Senast uppdaterad

2018-09-10

Lärarförbundets hållbarhetsrapport 2017

Vi vill visa att vi lever som vi lär och tar våra värden om jämställhet, likvärdig utbildning och solidaritet på allvar. Därför har vi tagit fram denna första hållbarhetsrapport. Vi vet att det krävs ett långsiktigt och metodiskt arbete för att stärka vårt hållbarhetsarbete ytterligare. Steg för steg kommer vi ta nödvändiga beslut och hitta tydliga indikatorer för att med tiden kunna visa på en utveckling.

Lärarförbundets hållbarhetsrapport är en del av årsredovisningen som även innehåller förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse.

Åter till årsredovisningens huvudsida

Därför redovisar vi hållbarhet

Lärarförbundet vill mer systematiskt följa upp hållbarhetsarbetet. Då kan vi visa, transparent och löpande, för alla intressenter hur långt vi kommit på vägen för att agera hållbart inom väsentliga hållbarhetsområden. Vi gör det för att hållbarhetsarbetet är en viktig framtidsfråga, men även för att kunna vara en förebild, inte bara för Sveriges lärare och för de elever som våra medlemmar utbildar till ansvarsfulla medborgare, utan även för andra fackliga organisationer och samhällsaktörer.

Redovisningsprinciper

Lärarförbundet utgår från de krav på en hållbarhetsrapport som lagstiftningen ställer på alla företag och andra juridiska personer som under året haft mer än 250 anställda, en balansomslutning högre än 175 miljoner kronor och en nettoomsättning större än 350 miljoner kronor.

(Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554).)

Lagen, som riksdagen tog beslut om 2016, grundar sig i ett EU-direktiv med syfte att skapa transparens och öppenhet hos företag. Det finns inget bindande regelverk i Sverige för hur en hållbarhetsrapport ska ställas upp.

Lagen kräver att hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar om:

 • Miljö.
 • Sociala förhållanden.
 • Personal.
 • Respekt för mänskliga rättigheter.
 • Mångfald.
 • Motverkande av korruption.

Därför innehåller vår rapport just dessa avsnitt. Den ska också beskriva vilken policy som finns, risker i verksamhet och hur dessa hanteras. Rapporten ska också presentera indikatorer för att kunna visa på en utveckling över tid.

Meningen är att i hållbarhetsrapporten lyfta fram verksamhet som inte syns i årsredovisningen och verksamhetsberättelsen. Den ska ge icke-finansiella upplysningar som helt enkelt ökar förståelsen för konsekvenserna av Lärarförbundets verksamhet.

(Revisor kontrollerar, och konstaterar i årsredovisningen, om en om en hållbarhetsrapport har upprättats,men rapporten revideras inte.)

Med denna första rapport lägger vi en grund för de kommande för att med tiden kunna följa en linje från policy, riskanalys och -hantering fram till resultat. Vi ska visa hur vi vill utveckla redovisningen, sätta mål och styra vårt hållbarhetsarbete framåt.


FN:s globala mål, Agenda 2030.

Lärarförbundet har valt att inte redovisa utifrån den internationellt accepterade standarden GRI (Global Reporting Initiative) vilket inte heller är ett krav från lagstiftaren. Däremot ser vi FN:s Globala mål i Agenda 2030 som ett viktigt vägledande dokument för vår hållbarhetsstyrning. I synnerhet mål 4 om Rätten till utbildning, där lärarna spelar en nyckelroll.

(Det finns även andra ramverk eller standarder som t ex FN:s Global Compact, ISO 26000, FN:s Guiding Principles Reporting Framework, Integrated Reporting.)

---

Åter till index

Intressenter och väsentlighetsanalys

Lärarförbundets medlemmar är de viktigaste intressenterna. Det är för medlemmarnas skull organisationen finns till och arbetet bedrivs. Ambitionen är inte bara att värna om de sociala frågorna utan också att agera ekonomiskt hållbart med de resurser som medlemmarna bidrar med och att verksamheten inte gör negativa avtryck på miljön.

Lärarförbundet är en demokratisk organisation, och den demokratiska beslutsprocessen och styrningen grundar sig i medlemmarnas aktivitet och beslut på lokalnivå. Det högsta styrande organet är kongressen dit ombud väljs av och bland medlemmarna. På kongressen behandlas just de frågor som medlemmarna vill att organisationen ska fokusera på framåt.

