Senast uppdaterad

2021-04-07

Frågor och svar om Skolavtal 21

Här samlar vi frågor och svar om vad Skolavtal 21 innebär.

Klicka på frågan så visas svaret.

Vilka omfattas av Skolavtal 21?

Alla lärare och skolledare som är anställda i kommuner, regioner samt företag som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Sobona (tidigare Pacta) inom alla utbildningsformer som bedrivs hos dessa arbetsgivare som förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, kommunala musik- och kulturskola, grund- och gymnasiesärskola, folkhögskola etc. Sammanlagt berör avtalet ca 200 000 medarbetare.

Fr o m 1 januari 2022 kommer Skolavtal 21 också omfatta de Sobonaföretag som idag följer KFS Utbildningsavtal.

Åter till listan över frågor

Mellan vilka datum gäller avtalet?

Avtalet gäller från och med 1 april 2021 till och med 31 mars 2024.

Åter till listan över frågor

Kan avtalet sägas upp i förtid?

Nej. Normalt är det bara avtal som gäller tillsvidare som inte har ett bestämt slutdatum.

Åter till listan över frågor

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal tecknas mellan arbetsgivaren och ett eller flera fackförbund. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats. Till exempel din lön, arbetsmiljö och frågor som rör arbetsbelastning, kompetens och karriärutveckling.

Ofta förbättrar och kompletterar kollektivavtalet innehållet i flera lagar.

Åter till listan över frågor

Vad innebär avtalet?

Det nya avtalet innehåller tydliga förbättringar i skrivningar främst kring arbetsgivarens ansvar, arbetsmiljöarbetet men också lönebildning och kompetensutveckling.

Avtalets innehåll är ändå som alltid, i stora delar detsamma som i föregående avtal. Det är faktiskt något vi också ska sätta värde på. Oavsett om det handlar om nya eller gamla villkor är det viktigt att avtalet efterlevs. Ha koll på avtalets innehåll, diskutera det med kollegorna och chefen och se tillsammans till att följa de i vardagen.

Arbetet fortsätter tillsammans med lokala arbetsgivare för att uppvärdera läraryrket och förbättra lärares förutsättningar så att alla elever får chansen att nå toppen av sin förmåga. Det avgörande för att avtalet ska göra skillnad på arbetsplatsen är ändå medlemmars, skolledares och ombuds kunskaper och engagemang. Välj ett eller flera ombud, stötta dem som tar på sig uppdraget och tveka aldrig att ta kontakt med din avdelning eller Lärarförbundet Kontakt på 0770 – 33 03 03.

Åter till listan över frågor

Vilka är de viktigaste förändringarna i avtalet?

• Avtalet förtydligar arbetsgivarens ansvar för att lärare ska ha förutsättningar och tillräckligt med tid för att utföra sitt läraruppdrag, alla arbetsuppgifter inom arbetstiden. I flera delar görs skärpningar av skrivningar som tillsammans stärker våra möjligheter att få till samtal om arbetstid och arbetsmiljö men också att syna att arbetsgivaren faktiskt arbetar med frågorna på det sätt avtalet avser.

• Arbetsgivaren ska analysera lönerna efter varje löneöversyn. Inför nästa löneöversyn ska analysen ligga till grund för samtal mellan parterna inför nästa löneöversyn om hur kompetens, särskilt ansvar, yrkesskicklighet och erfarenhet ska synas på rätt sätt i lönebild och löneutveckling.

• I juni betalas 2 000 kronor ut i en engångsutbetalning till alla heltidsanställda medlemmar som är anställda med månadslön den 1 april. Deltid och viss frånvaro minskar beloppet proportionellt.

• Arbetsgivaren ska säkra att kompetensutvecklingen gör det möjligt att upprätthålla verksamhetens kvalitet.

• Det finns två möjligheter till frivilliga överenskommelser för arbete med lovskola.

Åter till listan över frågor

Vad händer nu? När får jag min nya lön?

I och med att det centrala avtalet nu är klart kan den lokala löneöversynen slutföras och ny lön betalas ut. Din nya lön ska gälla från den 1 april om ni inte kommit överens om annat lokalt. När din nya lön betalas ut beror på när den lokala löneöversynen hos just din arbetsgivare är klar.

Prata med ditt ombud eller avdelningen för att få veta hur det går hos din arbetsgivare.

