Toppbild temasida1340x542  skolavtal18 fragorsvar2
Senast uppdaterad

2018-10-09

Frågor och svar om #skolavtal18

Här samlar vi frågor och svar om vad #skolavtal18 innebär.

Vilka omfattas av #skolavtal18?

Alla lärare och skolledare som är anställda i kommuner, landsting samt företag som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Sobona (tidigare Pacta) inom alla utbildningsformer som bedrivs hos dessa arbetsgivare som förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, kommunala musik- och kulturskola, grund- och gymnasiesärskola, folkhögskola etc. Sammanlagt berör det ca 200 000 medarbetare.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund tecknar avtalet tillsammans genom Lärarnas samverkansråd.

Åter till listan över frågor

Mellan vilka datum gäller avtalet?

Avtalet gäller från och med 1 april 2018 till och med 31 mars 2021.

Åter till listan över frågor

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal tecknas mellan arbetsgivaren och ett eller flera fackförbund. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats. Till exempel din lön, arbetsmiljö och frågor som rör arbetsbelastning, kompetens och karriärutveckling.

Ofta förbättrar och kompletterar kollektivavtalet innehållet i flera lagar.

Åter till listan över frågor

Vad innebär avtalet?

Det nya avtalet innehåller tydliga förbättringar vad gäller lärares arbetsmiljö och ordning och reda i lönesättningen. I avtalet klargörs det att erfarenhet och kompetens ska premieras vid lönesättning. På varje arbetsplats i varje kommun ska arbetsmiljön ses över utifrån mål för minskning av sjuktal och förbättring av arbetsmiljö.

Centrala parter ålägger lokala parter att förstärka sitt arbete för att göra läraryrket mer attraktivt på kort och lång sikt. Särskilt viktigt blir det att uppmärksamma hur utformningen av arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning påverkar kompetensförsörjningen.

Parterna kommer avsätta särskilda medel i ett större gemensamt projekt för att stötta de lokala parterna i arbetet.

Ett arbete ska göras i varje kommun med insatser på varje enskild förskola och skola, med mål, analys och åtgärder, som följs upp på arbetsplatsen, i kommunen och av centrala parter. Att visa arbetsinnehållet och skapa balans i den enskilde medarbetarens uppdrag är särskilt viktigt.

Omotiverade löneskillnader ska bort och en bra löneutveckling ska vara möjlig att nå utan att byta arbetsgivare. Avtalet tydliggör att lokala parter ska analysera lönestruktur och löneutveckling, vilket är viktigt för att peka på arbetsgivarens ansvar för ordning och reda i lönesättningen. Avtalet säger också att kompetens, kontinuitet och erfarenhet som bidrar till elevresultat och verksamhetens mål sett över tid ska premieras.

Nu fortsätter arbetet tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att uppvärdera läraryrket och förbättra lärares förutsättningar så att alla elever får chansen att nå toppen av sin förmåga. Vi tar ett gemensamt grepp om hela skolan. Det handlar om lön, arbetsbelastning, utveckling och inflytande. De centrala parterna kommer att stötta det lokala arbetet på olika sätt men avgörande för att avtalet ska göra skillnad på arbetsplatsen är medlemmars, skolledares och ombuds kunskaper och engagemang.

Avtalets innehåll är i stora delar detsamma som i föregående avtal. Oavsett om det handlar om nya eller gamla villkor är det viktigt att avtalet efterlevs. Ha koll på avtalets innehåll, diskutera det med kollegorna och chefen och se tillsammans till att följa de i vardagen. Välj ett eller flera ombud, stötta dem som tar på sig uppdraget och tveka aldrig att ta kontakt med din avdelning eller Lärarförbundet Kontakt på 0770 – 33 03 03.

Åter till listan över frågor

Vilka är de viktigaste förändringarna i avtalet?

• Avtalet innehåller inga centralt angivna nivåer för löneutfall. Parterna ska fortsätta arbeta med individuell och differentierad lön för att uppnå en önskvärd lönestruktur. Avtalet innehåller tre löneöversyner: 1 april 2018, 1 april 2019 och 1 april 2020.