Men det är inte bara i den demokratiska processen som dialog med intressenterna sker. Lärarförbundet för en löpande dialog med sina medlemmar genom en mängd kanaler eftersom det är av högsta vikt att fånga vad som rör sig i medlemsleden för att kunna bedriva den för dem mest angelägna verksamheten.

Det handlar om dialog genom referensorganen, möten och utbildningar, genom särskilda kontaktfunktioner per telefon, e-post och sociala medier, genom nyhetsbrev och tidningar och genom särskilda undersökningar.

Under 2017 genomfördes en unik och bred medlemsdialog i hela landet ”Rätt kurs för skolan och läraryrket: så tycker Sveriges lärare” då lärare samlades vid arbetsplatsträffar för att tillsammans diskutera sitt eget och Lärarförbundets uppdrag i framtiden. Under medlemsdialogen berättade medlemmarna om sina drivkrafter, vad som engagerar dem och vad som är viktigast att utveckla i framtiden. Det blev en kraftfull väsentlighetsanalys där medlemmarna tillsammans tog ut rätt kurs för skolan och läraryrket. (Läs mer i verksamhetsberättelsen)


Lärarförbundet för en löpande dialog med sina medlemmar genom en mängd kanaler eftersom det är av högsta vikt att fånga vad som rör sig i medlemsleden för att kunna bedriva den för dem mest angelägna verksamheten.


Väsentlighetsanalys utifrån medlemsdialogen

Deltagarna hade en övervägande positiv bild av läraryrket, trots att utmaningar inte saknas. De flesta trivs på jobbet och använder oftast ordet ”glädje” för att beskriva yrket. Mest engagerar mötet med varje barn, elev och deras utveckling.

Medlemmarna vill prioritera:

 • Samarbete mellan kompetenta och engagerade kollegor.
 • Undervisning i en lugn och trygg miljö.
 • Tid för planering, uppföljning och reflektion.
 • Förutsättningar att ge särskilt stöd till de barn och elever som behöver.
 • Ett tydligt och närvarande ledarskap.
 • Möjlighet att få bidra till och ta del av en ständig utveckling av skolan och lärarrollen.
 • Yrkesstolthet är viktigt för att öka professionens inflytande.
 • Lärarförbundet ska driva frågor om arbetsmiljö, arbetsbelastning och högre lön.

Medlemsdialogen utfördes inte med syfte att mäta synen på hållbarhetsfrågor och några specifika håll barhetsfrågor – med tanke på denna rapportering – ställdes inte. Det var en dialog om de viktigaste yrkesfrågorna. Därför går det inte att göra en djupare analys av resultatet utifrån ett hållbarhetsperspektiv, men det går i alla fall att göra en generell uppskattning av vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för medlemmarna.

I sammanfattningen av medlemsdialogen kan man konstatera att ”sociala förhållanden”, ”personalfrågor” och ”mänskliga rättigheter” står i centrum i medlemmarna yrkesliv och i deras förväntningar på Lärarförbundets verksamhet.

Vid nästa redovisningstillfälle har vi som ambition att ta fram en mer genomarbetad väsentlighetsanalys kring just hållbarhetsfrågor.

---

Åter till index

Så här styr vi vårt hållbarhetsarbete

Lärarförbundets verksamhet utgår från ett antal globala principer som sammanfattar den grundläggande ideologin i en organisation som arbetar för solidaritet och jämställdhet:

 • FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och då särskilt lärares roll i att bidra till att FN:s barnkonvention efterlevs.
 • ILO:s åtta kärnkonventioner om att anställda har rätt att organisera sig och förhandla kollektivt, att eliminera all form av tvångsarbete och barnarbete och att motverka olika former av diskriminering i arbetslivet. Lärarförbundets uppgift är att främja respekten för dessa rättigheter för våra medlemmar, för våra anställda och i internationell solidaritet med lärare i andra länder. Konventionerna återfinns i vår redovisning av hur vi arbetar med de olika hållbarhetsfrågorna.
 • Den globala agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030 och de 17 målen för hållbar utveckling. Lärarförbundet fokuserar särskilt kring mål nr 4, om rätten till utbildning.

