Senast uppdaterad

2020-12-15

Lärarförbundets krav under corona

Här är det Lärarförbundet kräver för sina medlemmar i dialog med huvudmän och politiker.

Krav i skrivelse till regeringen 26 november 2020

Under pandemin måste lärares kärnuppdrag, undervisningen, prioriteras och kraven på vad som ska åstadkommas måste minska. Därför kräver Lärarförbundet att det vidtas följande åtgärder:

 • Fokus på undervisningen. Under pandemin måste fokus ligga på undervisningen och elevernas kunskapsutveckling. Allt som ligger utanför och runt omkring undervisningen behöver pausas eller prioriteras bort. Det kan handla om föräldramöten, utvecklingsprojekt och samarbeten med andra aktörer.
 • Nationella prov. Vårens nationella prov behöver ställas in. Proven samlas i Skolverkets bedömningsportal för att lärare ska kunna använda proven som frivilligt bedömningsstöd. Om smittan har bromsats mot slutet av vårterminen, kan möjligen nationella prov genomföras enligt ordinarie plan i slutet av terminen.
 • Betygsinrapportering. Inrapportering måste kunna ske i terminens absoluta slutskede, inte tidigare. Den knappa undervisningstid som finns måste användas in i det sista för att kunna ge eleverna bästa möjliga förutsättningar. Många huvudmän begär idag betygen långt före skolans avslutning. Skollagens reglering av inrapportering av betygen behöver skärpas och justeras från “betyg ska sättas vid terminens slut” till “betyg ska sättas när terminen eller läsåret avslutas”.
 • Betyg i årskurs 6 till 8. Det bör bli möjligt att avstå från att sätta betyg i dessa årskurser. Betyg kan endast sättas när lärare har tillräckligt underlag, vilket är svårt att uppfylla om elever och lärare har varit frånvarande. Betygen i årskurs 9 är de enda med formell betydelse och därmed de enda som verkligen måste sättas under pandemin.
 • Utvecklingssamtal. Kravet på att genomföra utvecklingssamtal behöver tas tas bort under pandemin. Lärare måste själva kunna bestämma hur kommunikation med vårdnadshavare och elever ska genomföras.
 • Individuella utvecklingsplaner. Kravet i skollagen på att upprätta individuella utvecklingsplaner (IUP) tas bort under pandemin.
 • Bedömningsstöd i årskurs 1. Genomförande av bedömning utifrån det obligatoriska bedömningsstödet i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1 tas bort under pandemin. Låt lärare använda stödet utifrån behov och utifrån vad som är genomförbart.
 • Olika undervisningsformer. Regeringen måste tydliggöra att lärare bara ska ansvara för en undervisningsform åt gången, d v s antingen när- eller distans/fjärrundervisning. Två undervisningsformer ska inte äga rum parallellt.

Läs hela skrivelsen här!

Här kan ni läsa vårens skrivelser med krav till regeringen:

Förskola

 • Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring distansarbete gäller även för personal i förskola: möten ska därför ske digitalt och arbetsuppgifter som inte behöver genomföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans.
 • Arbetsgivaren måste säkerställa att det finns tillräckligt med personal så att inte alla extra arbetsuppgifter som pandemin medför landar i förskollärarnas knän. Vad gäller t ex krav på extra städrutiner och särskilda matrutiner.
 • Arbetsgivaren måste ta sitt arbetsmiljöansvar och se till att arbetsbelastningen hålls på en rimlig nivå och sätta in resurser för att motverka den ohälsosamma arbetsbelastningen som i nuläget finns på många förskolor.

Fritidshem

 • Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring distansarbete gäller även för personal i fritidshem: möten ska därför ske digitalt och arbetsuppgifter som inte behöver genomföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans. Man bör även möjliggöra så att planeringstid kan förläggas i början eller slutet av dagen så att fler kan genomföra planeringstiden hemifrån.
 • Arbetsgivaren måste säkerställa att det finns tillräckligt med personal så att inte alla extra arbetsuppgifter som pandemin medför landar i lärarna i fritidshems knän. Vad gäller t ex krav på extra städrutiner och särskilda matrutiner.
 • Arbetsgivaren måste ta sitt arbetsmiljöansvar och se till att arbetsbelastningen hålls på en rimlig nivå och sätta in resurser för att motverka den ohälsosamma arbetsbelastningen som i nuläget finns på många fritidshem.