• Alla arbetsgivare ska tillsammans med lokala fackliga företrädare i god samverkan bedriva ett strategiskt arbete för skolans kompetensförsörjning och särskilt uppmärksamma arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning

• Avtalet innehåller flera partsgemensamma arbeten, bland annat om arbetsmiljö, dialogmaterial om arbetsbelastning och arbetstider, förtydliganden om lovskola, stödmaterial om lön och lönestruktur, och att genomlysa avtalets villkor ur arbetsmiljöhänseende.

Villkoren i Allmänna bestämmelser är oförändrade så när som på att du nu

  • kan göra akuta tandläkarbesök på arbetstid
  • ska kunna styrka om du uppbär sjukpenning för att få sjuklön för lönebortfall över den nivå som sjukpenningen omfattar
  • vid indragen sjukpenning kan få ersättning från en avtalad försäkring, istället för direkt från arbetsgivaren

Åter till listan över frågor

Vad händer nu?

I och med att ett nytt avtal nu är klart kan de lokala löneöversynerna slutföras. När de är klara ska ny lön betalas ut med full retroaktivitet per den 1 april 2018 om inte annat överenskommits lokalt.

Prata med ditt ombud eller avdelningen för att få veta hur det går i din kommun.

Vi kommer att följa upp och lista vilka satsningar och förbättringar som görs, vilka kommuner som inte tar sitt ansvar och vi kommer att trycka på så ingen missar att skolan och lärarna måste stå först. Det fackliga arbetet för att förbättra lärares dina och våra gemensamma villkor fortsätter, både lokalt och nationellt. Det nya avtalet är bara en del av vårt långsiktiga arbete. Lönerna måste upp och belastningen ner för att fler ska vilja bli lärare och de som redan är ska vilja stanna kvar.

Framför allt vill vi tillsammans med dig och alla andra medlemmar arbeta för bättre villkor på just din arbetsplats. Det är ju där vi i praktiken gör verklighet av lagar och avtal. Tjänsteplaneringen inför hösten med en realistisk bemanning och god framförhållning, en praktisk planering med schemaläggning som ger grund för en god arbetsmiljö, medarbetar- och lönesamtal är exempel på viktiga uppgifter.

På din arbetsplats är det Lärarförbundets ombud, avdelning och alla medlemmar som tillsammans är Lärarförbundet. Det är ni som tillsammans kan se vilka frågor som är viktigast hos just er och vilka möjligheter och hinder som finns för att åstadkomma förbättringar.

Åter till listan över frågor

Hur stora blir löneökningarna?

Det avgörs lokalt av din arbetsgivare efter överläggningar eller förhandlingar med Lärarförbundets lokalavdelning och lönesamtal med alla lärare. Parterna är överens om att attraktiviteten i läraryrket måste öka, bland annat genom att lönerna uppvärderas. En sådan uppvärdering pågår sedan flera år genom statliga och lokala satsningar samt utifrån marknadstrycket.Hur stora blir löneökningarna?

Det centrala löneavtalet gäller för alla lärare och alla grupper av lärare men innehåller ingen kollektivt eller individuellt garanterad löneökning. Det sätter heller inget tak för hur stora löneökning du kan få. Det kan finnas lokala överenskommelser i din kommun om annat. Alla lärare förväntas ha en rimlig löneutveckling. En låg eller utebliven löneökning ska föregås av samtal och motivering från arbetsgivaren och en handlingsplan ska finnas för att nå en bättre löneutveckling.

Kolla med ditt ombud eller din avdelning vad som gäller och hur det går till i just din kommun, vilka löner som sätts, vilka satsningar som görs och om de riktas mot alla eller särskilda lärargrupper.

Åter till listan över frågor

Hur sätts min nya lön?

Löneavtalet säger att lönen ska ”vara individuell och differentierad”, d v s olika lärare har olika hög lön utifrån sina förutsättningar, uppdrag och arbetsinsatser. Din lön ska sättas i enlighet med kriterier och/eller mål och ha en tydlig koppling till lönesamtal och andra samtal om mål och resultat. Den påverkas också av satsningar och prioriteringar som beslutats lokalt, ditt nuvarande löneläge och av din chefs bedömningar av allt detta.