Organisationen och våra styrdokument

Lärarförbundets hållbarhetsarbete styrs, liksom allt annat arbete, genom de riktlinjer som kongressen beslutar om i långsiktigt styrdokument, verksamhetsinriktning och stadgar.

Kongressen väljer förbundsstyrelse med 17 ledamöter vart fjärde år. Det är förbundsstyrelsen som leder Lärarförbundets arbete och fattar beslut mellan kongresserna. Alla medlemmar kan tycka till om det som Lärarförbundet gör genom att lämna medlemsförslag löpande under kongressperioden och inför kongresserna finns möjlighet att svara på remisser och lämna egna motioner.

Kansliet arbetar utifrån kongressens och förbundsstyrelsens beslut och det finns en ledningsgrupp som bereder frågor och löpande rapporterar till styrelsen.

Förutom de långsiktiga styrdokumenten har Lärarförbundet olika policyer som berör de hållbarhetsområden som redovisas vid de olika rubrikerna för innehållet i hållbarhetsrapporten.

Än så länge finns inte mätbara målsättningar för alla dessa hållbarhetsområden, men Lärarförbundet har en ambition att ta fram målsättningar och ett system för att mäta dessa under 2018. Ett arbete ska även inledas för att ta fram en strategi som ska beskriva hur förbundet sätter mål, styr och utvecklar hållbarhetsarbetet.

---

Åter till index

Sociala förhållanden

Lärarförbundets etiska riktlinjer grundar sig på fackliga värderingar som demokrati, människors lika värde, solidaritet, rättvisa, jämställdhet och trygghet och syftar till att tillvarata medlemmars intressen. Medlemmens bästa ska alltid stå i centrum.

Därför är tillgänglighet, tydlig information, respekt för individen, sekretess och kostnadsmedvetenhet viktiga delar i riktlinjerna.

Lärarförbundets roll är bland annat att föra medlemmars talan i kollektiva förhandlingar och uppnå bästa möjliga villkor. Det är en förutsättning för att barn, unga och vuxna ska få rätt till utbildning i en trygg miljö.

I Sverige åtnjuter vi rätten att organisera oss fackligt och har lagstadgad rätt till facklig tid på arbetet. Lärarförbundet arbetar för att teckna kollektiva avtal för medlemmarna och värnar om den enskilde medlemmens rätt att få fackligt stöd när förhållandena på arbetsplatsen inte är bra. Därför är det också särskilt viktigt att vi efterlever rätten för våra egna medarbetare att organisera sig.

För att löpande kvalitetssäkra verksamheten lyssnar Lärarförbundet på den viktigaste intressenten, medlemmarna, i många olika forum. Lärarförbundet Kontakt har dialog via telefonsamtal och e-post med tusentals medlemmar varje månad vilket ger värdefull information om medlemmarnas syn och förväntningar på Lärarförbundet.

Policyn för upphandlingar grundar sig i de etiska riktlinjerna. Den säger att all upphandling ska ske i enlighet med gällande lagar och konstaterar att Lärarförbundet endast ska samarbeta med företag och organisationer som delar Lärarförbundets grundläggande värderingar.

Upphandlingen ska ske på affärsmässiga grunder, i konkurrens och på ett objektivt sätt och företagen ska uppfylla följande krav och även ställa motsvarande krav på sina underleverantörer.

Krav på underleverantörer:

 • Att de har kollektivavtal.
 • Att de uppfyller de krav lagstiftningen ställer
 • gällande arbetsmiljö, jämställdhet och
 • diskriminering.

Lärarförbundet investerar inte i företag som har verksamhet inom:

 • Vapen och krigsmateriel.
 • Pornografisk verksamhet.
 • Tobaksprodukter.
 • Alkoholhaltiga drycker.

Vid investeringar tar Lärarförbundet hänsyn till:

 • Mänskliga rättigheter.
 • Anställdas arbetsvillkor och rättigheter.
 • Miljö och klimat.
 • Affärsetik.

I den grundläggande ombudsutbildningen som erbjuds till alla nya ombud får de lära sig mer om förbundets etiska riktlinjer till förtroendevalda samt hur de förväntas förhålla sig till dem.

