Hållbarhetsrapport 2018

Världens ledare kom 2015 överens om globala mål för en hållbar utveckling*. Visionen är att fram till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten och orättvisan i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Vi kan alla bidra. Lärarförbundet är en pusselbit för att Sverige ska kunna leva upp till sina åtaganden i Agenda 2030.​

Det handlar om trovärdighet

Ett aktivt hållbarhetsarbete blir allt mer prioriterat i samhället. För företag är ett hållbart arbete nödvändigt ur varumärkes- och konkurrenssynpunkt. Och för ideella organisationer är det livsviktigt att leva som vi lär. Våra medlemmar förutsätter det och hela vår trovärdighet hänger på det.

LO, TCO och SACO har tagit fram en rapport över hur fackföreningsrörelsen kan arbeta med Agenda 2030**. Det globala målet nr 8 är centralt: att stärka föreningsrätten, rätten till kollektiva förhandlingar och ett hållbart arbetsliv med anständiga arbetsvillkor. Detta är själva kärnan i det fackliga arbetet. För Lärarförbundets del är i synnerhet mål 4, God utbildning för alla, prioriterat eftersom lärarnas roll för att uppfylla målet har en avgörande betydelse.

Genom att rapportera hållbarhet kan vi se vilka konsekvenser verksamheten ger, inom vilka områden det finns störst risk för konsekvenser och vad vi kan göra för att minimera riskerna.

Årets hållbarhetsrapport är Lärarförbundets andra. Syftet är att presentera en linje från policy, mål och indikatorer fram till årets resultat för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet för att tydligt och transparent visa vår ambition och att vi tar dessa frågor på allvar.

FACKETS PRIORITERADE MÅL I AGENDA 2030

1. Avskaffa extrem fattigdom
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
13. Bekämpa klimatförändringarna
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

---

* Agenda 2030
** Agenda 2030, LOs, TCO:s och Sacos bidrag till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Sverige och internationellt

Redovisningsprinciper

Lärarförbundet har inspirerats av GRI Standards (Global Reporting Initiative) i den här rapporten. På det viset lever vi dels upp till de krav som årsredovisningslagen (ÅRL) ställer och dels blir hållbarhetsrapporten mer jämförbar mellan åren om vi fortsätter att mäta samma indikatorer. Vi kan också jämföra den med många andra organisationer som använder sig av eller inspireras av samma metod. Här lyfter vi fram verksamhet som inte syns i årsredovisningen och verksamhetsberättelsen. (Företagets revisor kontrollerar, och konstaterar i årsredovisningen, om en hållbarhetsrapport har upprättats, men rapporten revideras inte.)

Viktiga globala principer

 • FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och då särskilt lärares roll i att bidra till att FNs barnkonvention efterlevs.
 • ILO:s åtta kärnkonventioner om att anställda har rätt att organisera sig och förhandla kollektivt och att eliminera all form av tvångsarbete och barnarbete och att motverka olika former av diskriminering i arbetslivet. Lärarförbundets uppgift är att främja respekten för dessa rättigheter för våra medlemmar, för våra anställda och i internationell solidaritet med lärare i andra länder. Konventionerna återfinns i vår redovisning av hur vi arbetar med de olika hållbarhetsfrågorna.
 • Den globala agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030 och de 17 målen för hållbar utveckling, Lärarförbundet fokuserar särskilt kring mål nr 4, om rätten till utbildning där lärarna spelar en avgörande roll, samt mål nr 8 om att stärka föreningsrätten, rätten till kollektiva förhandlingar och ett hållbart arbetsliv med anständiga arbetsvillkor.

Vad tycker våra intressenter?

Lärarförbundets medlemmar är de viktigaste intressenterna. I dialog med dem kan man identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Det kallas för en väsentlighetsanalys. Då får man svar på dels inom vilka hållbarhetsfrågor intressenterna tror att Lärarförbundet har störst påverkan och dels vilka hållbarhetsfrågor de anser är viktigast att fokusera på.