Parterna lokalt kommer att ta itu med sina uppdrag och vad som händer på din arbetsplats avgörs mycket av dig, dina kollegor, ombud och skolledare.

Vi vill tillsammans med dig och alla andra medlemmar i Lärarförbundet arbeta för bättre villkor på just din arbetsplats. Det är ju där vi i praktiken gör verklighet av lagar och avtal. En realistisk tjänsteplanering och bemanning inför hösten, en planering och schemaläggning som ger grund för en god arbetsmiljö, uppföljning och medarbetar- och lönesamtal med god kvalitet är exempel på viktiga delmål.

På din arbetsplats är det Lärarförbundets ombud, avdelning och alla medlemmar som tillsammans är Lärarförbundet. Det är ni som tillsammans kan se vilka frågor som är viktigast hos just er och vilka möjligheter och hinder som finns för att åstadkomma förbättringar.

Lärarförbundet centralt kommer också att följa upp och lista vilka satsningar och förbättringar som görs, vilka arbetsgivare som inte tar sitt ansvar och vi kommer att trycka på så ingen missar att skolan och lärarna måste prioriteras. Det fackliga arbetet för att förbättra lärares dina och våra gemensamma villkor fortsätter, både lokalt och nationellt. Det nya avtalet är bara en del av vårt långsiktiga arbete. Lönerna måste upp och belastningen ner för att fler ska vilja bli lärare och de som redan är ska vilja stanna kvar.

Åter till listan över frågor

Hur stora blir löneökningarna?

Det avgörs lokalt av din arbetsgivare efter överläggningar eller förhandlingar med Lärarförbundets avdelning och lönesamtal med alla lärare. Parterna är överens om att attraktiviteten i läraryrket måste öka. Då måste lärares löner uppvärderas. En sådan uppvärdering pågår sedan flera år genom statliga och lokala satsningar samt utifrån marknadstrycket och den måste fortsätta länge än

Det centrala löneavtalet gäller för alla lärare och alla grupper av lärare men innehåller ingen kollektivt eller individuellt garanterad löneökning. Det sätter heller inget tak för hur stora löneökning du kan få. Det kan finnas lokala överenskommelser hos din arbetsgivare om annat. Alla lärare förväntas ha en rimlig löneutveckling. En låg eller utebliven löneökning ska föregås av samtal och motivering från arbetsgivaren och en handlingsplan ska finnas för att nå en bättre löneutveckling.

Med junilönen 2021 betalas en engångssumma ut till medlemmar i Lärarförbundet, anställda i hos arbetsgivaren med månadslön 1 april. Summan är 2 000 kr om du arbetar heltid, minskas proportionellt om du tjänstgör deltid och utifrån vissa typer av frånvaro.

Kolla med ditt ombud eller din avdelning vad som gäller och hur det går till hos just din arbetsgivare, vilka löner som sätts, vilka satsningar som görs och om de riktas mot alla eller särskilda lärargrupper.

Åter till listan över frågor

Hur sätts min nya lön?

Löneavtalet säger att lönen ska ”vara individuell och differentierad”, d v s olika lärare har olika hög lön utifrån sina förutsättningar, uppdrag och arbetsinsatser. Din lön ska sättas i enlighet med kriterier och/eller mål och ha en tydlig koppling till lönesamtal och andra samtal om mål och resultat. Den påverkas också av satsningar och prioriteringar som beslutats lokalt, ditt nuvarande löneläge och av din chefs bedömningar av allt detta.

Lönen kan sättas efter lönesättande samtal eller förhandling. Om Lärarförbundet eller arbetsgivaren begär det, genomförs löneöversynen som förhandling.

Individuell lönesättning innebär också att det inte finns något ”tak” för hur hög lönen kan vara. Det är viktigt att ha i minnet när du söker nytt jobb eller diskuterar lön med din chef. Lärarlönerna är generellt för låga och en arbetsgivares löner är inget facit. I tider av lärarbrist är det viktigt att ha koll på marknadslönerna när man diskuterar en ny anställning. Läs mer om hur du förbereder på www.lararforbundet.se/taggar/lon

Åter till listan över frågor

Får lärare mer än andra? Alla lärare? Vissa grupper?

Ja. De årliga löneöversynerna har sedan 2012 gett högre löneökningar än för arbetsmarknaden i övrigt. Till detta kommer löneökningar genom statliga satsningar och ökad rörlighet. Lärarna som grupp får mer än andra och Lärarförbundet agerar i alla möjliga sammanhang för att det ska fortsätta så!

