Senast uppdaterad

2021-03-31

”Läget är katastrofalt, pressat och ohållbart”

Lärarförbundets coronarapport från november 2020 visar hur coronapandemin medför en fortsatt extremt hög arbetsbelastning för det stora flertalet lärare och skolledare – ofta från en redan alltför hög normalnivå.

Läs rapporten i sin helhet

Vi ser inte slutet på coronapandemin, men vi ser slutet för lärarnas ork. Den senaste tiden har skolor stängt på grund av smitta, nu varnar vi för att skolor kan komma att stänga på grund av att lärarna sjukskrivs för stress. Pandemin fortgår och med den sätts lärarna under allt högre press.

Vår undersökning visar att lärare går på knäna till följd av coronapandemin. Nästan 8 av 10 (78 procent) av lärarna har haft en extremt, mycket eller hög arbetsbelastning de två senaste veckorna. Majoriteten av lärarna svarar att det har medfört merarbete att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Varannan lärare känner oro för att bli sjukskriven på grund av sjukdomsrelaterad stress och 7 av 10 lärare är oroliga för att deras kollegor ska bli sjukskrivna.

Det här håller inte! Kraven på lärare i förskola, skola och fritidshem är helt orealistiska!

En sak är säker: Ingen vinner på en lärarkår som blir helt utarbetad.

- Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.

Extremt hög arbetsbelastning

Hela 78 procent av lärarna svarar att de under de senaste två veckorna har haft en extremt hög, mycket hög eller hög arbetsbelastning. Högst arbetsbelastning är det i grundskolan åk 1-3, där 85 procent svarar detta.

Vittnesmål från lärare:

”Det har blivit mycket dubbelarbete och även varit stressigt att hinna med allting som plötsligt förväntas finnas digitalt. Likaså att gränserna för min arbetstid har blivit mycket mer "flexibla", vilket i praktiken innebär att jag arbetar långt många fler timmar än de jag är ålagd.” - lärare i vuxenutbildning

”Arbetsbelastningen har blivit extremt mycket tyngre. Plötsligt ska man både bedriva undervisning på skolan OCH digitalt med de elever som inte kan komma till skolan.” - lärare i grundskolan.

Varannan lärare känner oro för att bli sjukskriven pga stress

Varannan lärare känner oro för att bli sjukskriven på grund av sjukdomsrelaterad stress och 7 av 10 lärare är oroliga för att deras kollegor ska bli sjukskrivna. Värst ser det ut på grundskolan åk 1-3, där 6 av 10 lärare är oroliga för att de själva ska bli sjukskrivna och 8 av 10 lärare är oroliga för att deras kollegor ska bli sjukskrivna.

Det finns inte folk att sätta in när kollegor är borta, så mkt extrajobb, som blir till stress - vilket innebär att sen blir andra sjuka av stress.” - lärare i grundskolan.

Lärare har fått utökade arbetsuppgifter

Det är vanligt att lärare har fått utökade arbetsuppgifter. Det handlar om att täcka upp för kollegor, att arbeta mer med andra arbetsuppgifter än vad man brukar, att arbeta med helt andra arbetsuppgifter än vad man vanligen gör samt att arbeta i en annan barn-/elevgrupp än vad man vanligen gör. Det är vanligast att lärare i fritidshem täcker upp för kollegor. Varannan lärare i fritidshem svarar att de dagligen eller flera gånger i veckan täcker upp för kollegor.

I diagrammet ovan ser ni en jämförelse med i våras. Det är oroväckande siffror som kommer fram. Det är betydligt vanligare nu att både täcka upp för kollegor, arbeta mer med arbetsuppgifter än vad man vanligen gör, arbeta med helt andra arbetsuppgifter än tidigare samt att arbeta i en barn-/elevgrupp som man vanligen inte arbetar i. Exempelvis svarar dubbelt så många lärare måste arbeta i en barn/elevgrupp som de vanligen inte arbetar i och 35 procent fler lärare i fritidshem svarar att de nu måste täcka upp för kollegor.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer påverkar arbetet

Majoriteten av lärarna svarar att det har medfört merarbete att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 58 procent av förskollärarna i förskolan svarar att det har skapat konflikter med vårdnadshavare att följa riktlinjerna. Men även inom förskoleklass, fritidshem och grundskolans yngre år förekommer konflikter med föräldrar. Många lärare svarar också att arbetet med att följa riktlinjerna har tagit tid både från planeringstiden, undervisningstiden, lunch och raster. I grundskolan åk 7-9 och i gymnasieskolan förekommer det också att det uppstår konflikter med elever. 12 procent respektive 15 procent svarar att följa riktlinjerna har skapat konflikter med eleverna.

Lärarförbundets krav

Kraven på lärarna i förskolor, skolor och fritidshem är helt orealistiska

Medan pandemin har medfört att stora delar av svensk arbetsmarknad tvingats ställa in och ställa om så har svensk lärarkår fått ställa upp. Det gör vi gärna, men bristande förutsättningar och ytterligare krav har lett till att en redan hög arbetsbelastning nu blivit ohållbar. Arbetsgivarna måste ta sitt fulla ansvar och politikerna måste stå upp för svensk lärarkår.

Lärarförbundets krav kopplat till arbetsbelastning:

Utgångspunkten för våra krav är att lärare inom alla skolformer måste kunna utöva sitt arbete utan att riskera att smittas eller bli sjukskrivna av utmattning. Det övergripande ansvaret för detta ska ligga hos staten och regeringen.

  • Staten måste skjuta till extra resurser så att varje kommun har tillräckliga resurser för att kunna göra alla de anpassningar som krävs för att lärare på ett säkert sätt ska kunna utöva sitt yrke under pandemin.
  • Arbetsgivaren måste säkerställa att det finns tillräckligt med personal så att inte alla extra arbetsuppgifter som pandemin medför landar i lärarnas knän. Vad gäller t ex krav på extra städrutiner och särskilda matrutiner.
  • Arbetsgivaren måste ta sitt arbetsmiljöansvar och se till att arbetsbelastningen hålls på en rimlig nivå och sätta in resurser för att motverka den ohälsosamma arbetsbelastningen som i nuläget finns på många förskolor och skolor.
  • Lärare ska bara ansvara för en undervisningsform åt gången, d v s antingen när- eller distansundervisning. Två undervisningsformer ska inte äga rum parallellt.
  • Antalet utvecklingssamtal och formen för dem ska helt få avgöras av lärarna själva.

Läs första rapporten "Inte ens en meter mellan eleverna"

Varannan lärare (48 procent) har fått ganska eller mycket dåliga förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Arbetsgivarna har inte heller satt in tillräckliga åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatserna. Endast var femte lärare håller helt med i påståendet att deras arbetsgivare har satt in tillräckliga åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatsen.

Läs första rapporten här!

Bli medlem i Lärarförbundet

Känn tryggheten i kraften från 232 000 lärare, syv:are, skolledare och studenter.

Gå med idag
– 6 månader gratis!