Senast uppdaterad

2022-01-18

Lärarförbundets arbete under pandemin

Här kan du läsa om vårt arbete med anledning av covid-19, våra krav, och vad vi åstadkommit hittills. Vårt fokus ligger på att skydda och stötta våra medlemmar och att påverka beslutsfattare.


Viktiga frågor vi driver just nu

Smittsäkring på arbetsplatsen

Huvudmännen ska ta sitt arbetsmiljöansvar, göra riskbedömningar och vidta åtgärder, till exempel i form av att utöka lokalerna, köpa in extra städning och se över ventilationen.

Lärare ska få jobba på distans när de har planeringstid eller utför andra arbetsuppgifter som inte kräver att de är i skolan. Möten ska hållas digitalt. Samlingar så som APT och utbildningar ska ske digitalt.

Vårdnadshavare ska hållas utanför skolor och förskolor så länge pandemin pågår. Det ska inte hållas fysiska föräldramöten och utvecklingssamtal.

Alla arbetsgivare ska se till att hämtning och lämning av barn och elever sker utomhus. Barngrupper ska inte blandas. 

Vi vill se en återgång till de striktare reglerna gällande förskolan som innebär att ett barn med symptom inte ska vara i förskolan, stanna hemma tills det är symtomfritt och ytterligare två dygn.


Arbetsbelastning under pandemin 

Lärarnas arbetsbelastning var för hög redan före pandemin och nu har den ökat ytterligare. Det finns inga personalresurser att ta av. Därför måste grundbemanningen stärkas och huvudmännen måste lösa vikariefrågan, till exempel tvålärarsystem, fast anställda vikarier och vikariepooler.

Lärares kärnuppdrag ska värnas. Kringuppgifter och utvecklingsprojekt måste läggas åt sidan under pandemin. Dokumentationskraven ska ses över och reduceras.

Huvudmännen ska inte kunna införa blandvarianter av när-, fjärr- och distansundervisning så att lärare tvingas undervisa på flera sätt samtidigt.

Vaccination av elever ska skötas av annan personal än lärare

Oro ska tas på allvar och ingå i riskbedömningar, liksom vilka åtgärder som ska vidtas. Lärare ska få stöd av arbetsgivaren i att hantera negativa reaktioner från föräldrar.  Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att avhjälpa konflikter som kan uppstå i ett kollegium om arbetssituationen är pressad och om enskilda upplever att de inte blir tagna på allvar.  

Den 18 januari 2022. Smittspridningen av corona är nu rekordhög. Nio av tio lärare från hela landet uppger att det är svårt att få tag i vikarier när ordinarie lärare blir sjuk. Det visar Lärarförbundets statistik. Vi kräver att regeringen går in med en miljard kronor extra till skolorna.

Gå med idag
– 6 månader gratis!


Beredskap för distansundervisning

Närundervisning är det bästa, men i akuta lägen – där alltför många lärare och elever är sjuka på grund av att regeringen, huvudmännen och myndigheterna misslyckats med att värna skolan – måste distansundervisning införas.

Huvudmannen måste ha beredskap för att undervisning på distans ska kunna genomföras. Detta behöver anpassas utifrån elevernas ålder. Det kan handla om att man tillhandahåller digitala verktyg eller analoga läromedel. Om läromedel behöver köpas in ska detta göras.

Varje huvudman måste ha en konkret plan för detta. Det måste även finnas IT-support både till läraren och eleverna. Läraren ska inte behöva agera IT-support.

Om lärarna ska undervisa på distans så ska de få göra det från valfri plats. De ska få tillgång till de digitala verktyg och hjälpmedel som de behöver för att kunna genomföra distansundervisningen.  


Intensivt lokalt arbete

Lärarförbundet finns över hela landet, med lokalavdelningar och skyddsombud som samarbetar året runt för att trygga en bra arbetsmiljö ute på arbetsplatserna.

På central nivå stöttar vi skyddsombuden och lokalavdelningarna genom bland annat utbildning, juridisk vägledning, och annan rådgivning.

Under pandemin har det arbetet trappats upp avsevärt, bland annat för att se till att arbetsgivarna vidtar åtgärder som gör att myndigheternas rekommendationer om smittskydd går att följa.

Även den ökade arbetsbelastningen som pandemin fört med sig, och rädslan för smitta, är arbetsmiljöfrågor som våra skyddsombud arbetar hårt med att hantera.

Är du orolig för arbetsmiljön? Ta hjälp av ditt skyddsombud.


Förändringar och skyddsstopp

Våra skyddsombud har lagt skyddstopp på flera arbetsplatser med anledning av covid-19, och drivit igenom en rad förändringar på olika håll.

Lärarförbundets lokala arbete under pandemin.


Munskydd och skyddsutrustning

Flera kommuner har förbjudit lärare att använda skyddsutrustning, till exempel munskydd. Det har Lärarförbundet agerat hårt mot, och våra lokalavdelningar har fått till flera förändringar av besluten.

Fick inte bära munskydd – nu svänger kommunen (Svd.se).

Visir till alla lärare i Arvika kommun.Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand syns ofta i media, och träffar beslutsfattare.

