Senast uppdaterad

2021-03-31

"Inte ens en meter mellan eleverna" - lärarnas situation under coronapandemin

Lärarförbundets coronarapport oktober 2020 visar att varannan lärare (48 procent) har fått ganska eller mycket dåliga förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Läs rapporten i sin helhet

Låt lärare vara lärare - inte distanspoliser

Lärarförbundets rapport ”Inte ens en meter mellan eleverna” visar att varannan lärare (48 procent) har fått ganska eller mycket dåliga förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Arbetsgivarna har inte heller satt in tillräckliga åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatserna. Endast var femte lärare håller helt med i påståendet att deras arbetsgivare har satt in tillräckliga åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatsen. I grundskolan åk 1-3 håller endast 13 procent helt med i påståendet. 

Kollar man särskilt på gymnasiet är det tydligt att huvudmännens uppfattning är att verksamheten har gått bra, trots corona. Inte minst om man tittar på den lägesbild som Skolverket presenterat. Det är tydligt att detta inte delas av lärarna i verkligheten.

Det är orealistiskt att tro att alla förskolor och skolor ens skulle kunna följa riktlinjerna eftersom de inte är byggda för att kunna hålla det avstånd som krävs. Om skolorna ska vara öppna och om riktlinjerna ska följas så måste förutsättningar skapas på annat sätt än att det är upp till lärarna att agera distanspoliser.  

Det är anmärkningsvärt att så många förskolor och skolor kringgår rekommendationen kring distansarbete. Majoriteten av lärare får inte arbeta på valfri plats trots att de utför arbetsuppgifter som inte kräver att de är på arbetsplatsen. Många tvingas också vara på arbetsplatsen på möten. Resten av samhället har ställt om till distansarbete och det finns ingen rimlig förklaring varför detta inte ska gälla lärare. 

"I och med de nya riktlinjerna har det skapats ett utrymme för vårdnadshavare att argumentera för att deras sjuka barn ska vara på förskolan/skolan. Detta skapar konflikter mellan vårdnadshavare och lärare helt i onödan. Lärare är inte sjukvårdsutbildade och experter på medicinska bedömningar utan är utbildade i att undervisa. Låt dem göra det just det."

- Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Mycket dåliga förutsättningar för att kunna följa FHM:s riktlinjer

48 procent svarar att de har fått ganska eller mycket dåliga förutsättningar att organisera verksamheten för att kunna följa FHM:s riktlinjer. Endast 8 procent av lärarna svarar att de har fått mycket goda förutsättningar att organisera verksamheten för att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Här är två vittnesmål från lärare i två olika skolformer som vittnar om samma sak: dåliga förutsättningar.

”Hade förväntat mig att skolan redan var riggad och anpassad när höstterminen startade men mycket anpassningar gjordes efter att eleverna börjat och då vi lärare blev anmodade att inventera klassrum m.m.” - Lärare i gymnasieskolan

”Varken lärare eller fritidspersonal har fått de förutsättningar som krävs för att följa FHM:s riktlinjer när det kommer till att hålla avstånd, möblera matsal etc. Sen har min arbetsplats konsekvent tryckt på att vi ska ha fysiska möten, både inom kollegiet (APT, SVG, lärarkonferenser) samt fysiska utvecklingssamtal.” - Lärare i fritidshem

Inte tillräckliga åtgärder för att stoppa smittspridningen

Endast 21 procent håller helt med att deras arbetsgivare har satt in tillräckligt med åtgärder för att minska smittspridningen på arbetsplatsen.

Otydligt kring riktlinjerna för förskolan

Endast 22 procent av förskollärarna i förskolan håller helt med om att det är tydligt vilka barn som ska vara hemma enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 40 procent svarar att de delvis eller inte alls håller med att det är tydligt. 

”Svårt att vi själva fått bedöma vad som är symtom och ej. Alla, även på arbetsplatsen, har lite olika syn på vad som är symptom och att barn ska ringas hem och inte. Hade önskat att riktlinjer till föräldrar hade kommit från högre upp och inte skickats ut från oss i personalen, tror det kanske tagits på större allvar då", vittnar en förskollärare i förskolan.

Väldigt få som helt fritt får välja var de ska delta på möten

Det är väldigt få som helt fritt får välja var de ska delta på möten. Det är något vanligare inom gymnasieskolan och vuxenutbildning, där 18 procent respektive 37 procent helt fritt får välja var de ska delta på möten. Majoriteten av lärarna inom förskola, förskoleklass och fritidshem svarar att de måste vara på arbetsplatsen på alla möten. Detta är mycket anmärkningsvärt då det i de allra flesta fall skulle gå att organisera möten på distans.

Här är vittnesmål från lärare i grundskolan:

Det har inte fungerat alls. Spridningen ökar i vårat län. Då tvingar vår arbetsgivare oss att ha vårdnadshavarmöte och utvecklingssamtal med vårdnadshavare i skolans lokaler. Vi får inte erbjuda digitala möten. Interna möten görs i för små lokaler vi kan inte hålla avstånd, vi får inte delta digitalt i interna möten.

Skolans möten har inte ställts in. Vi sitter för många i samma rum under dem.

Det är anmärkningsvärt att så många förskolor och skolor kringgår rekommendationen kring distansarbete. Majoriteten av lärare får inte arbeta på distans trots att de utför arbetsuppgifter som inte kräver att de är på arbetsplatsen. Många tvingas också vara på arbetsplatsen på möten. Resten av samhället har ställt om till distansarbete och det finns ingen rimlig förklaring varför detta inte ska gälla lärare.

Lärarförbundets krav

  • Staten måste ta huvudansvaret för förutsättningarna att efterleva rekommendationerna genom att säkerställa att kommunerna har tillräckliga resurser. Huvudmännen ska exempelvis kompenseras för de merkostnader som uppstår till följd av att man arbetar för att minska smittspridningen. Det kan handla om sådant som kostnader för fler lokaler och utökad bemanning.
  • Huvudmän för skolor och förskolor måste i möjligaste mån hyra in extra lokaler för att möjliggöra tillräcklig fysisk distansering i verksamheten. Detta gäller särskilt inom gymnasieskolan och vuxenutbildning där eleverna löper större risk att bidra till smittspridning.
  • Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring distansarbete gäller även för personal i förskolan, skolan och fritidshem. Möten ska därför ske digitalt och arbetsuppgifter som inte behöver genomföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans.
  • Sjuka barn och elever ska inte vara på skolor, förskolor och fritidshem. Folkhälsomyndighetens riktlinjer måste vara tydliga på den punkten, det får inte lämnas utrymme för olika tolkningar.
  • Det behövs tydligare samordning mellan de regionala smittskydden och Folkhälsomyndigheten så att skolorna vet vilka riktlinjer de ska gå efter.

Läs andra coronarapporten "Läget är katastrofalt, pressat och ohållbart”

Coronapandemin medför en fortsatt extremt hög arbetsbelastning för det stora flertalet lärare och skolledare – ofta från en redan alltför hög normalnivå. Det finns en gräns för när pressen blir för stor och arbetsbelastningen för övermäktig. Den här rapporten visar att den gränsen är nådd på alldeles för många håll.

Läs rapporten här!

Bli medlem i Lärarförbundet

Känn tryggheten i kraften från 232 000 lärare, syv:are, skolledare och studenter.

Gå med idag
– 6 månader gratis!