Grundskola

 • Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring distansarbete gäller även för personal i skolan: möten ska därför ske digitalt och arbetsuppgifter som inte behöver genomföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans – detta måste gälla på alla arbetsplatser inom skolväsendet.
 • Arbetsgivaren måste säkerställa att det finns tillräckligt med personal så att inte alla extra arbetsuppgifter som pandemin medför landar i lärarnas knän. Vad gäller t ex krav på extra städrutiner och särskilda matrutiner.
 • Arbetsgivaren måste ta sitt arbetsmiljöansvar och se till att arbetsbelastningen hålls på en rimlig nivå och sätta in resurser för att motverka den ohälsosamma arbetsbelastningen som i nuläget finns på många skolor.
 • Lärare ska bara ansvara för en undervisningsform åt gången, d v s antingen när- eller distansundervisning. Två undervisningsformer ska inte äga rum parallellt.
 • Det är situationen på den enskilda skolan, utifrån till exempel hur många ordinarie lärare som är frånvarande, som ska avgöra om:
  * bedömningsstöd i årskurs 1 kan genomföras.
  * kartläggning inom Läsa-skriva-räkna-garantin i förskoleklass kan genomföras
  * om betyg för årskurs 6–8 kan sättas.
 • Dokumentationen måste minskas till ett minimum för lärarna. Om dokumentationen inte är lagstadgad ska läraren själv få bedöma vilken dokumentation som är ändamålsenlig eller inte.
 • Huvudmännen ska inte tillåtas stjäla undervisningstid genom att kräva inrapportering av betyg innan terminens slut. Skollag och förordningar måste ändras från “betyg ska sättas vid terminens slut” till “betyg ska sättas när terminen eller läsåret avslutas”.
 • Sjuka barn ska inte vara i skolan. Folkhälsomyndighetens riktlinjer måste vara tydliga på den punkten, det får inte lämnas utrymme för olika tolkningar.

Gymnasiet

 • Huvudmän för skolor måste i möjligaste mån hyra extra lokaler för att möjliggöra tillräcklig fysisk distansering i verksamheten.
 • Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring distansarbete gäller även för personal i skolan: möten ska därför ske digitalt och arbetsuppgifter som inte behöver genomföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans – detta måste gälla på alla arbetsplatser inom skolväsendet.
 • Arbetsgivaren måste säkerställa att det finns tillräckligt med personal så att inte alla extra arbetsuppgifter som pandemin medför landar i lärarnas knän. Vad gäller t ex krav på extra städrutiner och särskilda matrutiner.
 • Arbetsgivaren måste ta sitt arbetsmiljöansvar och se till att arbetsbelastningen hålls på en rimlig nivå och sätta in resurser för att motverka den ohälsosamma arbetsbelastningen som i nuläget finns på många skolor.
 • Lärare ska bara ansvara för en undervisningsform åt gången, det vill säga antingen när- eller distansundervisning. Två undervisningsformer ska inte äga rum parallellt.
 • Dokumentationen måste minskas till ett minimum för lärarna. Om dokumentationen inte är lagstadgad ska läraren själv få bedöma vilken dokumentation som är ändamålsenlig eller inte.
 • Huvudmännen ska inte tillåtas stjäla undervisningstid genom att kräva inrapportering av betyg innan terminens slut. Skollag och förordningar måste ändras från “betyg ska sättas vid terminens slut” till “betyg ska sättas när terminen eller läsåret avslutas”.

Vuxenutbildning

 • Huvudmän för skolor måste i möjligaste mån hyra extra lokaler för att möjliggöra tillräcklig fysisk distansering i verksamheten.
 • Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring distansarbete gäller även för personal i vuxenutbildningen: möten ska därför ske digitalt & arbetsuppgifter som inte behöver genomföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans.
 • Arbetsgivaren måste ta sitt arbetsmiljöansvar och se till att arbetsbelastningen hålls på en rimlig nivå och sätta in resurser för att motverka den ohälsosamma arbetsbelastningen som i nuläget finns på många skolor.
 • Lärare ska bara ansvara för en undervisningsform åt gången, det vill säga antingen när- eller distansundervisning. Två undervisningsformer ska inte äga rum parallellt.
 • Dokumentationen måste minskas till ett minimum för lärarna. Om dokumentationen inte är lagstadgad ska läraren själv få bedöma vilken dokumentation som är ändamålsenlig eller inte.
 • Satsa resurser för digitalisering i vuxenutbildningen, såsom tillräcklig tillgång till digitala verktyg, digital kompetens och tekniskt och pedagogiskt stöd.
 • Öka resurserna till vuxenutbildningen och satsa långsiktigt för utbyggnad och omställning.
 • Avskaffa entreprenadsystemet för kommunal vuxenutbildning.

Kulturskola

 • Arbetsgivare måste tillsammans med skyddsombud och lokala fackliga företrädare identifiera risker i smittskyddet och arbetsmiljön på kulturskolan. Arbetsgivaren ska sedan ansvara för att följa upp och åtgärda bristerna.
 • Alla lärare i kulturskolan ska ha möjlighet att delta på möten från valfri plats.
 • För att ge grundförutsättningar för likvärdig och hög kvalitet i kulturskolan måste kulturskolan ha ett gemensamt nationellt regelverk som gör att det blir en skyldighet för varje kommun att erbjuda kulturskola.
 • Lärare i kulturskolan måste inkluderas i de satsningar som gjorts i andra delar av skolväsendet på höjda löner och fler karriärvägar för att uppvärdera yrket.
 • Kulturskolan ska omfattas av alla nationella och lokala satsningar på digitalisering i skolan.
 • Regeringen ska initiera forskning, utvärdering och analys av coronapandemin på nationell nivå med fokus på lärarnas förutsättningar för undervisningen och deras arbetsmiljö.