Senast uppdaterad

2021-04-20

Inspirationskvällar vårterminen 2021

Nu är det dags för Lärarförbundets populära inspirationskvällar igen, med tolv engagerade och underhållande föreläsare. Vi utlovar både viktiga frågor och skratt.

När: tolv tillfällen mellan 9 februari och 1 juni
Tid för alla föreläsningar
: 18.30-20.00
Var
: online, du får en länk när du anmäler dig
Kostnad: ingår i ditt medlemskap i Lärarförbundet

Föreläsningarna sker digitalt, och allt du behöver för att vara med är en dator, surfplatta eller smartphone. Du får också chans att ställa frågor till föreläsarna via vår chatt.

Alla föreläsningar teckenspråktolkas vid direktsändningen.

Vi hoppas att du hittar en eller flera föreläsningar som intresserar dig!

Om du inte är medlem i Lärarförbundet kan du bli det här


Se inspelade föreläsningar

Varje föreläsning spelas in, och du kan se inspelningen i 14-30 dagar efteråt (beroende på vilken föreläsning det är). Endast medlemmar i Lärarförbundet har tillgång till inspelningarna. Här kan du se inspelningarna


Tre av föreläsningarna är öppna för dig som ännu inte är medlem i Lärarförbundet

24 mars, Anna Karlefjärd, "Lärares friutrymme, undervisning, myndighetsutövning och styrdokument".

6 maj, Jonas Hassen Khemiri, "Texterna och lärarna som räddade mitt liv".

1 juni - Jack Werner - ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”.

Om du inte är medlem kan du bara se föreläsningen live. Endast medlemmar kan se inspelningarna i efterhand.


Inspirationskvällarna genomförs i samarbete med Lärarstiftelsen.


Vårens teman och föreläsare

9/2 - Christer Mattsson "Att bemöta rasism, hat och extrema åsikter i pedagogiskt arbete"

Skolans och förskolans arbete med demokratiuppdraget ställer alla lärare någon gång inför svåra situationer i vilka barn och ungdomar ger uttryck för aggressiva, rasistiska eller extrema åsikter. Det kan vara svårt att behålla sitt eget lugn och det kan vara svårt att skydda andra barn och elever från att bli kränkta.

Samtidigt visar forskning om radikaliseringsprocesser att skolan ofta har varit en arena som omedvetet och ofrivilligt bidragit till radikalisering just genom ett konfrontativt bemötande av elever med extrema åsikter.

I denna föreläsning presenteras hur ett empatiskt och nyfiket bemötande kan bidra till ett bättre pedagogiskt klimat och minska risken för att barn och ungdomar utvecklar ännu starkare negativa åsikter och värderingar.

Christer Mattsson är föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, lektor i pedagogik och grundskolelärare.

Bli medlem i Lärarförbundet idag

11/2 - Carina Ulvegren "Undervisningsdesign och klassrumsledarskap"

Hur gör de framgångsrika lärarna? Carina Ulvegren tar forskningen till klassrummet. Var med när perspektiven flyttas hos elever och lärare.

Carina Ulvegren reflekterar och berättar om hur tillit och tro på individen behövs för att kunna nå varje människas inneboende potential. Vad är det som gör en lärare till en riktigt bra lärare och hur skapas engagemang i lärandet? Ett engagemang som i sin tur lockar fram och bibehåller motivationen hos elever.

Föreläsningen bygger på ett stort forskningsprojekt vid Stavangers universitet i Norge där man studerat hur framgångsrika lärare arbetar och resultatet av ett gott ledarskap. Föreläsningen tar oss även in i klassrummet – vi tittar på vad forskningen betyder för lärarrollen.

Carina Ulvegren har lång erfarenhet av att undervisa och driva utvecklingsarbete i gymnasieskolan. Hon brinner för de naturvetenskapliga ämnena och skolutveckling och anser att det viktigaste i allt lärande är medveten närvaro.

Bli medlem i Lärarförbundet idag

17/2 - Lena Edlund "Kunskap, mod och lust att leda!"

Foto Julia Salo

Lena Edlund ser förskolan som en utmanande, utvecklande och framförallt en rolig verksamhet att vara en del i.

Förskolläraren har fått ett utökat ansvar inom flera områden och förutsättningarna på förskolorna i landet har förändrats mycket de senaste decennierna. Visst finns det förskolor där flera förskollärare gemensamt delar på ansvaret, men inte helt sällan är det en ensam förskollärare på hela förskolan. I yrkesrollen ingår genom det utökade ansvaret även stora inslag av ledarskap. Vad innebär det i praktiken? Här får du lust, mod och kunskap för att kliva fram och leda dina kollegor i det vardagliga arbetet.

Lena Edlund har mångårig erfarenhet som förskolechef och ser värdegrundsarbete, kollegialt lärande, kvalitetsarbete, och delaktighet i organisation och struktur som framgångsfaktorer.

Bli medlem i Lärarförbundet idag

16/3 - Bob Hansson "Framtidens arbetsplats börjar nu! Och den börjar med snällhet, lust och motivation!"

