Senast uppdaterad

2021-08-09

Lärarförbundets arbete under pandemin

Här kan du läsa om vårt arbete med anledning av covid-19, våra krav, och vad vi åstadkommit hittills. Vårt fokus ligger på att skydda och stötta våra medlemmar, och att påverka beslutsfattare.


Intensivt lokalt arbete


Lärarförbundet finns över hela landet, med lokalavdelningar och skyddsombud som samarbetar året runt för att trygga en bra arbetsmiljö ute på arbetsplatserna.

På central nivå stöttar vi skyddsombuden och lokalavdelningarna genom bland annat utbildning, juridisk vägledning, och annan rådgivning.

Under pandemin har det arbetet trappats upp avsevärt, bland annat för att se till att arbetsgivarna vidtar åtgärder som gör att myndigheternas rekommendationer om smittskydd går att följa.

Även den ökade arbetsbelastningen som pandemin fört med sig, och rädslan för smitta, är arbetsmiljöfrågor som våra skyddsombud arbetar hårt med att hantera.

Är du orolig för arbetsmiljön? Ta hjälp av ditt skyddsombud


Förändringar och skyddsstopp

Våra skyddsombud har lagt skyddstopp på flera arbetsplatser med anledning av covid-19, och drivit igenom en rad förändringar på olika håll.

Lärarförbundets lokala arbete under pandemin


Munskydd och skyddsutrustning

Flera kommuner har förbjudit lärare att använda skyddsutrustning, till exempel munskydd. Det har Lärarförbundet agerat hårt mot, och våra lokalavdelningar har fått till flera förändringar av besluten.

Fick inte bära munskydd – nu svänger kommunen (Svd.se)

Visir till alla lärare i Arvika kommunLärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand syns ofta i media, och träffar beslutsfattare.

Så påverkar vi politiker, media, och allmänheten


Regelbundna möten med beslutsfattare

Att påverka beslutsfattare är ett annat viktigt jobb. Lärarförbundet träffar därför regelbundet politiker i regeringen och riksdagen, och myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Skolverket.

Utgångspunkten i alla samtal är att

  • Våra medlemmar ska kunna gå till jobbet utan att känna oro för att bli smittade.
  • Tillräckliga smittskyddsåtgärder måste vidtas på arbetsplatserna.
  • Kraven som ställs i skolformerna måste vara rimliga under en pandemi och matchas med tillräckliga resurser.

Debattartiklar och rapporter

För att informera och påverka både politiker och allmänheten skriver vi debattartiklar där vi framför våra krav, och syns på olika sätt i media.

Under hela pandemin har vi även tagit fram coronarapporter som visar på våra medlemmars tuffa arbetssituation.

Det har varit nödvändigt för att skapa förändring och förståelse, eftersom arbetsgivarnas och många lokala och nationella politikers beskrivningar av situationen skiljt sig helt från hur det sett ut i verksamheterna där våra medlemmar finns.

Rapporterna har också bidragit till att få upp frågan på politikernas och mediernas agendor.

Läs senaste rapporten: Allt ska fungera som vanligt


Vad vi uppnått genom påverkansarbete


Riskgruppsersättning och familjekarantän

Under pandemin har vi lyckats få till riskgruppsersättning för alla som inte kan arbeta under pandemin.

Vi har också fått igenom en förändring av familjekarantänen som innebär att om någon i familjen är sjuk i covid-19 ska även barn och elever i förskola och grundskola stanna hemma.


Covid-19 kan betraktas som arbetsskada

En annan fråga vi drivit är att få covid-19 klassad som arbetsskada, och vi har lyckats få med covid-19 på listan över sjukdomar som kan betraktas som arbetsskada.


Graviditetsersättning från vecka 20

När Socialstyrelsen klassade gravida i senare delen av graviditeten som en riskgrupp krävde Lärarförbundet svar av regeringen om vilken ersättning som ska kunna användas. Lärarförbundet kräver svar av regeringen (SVT)

Socialminister Ardalan Shekarabi lämnade senare besked om att gravida i den senare delen av graviditeten som inte kan få arbetsmiljön säkrad med till exempel hemarbete eller omplacering ska kunna få graviditetspenning. Regeringens besked: Gravida får rätt till coronaersättning (SVT)

OBSERVERA att det står vecka 22 i båda artiklarna. Senare förtydligade Socialstyrelsen att gravida ska klassas som riskgrupp från och med vecka 20, eftersom covid-19 har upp till två veckors inkubationstid.


Självklarhet att få arbeta hemifrån när det går

Vi har även fått ministrar och myndigheter att tydliggöra att skolor och förskolor ska ses som vanliga arbetsplatser, där det självklart ska vara tillåtet att arbeta hemifrån när det går.

Så var det inte i början av pandemin, och nu har situationen förbättrats. Men det finns fortfarande arbetsgivare som inte följer riktlinjerna.

