Hot och våld hör inte hemma i skolan

Hot och våld är skrämmande vanligt. Varannan lärare har utsatts för fysiskt våld av elever; sju av tio i situationer där elever betett sig aggressivt eller allmänt hotfullt.

I rapporten "Håll käften kärring" framgår att hot och våld är skrämmande vanligt i fritidshem, förskoleklass och årskurserna 1-6. Tyvärr är det inte heller ovanligt att vårdnadshavare beter sig illa. Nästan var fjärde lärare i de här skolformerna har varit med om att vårdnadshavare sagt kränkande eller nedvärderande saker.

Rapporten visar att hot och våld förekommer i alla typer av skolor. Det är inte bara ett problem i skolor i utsatta områden, eller i skolor där elevsammansättningen ser ut på ett visst sätt. Det här är en problematik som går ut över alla – läraren och klasskamraterna, men också de elever som står för stöket och som därmed inte får den lärorika och lustfyllda skolgång de har rätt till.

När hot och våld blir vardag får det konsekvenser. Var femte lärare har på grund av detta funderat på att lämna yrket helt. Vittnesmålen i vår rapport handlar både om fysiska skador och om sömnsvårigheter, oro och ångest. Och det är inte bara för sin egen skull som lärarna oroar sig, utan också för barnens.

I grunden handlar det om att lärare måste få förutsättningar att lyckas med såväl sitt kunskaps- som sitt värdegrundsuppdrag. Bara så kan trygghet och studiero bli verklighet överallt.

Det här visar vilka förödande konsekvenser det får för tryggheten och studieron när man sparar på skolan.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande

Lärarförbundet kräver bland annat

  • Staten måste ta över huvudansvaret för skolans finansiering och tillskjuta de medel som krävs för att skapa trygghet och studiero – både för lärare och för elever.
  • Elever som är i behov av stöd måste få det. Huvudmännen måste säkerställa att alla skolor har tillgång till speciallärare, specialpedagoger, skolkuratorer, skolpsykologer och andra viktiga kompetenser.
  • Fritidshemsutredningens förslag måste genomföras med bland annat fler legitimerade lärare, mindre gruppstorlekar och ändamålsenliga lokaler.


Prata om hot och våld på din arbetsplats

Det är viktigt att vi samtalar om hot och våld på våra arbetsplatser. Ta upp frågan med ditt ombud och arbetsgivare. Börja med att gå vår webbutbildning som handlar om hot och våld i skolan utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Här får du veta hur du kan agera om du blir utsatt för hot eller våld och hur ni arbetar förebyggande på skolan.
Hot och våld i skolan – webbutbildning
Prata om hot och våld på din arbetsplats – fyra steg till bättre arbetsmiljö


Har du blivit utsatt för hot och våld?

Om du eller dina kollegor blir utsatta för hot eller våld är det viktigt att agera. Det är lätt att bli chockad och att antingen överreagera eller avfärda situationen. Ta därför stöd i andra och gör så här.
Om du blir utsatt för hot och våld på din arbetsplats


Om rapporten Håll käften kärring

Rapporten "Håll käften kärring" bygger på svar från 1 054 lärare som arbetar i fritidshem, förskoleklass och grundskolans årskurser 1-6 samt svar från 1 390 ombud med ansvar för samma skolformer. Lärarna ingår i Lärarförbundets medlemspanel hos Kantar Sifo och ombuden är arbetsplatsombud eller skyddsombud för Lärarförbundet.

Rapporten: "När tryggheten brister"

Våren 2021 tog vi fram rapporten "När tryggheten brister" som tittade på lärares utsatthet för hot och våld inom årskurser 7–9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Den visar att nästan hälften av högstadielärarna och mer än var femte gymnasielärare har utsatts för en hotfull situation av en elev de senaste två åren. 

Rapporten i media