Lönen kan sättas efter lönesättande samtal eller förhandling. Om Lärarförbundet eller kommunen begär det, genomförs löneöversynen som förhandling.

Individuell lönesättning innebär också att det inte finns något ”tak” för hur hög lönen kan vara. Det är viktigt att ha i minnet när du söker nytt jobb eller diskuterar lön med din chef. Lärarlönerna är generellt för låga och en arbetsgivares löner är inget facit. I tider av lärarbrist är det viktigt att ha koll på marknadslönerna när man diskuterar en ny anställning. Läs mer om hur du förbereder på www.lararforbundet.se/taggar/lon

Åter till listan över frågor

Vad menas med “ordning och reda i lönesättningen”?

  • Omotiverade löneskillnader ska bort och en bra löneutveckling ska inte kräva att lärare måste byta arbetsgivare.
  • Avtalet tydliggör att lokala parter ska analysera lönestruktur och löneutveckling, vilket är viktigt för att peka på arbetsgivarens ansvar för ordning och reda i lönesättningen.
  • Avtalet säger också att kompetens, kontinuitet och erfarenhet som bidrar till förbättrade elevresultat och verksamhetens mål sett över tid ska premieras.

Åter till listan över frågor

Varför finns det inte en centralt fastställd löneökning i avtalet?

Vi har marknadskrafterna i ryggen. I den nuvarande situationen med lärarbrist skulle den siffra som går att åstadkomma i ett avtal, sannolikt ”märket”, riskera att hålla nere löneutrymmet. Under den sista avtalsperioden vi haft fyra år utan en fastställd siffra. Inte i någon kommun har löneutvecklingen för lärare sammantaget varit lägre än märket, utan i de flesta fall snarare påtagligt högre. Sammantaget i riket har lokala kommunala lönesatsningar, ökad rörlighet och statliga resurstillskott bidragit till att lärarnas löner utvecklats klart positivt jämfört med arbetsmarknaden i övrigt. Det hindrar inte att fortsatta satsningar behövs. Nuvarande avtal har förstärkningar för en lönestruktur där också erfarenhet, kompetens och kontinuitet premieras

Alla kommuner måste satsa om inte lärarbristen ska fortsätta att öka.

Läs mer om löneutvecklingen för lärare:

https://www.lararforbundet.se/artiklar/kommunala-a...

Åter till listan över frågor

Hur stöder avtalet medlemmar som inte har fått ta del av gjorda satsningar och erfarna lärare som har lägre lön än nyexaminerade kollegor?

I avtalet är parterna överens om att arbeta mer aktivt för en lönesättning där kompetens, ansvar men också erfarenhet premieras, utan att alla goda lärare ska behöva byta jobb.

Den första lönen för nyexaminerade lärare och lönerna för de bäst betalda lärarna har ökat rejält. Det ändrar förutsättningarna för alla lärare när de talar om sin lönenivå utifrån uppdrag, ansvar och arbetsinsats. HÖK 18 säger tydligt att lönerna ska sättas utifrån uppdrag, ansvar och arbetsinsats. Gör du ett likvärdigt arbete som någon som har en högre lön, argumentera utifrån avtalet! Varje arbetsgivare behöver ha en rimlig lönestruktur så att varje lärare har en lön som speglar såväl marknadslöneläget som arbetsinsatsen. Detta kräver ansvar av varje kommun men också ett lokalt arbete mellan parterna och delaktighet för alla lärare och skolledare, något som också de centrala parterna lyfter fram i avtalet.

Du som är legitimerad och erfaren har en stark position på arbetsmarknaden. Om arbetsgivaren inte värderar din insats och kompetens tillräckligt, trots din och Lärarförbundets argumentation, kan den bästa möjligheten vara att söka sig till andra arbetsgivare och ställa krav på rejält högre, marknadsmässig lön. Det nya avtalet betonar vikten av kontinuitet i verksamheten och hur viktig det är att en god löneutveckling och en konkurrenskraftig lön är inom räckhåll också under en längre anställning.

