Kongress 9
Senast uppdaterad

2018-08-17

Kongressen: Nomineringar

Här kan du följa hela processen för nomineringar av kongressombud och förbundsstyrelse. Läs valberedningens information och tidplan!

Vi tar med oss idéerna från klassrummet till kongressen

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse

Här följer valberedningen förslag till val av förbundsstyrelse inför kongressen. Förslaget har varit på remiss hos avdelningarna fram till den 16 september. Valberedningen vidhåller sitt förslag efter remissomgången.

Presidium

Johanna Jaara Åstrand ordförande
Maria Rönn förste vice ordförande
Robert Fahlgren andre vice ordförande

Styrelsen, 14 ledamöter

Anna-Mia Nilsson, Göteborg.
Erica Bäck, Göteborg.
Jenny Andersson, Trollhättan.
Johan Bäck, Sundbyberg.
Johan Törnroth, Stockholm.
Line Isaksson, Nässjö.
Louise Plobeck, Uppsala.
Marie Wall Almqvist, Malmö.
Mikael Forsberg, universitet och högskola.
Pia Rizell, Örebro.
Sandra Asp Axelsson, Borlänge.
Sandra Wahlström, Linköping.
Sara Sundström, Arjeplog.
Terje Adkins, Göteborg.

Revisorer

Anita Mellberg ordinarie
Gunnel Ahlgren ordinarie
Anna Söderlund suppleant
Johan Lindhagen suppleant

Styrelse Lärarstiftelsen

Eva-Lis Sirén
Ann-Charlotte Eriksson
Klas Holmgren
Per Hellström
Alicia Eriksson
Fredrik Sandström

Här ser du alla nominerade

Valberedningen: Kompetensen har varit viktigast

B o bengtsson

Valberedningens ordförande B-O Bengtsson berättar om hur valberedningen arbetat för att ta fram förslaget till förbundsstyrelse.

B-O Bengtsson är fackligt aktiv i Halmstad och valberedningens ordförande. Han berättar att kompetens har varit den allra viktigaste faktorn i valberedningens arbete för att föreslå ett fungerande lag som kan leda Lärarförbundet vidare inför alla framtida utmaningar.

– Vi har följt förbundsstyrelsens arbete under hela kongressperioden genom att närvara vid styrelsemöten och intervjua ledamöterna. Nya ledamöter har intervjuats tre gånger och de som omvaldes vid förra kongressen har intervjuats vid två tillfällen. Vi har även haft tillträde till Lärarförbundets alla nationella arenor. Där har vi kunnat följa nuvarande och presumtiva ledamöter. Vi har även skaffat information genom att följa aktiviteter i sociala medier. Vid urvalet har vi utgått från nomineringarna som gjorts av medlemmarna och intervjuat ett antal av de nominerade.

Lärarförbundets stadgar säger att medlemskårens sammansättning ska beaktas vid val av förbundsstyrelse. Hur har valberedningen i sitt förslag säkerställt detta?

– Med utgångspunkt från kompetenskravet har vi tittat på alla tänkbara aspekter som lärarkategorier, ålder, kön, geografisk spridning, storlek på lokalavdelningar och huvudman. Vi känner oss väldigt trygga med detta förslag. Det är väl genomarbetat. Vi har haft de allra bästa förutsättningarna för att ta fram förslaget och det är vår övertygelse att denna förbundsstyrelse kommer att bli en utomordentlig ledning för Lärarförbundet under den kommande kongressperioden, säger B-O Bengtsson och förtydligar:

– Vår horisont har inte bara varit den här kongressperioden, vi blickar betydligt längre fram för att bädda för framtiden.

Nomineringsprocessen

Vid kongressen i oktober väljs Lärarförbundets förbundsstyrelse för kommande kongressperiod. Förbundsstyrelsen består av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt fjorton ledamöter. Dessutom väljs två revisorer och två revisorssuppleanter. Förbundsstyrelsen tillträder direkt efter kongressens slut och sitter fram till nästa ordinarie kongress 2022.

Dessutom skall kongressen välja styrelse för Lärarstiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening. Stiftelsens styrelse består av sju ledamöter och en suppleant. Därav utses sex ledamöter av Lärarförbundets kongress och en ledamot och en suppleant av och inom Lärarförbundets styrelse.

Valberedningens arbetssätt

Förbundsstyrelsen ska spegla medlemskårens sammansättning. Det innebär att valberedningen i sitt förslag kommer att ta största möjliga hänsyn till avtals- och utbildningsområden, köns- och åldersfördelning samt geografisk spridning, men det viktigaste är den fackliga kompetensen. Ledamöterna i förbundsstyrelsen ska i sitt uppdrag i första hand se till helheten för alla medlemmar.

Valberedningen utarbetar ett preliminärt förslag till förbundsstyrelse, revisorer, revisorssuppleanter och styrelsen för Lärarstiftelsen. Detta sänds ut på remiss till avdelningarna.

Efter remissomgången utarbetar valberedningen återigen ett förslag, som presenteras för kongressombuden tillsammans med övriga kongresshandlingar.

Tidplanen för nomineringarna

  • 1 maj: Nomineringsperioden öppnas.
  • 1 juni: Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 juni.
  • 17 augusti: Valberedningens preliminära förslag sänds ut på remiss till avdelningarna.
  • 16 september: Remissvaren ska vara valberedningen tillhanda senast den 16 september.
  • 20 september: Utskick av förslag inför kongressen.

För frågor kontakta valberedningens ordförande Bernt-Olof Bengtsson,
b-o.bengtsson@halmstad.se, 0709-148000.

Här finns alla kongressombud

Avdelningarnas årsmöten har röstat fram vilka de vill ska representera avdelningen på kongressen och i de andra nationella organen.

Representanter för pensionärsmedlemmar

Enligt stadgarna ska två representanter för pensionärsmedlemmarna kallas till kongressen. De har yttrande- och förslagsrätt samt rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet, men inte rösträtt. Nomineringstiden avslutades den 15 maj och utifrån de inkomna nomineringarna har den nationella valberedningen låtit lotten avgöra vilka två pensionärsmedlemmar som ska kallas till kongressen. Dessa är: Margareta Ekman och Lars-Olof Ferm.

---------------------------------------------------