Rapport: Dokumentationsbördan – ett arbetsmiljöproblem

Politikerna måste minska dokumentationsbördan i skolan. Lärare vittnar i vår färska enkät om rädsla att bli ifrågasatta, system som inte fyller sin funktion och att de överväger att lämna yrket. Vi har förslagen på vad som behöver hända, och det snabbt!Eleverna skulle vinna lärare med större arbetsglädje. Lärarna skulle vinna efterlängtad frihet i yrket och en bättre arbetsmiljö.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet om behovet av att minska dokumentationskraven.

Våra förslag

Politiker på både nationell och kommunal nivå måste rensa bland dokumentationskraven, och det snabbt. Våra förslag:

  • Regeringen behöver tillsätta en utredning för att lätta på dokumentationskraven.
  • Anmälningar ska hanteras av huvudmannen innan de eventuellt går vidare till Skolinspektionen.
  • Skolinspektionens uppdrag behöver ses över i grunden och bli mer stödjande än kontrollerande.
  • Huvudmännen måste granska de lokala dokumentationskraven och ta bort sådant som inte finns i författningarna.

Vill helst av allt minska dokumentationen

På frågan vilka som är de viktigaste åtgärderna för att minska arbetsbelastningen svarar 6 av 10 grund- och gymnasielärare lägre dokumentationskrav följt av fler stödfunktioner och mindre klasser.

Bland män är det nästan 7 av 10 som vill se minskad dokumentation.

I Lärarförbundets rapport "Stör- eller stödfunktion? - om digitala lärplattformar" framkom att många lärare har digitala dokumentationssystem som inte är funktionella. (mars 2019).

Många överdokumenterar av rädsla

Nästan 6 av 10 skriver mer än de behöver på grund av risken att bli ifrågasatta av föräldrar. Det är ett uppseendeväckande resultat.

Samtidigt dokumenterar 43 procent mer än vad som behövs på grund av risken att bli anmäld till Skolinspektionen. Rädslan att bli anmäld är särskilt stark bland grundskollärare.

Det här skulle lärarna vilja lägga tiden på!

Om dokumentationskraven minskade skulle en massiv majoritet av lärarna använda den tiden till planering av undervisningen. 9 av 10 grundskollärare använde sig av det alternativet i enkäten. I årskurs F-3 var siffran hela 94 procent.

Här döljer sig ett av de stora arbetsmiljöproblemen. Lärare finner mening i arbetet när de genomför välplanerade lektioner på ett bra sätt, och det finns inte alltid möjlighet till det.

Dokumentationskraven gör yrket mindre attraktivt

Att nära 40 procent av lärarna överväger att lämna yrket på grund av dokumentationskraven är ett tydligt tecken på att vi har att göra med en ett stort problem.

Att dokumentera elevernas lärande ska utgöra en liten del av vad lärare använder sin arbetstid till, och så är det inte idag.

Lärarnas egna vittnesmål

300 vittnesmål kom in när vi bad lärare beskriva sin situation och problemen med icke ändamålsenlig dokumentation. Här är några av berättelserna:

Jag arbetar som förskollärare och har en grupp på 22 barn. Jag är ensam förskollärare på min avdelning och ska ha ansvar för all dokumentation, planering av verksamheten, genomförandet, samt att utvärdera den. Och dessutom att genomföra och förbereda utvecklingssamtal med alla barns vårdnadshavare. Min chef säger att jag har rätt till en timmes planeringstid i veckan. Men jag hinner ju inte allt som krävs av mig. För att jag ska klara och hinna med mina uppgifter så arbetar jag hemma på min fritid. Är detta rätt? Nej, jag tycker inte det. Men vad ska jag göra?

På min skola är jag ensam lärare med 27 elever i min klass där jag både funkar som mentor och lärare. Då behoven är många är det svårt att anpassa undervisningen och det blir många dokumentationer till elevhälsan bland annat och då ska jag inte ens nämna att skriva 27 IUP:er som tar all min vakna tid när utvecklingssamtalen närmar sig. Jag utbildade mig för att få ägna mig åt undervisning och elevers lärande och utveckling inte i att drunkna i dokumentation

Jag arbetar som speciallärare och jag utbildade mig till detta för är att på bästa sätt ge de elever i störst behov den undervisning de behöver. Tyvärr går en stor del av tiden jag skulle kunna undervisa till att sitta på möten och dokumentera. Det är extra anpassningar, pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram, frånvaroutredningar, ansökan om tilläggsbelopp, skriva protokoll, undervisningsplaner etc. Det är inte bara dokument som ska fyllas i utan flera kontakter måste tas innan de kan skrivas så som rektor, EHT personal, undervisande lärare, externa utredare och vårdnadshavare. Ungefär 50% av den arbetsplatsförlagda tiden går åt till detta för mig. Tid som tas från de elever med mest behov av god undervisning och god undervisning är det jag kan efter 30 år i yrket. Den kompetensen värderas och utnyttjas inte.

Jag är nyexaminerad lärare. Jag har kommit ut på fältet med ny och fräsch kunskap om ledarskap, bygga ett tryggt klassrum, kunskap om att skapa goda relationer, bedömning, värdegrunden, kunskap inom ämnena, massor av idéer kring min undervisning, och värdegrunden. Min energi var på topp tills jag fick en käftsmäll av all dokumentation jag ska fylla i och hålla reda på. Jag har varit medveten om att läraryrket är mer än bara att vara lärare. Det är krävande. Men, det var ingen som sa att läraryrket skulle få en att tvivla på sin utbildning redan efter en termin! Jag sitter framför datorn och fyller i massor av dokument istället för att planera min undervisning. Fy! Förbättring i systemet måste ske innan lärarna inte orkar mer. Vi behöver stöttning.

Jag är rektor på en skola. Mina lärare dokumenterar allt för att ha ryggen fri. Det handlar framförallt om sk kränkningar, där föräldrar driver ärenden till DO/Skolinspektionen om vi inte agerat helt korrekt med alla utredningssteg, anmälan till huvudman, skriftlig information till alla berörda föräldrar och alla utredande samtal. Detta för ALLT som föräldrar kallar kränkning. Det som vi för några år sedan själva hanterade i skolan på tydligt vis. Nu blir vi fösta framför en föräldramobb som driver vårt arbete. De digitala systemen som används för kunskapsuppföljning är tröga men är ett påbud och kan inte väljas bort. Däremot ger det föräldrar en chimär av att de har "rätt" att när som helst och på ett sätt som de förstår kunna få rak information om hur deras barn - just vid det tillfället - ligger till. Att lägga kreativ energi på undervisningens planering, genomförande och relationsskapande kommer helt till korta. Vi i skolan är slavar under kommunikationsbördan och en del av den är de ständiga dokumentationskraven.

Dokumentationen tar väldigt mycket tid och energi. Energi och tid som jag hellre kunde använda till att möta elevernas önskemål och behov. Mycket av dokumentationen görs för att våra överordnade ska känna sig trygga och ha "ryggen fri". De som beslutar om all denna dokumentation har ingen kunskap eller känsla för vad som händer i klassrummen och i relationen mellan elever och lärare!

Läs mer - rapporten i kortversion