Åter till listan över frågor

Hur kommer det här avtalet att göra min arbetsbelastning mindre och min arbetsmiljö bättre?

Nytt för detta avtal är att parterna förbinder sig att upprätta konkreta planer för att minska sjuktalen och förbättra arbetsmiljön på både skol- och kommunnivå och att resultatet av detta arbete sedan ska följas upp och analyseras på övergripande nivå. I det kommer vi i Lärarförbundet centralt tillsammans med lokala parter stötta upp med såväl konkreta verktyg som kompetens. Det är mer än vad som sägs i lagar och avtal.

Att åskådliggöra arbetstidens innehåll och vidta åtgärder för att skapa bättre balans mellan olika arbetsuppgifter är en viktig del. För de lärare som inte har balans måste praktiska metoder tas fram och tillämpas för att åstadkomma det, och detta gäller för alla lärarkategorier. Det kan sannolikt också innebära behov av att avlasta och lyfta bort arbetsuppgifter från lärarna till andra yrkeskategorier.

Med #skolavtal18 tar vi arbetsmiljöarbetet ända ut på alla skolor, med långsiktiga och konkreta åtgärder. Av den särskilda skolbilagan framgår att ett riktat arbetsmiljöarbete med tydliga mål för minskade sjuktal och förbättrad arbetsmiljö ska bedrivas på varje skola. Detta ska ske med stöd i Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” särskild anpassad till skolan (Skol-OSA) Arbetet ska bedrivas på varje arbetsplats, med analys och åtgärder, som följs upp på arbetsplatsen, i kommunen och av centrala parter. På varje skola ska också finnas praktiska metoder för att åskådliggöra arbetsinnehåll och balans i den enskilde medarbetarens uppdrag inom ramen för den totala arbetstiden.

När det gäller belastning finns det stöd i såväl lag som avtal för att begränsa arbetstid och arbetsuppgifter. Reglerna kring lärares arbetstid är desamma i detta avtal som i det tidigare och vi behöver arbeta för att gränserna ska hållas i praktiken, t ex genom att

-du har ett schema som följer avtalets gränser för arbetstiden

-du har ett rimligt uppdrag och förutsättningar att hinna med det inom arbetstiden

-din arbetsdag kan planeras och organiseras så att du slipper skadlig stress

Kommer kommunerna verkligen göra det här jobbet för en bättre arbetsmiljö?

Det kommer göras ett noggrant uppföljningsarbete i varje kommun och av centrala parter för att identifiera behov av stöd eller andra åtgärder. De centrala parterna kommer avsätta särskilda medel i ett större gemensamt projekt för att stötta de lokala parterna i det arbetet.

Åter till listan över frågor

Riskerar vårt arbete för högre löner att gå ut över arbetsmiljön och öka belastningen?

Fler måste vilja bli och stanna kvar som lärare. Arbetsmiljölagen gäller! Satsningar på lärarlönerna får aldrig gå ut över arbetsmiljön! Lönekriterier som driver upp belastningen ska inte användas! Arbetsgivarna kan inte välja mellan att betala konkurrenskraftiga löner eller att erbjuda en god arbetsmiljö. Vi måste driva båda frågorna!

Åter till listan över frågor

Varför är det inte samma arbetstidsavtal för alla lärare på skolan?

Semestertjänst används i åretruntverksamhet, ferietjänst (enligt bilaga M) i terminsbunden verksamhet, av verksamhetsskäl. Årsarbetstiden är densamma men arbetstiden läggs ut utifrån när barn och elever finns i verksamheten. Terminsbunden är t ex grund-, gymnasie- och kulturskolan.

Förskoleklassen hamnar lite mittemellan - arbetsgivare har möjlighet att anställa lärare i förskoleklass på ferietjänst, men är inte tvungna. Anser ni att en ferietjänst skulle vara mer lämplig i er verksamhet behöver ni kunna förklara hur detta gagnar verksamheten. Eftersom de olika arbetstidsregleringarna har olika för- och nackdelar och fungerar olika är det klokt att tillsammans med er avdelning sätta er in i hur båda regleringarna fungerar, i förhållande till olika verksamheter.

Åter till listan över frågor

Har reglerna för arbetstid eller bilaga M ändrats?

