framför allt stressar lärare är för lite tid att planera undervisningen, för stora barn-och elevgrupper och dokumentationen över elevernas kunskapsutveckling.

Grundskollärare framhåller också nationella proven som en stressfaktor.

För skolledare är det möten, konferenser och föräldrakontakter.

Svårt att släppa tankarna på jobbet

Även när det gäller möjligheten att varva ned efter jobbet står lärare ut jämfört med övriga. Framför allt grundskollärare, förskollärare och lärare i fritidshem.

Dessutom sover varannan lärare någon eller flera gånger per vecka så dåligt att det påverkar jobbet. Motsvarande för allmänheten är drygt var tredje.

Hur vi påverkas av stress och kan hantera den varierar. Varje medarbetare, även skolledare, behöver fångas upp av sina chefer. Utan tillräcklig återhämtning drabbas både lärare, skolledare och elever.

Alltför många tar inte rast

Många lärare tvingas hoppa över en välbehövlig paus under sin arbetsdag. Var fjärde lärare gör det varje dag mot 13 procent av allmänheten. Två lärare av tre gör det åtminstone någon gång per vecka.

Grundskollärare hoppar över raster och pauser klart oftare än någon annan grupp.

Möjligheten till återhämtning under dagen är lika viktigt som att sova gott. Därför säger arbetstidslagen att du inte ska arbeta mer än 5 timmar utan rast.

Det här säger lagen om rast och paus och därför ska du ta det.

Lärarförbundets förslag

Lyssna på lärarna! Vi behöver beslut som minskar stressen och ökar lärareffekten:

  • Rensa bort onödiga administrativa arbetsuppgifter.
  • Avlasta med annan kompetens exempelvis socialpedagoger, administrativa lärarassistenter, IT-stöd och elevhälsa.
  • Renodla uppdraget med en arbetsorganisation som gör att lärare och skolledare kan fokusera på kärnuppdraget.

Fler administrativa sysslor måste bort!