Hur höga löneökningarna blir i år och i framtiden och hur de fördelas hos din arbetsgivare avgörs hos din arbetsgivare. Fråga din avdelning om vad som diskuteras, vad Lärarförbundet driver och vad arbetsgivaren beslutar.

Inga grupper prioriteras i det centrala avtalet men avtalet har fått nya skrivningar om att lärare med erfarenhet som står för kontinuitet och kvalitet i verksamheten behöver premieras

Åter till listan över frågor

Grupper med högre löner har fått minst lika många kronor i ökning/månad, vi har fått mer i procent. Hur funkar detta?

Löneutvecklingen har varit bra jämfört med arbetsmarknadens genomsnitt, vi har fått fler procent i löneökning. Lärares medellön har gått om flera andra yrkesgrupper i statistiken.

Grupper med rejält högre löner kan få lika stora löneökningar mätt i kronor och vi kan ändå anse att vi knaprar in på avståndet. Vi gör ett räkneexempel:

Lärare har år 1 en medellön på 30 000 kr och en annan yrkesgrupp 40 000 kr. Fem år senare, år 6 har lärare 35 000 kr och den andra gruppen 45 000 kr. Avståndet i kronor är detsamma men…

1. De 10 000 kronor som skiljer har minskat något på grund av inflationen.

2. År 1 motsvarade lärares medellön 75 % av den andra gruppens, år 6 var andelen närmare 78%.

Gapet minskar, men för lite och för sakta. Vi har långt kvar och uppvärderingen måste fortsätta så att läraryrket kan konkurrera med andra akademiska yrken.

Åter till listan över frågor

Vem får engångsbeloppet om 2000 kr?

Frågorna om de 2 000 kronorna är så många att du hittar svaren i en egen FAQ här.

Åter till listan över frågor

Omfattas jag som är relativt nyanställd av lönerevisionen?

Det beror på vad som du och din chef skrivit i anställningsavtalet. Om du är anställd 2020 eller tidigare och ni inte uttryckligen har kommit överens om något annat bör du omfattas. Kolla för säkerhets skull med din avdelning.

Åter till listan över frågor

Vad betyder åtgärder för bättre lönestruktur?

Lärares löner behöver bidra till att göra läraryrket attraktivt. Det handlar om uppvärdering och om att lönesättningen hos din arbetsgivare ska vara begriplig och motiverande.

  • Lönen ska vara individuell och differentierad men löneskillnaderna ska vara motiverade och begripliga.
  • Du ska kunna få en marknadsmässig lön och en bra löneutveckling utan att byta arbetsgivare.
  • Arbetsgivaren ska följa upp och analysera lönerna efter löneöversynen. Resultatet ska analyseras av lokala parter tillsammans och användas inför kommande löneöversyn..
  • Avtalet säger att kompetens och erfarenhet som bidrar till verksamhetens mål sett över tid är sådant som ska väga särskilt tungt i lönesättningen.

Åter till listan över frågor

Varför finns det inte en centralt fastställd löneökning i avtalet?

Vi har marknadskrafterna i ryggen. I den nuvarande situationen med lärarbrist skulle den siffra som går att åstadkomma i ett avtal, sannolikt ”märket”, riskera att hålla nere löneökningarna. Efter 2013 har våra kommunala avtal inte innehållit någon fastställd siffra. Inte i någon kommun har löneutvecklingen för lärare sammantaget under den perioden varit lägre än märket, utan i de flesta fall snarare påtagligt högre. Sammantaget i riket har lokala lönesatsningar, ökad rörlighet och statliga resurstillskott bidragit till att lärarnas löner utvecklats klart positivt jämfört med arbetsmarknaden i övrigt. Det hindrar inte att fortsatta satsningar behövs. Nuvarande avtal har förstärkningar för en lönestruktur där också erfarenhet, kompetens och kontinuitet premieras

Alla arbetsgivare måste satsa om inte lärarbristen ska fortsätta att öka.

Läs mer om löneutvecklingen för lärare:

https://www.lararforbundet.se/artiklar/kommunala-a...

Åter till listan över frågor

Hur stöder avtalet medlemmar som inte har fått ta del av gjorda satsningar och erfarna lärare som har lägre lön än nyexaminerade kollegor?