Nej. Arbetstidsregleringen i avtalet är oförändrad. Det ger förutsättningar att istället diskutera det som är det verkliga problemet – lärares belastning i alla skolformer.

Åter till listan över frågor

Säger avtalet något om undervisningsskyldighet, planeringstid i förskolan, pedagogisk utvecklingstid, arbete i fler verksamheter eller res- och ställtid?

Nej. Lärarförbundet anser att alla lärare, oavsett skolform, ska garanteras tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling. En reglering skulle sannolikt kunna fungera som ett ytterligare stöd i arbetet. Alla sådana förslag möter dock bestämt motstånd från samtliga arbetsgivarorganisationer.

Skolavtal18 ger möjlighet att sluta lokala avtal om arbetstid om man lokalt är överens.

Helheten måste fungera, inte bara en del, en viss arbetsuppgift! Det är tydligt i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och i det nya samverkansavtalet. Detta stöd som vi redan har för att begränsa arbetstid och arbetsuppgifter, används alltför lite. Det kräver eget arbete, men om vi arbetar tillsammans går det lättare.

Därför är parterna i avtalet överens om flera åtaganden för att arbete utifrån regelverket, med sikte på en god arbetsmiljö ska bli verklighet på alla arbetsplatser.

Åter till listan över frågor

Vad säger avtalet om storlekarna på barn och elevgrupper?

Det är inte en fråga som regleras i avtal. Beslut om verksamhetens förutsättningar och organisation tas av staten (regeringen, Skolverket) och kommunen.

Lärarförbundet arbetar på alla nivåer för mindre barn-/elevgrupper och högre lärartäthet. Ett exempel är de nationella riktlinjerna, där regeringen efter våra påtryckningar har gett Skolverket i uppdrag att återinföra riktmärke för gruppstorlek i förskolans allmänna råd.

Åter till listan över frågor

Vad säger avtalet om lärares möjligheter till kompetensutveckling och yrkesutveckling?

Fokus i förhandlingarna har legat på arbetsmiljö, belastning och lön. Några nya skrivningar om kompetens- och karriärutveckling finns inte även om parterna är överens om att lärare ska kunna utvecklas i sin profession, utan att sluta vara lärare.

Åter till listan över frågor

Vad säger avtalet om tjänstepension och försäkringar?

Avtalet omfattar sedan tidigare tjänstegrupplivförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och avtalsgruppsjukförsäkring.

Åter till listan över frågor

Varför drog det ut på tiden?

Kollektivavtal förutsätter att parterna kommer överens. Det får hellre ta tid att nå ett bra avtal än att vi snabbt kommer överens om något mindre bra.Vi ville lägga fokus på det som gör läraryrket attraktivt när det aktuella problemet är lärarbrist medan en stor del av tiden upptogs av frågor som handlade om när det finns ett överskott på lärare, d v s turordningen. Det krävdes ett gediget arbete för att få de viktiga frågorna om arbetsmiljö och lön i fokus. Då kunde vi också nå fram till dagens avtal som talar om att varje arbetsplats måste ta sitt ansvar i analys och åtgärder för att skapa en god arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning och en god löneutveckling för lärare. Det tog - och behövde få ta - tid. Men det gav resultat.

Åter till listan över frågor

Hur gick det med turordningen?

Idag delar SKL vår uppfattning om att turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste utgå från skolan och dess unika förutsättningar: behörighetsregler, årlig tjänstefördelning och skollagen. Regelverket är alltså oförändrat kvar på samma sätt som tidigare för våra medlemmar.

Åter till listan över frågor

Hade vi kunnat nå längre genom att ta en konflikt?

Avtalet tar avstamp i behovet av fler lärare. Vi har tagit viktiga steg för att stärka arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats, en högst angelägen fråga för våra medlemmar. Med #skolavtal18 tar vi arbetsmiljöarbetet ända ut på skolorna, med långsiktiga och konkreta åtgärder och kan göra verklig skillnad i våra medlemmars vardag. Vi är också överens med SKL om att uppvärderingen av lärarlönerna måste fortsätta, att kompetens och erfarenhet ska värdesättas även för lärare som inte byter jobb.

