Lärarförbundets årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016

Här kan du läsa om verksamheten under 2016 och få fördjupningar. Du kan också ladda ner en pdf-version av den kompletta årsredovisningen och verksamhetsberättelsen.

Förord

Att vara lärare är att tro på och påverka framtiden. Vi arbetar varje dag med att undervisa, se och stärka varje elev och utveckla oss själva och vår verksamhet. Det är ett otroligt viktigt uppdrag och vi vet att vi gör stor skillnad varje dag, trots att förutsättningarna inte alltid är de bästa. Därför spelar Lärarförbundet roll.

2016 visade både PISA och Timss att svenska elevers kunskaper har förbättras. Det är resultatet av hårt lärararbete och det gör oss alla stolta. Också likvärdighetsfrågan, som Lärarförbundet länge drivit, fick äntligen en självklar plats på den politiska dagordningen.

Under året implementerades det lärarlönelyft som vi jobbat så länge för. Den statliga satsningen måste nu efterföljas av lokala lönelyft och vi kommer inte ge oss förrän alla lärare känner sig prioriterade och värderade.

Lärarnas arbetsbelastning har också varit en central fråga under året. Lärarförbundet lyckades påverka regeringen att introducera en satsning på administrativa lärarassistenter. Andra viktiga framsteg var inrättandet av riktmärken för barngrupper i förskolan.

Läs hela förordet!

Åter till index

---------------------------------------------------------------------------------------

Förvaltningsberättelse

Lärarförbundets vill skapa en skola som väcker den vetgirighet, nyfikenhet och det självförtroende som bara kunskap ger och den bästa skolan för varje elev. Därför strider vi för alla lärares rätt till bra villkor, höjda löner och egen makt att påverka. Läs mer här om det som präglat verksamheten 2016.

Vår vision och organisation

Vi är lärare. Tillsammans är vi en stark och inflytelserik profession. För att morgondagens vuxna ska bli självständiga och kloka individer behöver dagens lärare rätt förutsättningar.

Lärarförbundets cirka 235 000 medlemmar innefattar alla lärarkategorier. Lärarförbundet är aktivt i varje kommun och på de flesta arbetsplatser där vi har medlemmar.

På varje enskild arbetsplats bedriver medlemmarna fackligt arbete med arbetsplatsombudet och avdelningens styrelse som samlande krafter. Det är där diskussioner, krav, utveckling och samverkan startar och ger effekt.

Läs mer här!

Åter till index

Kommunikation och opinionsbildning

Under 2016 har fokus i opinionsbildningen legat på lärarbristen och lärarnas löner. Förbundet lanserade ett tydligt ställningstagande för den likvärdiga skolan i och med ”Gymnasielöftet”. Bland annat lyftes möjligheterna med ”snabbspår” för nyanlända lärare. Medlemskommunikationen har under året fokuserat på den arbetsbelastning som följer i lärarbristens spår.

Läs mer här !

Åter till index

Viktiga beslut och händelser, framtida utveckling

Flera viktiga förändringar som skett under året mycket tack vare Lärarförbundets påverkansarbete är:

  • en satsning på lärarassistenter för att minska, lärare arbetsbelastning,
  • läroplanen Lgr 11 fått nya avsnitt om förskoleklass och fritidshem,
  • nya riktmärken för gruppstorlekar i förskolan har antagits,
  • ett snabbspår för nyanlända lärare,
  • antagandet av de nya arbetsmiljöföreskrifterna.

  Lärarbristen är fortsatt skolans absolut största utmaning och uppvärderingen av läraryrket måste fortsätta. I förändringsprocessen ”Lärarförbundet 2025” har de områden som är särskilt viktiga att utvecklas inom definierats: att tydligare lyfta vår idé och våra värderingar, att öka engagemanget och att bli fler medlemmar för att kunna påverka mer.

  Lärarförbundet Kontakt ansvarar för service, rådgivning och vägledning för medlemmarna.

  Internationellt samarbete

  I Lärarförbundets strategi för det internationella arbetet prioriteras tre områden: påverkansarbete, medlemsengagemang och fackligt utvecklingssamarbete. 1,5 procent av medlemsavgifterna går till internationellt arbete. Lärarförbundet får också bidrag från Sida till sitt fackliga utvecklingssamarbete via Union to Union.

  Läs mer här!

  Åter till index

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  EKONOMISK RAPPORT

  Klicka på länken "Ekonomisk rapport" här under så öppnas en pdf-version av reslutaträkning, balansräkning och noter.

  Åter till index

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  VERKSAMHETSBERÄTTELSE

  Lärarförbundet bedriver verksamhet kring områdena: "Ett attraktivt yrke i utveckling" och "Det självklara valet". Målet är att läraryrket ständigt ska vara i utveckling. Lärarna och skolledarna ska leda denna utveckling med fokus på det bästa för varje elev. Lärarförbundet ska också vara det självklara valet för Sveriges lärare och skolledare. Vårt mål är att ena hela professionen i en organisation. Här kan du läsa några exempel från verksamheten kring de områden som stått i fokus för under året.

  Lönerna måste höjas för att lärare behövs

  Glädjen var stor då beslutet om lärarlönelyftet kom från regeringen. 3 miljarder extra kronor skulle satsas på lärarlönerna, pengar som huvudmännen skulle fördela utifrån vissa kriterier. Men då satsningen började rullas ut under 2016 blev det snart tydligt att de lokala konsekvenserna väckte kritik.

  Lärarnas löner har utvecklats positivt senaste åren. Till viss del beror det på lärarlönelyftet, men också på att fler huvudmän satsar.

  Arbetsmiljöregler kräver balans

  Arbetsgivaren har ansvar att ha koll på hela arbetsmiljön, även jobbstressen. Det tydliggjordes i den nya arbetsmiljöföreskriften som kom i början av 2016.

  – Med hjälp av den kan Lärarförbundet ställa mycket tydligare krav för att medlemmarna ska få det stöd de behöver av arbetsgivaren, säger Cyrene Martinsson Waern, arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet.

  Läs artikeln här!

  Åter till index

  Nyckeln till en framgångsrik integration

  I Lärarförbundets kampanj ”Gymnasielöftet” listades fem krav som är nödvändiga för att alla ungdomar ska få de bästa förutsättningarna för att klara en gymnasieexamen.

  – Den politiska debatten handlar mer om enkla jobb än hur fler unga ska klara en gymnasieutbildning. Partierna måste höja ambitionerna, säger Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet.

  Läs artikeln här!

  Åter till index

  Stafettpinnen: en utmaning för hela förbundet

  – Vi ska inte bara prata om engagemang och medlemsnära arbete – utan även omsätta talet i handling! Det konstaterade Lärarförbundets ordförande då Stafettpinnen drogs igång, en verksamhet som under 2016 tog ett nytag då ett trettiotal avdelningar antog utmaningen.

  Läs artikeln här!

  Åter till index

  Världsvid aktion för läraryrket

  ”Vi är lärare och vi behöver bättre villkor”. Det budskapet spreds på Världslärardagen 2016 runt om i världen i en gemensam global aktion.

  Budskap som beskriver hur det är att vara lärare spreds via sociala kanaler och taggen #viärlärare.

  --------------------------------------------------------------------------------------

  Ladda ner

  I länken här under kan du ladda ner årsredovisningen och verksamhetsberättelsen i pdf-format.