Policy och riktlinjer

 • Etiska riktlinjer.
 • Upphandlingspolicy.
 • Placeringspolicy.
 • Servicepolicy med etiska förhållningssätt.

Avtal

 • Kollektivavtal för Lärarförbundets anställda med Unionens riksklubb och
 • Akademikerföreningen vid Lärarförbundet.
 • Det finns även samverkansavtal med klubbarna.

  (Avtal Allmänna anställningsvillkor för anställd personal inom Lärarförbundet, Lärartidningar Produktion AB, Lärarnas A-kassa.)

Indikatorer

 • Lärarförbundets investeringar bedrivs i formen diskretionär förvaltning, vilket betyder att externa förvaltare ska följa vår policy via egna verktyg för att mäta olika indikatorer. Lärarförbundet använder regelbundet extern kvalitetssäkrare i syfte att säkerställa att detta verkligen sker.
 • Ärendestatistik från Lärarförbundet Kontakt och uppföljning av servicepolicy.
 • Utfallet av kollektivavtalet. Avtalet förhandlas om i olika periodiciteter. 2018 sker nästa förhandling

Resultat och risker

 • Under 2017 har en ny metod, som implementeras våren 2018, tagits fram för att kvalitetssäkra verksamheten. I den ingår att medlemmarna får lämna synpunkter på hur de upplevt Lärarförbundets bemötande och engagemang. På så vis får vi löpande information om inom vilka områden vi behöver stärka vår kompetens för att utveckla verksamheten.
 • Ett arbete har pågått under året för att ta fram en avtalsdatabas med ett system för att kunna följa upp ansvar för affärsavtal och därmed en möjlighet att bättre kunna följa upp etiska krav i upphandlingspolicyn.
 • Ett arbete har pågått under 2017 då en ny inköpsfunktion har inrättats. Detta har lett till en ny upphandlingspolicy med tydliga krav på leverantörerna. Om en fungerande rutin för uppföljning inte finns på plats finns det en risk för att avsteg från etiska riktlinjer och upphandlings- och investeringspolicy inte uppmärksammas. Lärarförbundet kommer därför lägga kraft på dessa nya rutiner för uppföljning.

---

Åter till index

Personal

Lärarförbundet har som mål att ha en organisation som i kompetens och storlek är väl anpassad till verksamheten, där modern teknik används och där medarbetarna trivs och utvecklas. Det ska gå att kombinera ett intressant och utvecklande arbete i en god arbetsmiljö med föräldraskap och en aktiv fritid.

Medarbetare ska uppleva balans mellan krav och resurser och att de jobbar på en frisk och inkluderande arbetsplats. Det ska också vara möjligt att förena sitt arbete med föräldraskap, med oförändrade möjligheter avseende löne-, kompetens- och karriärutveckling. Arbetsklimatet ska inbjuda till delaktighet, uppmuntra lärande och gemenskap.

Metoder för att nå dit är bland annat årliga utvecklingssamtal och lönesamtal mellan chef och medarbetare, återkommande utbildningar i arbetsmiljö och uppföljning av sjukstatistik.

Genom medarbetarundersökningar, så kallade pulsmätningar, följer vi upp hur pass väl Lärarförbundet når våra målsättningar.

Lärarförbundet har tagit fram en kompetensförsörjningsplan för att kunna hantera framtida krav inom bemanning och kompetensutveckling. I den ingår även individuella utvecklingsinsatser. Då det uppstår vakanser annonserar vi alltid exempelvis internt för att ta vara på den kompetens vi har och öka rörligheten inom organisationen.

Medarbetarnas kompetenser och färdigheter är en förutsättning för vår förmåga att stödja världens viktigaste yrkesgrupp, lärarna. Kompetensförsörjningsplanen beskriver vilka åtgärder som behövs för att vi ska ha de kompetenser som krävs.

I riktlinjerna för arbetsmiljö konstateras att ingen ska utsättas för kränkande särbehandling och/eller diskriminering på sin arbetsplats. (Se mer under rubriken ”mångfald”).

Hållbart ledarskap

Under 2017 har alla chefer i Lärarförbundet och styrelserna i fackklubbarna genomgått en ledarutbildning på 5-6 dagar fördelat på fyra tillfällen.