Sammantaget är vår bedömning att detta avtal är betydligt bättre än vad som hade varit möjligt att uppnå efter en strejk. Medlemmarna hade dessutom förlorat sin retroaktiva lön om vi hade varit i konflikt.

Åter till listan över frågor

Behöver jag ha koll på avtalets innehåll?

Ja! Det är du, andra medlemmar och ombud som kan se om lag och avtal följs i vardagen. Då behöver ni alla veta vad som gäller. Läs igenom informationen om kollektivavtalet, lägg de viktigaste reglerna, ramarna och rättigheterna på minnet och ha koll på att de följs. Utse ombud och skyddsombud om det inte redan finns. Använd all den kunskap som finns i Lärarförbundet, hos ditt ombud, din avdelning, Lärarförbundet Kontakt och på vår webb.

Åter till listan över frågor

Vad gäller för mig som slutat hos arbetsgivaren efter revisionstidpunkten den 1 april 2018?

Hur de som avslutat sin anställning hanteras avgörs lokalt. Kontakta din lokalavdelning för besked.

Åter till listan över frågor

Vad gäller om jag är föräldraledig eller sjukskriven?

Som föräldraledig respektive sjukskriven omfattas du av löneöversynen, men den retroaktiva lönen baseras på den lön du fått ut av arbetsgivaren under perioden, exempelvis sjuklön, föräldrapenningtillägg eller semester-, ferielön. Du kan höja din sjukpenninggrundande inkomstnivå hos Försäkringskassan först från den dagen löneöversynen är klar och underskriven i din kommun. Du kan inte få retroaktiv ersättning från Försäkringskassan.

Åter till listan över frågor

Ska alla lokala ombud ska vara delaktiga i detta? Hur ska vi hinna?

Det är inte du som ombud som ska leverera resultatet. Utan det här ska vara en del av den ordinarie verksamheten. Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att göra arbetet. Börja med att ta upp frågan med din arbetsgivare om hur avtalets åtaganden ska bli en del av er ordinarie verksamhet. Om ni ser att detta kommer att ta mer tid för dig i din ombudsroll behöver ni diskutera hur du får tid och resurser för att kunna fullfölja ditt uppdrag.

Åter till listan över frågor

Vad är nytt för mig som är lärare i förskoleklass?

Avtalet gäller dig som lärare i förskoleklass inom kommunal verksamhet oavsett om du har ferietjänst eller semestertjänst. Det som många lärare i förskoleklass frågar om är 1) arbetsbelastning och planeringstid och 2) ferietjänst och semestertjänst.

1) Arbetsbelastning och planeringstid

Avtalet säger att det ska finnas balans i uppdraget för dig som medarbetare och att arbetsbelastningen ska kartläggas i syfte att se till att det är eller blir så. Detta är viktigt för lärare i förskoleklass som ofta har ett brett uppdrag.

Börja gärna med att göra en sammanställning över den tid som krävs för att utföra dina arbetsuppgifter och de praktiska möjligheter du har att hinna med dem på ett bra sätt inom arbetstiden, utan stress. Kom ihåg att ta med tid för paus, reflexion, planering och utveckling och annat som krävs för en god kvalitet i undervisningen. Det finns inga fastställda nivåer på planeringstid i avtalet. Starta diskussionen om hur ni gör detta tillsammans på din arbetsplats och lyft frågan med ditt ombud.

2) Ferietjänst och semestertjänst

Anställningsvillkoren (Allmänna Bestämmelser och bilaga M) har inte förändrats i detta avtal. Det finns inga nya skrivningar i avtalet om vilken anställning förskollärare i förskoleklass ska ha. Det innebär att arbetsgivarna fortfarande har möjlighet att anställa förskollärare i förskoleklass på ferietjänst men de har ingen skyldighet att göra detta.

Skillnaderna mellan ferietjänst och semestertjänst har sin grund i olika verksamheters behov. Lärare som arbetar i terminsbunden verksamhet har normalt ferietjänst och lärare i verksamhet som pågår alla (eller nästan alla) veckor har semestertjänst. För förskollärare och lärare i fritidshem som arbetar i förskoleklass kan arbetsgivaren besluta om ferieanställningar men det är inget tvingande.

