Kongress 15
Senast uppdaterad

2018-08-28

Kongressombud

Att vara kongressombud innebär att representera alla andra medlemmar i förbundets högsta beslutande organ. Kongressombuden är aktiva inför, under och efter kongressen. Uppdraget handlar nämligen inte bara om att delta på själva kongressen utan det gäller i fyra år: från 1 juli 2018 till 30 juni 2022.

Alla valda kongressombud presenteras här. Uppdraget inleds den 1 juli 2018.

Om du har fler frågor kring uppdraget som kongressombud, kontakta Annica Woll på Lärarförbundet, annica.woll@lararforbundet.se.

Uppdaterat program finns i spalten här till vänster. Arbetsordning och dagordning hittar kongressombuden i kongresspraktikan.

Information om fotografering mm på kongressen

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för Lärarförbundet. Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi därför informera om att vi på våra event t.ex. tar foton eller gör filmer eller ljudupptagningar som kan innehålla personuppgifter. Detta gör vi med stöd av en intresseavvägning, då vi har ett intresse av att nå ut till andra intressenter med relevant information och kunskap och Lärarförbundet:s arbetsområden och för att kunna bedriva effektivt påverkansarbete för goda villkor i arbetslivet. Vi strävar alltid efter att anpassa våra event så att den som inte vill komma med på t.ex. bild ska ha möjlighet att undvika det. Du har alltid möjlighet att invända mot att vi hanterar dina personuppgifter. Kontakta då eventansvarig eller Mikael Willborg dataskyddsombud. Läs gärna mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Lär dig mer om rådslagsmodellen

Här under kan du som är kongressombud lära dig mer om den rådslagsmodell som kommer att användas under kongressen.

Mötessystem och diskussionsforum

Alla kongressombud har fått tre brev per e-post med inloggning till mötessystem och diskussionsforum.

 • Mötessystemet – länk och inloggning.

Inloggning till kongressens mötessystem Easymeet där du som kongressombud kan arbeta med alla förslag som kongressen ska ta beslut om. I

Easymeet kan du redan nu, förutom att läsa alla kongresshandlingar, även lägga

dina yrkanden om du har andra förslag än förbundsstyrelsens.

I ett första mejl har Information om det digitala diskussionsforumet Yammer för kongressombuden skickats och i ett andra mejl en inbjudan in i diskussionsforumet direkt från systemet.Frågor? Kontakta kongress2018@lararforbundet.se

Nominerade till redaktionskommittéer

Nomineringsperioden har stängt. Här följer valberedningens förslag till redaktionskommittéer vid Lärarförbundets kongress 2018

Kommitté 1:

Kent Andersson, Hallsberg (sammankallande),

Annica Carlson, Huddinge

Caisa Olofsson von Mentzer, Strömstad

Fredrik Björkman, Malmö

Maria Guthke, Stockholm och Lärarförbundet Student

Paula Grönroos Persson, Örebro

Per-Arne Häll, Vårgårda

Övriga nominerade: Camilla Lundberg, Ingela Grehn, Kristina Holmberg, Louise Plobeck, Madeleine Eriksson, Nina Adolfsson, Pepe Idril, Peter Olsson, Robert Dalqvist, Sofie Andersson

Kommitté 2:

Lotta Söderström, Göteborg (sammankallande),

Carolina Morell, Täby

Fredrik Gustafsson, Eslöv

Ing-Mari Mårtensson, Hudiksvall

Jonas Persson, Järfälla

Stefan Nilsson, Stenungsund

Åsa Sätterström, Örebro

Övriga nominerade: Caisa Olofsson von Mentzer, Fredrik Björkman, Jenny Andersson, Jonas Lundqvist, Per Edberg

Kommitté 3:

Fredrik Blad, Nybro (sammankallande),

Anders Mases, Borås,

Anna Söderlund, Gävle,

Birgitta Olsson, Kristianstad,

Joacim Wikström, Göteborg,

Johan Lindhagen, Örebro,

Åsa Persson Zetterberg, Trollhättan

Övriga nominerade: Eva Carlsson, Stefan Nilsson, Ulf Holst


Vad är en redaktionskommitté?

Redaktionskommittéerna väljs av kongressen och har till uppgift att ta fram förslag till beslut i de frågor som de får sig tilldelade.

