Senast uppdaterad

2017-09-25

Rapport: Lyssna på förskollärarna!

Stora barngrupper och låg förskollärartäthet påverkar förskollärares arbete negativt. Det som först ryker är tiden för att planera och utveckla verksamheten. Det visar Lärarförbundets nya rapport "Lyssna på förskollärarna!"

En halv miljon barn går till förskolan varje dag. Idag vet vi att elever som gått i förskolan lyckas bättre i sin fortsatta skolgång såväl som i flera andra sammanhang. Det är också så att investeringar i utbildning ger större avkastning ju tidigare de sker.

Därför är det problematiskt när beslut som rör förskolan får slagsida mot kvantitet, på bekostnad av kvalitet. Det talas om rätt till heltid, om ökade öppettider och om förskola på obekväm arbetstid. Kraven på kvalitet höjs visserligen på pappret men utan matchade förutsättningar blir det krav som lämnas till förskollärare och förskolechefer att lösa. De gör givetvis allt för att ge barnen den bästa förskolan. Alldeles för ofta sker det på bekostnad av den egna hälsan.

Den här rapporten visar att både stora barngrupper och låg förskollärartäthet påverkar förskollärares arbete negativt. Det som först ryker är tiden för att planera och utveckla verksamheten. Rapporten visar också att huvudmännen ännu inte har lyckats anpassa arbetsorganisationen efter rådande lärarbrist och tillvarata förskollärares kompetens på ett klokt sätt.

Nu krävs ett omtag. Det är hög tid att lyssna på förskollärarna.

Lärarförbundets krav

Låt barnens bästa styra barngruppernas storlek! För att förskolan ska vara utvecklande och lärorik för alla barn måste miljön vara trygg och sund. Enligt förskollärarna själva är de stora barngrupperna det största hindret. Fortsätt minska gruppstorlekarna tills de motsvarar Skolverkets riktmärken.

Ta lärarbristen i förskolan på allvar! Förskollärare ligger i topp bland Sveriges bristyrken men står fortfarande utanför lärarsatsningar. Både staten och huvudmännen behöver seriösa strategier för att utbilda och rekrytera fler förskollärare.

Ta vara på förskollärarnas kompetens! Det behövs krafttag mot den stigande ohälsan bland förskollärare. Trots bristen tvingas förskollärare prioritera administration, städning och vaktmästeri i stället för planering och utveckling. Använd kompetensen rätt och gör förskolläraryrket attraktivt och utvecklande. Frigör tid och inrätta professionsprogram – för hela skolväsendet.

Sverige har fortfarande en fantastisk förskola, men den är under stark press. Förskollärarbristen blir allt värre. De stressrelaterade sjukskrivningarna bland förskollärare har ökat i en takt som beslutsfattarna inte längre kan blunda för. Trots det ökade yrkesansvaret har anmärkningsvärt lite gjorts för att underlätta för förskollärarna. Det förtydligade uppdraget, som togs emot med stort engagemang av professionen, har inte åtföljts av de satsningar och omprioriteringar som borde ha varit självklara.

Vi talar alldeles för sällan om att den viktigaste faktorn för en förskolas kvalitet är förskollärarkompetensen. Att satsa på förskollärarna gör barnen till vinnare – och i förlängningen hela samhället.