I årets rapport har vi använt oss av följande underlag för vår väsentlighetsananlys:

 • Medlemmar: Medlemsdialogen ”Rätt kurs för skolan och läraryrket: så tycker Sveriges lärare” Ca 36 000 medlemmar berättade 2017 om sina drivkrafter, vad som engagerar dem och vad som är viktigast att utveckla i framtiden.
 • Medlemsenkäten 2018: Lärarförbundet genomför en årlig enkät bland sina medlemmar och i enkäten.
 • Demokratiska processen: 2018 höll Lärarförbundet kongress då ny vision, uppdrag, identitet och värderingar beslöts efter en lång demokratisk process som alla medlemmar kan ta del av. Utifrån Lärarförbundets verksamhetsinriktning och policyområden går det att identifiera ett 20-tal viktiga hållbarhetsämnen inom vilka förbundet kan påverka.
 • Anställda och samarbetspartner: Även Lärarförbundets anställda och samarbetspartner är viktiga intressenter. Enkät skickades ut till samtliga anställda, drygt 200 svar kom in. Enkätintervjuer har genomförts med tre samarbetspartner: TM, Sodexo och Avonova.

Resultatet sätter de sociala frågorna i fokus

I sammanfattningen av medlemsdialogen kan man konstatera att social hållbarhet och arbetsmiljö, står i centrum med det övergripande målet att utveckla skolan och läraryrket.

I medlemsenkäten från 2018 illustrerar ett ordmoln vilka områden medlemmarna anser är viktigast. Även här är de sociala frågorna kring arbetsförhållanden, anställning och sysselsättning samt arbetsskydd som mest engagerar medlemmarna.

De anställda ringar in 6 ämnen som mest väsentliga: Föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar, Indirekt ekonomisk påverkan, Barnarbete, Kompetensutveckling och utbildning, Icke-diskriminering, Anställning och sysselsättning samt Arbetsskydd och hälsovård.

Enkäten till samarbetspartner gav liknande resultat där sociala frågor som arbetsförhållanden, anställning och sysselsättning samt kompetensutveckling ansågs som mest väsentliga.

Då vi speglar detta resultat mot det 20-tal viktigaste hållbarhetsämnen som går att identifiera i förbundets styrdokument och policyer kan vi se att intressenterna prioriterar de ämnen vi markerat i rutorna här under.

​Värdekedja från behov till nytta

Vårt arbete utgår alltid från medlemmens behov och syftar till medlemmens bästa. I grunden handlar om att uppfylla det globala målet om en god utbildning för alla. Men då Lärarförbundet utför sitt uppdrag sker en påverkan miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Alla intressenter i vår värdekedja utövar påverkar. Vi måste vara medvetna om detta för att göra de bästa vägvalen, ställa krav på oss själva och andra och påverka varandra. Vi agerar inte i en bubbla utan allt det vi gör är avhängigt även av andra intressenters val och verksamhet.

Därför måste vi sätta hållbarhetsmål och strategier, interagera med andra i hela värdekedjan och följa upp vår verksamhet. Kvalitetssäkringen ska se till att medlemsnytta och hållbarhetsmål samverkar.

Vi vill minimera vår negativa påverkan och öka vår positiva påverkan på hållbarhetsområdena

​Så här styr vi vårt hållbarhetsarbete

Lärarförbundet är en demokratisk organisation, och den demokratiska processen går från den enskilde medlemmen på arbetsplatsen hela vägen till kongressen som är förbundets högsta beslutande organ*. Ombuden till kongressen väljs av och bland medlemmarna och där beslutas kring just de frågor som medlemmarna vill att organisationen ska fokusera på.

Allt arbete styrs av de riktlinjer som kongressen beslutar om i långsiktigt styrdokument, verksamhetsinriktning och stadgar. Förbundsstyrelsen leder arbetet och fattar beslut mellan kongresserna.

