Kongress 9
Senast uppdaterad

2018-06-02

Kongressen: Nomineringar

Här kan du följa hela processen för nomineringar av kongressombud och förbundsstyrelse. Läs valberedningens information och tidplan!

Vi tar med oss idéerna från klassrummet till kongressen

Nomineringar till förbundsstyrelse, revisorer och Lärarstiftelsens styrelse

Nu har nomineringsdatabasen stängt och utifrån de nomineringar som kommit in kommer valberedningen att fortsätta sitt arbete och presentera ett förslag som går ut på remiss i augusti. Här kan du läsa mer om alla som nominerats till förbundsstyrelse och revisorer.

Följande personer har nominerats till ledamöter i Lärarstiftelsens styrelse: Heikki Bodsunder, Alicia Eriksson, Ann-Charlotte Eriksson, Klara Frohm, Per Hellström, Eva Holmén, Klas Holmgren, Agneta Läckström, Fredrik Sandström, Eva-Lis Sirén.

Nomineringsprocessen

Vid kongressen i oktober väljs Lärarförbundets förbundsstyrelse för kommande kongressperiod. Förbundsstyrelsen består av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt fjorton ledamöter. Dessutom väljs två revisorer och två revisorssuppleanter. Förbundsstyrelsen tillträder direkt efter kongressens slut och sitter fram till nästa ordinarie kongress 2022.

Dessutom skall kongressen välja styrelse för Lärarstiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening. Stiftelsens styrelse består av sju ledamöter och en suppleant. Därav utses sex ledamöter av Lärarförbundets kongress och en ledamot och en suppleant av och inom Lärarförbundets styrelse.

Valberedningens arbetssätt

Förbundsstyrelsen ska spegla medlemskårens sammansättning. Det innebär att valberedningen i sitt förslag kommer att ta största möjliga hänsyn till avtals- och utbildningsområden, köns- och åldersfördelning samt geografisk spridning, men det viktigaste är den fackliga kompetensen. Ledamöterna i förbundsstyrelsen ska i sitt uppdrag i första hand se till helheten för alla medlemmar.

Valberedningen utarbetar ett preliminärt förslag till förbundsstyrelse, revisorer, revisorssuppleanter och styrelsen för Lärarstiftelsen. Detta sänds ut på remiss till avdelningarna.

Efter remissomgången utarbetar valberedningen återigen ett förslag, som presenteras för kongressombuden tillsammans med övriga kongresshandlingar.

Tidplanen för nomineringarna

  • 1 maj: Nomineringsperioden öppnas.
  • 1 juni: Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 juni.
  • 17 augusti: Valberedningens preliminära förslag sänds ut på remiss till avdelningarna.
  • 16 september: Remissvaren ska vara valberedningen tillhanda senast den 16 september.
  • 20 september: Utskick av förslag inför kongressen.

För frågor kontakta valberedningens ordförande Bernt-Olof Bengtsson,
b-o.bengtsson@halmstad.se, 0709-148000.

Kongressombuden är nu valda

Nu har avdelningarnas årsmöten röstat fram vilka de vill ska representera avdelningen på kongressen och i de andra nationella organen.

Representanter för pensionärsmedlemmar

Enligt stadgarna ska två representanter för pensionärsmedlemmarna kallas till kongressen. De har yttrande- och förslagsrätt samt rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet, men inte rösträtt. Nomineringstiden avslutades den 15 maj och utifrån de inkomna nomineringarna har den nationella valberedningen låtit lotten avgöra vilka två pensionärsmedlemmar som ska kallas till kongressen. Dessa är: Margareta Ekman och Lena Norin.

---------------------------------------------------