Utbildningen har syftat till att stärka kompetens, förståelse och förmåga att hantera ett ökat förändringstempo inom förbundet och i omvärlden.

Satsningen på förändringsledarskap har varit en del i arbetet med att öka samarbete och synergier mellan olika delar i förbundet.

Policy, riktlinjer och avtal

 • Kompetensförsörjningsplan.
 • Riktlinjer för arbetsmiljö.
  (Riktlinjerna motsvarar den skriftliga arbetsmiljöpolicy som anges i AFS 2001:01 Systematisk arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4. Organisatorisk och social arbetsmiljö.)
 • Småbarnsföräldrapolicy.
 • Rutin för att förebygga och hantera
 • kränkande särbehandling.
 • Riktlinjer för lokalerna i Lärarförbundet.
 • Lokalt trygghetsavtal.
 • Pensionspolicy.
 • Lönepolitiska riktlinjer.

Indikatorer

 • Årliga utvecklingssamtal som följs upp av chef och medarbetare.
 • Sjukstatistik som följs upp årligen.
 • Löneenkäter kring medarbetarnas erfarenheter av löneprocessen som följs upp årligen.

Resultat och risker

 • Utmaningar som får konsekvenser för bemanning och kompetensutveckling är pensionsavgångar hos anställda och en svårbedömd medlemsutveckling. Lärarförbundet behöver därför proaktivt bemöta detta. Annars finns det en risk att förbundet tappar anställda och verksamheten i förlängningen blir lidande. Utvecklingssamtalen analyseras och återkopplas till cheferna. 2017 års analys visar att den höga arbetsbelastningen är en utmaning. Det behövs fortsatt arbete för att samordna verksamhetsmål och arbetsplaner för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning.
 • Sjukstatistik: 2015 (3,8)%, 2016 (3,7%), 2017 (2,72%). Sjukfrånvaron totalt har inte ökat under de senaste åren, men en större andel är korttidssjukskrivna. En viktig orsak är stressrelaterad ohälsa, som ofta är en kombination mellan faktorer på arbetet och i privatlivet. Just risken för stress har Lärarförbundet identifierat som något som är viktigt att arbeta aktivt med för att inte verksamheten och medarbetarnas hälsa ska äventyras.
 • I maj 2017 invigdes en ny yta på Lärarnas Hus som heter Loungen där man både kan jobba enskilt, dricka kaffe, äta medhavd mat, ha spontana möten och planerade möten. Loungen har blivit en attraktiv arbetsmiljö och är särskilt uppskattad eftersom den möjliggör spontana möten för medarbetare från olika avdelningar. Flera gånger per termin erbjuds kunskapsmöten kring olika ämnen i Loungen, till exempel kring medlemsnytta, ledarskap och hälsa.
 • De lönepolitiska riktlinjerna anger vilka lönekriterier som ska ligga till grund för löneöversynen. Löneöversynen 2017 inleddes med en gemensam utbildning för chefer och fackliga förtroendevalda. Efter lönesamtalen uppmanades samtliga medarbetare utvärdera löneprocessen, en undersökning som genomförs varje år på uppdrag av arbetsgivaren och fackklubbarna. Resultatet visar bland annat att majoriteten av de anställda har förstått argumenten för sin nya lön.
 • Lärarförbundet har under året tagit beslut om att införa en mätning av hur medarbetarna upplever arbetsmiljön. Den kommer genomföras minst två gånger per år och kommer att ge ett nyckeltal på hur medarbetarnas arbetsmiljö är och hur benägna medarbetare är att rekommendera Lärarförbundet som arbetsgivare.
 • Ifråga om Lärarförbundets arbete för att förbättra medlemmarnas arbetssituation (se årsredovisningen).

---

Åter till index

Mänskliga rättigheter

Lärarförbundets grundvärderingar kring mänskliga rättigheter definieras i följande ILO-konventioner:

 • 100: Lika lön för lika arbete oavsett kön.
 • 111: Om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning
 • 138, 182: Minimiålder för arbete samt samt förbud mot de värsta formerna av barnarbete.
 • 87, 98: Föreningsfrihet och skydd för rätten att organisera samt rätten att organisera och förhandla kollektivt.