Alla medlemmar kan tycka till om det som Lärarförbundet gör genom att lämna medlemsförslag löpande under kongressperioden och inför kongresserna finns möjlighet att svara på remisser och lämna egna motioner**. Men det är inte bara i den demokratiska processen som det finns en medlemsdialog. Lärarförbundet för en löpande dialog med sina medlemmar genom en mängd kanaler för att fånga upp de frågor som är mest angelägna och kunna bedriva den mest strategiska verksamheten. Dialogen sker i möten och utbildningar, genom kontaktfunktioner per telefon, e-post och sociala medier, genom nyhetsbrev och tidningar och genom särskilda undersökningar.

Kansliet arbetar utifrån kongressens och förbundsstyrelsens beslut och det finns en ledningsgrupp som bereder frågor och löpande rapporterar till styrelsen.

* Förvaltningsberättelsen sid 55

** Förvaltningsberättelse sid 55, 63


​Vi vill lära oss för att bli bättre

Vi vill att medlemmarna ska vara nöjda med verksamheten. Därför arbetar vi kontinuerligt med uppföljningar för att kunna utvärdera, lära oss och utveckla organisationen. Så långt det är möjligt identifierar vi indikatorer att mäta i verksamhetsuppföljningen för att kunna se hur pass väl vi nått våra mål.

Vi presenterar detta i årsredovisningen och i interna rapporter. Vi genomför undersökningar årligen för att få ett gediget underlag för utvärdering och lärande. Den senaste medlemsenkäten utfördes 2018. Lärarförbundets personal får även genomföra regelbundna ”pulsmätningar”, enkäter som tar pulsen på arbetsmiljön. Resultatet från den senaste pulsmätningen presenteras under olika hållbarhetsämnen i årets rapport.

Vi arbetar också med utvärderingar efter utbildningar för personal, ledning och förtroendevalda för att ständigt försöka förbättra och utveckla verksamheten.

Miljömässig hållbarhet

Även om de sociala frågorna står i fokus för Lärarförbundets verksamhet innebär det dock inte att vi struntar i miljöfrågorna. Alla de globala målen hänger ihop och om vi inte värnar om miljön och kämpar mot klimatförändringarna så kommer vi inte heller att uppnå de andra målen.

Lärarförbundet vill ta ansvar för verksamhetens miljöpåverkan och sträva efter att bli bättre. Medarbetare och förtroendevalda ska ha kunskap om och vara involverade i miljöarbetet för att göra bästa möjliga val för minsta möjliga miljöpåverkan.

Vår miljöpåverkan är utsläpp av växthusgaser genom resor, avfallshantering och energianvändningen i våra fastigheter. Därför redovisar vi just dessa områden. För att få ner resandet vill vi öka andelen resfria möten genom förbättrade tekniska lösningar. Om vi ändå måste resa i tjänsten ska vi göra det ansvarsfullt för att minska utsläppen men också för att resandet ska bli mer kostnadseffektivt. Ambitionen är att välja tåg istället för flyg och kollektiva alternativ istället för bil och taxi. Om taxi/hyrbil av något skäl måste användas ska miljöbil bokas.

Vi vill ha energieffektiva lokaler och använda förnybar el. Vår elleverantör Telge Energi levererar fastighetsel från 100% förnybara källor. Under 2018 inleddes ett arbete med öppet kontorslandskap där ett våningsplan i Lärarnas hus färdigställdes för att skapa en aktivitetsbaserad och mer effektiv kontorsmiljö. Lärarförbundet har en ambition att använda sig av den avfallshierarki som är en metod för att uppnå EU:s miljömål. Det handlar om att i så stor utsträckning som möjligt minimera mängden avfall, därefter återanvända och återvinna. Vi strävar också efter att köpa in mindre mängd kontorsmaterial.

2018 visar en kraftig minskning av inköp av både papper och kontorsmaterial jämfört med förra året. En viktig princip är också att vi har miljökriterier i avtalen med våra leverantörer.