Anser ni att en ferietjänst skulle vara mer lämplig i er verksamhet behöver ni kunna förklara hur detta gagnar verksamheten. Eftersom de olika arbetstidsregleringarna har olika för- och nackdelar och fungerar olika är det klokt att tillsammans med er avdelning sätta er in i hur båda regleringarna fungerar, i förhållande till olika verksamheter.

Åter till listan över frågor

Vad blir skillnaden i praktiken för förskollärare?

Avtalet fokuserar på att arbetsmiljön och arbetsbelastningen ska analyseras och åtgärdas på varje arbetsplats. Det innebär rent konkret att din arbetsbelastning och din arbetsmiljö ska gås igenom. Vid behov ska ditt uppdrag anpassas till de förutsättningar du har. Vi är inte nöjda förrän alla förskollärare har en bra arbetssituation!

Lönemässigt ska din erfarenhet och kompetens premieras. I det här avtalet står det tydligt att kommunerna måste ta ett krafttag för att korrigera lönestrukturen.

Åter till listan över frågor

Vad gäller för mig som är lärare i fritidshem?

Det finns inga fastställda nivåer på planeringstid eller storlek på barngrupper i avtalet, men avtalet fokuserar på att arbetsmiljön och arbetsbelastningen ska analyseras och åtgärdas på varje arbetsplats och i varje kommun. Det ger i uppdrag till varje huvudman att utveckla sin arbetsorganisation, och det måste ske utifrån det samlade uppdraget huvudmannen har där fritidshemmet ingår som en väsentlig del av grundskolan.

Så även om det inte finns fastställda nivåer på planeringstid eller storlek på elevgrupper i avtalet, så måste arbetsgivaren ta ansvar för förutsättningarna. Eftersom det inte är möjligt för centrala parter att göra överenskommelser om exakta förändringar av detaljer i villkoren för någon lärargrupp på ett sätt som fungerar bra för alla medlemmar i gruppen, hos alla arbetsgivare, måste arbetet ske ute i varje kommun. Samtidigt vet vi att belastningsproblematik, bristande inflytande över hur verksamheten organiseras och dåligt fungerande lönebildning är problem som många grupper delar. Därför måste arbetsbelysningen analyseras och åtgärdas för att skapa balans i arbetsuppgifterna. Det lägger grunden för en riktig diskussion om hela skolans uppdrag, och vilka resurser som krävs för att kunna möta det.

I det här avtalet har ingen särskild grupp premierats lönemässigt. I stället har vi drivit på för att omotiverade löneskillnader ska bort och att lokala parter ska analysera lönestruktur och löneutveckling, vilket är viktigt för att peka på arbetsgivarens ansvar för ordning och reda i lönesättningen. Nu ska vi jobba för att det leder till att alla lärare får en rättvis lön som speglar den stora insats ni gör.

Åter till listan över frågor

​Var återfinns vi studie- och yrkesvägledare i skolavtal18?

Avtalet gäller samtliga medlemmar inom kommunal sektor, inklusive studie- och yrkesvägledare, även om yrkestiteln inte nämns uttryckligen i avtalstexten. Det särskilda åläggandet från centrala parter till lokal nivå att mot uppställda mål aktivt arbeta för sänkta sjuktal och förbättrad arbetsmiljö kommer att vara viktig för våra studie- och yrkesvägledare. Även till exempel nya skrivningar i det generella löneavtalet, kompletterat och utvidgat i vår skolspecifika bilaga med texter om lönevärdering av erfarenhet med mera, kommer att ha betydelse för våra studie- och yrkesvägledare.

Åter till listan över frågor

Varför pratar ni bara om lärare?

När Lärarförbundet pratar om ”lärare” här, omfattar det många alla grupper av lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare, som arbetar inom kommuner och landsting.

Åter till listan över frågor

Har du fler frågor?


Välkommen att kontakta oss om du har frågor om avtalsförändringarna: Lärarförbundet Kontakt, 0770 - 33 03 03!

Åter till listan över frågor