I avtalet är parterna överens om att arbeta mer aktivt för en lönesättning där kompetens, ansvar men också erfarenhet premieras, utan att alla goda lärare ska behöva byta jobb.

Den första lönen för nyexaminerade lärare och lönerna för de bäst betalda lärarna har ökat rejält. Det ändrar förutsättningarna för alla lärare när de talar om sin lönenivå utifrån uppdrag, ansvar och arbetsinsats. Skolavtal 21 säger tydligt att lönerna ska sättas utifrån uppdrag, ansvar och arbetsinsats. Gör du ett likvärdigt arbete som någon som har en högre lön, argumentera utifrån avtalet! Varje arbetsgivare behöver ha en rimlig lönestruktur så att varje lärare har en lön som speglar såväl marknadslöneläget som arbetsinsatsen. Detta kräver ansvar av varje arbetsgivare men också ett lokalt arbete mellan parterna och delaktighet för alla lärare och skolledare, något som också de centrala parterna lyfter fram i avtalet.

Du som är legitimerad och erfaren har en stark position på arbetsmarknaden. Om arbetsgivaren inte värderar din insats och kompetens tillräckligt, trots din och Lärarförbundets argumentation, kan den bästa möjligheten vara att söka sig till andra arbetsgivare och ställa krav på rejält högre, marknadsmässig lön. Avtalet betonar vikten av kontinuitet i verksamheten och hur viktig det är att en god löneutveckling och en konkurrenskraftig lön är inom räckhåll också under en längre anställning.

Åter till listan över frågor

Behöver jag byta jobb för att få högre lön?

Avtalet har fått nya skrivningar om att lärare med erfarenhet som står för kontinuitet och kvalitet i verksamheten behöver premieras. Det är viktigt att betona i det lokala arbetet.

Detta är särskilt viktigt eftersom vi vet att i yrken med högre löner byter fler jobb, oftare, och att lärare som har bytt arbetsgivare har bättre löneutveckling än de som inte gör det. Det är så arbetsmarknaden fungerar.

Många erfarna lärare har idag orimligt låga löner och skulle sannolikt kunna höja sin lön rejält genom att söka och byta jobb. Ibland räcker det att visa din nuvarande arbetsgivare vilken marknadslön som erbjuds av en annan arbetsgivare för att hen ska förstå att lönen behöver höjas. Om så många byter arbete att det påverkar verksamheten negativt är ansvaret för detta är varken lärarnas, Lärarförbundets eller avtalets utan arbetsgivarnas. Är den bästa möjligheten att höja lönen att byta jobb, kommer fler att göra det. Är det långt mellan arbetsgivarna är förutsättningarna för att byta jobb sämre. Du kan satsa på din egen kompetens- och karriärutveckling. Du kan också fundera på att trotsa avstånden under en period för att kunna förhandla med din nuvarande arbetsgivare från en starkare position.

Åter till listan över frågor

Hur kommer det här avtalet att göra min arbetsbelastning mindre och min arbetsmiljö bättre?

Avtalet är tydligare om att du ska ha tid för ditt läraruppdrag, att arbetet ska rymmas inom arbetstiden, att du ska ha ett schema, att övertid ska ersättas den månad den fullgjorts, att tjänsteplanering/bemanning ska förhandlas/samverkas och att uppdrag och förutsättningar i balans är förutsättningar för god verksamhet och kompetensförsörjning

Om vi tar vi Skolavtal 21 och arbetsmiljöarbetet ända ut på alla skolor, i vardagen, håller på regler och ramar och begär att arbetsgivaren redovisar hur hen tar sitt ansvar kan vi komma långt.

Vårt avtal om samverkan och arbetsmiljö säger:

* ”Arbetsgivaren ska i samverkan bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.”

* ”Medarbetarens möjlighet till delaktighet…//…främst genom utvecklingssamtal och genom löpande dialog med chef samt genom deltagande vid arbetsplatsträff.”

* ”Varje medarbetare ska ges möjligheter och förutsättningar att påverka utformningen av den egna arbetssituationen, arbetsmiljön och hälsan liksom verksamhetens utveckling.”

* ”Arbetsplatsträffar är ett forum för dialog och gemensamt arbete med frågor som rör verksamheten, dess utveckling samt arbetsmiljö och hälsa…//…Detta förutsätter regelbundna möten mellan chef och medarbetare på arbetsplatsen där alla deltar.”