POLICY OCH RIKTLINJER

 • Miljöpolicy (under revidering).
 • Resepolicy.
 • Avtal med resebyrån HRG Nordic som mäter CO2-utsläpp och erbjuder klimatkompensering.
 • Upphandlingspolicy (miljöfaktorer).
 • Ägardirektiv till Lärarförbundets fastighetsbolag om att policyer ska i huvudsak ansluta sig till motsvarande policyer inom Lärarförbundet.

Risker

Statistiken visar att flygandet under tre år har minskat medan 2018 visar en ökande statistik. Antalet tågresor i distans (inte i antal) har ökat vilket tyder på ett ökat resande generellt under året. Det ökade resandet kan ha att göra med att Lärarförbundet höll kongress vilket endast kan utföras med närvarade ombud från hela landet. Vi behöver se vilka möjligheter som finns för att ytterligare förbättra tekniken för att i än högre grad ha resfria möten och därmed få ner koldioxidutsläppen. Det är en viktig princip i allt miljöarbete.

Ekonomisk hållbarhet

Lärarförbundets ekonomi bygger till allra största delen på de medlemsavgifter medlemmarna betalar in. Det är ett mycket stort ansvar att hantera dessa medel. Medlemmarna ska kunna känna förtroende för vårt sätt att hantera deras pengar och vara trygga med att resurserna används effektivt för det ändamål de är avsedda.

Vårt mål är att ha en ekonomi i balans och för att vara trovärdiga måste vi själva agera transparent, ha klara regler för ansvarstagande och ansvarsutkrävande mellan förtroendevalda, anställda och medlemmar i fråga om organisationens resurser.

Då det gäller ekonomisk hållbarhet är arbetet för att minska risken för korruption centralt. Vi har etiska riktlinjer och policy för både upphandlingar och placeringar. De etiska riktlinjerna säger att Lärarförbundets anställda eller förtroendevalda ska agera opartiskt, och inte delta i handläggningen av en upphandling om det föreligger en jävssituation. Vi har också tydliga regler om att inte ta emot gåvor eller andra förmåner.

Riktlinjerna för representation säger att den ska präglas av återhållsamhet och gott omdöme. I Lärarförbundets internationella utvecklingssamarbete är ett medvetet arbete mot korruption en viktig del. Korruption utgör i sig ett allvarligt hinder för demokratisk, ekonomisk och social utveckling men måste också bekämpas för att försäkra oss om en ansvarsfull hantering av biståndsmedel. Lärarorganisationer i olika länder samarbetar ofta i breda nätverk tillsammans med civila samhället för att bekämpa korruption genom att öka medvetenheten om korruptionsrisker och stärka de finansiella styrsystemen. Det finns rutiner och checklistor för hur misstankar om korruption ska hanteras. I våra avtal med partnerorganisationerna klargörs också hur misstankar om bedrägeri ska hanteras i samarbete med Lärarförbundet. Detta diskuteras även vid utvärderings- och planeringsmöten i samband med riskhantering.

Vi har också en målsättning om att öka andelen socialt ansvarsfulla investeringar. Exempelvis investerar vi i sociala fonder som stöder projekt med mikrolån för kvinnor i utvecklingsländer.

Vi är en fair union

 • Fair Union är ett begrepp som används av flera fackförbund för att beskriva ett gemensamt arbete för mänskliga och fackliga rättigheter i Sverige och internationellt. Det innebär bland annat att vi främjar rättvis handel och handlar Fair-trademärkta varor så långt det är möjligt, att våra leverantörer har kollektivavtal för sina anställda och att vi har etiska kriterier för finansiella placeringar.

Risker

Under 2018 började vi arbeta med ett system, en avtalsdatabas, för att kunna följa upp ansvaren för affärsavtal och kraven i upphandlingspolicyn. Det här var ett led i ett arbete som pågått under ett par år då vi inrättat en ny inköpsfunktion och beslutat om en ny upphandlingspolicy med tydliga krav på leverantörerna.