Foto Idha Lindhag

Bob Hansson är en Sveriges mest omtyckta och lästa poeter. Med en vilja att förändra världen började Bob skriva redan i ung ålder och med lusten som inspirationskälla fortsatte han.

Bob berättar om sin egen väg från värsting till poet, och om vikten av att alla känner att de faktiskt betyder något. Med ett sinne för komik, lättillgängliga stora tankar och total scennärvaro är Bob Hansson en populär föreläsare och inspiratör. Från värsting till poet. Från borde till lust.

Hur kan man ha kul och vara duktig på samma gång? Vad utmärker effektiva team och ledare? Hur höjer man empatin och energin på arbetsplatsen? Att vara snäll är att vara smart. Vi spenderar halva vår vakna tid på vår arbetsplats och med ökade krav är det viktigt att investera i trivseln. Inte bara för att få en liten mysigare eftermiddag, utan även för att få en effektivare organisation. Forskningen tvekar inte. Ju roligare du har, ju bättre du och de bredvid dig mår, – desto mer effektiv kommer du att vara.

Bli medlem i Lärarförbundet idag

24/3 - Anna Karlefjärd "Lärares friutrymme, undervisning, myndighetsutövning och styrdokument"

Foto JCOmedia

Hur kan vi samtala och tänka kring undervisning i en tid där många jagar den ”rätta metoden”? Anna Karlefjärds föreläsning är professionsstärkande och skapar förståelse för en del av de dilemman som omringar lärares undervisnings- och bedömningspraktik.

När bedömning stått i förgrunden i många år, hur kan allmänna råd, reviderade kursplaner och betänkanden bidra till att lärares undervisning återigen hamnar i fokus? Hur kan vi som lärare och rektorer stå upp för myndighetsutövning i en verksamhet där höga resultat många gånger premieras före korrekta resultat? Och vad är egentligen ett korrekt resultat?

Anna Karlefjärd, tidigare lärare och utvecklingschef, är idag utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Anna har en fil. lic och är idag expert på bedömning inom skolan med fördjupning inom skolans styrdokument, skolans dokumentation samt betyg- och bedömningsforskning. Hon har även varit involverad i aktionsforskning gällande undervisning och bedömning. Anna har också varit en röst i framtagandet av Allmänna rådet betyg och betygssättning, grundskolans reviderade kursplaner samt Betygsutredningens betänkande Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper.

Anna Karlefjärds föreläsning är öppen och gratis även för dig som inte är medlem i Lärarförbundet.

Här kan du se inspelningen från föreläsningen, 30 dagar efter föreläsningen.

Ladda ner Anna Karlefjärds presentation (pdf).


Bli medlem i Lärarförbundet idag

15/4 - Lina Söderman Lago "Sociala relationer i leken "

Foto Eric Söderman

Sociala relationer är ett viktigt kunskapsområde som alla lärare behöver ha god teoretisk och praktisk kunskap om. Särskilt viktigt är det i fritidshemmet där en central del av uppdraget är att skapa förutsättningar för och arbeta med elevers sociala relationer.

I Lina Lagos föreläsning ligger fokus främst på elevers relationer med andra elever och leken som en viktig relationsarena i fritidshemmet. Föreläsningen berör också de negativa sociala processer, exempelvis uteslutning, som kan förekomma i lek samt fritidshemslärares arbete med lek och sociala relationer.

Lina Lago är fil.dr. i pedagogiskt arbete och verksam som forskare vid Linköpings universitet, institutionen för Tema (Tema Barn). Utöver sociala relationer i fritidshem så forskar hon bl.a. om skolövergångar och skolstart samt om lärares arbete i fritidshem, förskoleklass och grundskola.

Anmäl dig här till Lina Lagos föreläsning här

Bli medlem i Lärarförbundet idag

20/4 - Jonna Bornemark "Det omätbaras renässans"

Foto Robert Blombäck

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. Jonna Bornemarks uppmaningar att bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått stort gehör över hela landet.

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola och författare till den bästsäljande och mycket uppmärksammade boken Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

Hennes senaste bok är Horisonten finns alltid kvar: om det bortglömda omdömet. Jonna medverkar även regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och i Dagens Nyheter och var sommarpratare 2017. Jonna är aktiv inom flera forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet.

Anmäl dig till Jonna Bornemarks föreläsning här

Bli medlem i Läraförbundet idag

22/4 - Moa Amalot "Lärare leder - en kväll om ledarskap"

Moa Amalot visar på ledarforskning som är relevant i lärarrollen. Hon lyfter även fram lärares erfarenheter och största utmaningar i konkreta situationer och hur du kan använda både självledarskap och att leda tillsammans med ett lärarlag.

Lärare från olika skolformer, gymnasiet, grundskola, förskola med flera, berättar hur de applicerat teorin i klassrummet, i relation till arbetsgivare, och om ledarskapet i lärarprofessionen.

Hög igenkänning utlovas och exempel på hur du kan växa i din lärarroll. Du får möjlighet att reflektera på ditt eget ledarskap och dina ledarutmaningar just nu.