Föreningsfriheten och rätten att organisera är inte självklar i många länder. Därför stöttar Lärarförbundet lärarorganisationer i utvecklingsländer med kapacitets- och organisationsutveckling för att de bättre ska kunna arbeta för dessa rättigheter och vi reagerar när fackliga rättigheter kränks. Vi bedriver även opinionsarbete nationellt och internationellt.

Förutom FN:s och ILO:s konventioner är viktiga utgångspunkter för det internationella utvecklingssamarbetet:

 • FN:s Global Compacts tio principer för företag rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt mutor och korruption.
 • OECD:s riktlinjer för företag rörande mänskliga rättigheter, informationsgivning, anställda, miljö, korruption, konsumentintressen, vetenskap och teknik, konkurrens samt beskattning.


Löneprocess

Genom jämställdhetspolicyn vill Lärarförbundet bättre tillvarata mänskliga resurser i organisationen. Det handlar bland annat om kvinnors och mäns lika möjlighet till anställning, om att arbetsorganisation och arbetsförhållanden ordnas så att de passar både kvinnor och män och om att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor. Jämställdhet i fråga om lön följs årligen upp i lönekartläggningen. Där granskas om Lärarförbundet i sin interna löneprocess skapat löneskillnader som kan förklaras utifrån kön eller annan form av diskriminering.

Tillgänglighet

Essinge konferens är Lärarförbundets konferensanläggning med både externa och interna kunder. Den har anpassats för att vara tillgänglig för rörelsehindrade personer och personer med hörselnedsättning. Det finns också en uthyrningspolicy som säger att Lärarförbundet endast hyr ut konferensanläggningen till privatpersoner, organisationer, företag eller föreningar som delar Lärarförbundets värderingar.

Policy och riktlinjer

 • Jämställdhetspolicy.
 • Likabehandlingsplan.
 • Förhållningssätt mot extrema rörelser.
 • Annonspolicy.

Indikatorer

 • Årlig lönekartläggning.

Resultat och risker

 • Varje år görs en lönekartläggning för att undersöka om det finns några osakliga skillnader i lön mellan män och kvinnor. Resultatet för 2017 visar att ingen person var i behov av en justering. Lärarförbundet har tagit fram rutiner för att undvika oskäliga löneskillnader i samband med lönesättning.
 • Ett arbete påbörjades med att ta fram en likabehandlingsplan som ska utgå från diskrimineringsgrunderna. Där kommer det att ingå aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering
 • Opinionsbildning gentemot regeringar, och överstatliga organ som FN, bland annat inom ramen för samarbetet i den internationella lärarorganisationen Education International. Kampanjerna Global Action Week och Världslärardagen medvetandegjorde medlemmar och förtroendevalda om Agenda 2030 generellt med särskilt fokus på mål 4 om Rätten till utbildning och lärares nyckelroll i genomförandet av alla målen.
 • Att stötta systerorganisationer i andra länder ärinte bara en solidaritetshandling utan en gemensam strategi för att stärka fackföreningsrörelsen globalt. Om det inte finns starka lärarfack i andra länder riskerar även Lärarförbundet i Sverige att i förlängningen försvagas.
 • Lärarförbundet deltog i ”100-miljonerkampanjen” då lärare och elever förde dialog med riksdagsledamöter och kommunpolitiker för att lyfta frågan om barns rätt till utbildning i ett globalt perspektiv. Ett stort antal av Lärarförbundets lokalavdelningar deltog.
 • I samband med #metoo-uppropet mot könsbaserat våld under 2017 gick Lärarförbundet ut med information till medlemmar och anställda om hur incidenter kan hanteras.
 • Lärarförbundet tog under 2017 fram ett förhållningssätt gentemot extrema rörelser. Det aktualiserades i samband med diskussionen kring högerextrema gruppers deltagande i politikerveckan i Almedalen och på Bokmässan i Göteborg.
 • Annonspolicyn säger att Lärarförbundets tidningar inte publicerar kontaktannonser, annonser med pornografiskt, rasistiskt ellerannat kränkande innehåll. Annonsernas innehåll eller annonsörernas värdegrund får inte strida mot Lärarförbundets grundläggande värderingar. Policyn uppdaterades 2017 med ett tillägg gällande politisk annonsering. Lärarförbundet tar emot partiannonser från politiska partier som är representerade i riksdagen,så tillvida att partiernas värdegrund, ideologi eller grundläggande principer inte strider mot Lärarförbundets grundläggande värderingar.