Nu är ambitionen att få en fungerande rutin för att kunna kontrollera att exempelvis kravet på kollektivavtal följs. Avtalsdatabasen gör det möjligt för avtalstecknaren att dokumentera att kravet är uppfyllt, men det är svårare att följa upp och exempelvis sammanställa statistik över alla avtal.

En fungerande rutin för uppföljning är viktig för att eventuella incidenter genast uppmärksammas. Detta är något vi kommer att fortsätta arbeta med.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle som tillgodoser alla människors grundläggande behov och rättigheter. Alla människor oavsett kön, bakgrund, etnicitet, religion, utbildning eller sexuell läggning har samma rättigheter och i ett jämlikt samhälle ska alla ha samma möjligheter till utbildning och inkludering.

Många av de globala målen handlar om social hållbarhet, om att arbeta för en samhällsutveckling som säkerställer de mänskliga rättigheterna, demokrati och ett hållbart arbetsliv.

För Lärarförbundet är social hållbarhet prioriterat. Hela idén med vår verksamhet är att för medlemmarnas bästa bedriva kollektiva förhandlingar och uppnå bästa möjliga villkor. I förlängningen är det en förutsättning för att barn, unga och vuxna ska få rätt till utbildning och att vi ska nå det globala målet nummer 4 om en god utbildning för alla.

​Våra värderingar lägger grunden

Lärarförbundets etiska riktlinjer grundar sig på människors lika värde, solidaritet, rättvisa och jämställdhet. Viktiga delar i riktlinjerna är tillgänglighet, tydlig information, respekt för individen, sekretess och kostnadsmedvetenhet. Alla anställda och förtroendevalda får ta del av och förväntas följa dessa riktlinjer.

Även policyn för upphandlingar grundar sig i de etiska riktlinjerna och säger att Lärarförbundet endast samarbetar med företag och organisationer som delar Lärarförbundets grundläggande värderingar, har kollektivavtal och uppfyller lagstiftningens krav gällande arbetsmiljö, jämställdhet och diskriminering.

Alla investeringsavtal ska följa placeringspolicyns krav om att företagen stödjer och respekterar mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka samt försäkrar sig om att det egna företaget inte direkt eller indirekt är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

Lärarförbundets annonspolicy innebär att lärartidningarna inte publicerar kontaktannonser, annonser med pornografiskt, rasistiskt eller annat kränkande innehåll. Annonsernas innehåll eller annonsörernas värdegrund får inte strida mot Lärarförbundets grundläggande värderingar.

2018 tecknade Lärarförbundet ett nytt avtal gällande leverantör av profilmaterial för att ännu bättre säkerställa att de produkter vi köper in har producerats under schyssta arbetsförhållanden och utan barnarbete.

Lärarförbundet investerar inte i företag som har verksamhet inom:

 • Vapen och krigsmateriel.
 • Pornografisk verksamhet.
 • Tobaksprodukter.
 • Alkoholhaltiga drycker.

Vid investeringar tar Lärarförbundet hänsyn till:

 • Mänskliga rättigheter.
 • Anställdas arbetsvillkor och rättigheter.
 • Miljö och klimat.
 • Affärsetik.

Fackliga rättigheter gäller alla

En grundläggande facklig värdering är föreningsfriheten och rätten till kollektivförhandlingar. Lärarförbundet tecknar kollektiva avtal för medlemmarna och värnar om den enskilde medlemmens rätt att få fackligt stöd när förhållandena på arbetsplatsen inte är bra. Därför är det också särskilt viktigt att Lärarförbundets anställda har samma rättigheter.

Vi ger också stöd till internationella projekt tillsammans med lärarorganisationer i andra länder för att bygga fria och demokratiska fackliga organisationer. Att stötta systerorganisationer i andra länder är inte bara en solidaritetshandling utan en gemensam strategi för att stärka fackföreningsrörelsen globalt.