Så påverkar vi beslutsfattare och den allmänna opinionen

Regelbundna möten med beslutsfattare

Lärarförbundet träffar regelbundet politiker i regeringen och riksdagen, och myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Skolverket, för att påverka.

Utgångspunkten i alla samtal är att

  • Våra medlemmar ska kunna gå till jobbet utan att känna oro för att bli smittade.
  • Tillräckliga smittskyddsåtgärder måste vidtas på arbetsplatserna.
  • Kraven som ställs i skolformerna måste vara rimliga under en pandemi och matchas med tillräckliga resurser.

Debattartiklar och rapporter

För att informera och påverka både politiker och allmänheten skriver vi debattartiklar där vi framför våra krav.

Under pandemin har vi även tagit fram coronarapporter som visar på våra medlemmars tuffa arbetssituation.

Det har varit nödvändigt för att skapa förändring och förståelse, eftersom arbetsgivarnas och många lokala och nationella politikers beskrivningar av situationen skiljt sig helt från hur det sett ut i verksamheterna där våra medlemmar finns.

Rapporterna har också bidragit till att få upp frågan på politikernas och mediernas agendor.

Läs senaste rapporten: Allt ska fungera som vanligt.

ETC: Ta ansvar för att hålla lärarna friska.

Lärarförbundet i media under pandemin

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand syns flitigt i media. Detta är ett sätt att påverka både beslutsfattare och den allmänna opinionen under pandemin.

Här är de senaste artiklarna och inslagen.

Sjukdomskaos tvingar skolor att stänga, Aftonbladet den 17 januari.

Lärarna tycker att rekommendationerna är löjliga, TV4 Efter fem den 10 januari.

Vi är besvikna, Expressen TV den 10 januari.

Lärarförbundet: Testa barn inför skolstarten, Aftonbladet den 4 januari..

Läraren och Lärarförbundets andra tidningar har frekvent rapporterat om corona under pandemin.

Läs det senaste om corona i Läraren.


Vad vi uppnått genom påverkansarbete

Riskgruppsersättning och familjekarantän

Under pandemin har vi lyckats få till riskgruppsersättning för alla som inte kan arbeta under pandemin.

Vi har också fått igenom en förändring av familjekarantänen som innebär att om någon i familjen är sjuk i covid-19 ska även barn och elever i förskola och grundskola stanna hemma.


Covid-19 kan betraktas som arbetsskada

En annan fråga vi drivit är att få covid-19 klassad som arbetsskada, och vi har lyckats få med covid-19 på listan över sjukdomar som kan betraktas som arbetsskada.


Graviditetsersättning från vecka 20

När Socialstyrelsen klassade gravida i senare delen av graviditeten som en riskgrupp krävde Lärarförbundet svar av regeringen om vilken ersättning som ska kunna användas. Lärarförbundet kräver svar av regeringen (SVT)

Socialminister Ardalan Shekarabi lämnade senare besked om att gravida i den senare delen av graviditeten som inte kan få arbetsmiljön säkrad med till exempel hemarbete eller omplacering ska kunna få graviditetspenning. Regeringens besked: Gravida får rätt till coronaersättning (SVT)

OBSERVERA att det står vecka 22 i båda artiklarna. Senare förtydligade Socialstyrelsen att gravida ska klassas som riskgrupp från och med vecka 20, eftersom covid-19 har upp till två veckors inkubationstid.


Självklarhet att få arbeta hemifrån när det går

Vi har även fått ministrar och myndigheter att tydliggöra att skolor och förskolor ska ses som vanliga arbetsplatser, där det självklart ska vara tillåtet att arbeta hemifrån när det går.

Så var det inte i början av pandemin, och nu har situationen förbättrats. Men det finns fortfarande arbetsgivare som inte följer riktlinjerna.

Vi får dagligen in rapporter om medlemmar som kallas till fysiska möten som skulle kunna hållas digitalt. Det är inte okej, och vi driver frågan vidare genom att lyfta den i vårt opinionsarbete och genom lokalt fackligt arbete.


Sänkta krav på lärarna under pandemin

Under pandemin har våra medlemmars arbetsbelastning ökat kraftigt, och vi har fått gehör för att minska på en del av kraven på lärarna under pandemin.

Ett exempel är att bedömningsstöd i årskurs 1 inte var obligatoriskt under våren 2021.

Ett annat är att det inte finns något krav på att de nationella proven genomförs. I stället kan nu lärarna välja själva om och när prov görs, utifrån den lokala situationen och undervisningens innehåll.

Vi har också fått Skolverket att tydliggöra att fokus i skolan nu måste ligga på undervisningen och att allt som ligger utanför den, såsom föräldramöten och utvecklingsprojekt, bör kunna ställas in.Massiv satsning på stöd och information

Under pandemin är det betydligt fler medlemmar än vanligt som hört av sig till oss. Många är oroliga, en del har frågor, andra behöver konkret vägledning kring hur de ska agera på arbetsplatsen.

Lärarförbundet har därför satt in extra personal för att bemöta alla som behöver hjälp.

Vi har också webbsidan Allt du behöver veta om corona i skolan, som uppdateras regelbundet.