Redaktionskommittén är ett av stegen i den rådslagsmodell som förbundsstyrelsen kommer att föreslå som arbetsordning under kongressen. Redaktionskommittéernas uppgift är att väga samman förbundsstyrelsens förslag, det som framkommit i perspektivpaneler och rådslagsdialoger samt alla yrkanden. Utifrån detta ska redaktionskommittéerna utarbeta förslag som bedöms kunna få stöd av en majoritet av kongressombuden.

Kongressen kommer utse tre redaktionskommittéer med sju ledamöter i varje. De olika redaktionskommittéerna ansvarar för följande områden:

 • Redaktionskommitté 1: Vision, uppdrag, identitet, värderingar, agenda för en stark profession och verksamhetsinriktning 2019-2022.
 • Redaktionskommitté 2: Stadgar och organisering fristående verksamhet.
 • Redaktionskommitté 3: Ekonomi och val av valberedning.

Förbundsstyrelsen utser två adjungerade ledamöter till respektive redaktionskommitté. Sekreterare från kansliet står till redaktionskommittéernas förfogande.

Valberedningens förslag till kongresspresidium

Nu har tiden för att nominera kongresspresidium gått ut. Val av kongresspresidium sker efter att kongressen öppnats. Valberedningens förslag till kongresspresidium är:

Madeleine Eriksson
Malin Jensen
Cecilia Rahbeck Nöhr

P1010023

Många kongressombud slöt upp till förberedelsekonferensen i Lärarnas hus. Den första juli startade deras uppdrag.

Kongresspraktika

Nu finns en kongresspraktika tillgänglig med all praktiskt information för dig som är kongressombud (du behöver vara inloggad för att nå den). Den kommer att uppdateras med ny information allt eftersom det praktiska blir klart.

Övriga materiallänkar

Ordlista för kongressen

Acklamation

Röstning med ja-rop (eller tystnad om ombud inte vill bifalla) istället för votering.

Ajournera
Ta paus i förhandlingarna. Görs till exempel under lunch eller andra pauser.

Arbetsordning
Arbetsordningen är de regler vi beslutar ska gälla för dialog, val och beslut m m under kongressen.

Avslag
Säga nej till ett yrkande (förslag). Motsats: bifall.

Bifall
Säga ja till ett yrkande (förslag). Motsats: avslag.

Bordlägga
Uppskjuta behandlingen av en fråga till ett senare tillfälle.

Dagordning
Lista över de frågor som ska behandlas under kongressen.

Justera röstlängden
Att fastställa vilka personer som är närvarande kongressombud och därmed röstberättigade.

Kongressordförande
Person som väljs av kongressen att fördela ordet och i övrigt leda förhandlingarna.

Kongresspresidium
Av kongressen valda mötesordförande och mötessekreterare.

Kongressekreterare
Person som väljs av kongressen att föra protokoll.

Ordningsfråga
Fråga som rör kongressens praktiska arbetssätt och alltså inte direkt berör den sakfråga som just behandlas.

Perspektivpanel

Perspektivpanel är en diskussion/ ett samtal i plenum som leds av en moderator. Syftet med panelen är att synliggöra olika perspektiv i frågorna och paneldeltagarna väljs ut från talarlistan utifrån detta kriterium. Kongressordförande gör urvalet.

Du har möjlighet att anmäla dig till talarlistan från det att du registrerar dig på kongressen och du kopplar ditt inlägg till ett yrkande.

Rådslag

För att främja dialogen och tydligheten så föreslås till arbetsordningen metoden rådslag.

Rådslagens funktion är att skapa fördjupad förståelse för kongressens förslag och kongressombudens olika perspektiv.

Kongressens rådslag behandlas i fem huvudsakliga steg:

 • Förbundsstyrelsens föredragning.
 • Perspektivpanel.
 • Rådslagsdialog och yrkanden.
 • Redaktionskommitté.
 • Beslutsplenum.

Rådslagsdialog

Alla kongressombud deltar i dialogerna och du kan lägga yrkanden fram tills dess att rådslaget avslutas och därmed även yrkandemöjligheten. Syftet med dialogerna är att alla kongressombud är delaktiga och bidrar till diskussionen.

Plenum
När hela kongressen är samlad i Essingesalen för att t.ex. fatta beslut.

Propositionsordning
Den ordning i vilken framställda förslag beslutas.