Med mer än 15 års arbete inom ledarskap- och organisationsutveckling med grupper, individer och företag ger Moa en förståelse och stark vilja att bidra till det som skapar hållbar och verkligt framgångsrik förändring. Hon utvecklar ledare och organisationer med närvaro, trygghet och målfokus. Moa är utbildad samtalsterapeut inom KBT och psykosyntes, hon har läst pedagogik på universitetet och har en bakgrund i Försvarsmakten. Hon leder UGL sedan år 2012.

Anmäl dig till Moa Amalots föreläsning här

Bli medlem i Lärarförbundet idag

27/4 - Anita Norlund och Magnus Levinsson "Hjärnmyter i skolan"

Ett antal myter med bas i felaktiga antaganden om hjärnan florerar sedan länge i utbildningssammanhang. I vår presentation ger vi exempel från egen och andras forskning och resonerar kring myterna. Vilka är de, var kommer de ifrån, vad vet vi idag och vilka positiva konsekvenser medför det för utbildning om myterna spräcks?

Anita Norlund är professor i pedagogiskt arbete och har en doktorsexamen i svenskämnets didaktik. Hennes forskningsområden hör hemma inom utbildningssociologi och svenskämnets didaktik. Innan hon började vid Högskolan i Borås 2007 arbetade hon som gymnasielärare i svenska och engelska. För närvarande leder Anita det fyraåriga forskningsprojektet Fakturan, fortbildningen och forskningen om lärares kompetensutveckling. Hennes forskningsintresse handlar övergripande om pedagogiska trender och tidlösa ideal.

Magnus Levinsson är docent i pedagogiskt arbete vid sektionen för pedagogisk utveckling och forskning vid Högskolan i Borås. Hans forskningsintresse är inriktat mot frågor som rör evidensbaserad praktik och systematiska översikter inom utbildningsområdet. Innan Magnus påbörjade sin forskarbana arbetade han som lärare i psykologi och idrott och hälsa på gymnasiet. För närvarande deltar han i det fyraåriga forskningsprojektet Fakturan, fortbildningen och forskningen som syftar till att utforska lärares kompetensutveckling.

Anmäl dig till Anita Norlunds och Magnus Levinssons föreläsning här

Bli medlem i Lärarförbundet idag

6/5 - Jonas Hassen Khemiri "Texterna och lärarna som räddade mitt liv"

Foto Pierre Björk, Bonniers

Jonas Hassen Khemiri, prisad författare och dramatiker, berättar om romanerna, pekböckerna och lärarna som förändrade hans liv. Vad är det som gör att vissa böcker berör? Hur många ord krävs det för att förändra världen?

Jonas Hassen Khemiri är en av våra mest hyllade och lästa yngre författare. Romanerna Ett öga rött, Montecore, Jag ringer mina bröder och Allt jag inte minns har översatts till fler än trettio språk. Debutpjäsen Invasion! sattes upp i USA och tilldelades en Obie Award för bästa manus. Allt jag inte minns fick Augustpriset som årets skönlitterära bok 2015, den senaste romanen Pappaklausulen (Albert Bonniers förlag) blev finalist till USA:s största litterära pris National Book Award.

Jonas Hassen Khemiris föreläsning är öppen och gratis även för dig som inte är medlem i Lärarförbundet.

Anmäl dig till Jonas Hassen Khemiris föreläsning här

Bli medlem i Lärarförbundet idag

20/5 - Paul Hansen ”Fotografi, på liv och död"

Foto Fredrik Funck

Paul Hansen visar och berätta om sitt arbete som bildjournalist på Dagens Nyheter. En visuell resa, från vardag till ytterlighet. Krig och fred, sorg och glädje och även barnen, ungdomens, lekens, utbildningens roll.

Paul Hansen är en av Sveriges främsta fotografer som fått utmärkelsen Årets fotograf hela nio gånger, samt World Press Photo of the Year 2013. Han arbetar idag för Dagens Nyheter och har uppmärksammats för sina fantastiska reportage från bland annat Haiti, Bosnien, Afghanistan och senast Vitryssland, men även hemma i Sverige. Gemensam nämnare är hans stora förmåga till empati och djup. Paul har även haft två stora utställningar på Fotografiska museet i Stockholm

Anmäl dig till Paul Hansens föreläsning här

Bli medlem i Lärarförbundet idag

1/6 - Jack Werner - ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”

Foto Kate Gabor

Människan blev inte sämre på källkritik över en natt 2016, så varför känns det så? Frilansjournalisten Jack Werner berättar om källkritik, varför vi hela tiden har fel och vad vandringssägner på sociala medier kan berätta.

Jack Werner är frilansjournalist. 2014 lanserade han tillsammans med två kollegor satsningen Viralgranskaren på tidningen Metro, som belönades med Stora journalistpriset. Han är programledare för SR-podden Creepypodden, och har skrivit böckerna ”Creepypasta – spökhistorier från internet” och ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”.

Jack Werners föreläsning är öppen och gratis även för dig som inte är medlem i Lärarförbundet.

Anmäl dig till Jack Werners föreläsning här

Bli medlem i Lärarförbundet idag

Gå med idag
– 6 månader gratis!