Toppbilder temasidor  1

Rapport: Dokumentationsbördan – ett arbetsmiljöproblem

Politikerna måste minska dokumentationsbördan i skolan. Lärare vittnar i vår färska enkät om rädsla att bli ifrågasatta, system som inte fyller sin funktion och att de överväger att lämna yrket. Vi har förslagen på vad som behöver hända, och det snabbt!Eleverna skulle vinna lärare med större arbetsglädje. Lärarna skulle vinna efterlängtad frihet i yrket och en bättre arbetsmiljö.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet om behovet av att minska dokumentationskraven.

Våra förslag

Politiker på både nationell och kommunal nivå måste rensa bland dokumentationskraven, och det snabbt. Våra förslag:

  • Regeringen behöver tillsätta en utredning för att lätta på dokumentationskraven.
  • Anmälningar ska hanteras av huvudmannen innan de eventuellt går vidare till Skolinspektionen.
  • Skolinspektionens uppdrag behöver ses över i grunden och bli mer stödjande än kontrollerande.
  • Huvudmännen måste granska de lokala dokumentationskraven och ta bort sådant som inte finns i författningarna.

Vill helst av allt minska dokumentationen

Bilder till temasida  9

På frågan vilka som är de viktigaste åtgärderna för att minska arbetsbelastningen svarar 6 av 10 grund- och gymnasielärare lägre dokumentationskrav följt av fler stödfunktioner och mindre klasser.

Bland män är det nästan 7 av 10 som vill se minskad dokumentation.

I Lärarförbundets rapport "Stör- eller stödfunktion? - om digitala lärplattformar" framkom att många lärare har digitala dokumentationssystem som inte är funktionella. (mars 2019).

Många överdokumenterar av rädsla

Nästan 6 av 10 skriver mer än de behöver på grund av risken att bli ifrågasatta av föräldrar. Det är ett uppseendeväckande resultat.

Samtidigt dokumenterar 43 procent mer än vad som behövs på grund av risken att bli anmäld till Skolinspektionen. Rädslan att bli anmäld är särskilt stark bland grundskollärare.

Det här skulle lärarna vilja lägga tiden på!

Bilder till temasida  12

Om dokumentationskraven minskade skulle en massiv majoritet av lärarna använda den tiden till planering av undervisningen. 9 av 10 grundskollärare använde sig av det alternativet i enkäten. I årskurs F-3 var siffran hela 94 procent.

Här döljer sig ett av de stora arbetsmiljöproblemen. Lärare finner mening i arbetet när de genomför välplanerade lektioner på ett bra sätt, och det finns inte alltid möjlighet till det.

Dokumentationskraven gör yrket mindre attraktivt

Bilder till temasida  8

Att nära 40 procent av lärarna överväger att lämna yrket på grund av dokumentationskraven är ett tydligt tecken på att vi har att göra med en ett stort problem.

Att dokumentera elevernas lärande ska utgöra en liten del av vad lärare använder sin arbetstid till, och så är det inte idag.

Läs mer