Mötespresidiet föreslår en propositionsordning som innebär att kongressen kan fatta klara beslut som inte strider mot varandra.

Redaktionskommitté
Redaktionskommittéerna har i uppdrag att sammanväga förbundsstyrelsens förslag med de yrkanden som lagts under kongressen till ett nytt förslag som de bedömer kan få stöd av en majoritet av kongressombuden.

Ledamöterna i redaktionskommittéerna medverkar i dialogerna och ansvarar för att alla kommer till tals.

När rådslaget stängts och diskussionen är avslutad, tas resultatet av perspektivpanelen, rådslagsdialogen, föreliggande yrkanden samt förbundsstyrelsens förslag om hand av anvisad redaktionskommitté. Ledamöterna i redaktionskommittéerna ansvarar för att föra fram dialogernas resultat till sin kommitté.

Röstlängd
Förteckning över röstberättigade på kongressen (kongressombud och förbundsstyrelse).

Rösträknare
Person som valts av kongressen att räkna röster samt att övervaka rösträkningen.

Rösträkning
Om ett eller flera kongressombud inte är nöjd/nöjda med mötesordförandens tolkning av kongressens mening i en votering kan rösträkning begäras.

Det görs genom att ropa "rösträkning!" efter det att ordföranden förklarat hur hen uppfattat acklamationen, men innan klubban fallit.

Votering
Omröstning. Om ett eller flera kongressombud inte är nöjd/nöjda med mötesordförandens tolkning av kongressens mening i en acklamation begär man votering. Det görs genom att ropa "votering!" efter det att ordföranden förklarat hur hen uppfattat acklamationen, men innan klubban fallit. Votering genomförs i första hand med försöksvotering.

Yrkande
Yrkande är en begäran om förändring av ett förslag från förbundsstyrelsen eller senare också en redaktionskommitté. Kongressombud kan lägga sina yrkanden via mötessystemet, antingen i förväg från den 23/8 eller på plats under kongressen.

Vid avslutande beslutsplenum kan ett kongressombud återuppväcka ett tidigare lagt yrkande (men inte lägga ett nytt yrkande) om hen anser att det inte tillgodosetts i redaktionskommitténs förslag.

Kongressombud: Detta är min hjärtefråga inför kongressen.

Carita Fornander

– Demokratifrågorna är viktiga. Vi måste bli ”demokrativaktare”. Gräsrötterna måste ha möjlighet att påverka och de vet inte alltid hur de ska göra det. Vi måste tillbaka till arbetsgolvet.

Carita fornander 2

Carita Fornander, specialpedagog från Vetlanda.​

Jonas Lundqvist

– Lärarnas villkor är den viktigaste frågan för att vi ska få förutsättningar att utveckla skolan. Vi måste ha en skola där vi kan utvecklas och genomföra innehållet i våra styrdokument. Det är viktigt att värna om professionen, men alla ska ha en möjlighet att bli behörig om förbundet ska kunna växa. Än så länge är jag kluven i fråga om professionsförbund eller ej.

Jonas lundqvist 2

​Jonas Lundqvist, grundskollärare i Kalmar, är kongressombud för andra gången.

Helena Åhlin

– Frågan om ett hållbart arbetsliv oavsett skolform är viktigast för mig. Det handlar både om arbetsbelastningen och bilden av lärare. Unga människor ska tycka att läraryrket är ett bra och attraktivt yrke. Idag är den rådande bilden av förskolläraryrket att det bara handlar om för stora barngrupper och sjukskrivningar.

Helena hlin 1

Helena Åhlin är förskollärare i Helsingborg. Det här blir hennes tredje kongress.

Markus Karlsson

– Vi behöver fokusera kring det som är Lärarförbundets kärnuppdrag och de fackliga frågorna, bara då kan vi bli attraktiva och rekryterande. Vi måste bli tydliga om vad ett fackförbund är, det finns för låg kunskap generellt i samhället idag om detta.

Markus karlsson

Markus Karlsson är grundskollärare i Lund.

Anna Holm

– Arbetsbelastningen är den viktigaste frågan. Om vi inte får bukt med arbetsbelastningen spelar ingenting annat någon roll. Det måste finnas bra villkor för att vi ska kunna rekrytera och behålla lärare.

Anna holm 1

Anna Holm är gymnasielärare i Götebiorg.