---

Åter till index

Miljö

Lärarförbundet står för en hållbar utveckling som ”tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfreds ställa sina behov”. (Bruntlandrapporten)

Det handlar om att ta ansvar för vår verksamhets miljöpåverkan och om att ständigt förbättra oss. Medarbetare och förtroendevalda ska ha kunskap om och vara involverade i miljöarbetet för att göra bästa möjliga val för minsta möjliga miljöpåverkan.

Lärarförbundet tog beslut om en miljö- och klimatpolicy 2007. I takt med att omvärlden och miljökraven förändras, behöver även miljöpolicyn och miljöplanerna ses över. Därför har ett arbete inletts för att revidera denna policy.

Lärarförbundet är en Fair Union. Det är ingen certifiering utan ett frivilligt åtagande att så långt det är möjligt bara göra affärer med företag som har kollektivavtal, att välja rättvisemärkta produkter där det är möjligt och att i övrigt ta miljömässiga och etiska hänsyn vid upphandlingar och inköp av produkter och tjänster. Det handlar också om att inte placera förbundets kapital i verksamheter som kränker mänskliga rättigheter. Lärarförbundet är medlem i föreningen Fair Trade Sverige.

Genom Lärarförbundets resepolicy ska anställda och förtroendevalda resa ansvarsfullt i tjänsten. I första hand för att minska vår påverkan på miljön men också för att resandet ska bli mer kostnadseffektivt. Det innebär konkret att vi ska flyga mindre och istället åka tåg. Vi ska också välja kollektiva alternativ istället för bil och taxi då det är möjligt. Om taxi/hyrbil av något skäl måste användas ska miljöbil bokas.

Policy och riktlinjer

 • Miljö- och klimatpolicy (under revidering).
 • Resepolicy.
 • Avtal med resebyrån HRG Nordic som mäter CO-utsläpp och erbjuder klimatkompensering.
 • Upphandlingspolicy (miljöfaktorer).
 • Ägardirektiv till Lärarförbundets fastighetsbolag om att policyer i huvudsak ska ansluta sig till motsvarande policyer inom Lärarförbundet.

Indikatorer

 • Statistik på koldoixodutsläpp och antal flygresor.
 • Pappersförbrukning, inköpsvolym (Lärarnas Hus).
 • Kontorsmaterial, löpande statistik.

Pappersförbrukning

 • Inköpsvolym av A4-papper till Lärarnas Hus i Stockholm: 2017: 700 000 st, 2016: 900 000 st.
 • Trenden visar att antalet resor minskar och där med den påverkan koldioxidutsläppen som Lärarförbundets resande har på miljön. Det gäller att ansvarsfullt förvalta Lärarförbundets resurser för att se till att verksamheten kan bedrivas långsiktigt. Om detta förtroendekapital missköts riskeras medlemmarnas tillit och den framtida verksamheten.
 • Ett arbete har pågått under året för att ta fram en avtalsdatabas med ett system för att kunna följa upp ansvar för affärsavtal och därmed en möjlig- het att bättre kunna följa upp miljökraven i upphandlingspolicyn.
 • Ett arbete har pågått under 2017 för att framöver kunna inrätta en ny inköpsfunktion. Detta har lett till en ny upphandlingspolicy med tydliga krav på leverantörerna.
 • Inköp av papper har gått ner med 22% jämfört med förra året.
 • Under året har antalet produkter i kontorsservice begränsats. Idag finns ett standardsortiment att utgå ifrån vilket har lett till att förbrukningen av kontorsmaterial har minskat.

---

Åter till index

Antikorruption

Lärarförbundet arbetar aktivt mot korruption och för att minska risken för korruption. Det handlar om förbundets egna placeringar, upphandlingar och om riktlinjer i det internationella utvecklingssamarbete som Lärarförbundet stöder.

De etiska riktlinjerna säger att Lärarförbundets anställda eller förtroendevalda ska agera opartiskt, och inte delta i handläggningen av en upphandling om det föreligger en jävssituation. Stor restriktivitet gäller i fråga om att ta emot gåvor eller andra förmåner. Det finns även riktlinjer för representation som säger att den ska präglas av återhållsamhet och gott omdöme.