Vi samarbetar i Education International med organisationer på global nivå. Det sker även årliga samordningar med de nordiska lärarorganisationerna. När en grupp givare stödjer samma organisation ser vi till att avtal, rapporter, revisioner, planering och uppföljning samordnas för att minska administrationen för partnerorganisationen.

Alla anställda och förtroendevalda har tillgång till utbildningar i internationella frågor och vi bedriver opinionsarbete nationellt och internationellt. Exempelvis tar vi del av kampanjerna Global Action Week och Världslärardagen för att medvetandegöra medlemmar och förtroendevalda om Agenda 2030 generellt med särskilt fokus på mål 4 om rätten till utbildning.

Indikatorer i det internationella arbetet

 • Flera organisationer har förbättrat sina medlemsregister och insamling av avgifter.
 • Jämställdhetsarbetet går långsamt framåt.
 • Skolan som en säker arbetsplats för kvinnor och flickor har uppmärksammats.
 • Rollen i den sociala dialogen har stärkts i flera organisationer. Det är ofta många steg innan ett kollektivavtal tecknas.
 • Många av våra samarbetspartners har ledande roller i sina konfederationer, vilket är ett tecken på att organisationen är stark.

Intressentengagemang:

Ett ökat fokus på medlemsnära arbete finns i projekt i Malawi, Indonesien, DCR Kongo och i Gambia.

Påverkansarbete:

Den pedagogiska rörelsen EILA i Latinamerika och har utvecklat sin kapacitet. De har formulerat konkreta förslag till utbildningspolitik på nationell nivå. Ett exempel är arbetet med rätten till abort i Argentina. Kvinnonätverket i Filippinerna har haft framgångar för att få in genderfrågor i läromedel En lagstiftning som stödjer kvinnors rättigheter i arbetslivet antogs under året men har inte implementerats fullt ut. I Malawi har facket påverkat privata arbetsgivare och regeringen för att deras medlemmar ska få samma arbetsvillkor som de offentliganställda lärarna.

En jämställd organisation

En viktig princip är att säkerställa kvinnor och mäns lika möjlighet och arbetsförhållanden och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor.

Under 2018 beslöts om en ny likabehandlingsplan som utgår från diskrimineringsgrunderna och som innehåller förebyggande åtgärder. Lärarförbundet har rutiner för att försäkra sig om att oskäliga löneskillnader i samband med lönesättning inte förekommer.

En aktiv åtgärd är att genomföra årliga lönekartläggningar i syfte att granska om Lärarförbundet i sin interna löneprocess gett orsak till löneskillnader som kan förklaras utifrån kön eller annan form av diskriminering. Resultatet för 2018 visar att ingen person var i behov av en justering. Efter löneöversynen får alla medarbetare även svara på en enkät om hur de har uppfattat processen.

Risker

Resultatet från höstens medarbetarundersökning visar att det finns ett behov att öka kunskapen om den interna rutinen för att förebygga och hantera en situation om någon skulle uppleva kränkande särbehandling. Utbildning planeras i likabehandling för att förebygga diskriminering och kränkningar som startar vår 2019.

Arbete för att stötta systerorganisationer i andra länder är inte bara en solidaritetshandling utan en gemensam strategi för att stärka fackföreningsrörelsen globalt. Om det inte finns starka lärarfack i andra länder riskerar även Lärarförbundet i Sverige att i förlängningen försvagas. I det internationella samarbetet ser vi en trend av minskat utrymme för fackföreningar att verka i många länder.

Ett hållbart arbetsliv

Lärarförbundet vill främja ett hållbart arbetsliv för sina anställda och har som mål att se en minskad korttidssjukfrånvaro och ett ökat frisktal. Medarbetarna ska uppleva att de har balans mellan krav och resurser i arbetet. Målet för den sociala arbetsmiljön är att medarbetarna upplever att det finns ett arbetsklimat som främjar en frisk arbetsplats.