Per Skoog

– Vi behöver fortsätta arbetet med att uppgradera yrkets status! Lönerna är den viktigaste frågan. En del har fått upp lönerna, men vi får inte stanna där. Det är viktigt att driva lönefrågan vidare i kommunerna.

Per skoog 3

Per Skoog är specialpedagog i Sjöbo och det är första gången han är kongressombud.

Louis Giusti

– Jag brinner för de privatanställdas villkor. Det finns en oro bland privatanställda, de upplever inte att de alltid får den hjälp och det stöd de behöver. I Stockholm är en tredjedel av alla medlemmar anställda i friskolor. Det är en betydande andel.

3.1

Louis Giusti, fritidspedagog i Stockholm.

Veronica Mårtensson

Veronica Mårtensson är förskollärare i Helsingborg. Hon är kongressombud för första gången.

– Professionsfrågan är viktig! Jag tror på idén för att höja statusen på yrket. Det är ett bra förslag som har lagts.

4.1

​Veronica Mårtensson, förskollärare, Helsingborg.

Peter Westergård

– Jag vill arbeta för att antalet medarbetare per chef ska inte vara fler än 20 personer. Det vill jag ska bli verklighet eftersom det är helt avgörande för att alla ska få en god arbetsmiljö, både lärare och skolledare men också i slutänden för att eleverna ska få en god studiemiljö. Detta är viktigast för mig.

9.3

Peter Westergård är skolledare i Kävlinge.

Fredric Hillertz

– Professionsfrågan är viktig! Vi behöver bli en tydlig profession, men samtidigt riskerar vi att exkludera vissa. Jag har inte bestämt mig ännu - jag känner mig kluven.

Fredric hillertz

Fredric Hillertz, grundskollärare i Falkenberg är kongressombud för första gången.

Hur förbereder du dig?

Hjalmar och Anette är inte kongressombud "på riktigt", men de hjälper oss med råd och dåd. Följ deras förberedelser och tips!

Utbildningskonferens 14 juni

Den 14 juni var det konferens för alla valda kongressombud i Lärarnas hus. De fick en möjlighet att hinna träffas en gång innan kongressen, diskutera, samt lära sig och testa det digitala system som ska användas under kongressen för omröstningar. För många var det första gången de var kongressombud, andra var kongressveteraner.

Gunilla Norström arbetar på musikskolan i Borlänge och är kongressombud för 7:e gången. Hon kom till konferensen tillsammans med sin dotter, förskollärare Emma Norström, Borlänge, som är kongressombud för allra första gången. Ett fackligt engagemanget som gått i arv!

– Det är helt fantastiskt tänkt med en konferens för alla kongressombud, jag har varit på många kongresser men det har aldrig tidigare varit så bra förberedelser, säger Gunilla Norström.

Emma Norström fyller i:

– Det här är som en prova-på-kongress. Vi får väldigt mycket serverat, det är jätteroligt.

På frågan om vilken fråga de tycker är viktigast inför kongressen har de olika svar:

– Professionsfrågan är helt klart den heta potatisen, säger Emma Norström som inte ännu själv har bestämt sig för hur hon ställer sig i frågan. Det finns både för - och nackdelar.

– Arbetsmiljön, tycker Gunilla. Vi måste få tillräckligt många unga att vilja bli lärare.

Norstr m borl nge

Emma och Gunilla Norström, dotter och mor från Borlänge som bägge två är kongressombud tycker att det är lysande med en prova-på-kongress för alla kongressombud.

Vad gör ett kongressombud?

Kongressombud

Inför kongressen:

Du förbereder dig genom att ta del av det material som finns tillgängligt för dig som kongressombud. Du för en dialog med andra medlemmar. Exempelvis ska du presentera dig på Lärarförbundets webb. Om du inte kommer att kunna fullfölja uppdraget ska du meddela detta så snart som möjligt.

Under kongressen:

Du deltar i omröstningar och diskussioner och kan lägga yrkanden. Du kan inte överlåta din rösträtt och får inte heller begränsas av ett bundet mandat. I allt du gör ska fokus ligga på framtiden: Lärarförbundet 2025.

Efter kongressen:

Tillsammans med förbundsstyrelsen och avdelningsstyrelserna verkar du aktivt för att kongressens beslut ska bli kända inom Lärarförbundet och förverkligas under hela kongressperioden.

-------------------------------------------------