Kongress 9
Senast uppdaterad

2017-11-15

Kongressen: Nomineringar

Här kan du följa hela processen för nomineringar av kongressombud och förbundsstyrelse. Läs valberedningens information och tidplan!

Vi tar med oss idéerna från klassrummet till kongressen

Kongressombuden presenteras

Nu har avdelningarnas årsmöten röstat fram vilka de vill ska representera avdelningen på kongressen och i de andra nationella organen.

övriga nomineringar

Enligt stadgarna ska två representanter för pensionärsmedlemmarna kallas till kongressen. De har yttrande- och förslagsrätt samt rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet, men inte rösträtt. Här kan du som är medlem nominera dessa representanter senast den 15 maj. Eftersom det inte finns något system för röstning eller någon instans inom förbundet som skulle kunna välja bland de nominerade kommer lotten avgöra vilka som utses av dem som nominerats.

Tidplanen för nomineringar till förbundsstyrelse

  • 1 maj: Databasen för nomineringar till förbundsstyrelsen, revisorer och Lärarstiftelsen öppnas på denna sida.
  • 1 juni: Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 juni.
  • 17 augusti: Valberedningens preliminära förslag sänds ut på remiss till avdelningarna.
  • 16 september: Remissvaren ska vara valberedningen tillhanda senast den 16 september.
  • 20 september: Utskick av förslag inför kongressen.

Information från valberedningen 23/1 2018

Vid kongressen i oktober väljs Lärarförbundets förbundsstyrelse för kommande kongressperiod. Förbundsstyrelsen består av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt fjorton ledamöter. Dessutom väljs två revisorer och två revisorssuppleanter. Förbundsstyrelsen tillträder direkt efter kongressens slut och sitter fram till nästa ordinarie kongress 2022.

Dessutom skall kongressen välja styrelse för Lärarstiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening. Stiftelsens styrelse består av sju ledamöter och en suppleant. Därav utses sex ledamöter av Lärarförbundets kongress och en ledamot och en suppleant av och inom Lärarförbundets styrelse.

Så här nominerar ni

Valberedningen uppmanar medlemmar och samtliga avdelningar att delta i nomineringsarbetet. Det är grundläggande för demokratin inom förbundet att alla är med och nominerar kandidater till de olika förtroendeposterna.

Den som nomineras till ordförande eller vice ordförande betraktas även som nominerad till ledamot i förbundsstyrelsen. Även om ni anser att en eller flera ledamöter ska omväljas måste ni göra en nominering.

För att underlätta för avdelningarna kommer valberedningen att tillfråga dagens ledamöter i förbundsstyrelsen och Lärarstiftelsen om de står till förfogande för omval.

Nya personer som nomineras av avdelning måste vara tillfrågade om de är villiga att kandidera.

Nomineringsförfarande

Nomineringarna sker digitalt här på kongresswebben, på denna sida "Nomineringar".

Alla som sitter i en avdelningsstyrelse kommer att vara behöriga att registrera de nomineringar som avdelningen vill göra.

Närmare information om rutinerna kommer då databasen öppnas för nominering den 1 maj. Nomineringar som samordnas av flera avdelningar måste ändå skickas in av respektive avdelning.

Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 juni. Men nomineringarna är inte avslutade förrän vid den tidpunkt som fastställs av kongressen 2018.

Valberedningens arbetssätt

I Lärarförbundets stadgar står att förbundsstyrelsen ska spegla medlemskårens sammansättning. Det innebär att valberedningen i sitt förslag till ny förbundsstyrelse kommer att ta största möjliga hänsyn till avtals- och utbildningsområden, köns- och åldersfördelning samt geografisk spridning, men det viktigaste är den fackliga kompetensen. Ledamöterna i förbundsstyrelsen ska i sitt uppdrag i första hand se till helheten för alla medlemmar.

Valberedningen utarbetar ett preliminärt förslag till förbundsstyrelse, revisorer, revisorssuppleanter och styrelsen för Lärarstiftelsen. Detta sänds ut på remiss till avdelningarna.

Efter remissomgången utarbetar valberedningen återigen ett förslag, som presenteras för kongressombuden tillsammans med övriga kongresshandlingar.

Datum att komma ihåg

Valberedningens tidplan:

  • 1 maj: Databasen för nomineringar till förbundsstyrelsen, revisorer och Lärarstiftelsen öppnas på denna sida.
  • 1 juni: Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 juni.
  • 17 augusti: Valberedningens preliminära förslag sänds ut på remiss till avdelningarna.
  • 16 september: Remissvaren ska vara valberedningen tillhanda senast den 16 september.
  • 20 september: Utskick av förslag inför kongressen.

För frågor kontakta valberedningens ordförande Bernt-Olof Bengtsson,
b-o.bengtsson@halmstad.se
0709-148000

---------------------------------------------------