Alla anställda har tillgång till företagshälsovård som främst arbetar förebyggande. En frivillig hälsoundersökning erbjuds var tredje år. 2018 ingick Lärarförbundet ett nytt avtal med Avonova. En viktig målsättning för Lärarförbundet är att det ska gå att kombinera arbete med föräldraskap.

Alla anställda har:

 • utvecklingssamtal och lönesamtal.
 • utbildningar i arbetsmiljö.
 • kompetensutveckling och kompetensförsörjningsplan med individuella utvecklingsinsatser.

Lärarförbundet erbjuder även kompetensutveckling för förtroendevalda, exempelvis erbjuds en grundläggande ombudsutbildning på webben som under året genomfördes av 1 005 personer. Ytterligare ca 1 000 förtroendevalda gick andra utbildningar för att stärkas i sitt uppdrag.

Arbetsklimatet ska inbjuda till delaktighet, uppmuntra lärande och gemenskap.

POLICY OCH RIKTLINJER

 • Personalpolicy
 • Kompetensförsörjningsplan
 • Riktlinjer för arbetsmiljö*
 • Småbarnsföräldrapolicy
 • Riktlinjer för lokalerna i Lärarförbundet
 • Lokalt trygghetsavtal
 • Pensionspolicy
 • Lönepolitiska riktlinjer
 • Alkohol- och drogpolicy
 • Friskvårdspolicy
* Riktlinjerna motsvarar den skriftliga arbetsmiljöpolicy som anges i AFS 2001:01 Systematisk arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Risker

En viktig orsak till sjukfrånvaro är stressrelaterad ohälsa som ofta är en kombination mellan faktorer på arbetet och i privatlivet. Just risken för stress har Lärarförbundet identifierat som viktigt att arbeta aktivt med för att inte verksamheten och medarbetarnas hälsa ska äventyras.

Medarbetarundersökningen visar en negativ tendens angående hur man upplever att beslut fattas inom kansliet och rekommendationsbenägenheten av Lärarförbundet som arbetsplats har gått ner något. Fler än vid förra mätningen anser att det blivit svårare att tillsammans få rätt saker att hända. Detta är risker som vi behöver arbeta med. Cheferna får dock generellt goda omdömen, medarbetarna känner att de har kontroll över sin arbetssituation och bra balans mellan arbete och fritid.


Ingen ska utsättas för kränkande särbehandling och/eller diskriminering på Lärarförbundet. I vår likabehandlingsplan finns strategier kring jämställdhet och mångfald, som beskriver medarbetares rättigheter och skyldigheter.

Vi påverkar och för dialog

Som en idéburen organisation arbetar Lärarförbundet aktivt för att sprida större kännedom om förbundet och påverka för att nå sina målsättningar. Detta gör vi för att tydliggöra Lärarförbundet i debatten och få fler lärare att vilja bli medlemmar.

Opinions- och marknadsföringsarbete styrs av policyer och Lärarförbundet följer marknadsföringslagen. 2018 antog förbundsstyrelsen en programförklaring, som också kan beskrivas som en varumärkesplattform. Den bygger på de beslut som fattades av kongressen 2018. Under 2018 hanterades många frågor i de sociala kanalerna. Direktmeddelanden till förbundets inkorg i de sociala kanalerna var ett tiotal i veckan medan frågor och diskussioner i kommentarsfälten uppgick till tusentals, framför allt med anledning av avtalsrörelsen, men även facklig vägledning och råd i personliga ärenden efterfrågades. Efter att GDPR infördes kunde Lärarförbundet inte längre svara på personliga frågor utan hänvisade dessa vidare till Lärarförbundets telefon-/mejl-service Kontakten.

