Senast uppdaterad

2021-12-16

Nya smittskyddsåtgärder

Smittspridningen ökar och Folkhälsomyndigheten har kommit med nya råd och rekommendationer. Här sammanfattar vi vad som är viktigt att tänka på under vintern.

Folkälsomyndigheten har också flaggat för att de nya mutationerna av coronaviruset smittar barn i högre utsträckning och att barn driver smitta.

Enligt Folkhälsomyndigheten har förskole-, fritids- och skolverksamheterna ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar. Det innebär att ett fortlöpande och aktivt arbete med att förebygga smittspridning måste ske.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om covid-19.


Gör en riskbedömning

Riskbedömningar ska göras löpande och regelbundet på alla arbetsplatser. Det är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och centralt för att förebygga olyckor och ohälsa – speciellt under pandemin. Du som är skyddsombud är mycket viktig i arbetet med riskbedömning.

Tveka inte att Kontakta Lärarförbundet om du behöver stöd.


Arbetsgivarens ansvar

Folkhälsomyndigheten menar också att den ordinarie verksamheten i skolor och förskolor är undantagen de nya rekommendationerna som började gälla den 8 december.

Men eftersom skolan och förskolan är en arbetsplats måste arbetsgivaren också ta sitt arbetsmiljöansvar.

Arbetsgivaren ska

  • Underlätta för anställda att vaccinera sig – det ska gärna kunna ske på arbetstid.
  • Informera om vikten av att stanna hemma vid symtom.
  • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum.
  • Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
  • Anpassa avslutningar och liknande tillställningar utifrån smittläge och verksamhetens förutsättningar.
  • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.
  • Överväga om möten kan ske digitalt.

Vägledning om riskbedömning

I april 2020 tog Lärarförbundet fram en vägledning för riskbedömningar med anledning av covid-19.

Den är bra att ta hjälp av, men tänk på att läget har förändrats. Du behöver även väga in i riskbedömningen hur läget är nu, till exempel när det gäller sammanslagningar av avdelningar på fritids och förskola under jullovet.

Vägledning för riskbedömning på arbetsplatsen (learnify.se).


Vidta åtgärder med hjälp av Åtgärdstrappan

Åtgärdstrappan är en tankemodell som du kan använda efter all riskbedömning. Så vidtar du åtgärder med hjälp av Åtgärdstrappan.


Åtgärdstrappan.

Förslag på åtgärder efter riskbedömning

Efter en bra riskbedömning måste riskerna alltid undanröjas. Här är några förslag på åtgärder som förskolan, fritids och skolan kan vidta för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar. Förslag på åtgärder efter riskbedömning.


Gravida ska riskbedömas individuellt

Gravidas situation på arbetsplatsen ska riskbedömas individuellt och det är bra om du som är skyddsombud involveras. Olika myndigheter har haft motstridiga syner på risken för gravida, så det är mycket viktigt att föra en dialog med gravida arbetstagare. Mer om riskbedömning av gravida.


Mer stöd till dig som är skyddsombud