Lärarförbundets upphandling av varor och tjänster ska ske på ett affärsmässigt och objektivt sätt. Om det föreligger ett jävsförhållande eller ekonomiskt intresse mellan företaget och den som genomför upphandlingen ska beslut fattas av närmast högre chef.

I Lärarförbundets internationella utvecklingssamarbete är ett medvetet arbete mot korruption en självklar komponent. Dels som en utvecklingsfråga i sig då korruption, dvs ”missbruk av förtroende, makt och position för otillbörlig vinning” (Sidas definition av korruption) utgör ett allvarligt hinder för demokratisk, ekonomisk och social utveckling och dels för att säkra en effektiv och ansvarsfull hantering av biståndsmedel.

Utgångspunkten är att:

 • Alltid förebygga.
 • Aldrig acceptera.
 • Alltid agera.
 • Alltid informera.

För att vara trovärdiga måste vi själva agera transparent, ha klara regler för ansvarstagande och -utkrävande mellan förtroendevalda, anställda och medlemmar i fråga om organisationens resurser.

I flera länder är lärarorganisationer engagerade i korruptionsbekämpning, ofta i breda nätverk inom civila samhället. Lärarförbundet analyserar samarbetsorganisationernas finansiella styrning för att få en bild av medvetenheten om korruptionsrisker och de system som finns för att hantera dem.

Policy och riktlinjer

 • Etiska riktlinjer.
 • Placeringspolicy, affärsetik.
 • Riktlinjer för anti-korruption i internationellt utvecklingssamarbete.
 • Upphandlingspolicy (ang jäv).

Indikatorer

Se indikatorer under avsnittet Sociala förhållanden rörande extern förvaltning.

Resultat och risker

Se resultatet under avsnittet Sociala förhållanden under extern förvaltning. Lärarförbundet har valt att öppet redovisa samtliga innehav i årsredovisningen, vilket ställer extra krav på att intern förvaltare samt kvalitetsgranskare upptäcker eventuella felaktigheter i tid.

---

Åter till index

Mångfald

Lärarförbundets likabehandlingsplan har strategier kring jämställdhet och mångfald, och definierar medarbetares rättigheter och skyldigheter. Den ska synliggöra organisationens arbete med dessa frågor, risker, mål och aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande särbehandling.

Målet är att ingen ska utsättas för kränkande särbehandling och/eller diskriminering på Lärarförbundet. Därför finns en rutin för hur detta ska undvikas.

Exempel på arbetssätt är en rekryteringsprocess med en kompetensbaserad metod och en årlig lönekartläggning för att förebygga osakliga löneskillnader och riskanalyser exempelvis i en förändring eller omorganisation.

Lärarförbundet arbetar utifrån en målsättning att i allt sitt grafiska bildspråk spegla samhällets mångfald i fråga om alla diskrimineringsgrunder. En bedömning av detta görs innan publicering av kommunikationsmaterial, digitalt eller i tryck.

Policy och riktlinjer

 • Likabehandlingsplan.
 • Rutin för att förebygga och hantera kränkande särbehandling och/eller diskriminering.
 • Rutin för ett mångfaldsperspektiv i kommunikationen.

Indikatorer

Frågor i utvecklingssamtal och medarbetarenkät som följs upp på chefsnivå.

Resultat och risker

Under 2017 genomfördes ingen medarbetarenkät. Utvärderingen av utvecklingssamtalen visade ett behov av att arbeta mer för att se till att alla medarbetare får möjlighet att uttrycka sig och inte riskera att bli osynliggjorda. Alla måste få möjlighet till större talutrymme. För att försäkra sig om att medarbetare inte far illa är rutiner och uppföljning mycket viktigt. I rekryteringsprocessen och likabehandlingsplaner görs därför riskanalyser och stor vikt läggs på strategier. Inför varje rekrytering ställs frågor om vad som händer om den aktuella rekryteringen inte görs.

---

Åter till index

Revisorns yttrande

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till kongressen i Lärarförbundet, org.nr. 802015-5050

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Internationell Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

---

Åter till index


Produktion: Maria Rodikova/Proidea