Senast uppdaterad

2017-10-25

Inte bara prov - låt inte nationella prov styra mer!

Riksdagen har beslutat att de nationella proven i högre grad ska styra elevernas betyg. Det tycker vi är helt fel! Nu riskerar följden att bli sönderstressade elever, lärare som tappar sugen och försämrade kunskaper hos eleverna.

En elev har över 2000 timmar undervisning under högstadiet och de nationella proven tar 24 timmar att göra, vilket motsvarar en procent. Enligt riksdagens beslut ska alltså en procent av den sammanlagda undervisningstiden avgöra slutbetyget i nian, den tid det tar för en elev att skriva de nationella proven.

Vi behöver fråga oss vilken sorts skola vi vill ha. Lära för proven eller lära för livet?

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i sin blogg.

Se och dela filmen varför nationella prov inte ska avgöra betygsättningen

Inför beslutet i riksdagen spred vi filmen om varför riksdagens beslut om att nationella prov ska väga tyngre är fel. Fortsätt gärna dela den! Använd hashtag #intebaraprov.

Stickprov och digitalisering vägen framåt

Lärarförbundet anser att dagens provsystem inte är hållbart utan antalet nationella prov och delprov måste reduceras kraftigt för att skapa en mer hållbar situation för lärare och elever.

De nationella proven är inte ett bra verktyg för att följa den nationella kunskapsutvecklingen hos eleverna utan det bör istället införas ett system med stickprov för att över flera år kunna följa vilka förändringar som sker i elevernas kunskapsnivåer. Istället för nationella prov bör det införas frivilliga bedömningsstöd som lärare själva bestämmer om och hur de behövs. Det skulle ge lärare bra stöd för betygsättningen och kan utgöra underlaget för kollegialt lärande i bedömning.

En bred digitalisering kan också minska för- och efterarbete samtidigt som det stärker likvärdighet i bedömningen. En sådan satsning kan även omfatta att utveckla adaptiva och automaträttade prov, vilket skulle minska lärares arbetsbelastning.

Läs mer: orimligt mycket tid läggs på nationella prov både för lärare och elever