Rapport: Nya lärares introduktion till yrket

Nyexaminerade lärare har rätt till ett års introduktionsperiod med mentor. Men Lärarförbundets rapport visar att en majoritet inte får någon mentor.

Introduktionsperiodens syfte

Introduktionsperioden syftar till att lärare ska utveckla och stärka sin yrkesidentitet och snabbt komma in i yrkesvardagen i skolan. Det handlar bland annat om att fördjupa sina kunskaper om skolans formella och informella regler samt att lära känna kollegor, elever, barn, etcetera.

Mentorn spelar en nyckelroll i sammanhanget. En mentor ska utses till alla lärare som genomför introduktionsperioden.

En majoritet av de nya lärarna saknar mentor

Lärarförbundets undersökning visar att 6 av 10 av de nyexaminerade lärarna saknar en mentor under introduktionsperioden trots att det är ett tydligt krav i skollagen och dess föreskrifter. Många huvudmän följer inte gällande regelverk. Det skapar sämre förutsättningar för nya lärare. Legitimationens status urholkas när regelverken kring den inte efterlevs.

Lärarförbundet arbetar för att alla nyexaminerade lärare ska ha tillgång till en mentor under introduktionsperioden.

Förutsättningarna för den nya läraren

Tid är en nyckelfaktor för att goda kollegiala samtal ska kunna äga rum mellan nyexaminerade och deras mentorer. 60 procent av de nya lärarna anser att man har fått den tid man behöver. Majoriteten av de nya lärarna träffade sin mentor en gång i månaden eller mer.

De flesta mentorssamtalen (nära 90 procent) ägde rum inom ramen för arbetstiden. Hela 73 procent saknade en skriftlig plan för hur mentorskapet ska bidra till den nyexaminerade lärarens utveckling.

Det viktigaste är naturligtvis att man som ny lärare upplever att ens mentor ger det stöd man behöver. Hela 65 procent av respondenterna svarade att mentorn hade hjälpt dem mycket eller väldigt mycket som ny lärare.

​Mentorskapet kräver tid och förberedelse

64 procent av mentorerna anser att de skulle behövt avsätta tid för att på ett bättre sätt klara uppdraget. Ungefär en tredjedel anser att de hade behövt mer tid för förberedelse. Innehållsligt ska en introduktionsperiod innefatta många olika saker alltifrån betygssättning och dokumentation till bemötande av elever, vårdnadshavare samt ledarskap etcetera. Lärares yrkesetik utgör också en betydande del i introduktionen.

Lärarförbundet anser därför att en obligatorisk mentorsutbildning borde införas inom ramen för ett så kallat professionsprogram. Ett sådant program syftar till att främja professionell utveckling i olika steg genom hela karriären. Professionsprogrammet ska bland många andra saker skapa bättre förutsättningar att introducera nya lärare till yrket.

Lärarförbundets krav

  • Alla huvudmän ska följa gällande regelverk och planera för och genomföra introduktionsperiod med mentor för den nyexaminerade läraren.
  • Skolverket ska genom en riktad informationsinsats upplysa huvudmännen om de nu gällande regelverken kring introduktionsperioden.
  • En obligatorisk nationell mentorsutbildning inom ramen för professionsprogrammet ska införas.
  • Tid och resurser för introduktionsperioden ska säkras för både nyexaminerade lärare/förskollärare och mentorer.

Om undersökningen

Resultaten är baseras på tre undersökningar.

Den första studien genomfördes genom att en webbenkät skickades ut till 3228 nyexaminerade lärarstudenter som hade VT 2019 som examinationstermin. 988 individer svarade vilket gav en svarsfrekvens på 31 procent. Av dessa var 890 vår målgrupp (det fanns en övertäckning i vårt urval). Datainsamlingsperiod var 11 september till 23 oktober 2019.

Den andra enkäten var en uppföljning på den första enkäten och genomfördes mellan 12 maj och 6 juni. 397 individer svarade vilket ger en svarsfrekvens på 63 procent.

Den tredje undersökningen genomfördes av Kantar Sifo gjord i Lärarförbundets medlemspanel. 2852 stycken svarade vilket ger en svarsfrekvens på 58 procent. Datainsamlingen ägde rum under perioden 15-25 maj 2020.

Lärarförbundet i media

2020-08-06 Regeringen måste ta med mentorskapet när de utformar professionsprogrammen för lärare och skolledare, skriver Johanna Jaara Åstrand, Ann-Charlotte Gavelin Rydman och Maria Guthke. Läs hela debattartikeln på Altinget.se

2020-08-03 Tre åtgärder som kan råda bot på bristerna i introduktion för nya lärare. Läs hela artikeln i nyhetsmagasinet Läraren.