Vi får dagligen in rapporter om medlemmar som kallas till fysiska möten som skulle kunna hållas digitalt. Det är inte okej, och vi driver frågan vidare genom lokalt fackligt arbete.


Sänkta krav på lärarna under pandemin

Under pandemin har våra medlemmars arbetsbelastning ökat kraftigt, och vi har fått gehör för att minska på en del av kraven på lärarna under pandemin.

Ett exempel är att bedömningsstöd i årskurs tas bort.

Ett annat är att det inte finns något krav på att de nationella proven genomförs. Istället kan nu lärarna välja själva om och när prov görs, utifrån den lokala situationen och undervisningens innehåll.

Vi har också fått Skolverket att tydliggöra att fokus i skolan nu måste ligga på undervisningen och att allt som ligger utanför den, såsom föräldramöten och utvecklingsprojekt, bör kunna ställas in.


Viktiga frågor vi driver just nu


Som vi redan berättat sker det ett löpande och stort arbete inom Lärarförbundet på lokal nivå med anledning av covid-19. Men här är några saker vi driver från centralt håll just nu.


Förbättra den ekonomiska situationen för gravida

Vi har fått signaler om att situationen för gravida är problematisk. Kvinnor som drabbas av covid-19 sent i graviditeten har en högre risk att föda för tidigt. Många förbjuds därför att arbeta från vecka 20 och får då ansöka om graviditetspenning.

Men vid graviditetspenning ges ingen ekonomisk utfyllnad från arbetsgivaren på samma sätt som vid sjukskrivning. Det drabbar såväl lärare som andra anställda inom välfärdssektorn ekonomiskt.

Lärarförbundet arbetar därför tillsammans med de andra fackförbunden för att hitta lösningar som arbetsgivaren kan gå med på.

Samtidigt vill vi understryka att individuella riskbedömningar ska göras för varje enskild gravid och att arbetsgivaren har ett stort ansvar för att åtgärda riskerna. Om åtgärderna på arbetsplatsen inte räcker bör den gravida kunna arbeta hemifrån eller omplaceras till andra arbetsuppgifter.

Alla lärare behövs i verksamheten. Förbudet att arbeta ska vara en absolut sista åtgärd när allt annat är uttömt.


Hårdare regler kring distansundervisning

Den 10 augusti börjar den nya tillfälliga förordningen om undervisning på grundskola och gymnasieskola att gälla.

Enligt den kan skolans huvudman besluta om fjärr- eller distansundervisning, antingen på förslag från smittskyddsläkare för att hindra smittspridning regionalt, eller för att hindra spridning lokalt.

Vi kräver att reglerna blir mer strikta, så de inte används för lättvindigt. Anledningen är att undervisning på fjärr och distans skapar dubbel- och trippelarbete för lärarna.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand kritiserar innehållet i förordningen i artikeln "Beskedet som lärarna väntat på – distansundervisning till hösten".


Fler sänkningar av kraven

Tyvärr har riksdag och regering än så länge inte klarat av att åstadkomma alla nödvändiga justeringar som behöver göras i lagstiftningen för att sänka kraven på lärarna under pandemin, vilket inte är godtagbart.

Lärarförbundet kräver att regeringen lättar på kraven i lagstiftningen, till exempel gällande utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner.

En pandemi får konsekvenser för vad skolan kan åstadkomma. Vi kommer självklart fortsätta att ligga på i den här frågan.

Vår skrivelse till regeringen 2020-11-30: "Lätta på kraven i skolan nu"


Ändringar i arbetsskadeförsäkringen

Många inom samhällsviktiga yrken, däribland våra medlemmar, möter personer som smittats av covid-19 och blir själva svårt sjuka under en längre tid. Att dessutom tappa inkomst för att arbetsskadeförsäkringen inte täcker det första halvåret är helt orimligt.

Vi arbetar för att villkoren kring smitta i den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen, TFA, även ska gälla våra medlemmar (idag omfattas bara vårdrelaterade yrkesgrupper). Och att ersättningen för smitta under pandemin ska vara samma som för andra arbetsolyckor.

Mer om våra krav kring arbetsskadeförsäkringen


Fortsatt insamling av statistik kring skolan

Folkhälsomyndigheten har stoppat insamlingen av uppgifter om utbrott av covid-19 i skolmiljö. Det innebär att det saknas uppgifter om utbrott i skolan på nationell nivå. Vi är mycket kritiska till detta och arbetar för att Folkhälsomyndigheten ska fortsätta sina insamlingar av statistik.

Lärarförbundet kritiskt mot FHMs stopp av skolstatistikMassiv satsning på stöd och information


Under pandemin är det betydligt fler medlemmar än vanligt som hört av sig till oss. Många är oroliga, en del har frågor, andra behöver konkret vägledning kring hur de ska agera på arbetsplatsen.

Lärarförbundet har därför satt in extra personal för att bemöta alla som behöver hjälp.

Vi har också webbsidan Allt du behöver veta om corona i skolan, som uppdateras regelbundet, och ett tillhörande nyhetsbrev.