Medlemmarnas röster ska höras

Lärarförbundet inledde redan 2017 en medlemsdialog för att involvera de viktigaste intressenterna, medlemmarna, i att skapa, utföra och utvärdera verksamheten. Processen inför kongressen 2018 präglades av en nära dialog med medlemmarna. Styrelsens förslag till beslut, som i sig var ett resultat av medlemsdialogen 2017, kommunicerades ut genom digitala kanaler där alla medlemmar hade möjlighet att ge synpunkter och aktivt delta i processen fram till kongressdagarna i både remissvar och nomineringar. Remissvaren blev också mycket fler denna kongress, 278, jämfört med 30 under förra kongressen. Kongressens beslöt 2018 att fortsätta att utveckla medlemsdialogen bland förtroendevalda i avdelningarna med målet att nå 30 000 lärare innan sommaren 2019. Exempelvis är ambitionen att ta fram:

 • Digitalt stöd för dialog som ska uppmuntra till samtal på arbetsplatsen.
 • Samtalsstöd för kollegiala samtal på arbetsplatsen.
 • Digital plattform som synliggör pågående och utförda dialoger.

Rutin för klagomål

I det fall någon medlem anser sig inte ha fått det stöd den är berättigad till av Lärarförbundet finns en rutin för detta. De kan också begära skadestånd om de anser att Lärarförbundet brustit i sin handläggning. Om skadeståndskravet är högre än självrisken till försäkringsbolaget Trygg-Hansa så utreds och beslutas det där.

Ny datalagstiftning

Under året ersatte den nya Dataskyddsförordningen GDPR den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Lärarförbundet har under året tillsatt personuppgiftsansvarig och ett dataskyddsombud. GDPR innehåller krav på att upptäcka, utreda och i vissa fall rapportera personuppgiftsincidenter. Det vill säga risker att den registrerades fri- eller rättigheter inskränks t ex vid brott mot sekretess, att uppgifter förstörs eller kommer i orätta händer.

Lärarförbundets programförklaring

 • Lärarförbundets programförklaring svarar på vilka vi är, varför vi finns till, hur vi är och vilka vi finns till för. Den ger riktlinjer och verktyg för alla förtroendevalda, anställda och samarbetspartners att ge en samstämmig, tydlig och attraktiv bild av Lärarförbundet. Den ligger till grund för hur vi agerar och kommunicerar vid alla tillfällen då vi representerar Lärarförbundet.

POLICY OCH RIKTLINJER

 • Informationssäkerhetspolicy
 • IT-policy
 • Programförklaring
 • Kommunikationsstrategi
 • Tillgänglighetspolicy för digitala verktyg
 • Policy för sociala medier
 • Styrdokument för kommunikation
 • Rutin för ett mångfaldsperspektiv i kommunikationen

Risker

Vi har ett förtroendekapital att hantera. Om förtroendekapitalet missköts riskeras medlemmarnas tillit och den framtida verksamheten. Det fackliga arbetet bygger på den svenska modellen med avtal mellan arbetsmarknadens parter. Om vi tappar medlemmar blir förbundet svagare och har svårare att få igenom sina målsättningar. Därför är arbetet med att kontinuerligt höja vårt anseende och göra våra medlemmars frågor allt mer synligt i debatten oerhört viktigt. Skolan och lärare ska hamna i centrum för intresset bland allmänhet och politiker.

Vi har ännu ingen möjlighet att följa upp klagomål inom integritetsområdet men det finns heller inga tecken på att dessa är omfattande. Klagomål under året har handlat om de ökade säkerhetskrav som införts för att kunna ta del av personuppgifter ex Bank-ID för säker identifiering samt fullmakter om någon agerar å den registrerades vägnar.

Vårt ärendehanteringssystem behöver bli mer heltäckande för att vi ska kunna dra lärdomar av incidenter som hänt under året. Exempelvis behöver sociala media inkluderas i detta som är en allt högre riskfaktor då allt mer av kommunikationen och kontakten med medlemmar koncentreras dit.

​Samverkan med andra

Partnerskap med andra aktörer är centralt för alla idéburna organisationer för att koordinera och samordna sig för en mer effektiv verksamhet. Samarbetet blir också en källa för att analysera och dra lärdomar av insatserna. Vi samarbetar i nätverk både nationellt och internationellt.

GRI-index