I den så kallade avsiktsförklaringen har de centrala parterna kommit överens om att aktiva åtgärder ska vidtas för att minska sjukfrånvaron. Om du märker att belastningen är för hög, att kollegor riskerar ohälsa eller att sjukfrånvaron är oroväckande - gör din chef och din avdelning uppmärksamma på detta så att det även tas om hand utifrån avsiktsförklaringen.

Åter till listan över frågor

Riskerar vårt arbete för högre löner att gå ut över arbetsmiljön och öka belastningen?

Fler måste vilja bli och stanna kvar som lärare. Arbetsmiljölagen gäller! Satsningar på lärarlönerna får aldrig gå ut över arbetsmiljön! Lönekriterier som driver upp belastningen ska inte användas! Arbetsgivarna kan inte välja mellan att betala konkurrenskraftiga löner eller att erbjuda en god arbetsmiljö. Vi måste driva båda frågorna!

Åter till listan över frågor

Varför är det inte samma arbetstidsavtal för alla lärare på skolan?

Semestertjänst används i åretruntverksamhet, ferietjänst (enligt bilaga M) i terminsbunden verksamhet, av verksamhetsskäl. Årsarbetstiden är densamma men arbetstiden läggs ut utifrån när barn och elever finns i verksamheten. Terminsbunden är t ex grund-, gymnasie- och kulturskolan.

Förskoleklassen hamnar lite mittemellan - arbetsgivare har möjlighet att anställa lärare i förskoleklass på ferietjänst, men är inte tvungna. Anser ni att en ferietjänst skulle vara mer lämplig i er verksamhet behöver ni kunna förklara hur detta gagnar verksamheten. Eftersom de olika arbetstidsregleringarna har olika för- och nackdelar och fungerar olika är det klokt att tillsammans med er avdelning sätta er in i hur båda regleringarna fungerar, i förhållande till olika verksamheter.

Åter till listan över frågor

Har reglerna för arbetstid eller bilaga M ändrats?

Ja och nej. Arbetstidsregleringen är i grunden densamma. Men det finns några förändringar:

  • Årsarbetstiden ska förläggas till minst fyra perioder. Början och slut samt antal timmar och A-dagar ska anges per period. Efter varje period ska avstämning ske av hur mycket tid som verkligen använts och eventuellt justering göras.
  • Övertid ska ersättas på samma sätt som för semesteranställda. Det gäller bara reglerad arbetstid och är egentligen mer ett klargörande än en nyhet.
  • Två möjligheter att komma överens om arbete med lovskola på dagar utöver de 194 A-dagarna och ersättning för detta, beskrivs. Båda är frivilliga.
  • För beräkning av föräldrapenningtillägg anses visstidsanställning under en hel termin motsvara sex månaders anställning.

Åter till listan över frågor

Säger avtalet något om undervisningsskyldighet eller om tid för planering, reflektion och utveckling, arbete i fler verksamheter eller res- och ställtid?

Ja och nej. Arbetsgivaren ska försäkra sig om att du har tid för att fullfölja ditt läraruppdrag och hinna med alla arbetsuppgifter under din arbetstid. Det är en betydligt tydligare skrivning än tidigare. Men vad det betyder i timmar och minuter är fortfarande något ni behöver komma fram till lokalt. Men förutom undervisningen måste den tid som ger undervisningen kvalitet komma högst upp i prioriteringslistan när arbetstiden ska planeras.

Skolavtal 21 ger också möjlighet att sluta lokala avtal om arbetstid om man lokalt är överens. Ett sådant avtal kan t ex innehålla tid för planering, reflektion och utveckling, förtroendetid eller annat men bygger förstås på att både ni i Lärarförbundet och arbetsgivaren överens.

Helheten måste fungera, det är tydligt också i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och i det nya samverkansavtalet. Ta stöd av detta och avtalets nya skrivningar för att få balans i arbetstid och arbetsuppgifter. Det kräver eget arbete, men om vi arbetar tillsammans går det lättare.

Åter till listan över frågor

Har jag rätt till ett arbetstidsschema?

Avtalet säger att arbetstiden för semesteranställda vid behov bör ”anges i schema" och att schemat ska meddelas dig senast 14 dagar innan det börjar gälla. Schemat ska överenskommas med Lärarförbundet så det är viktigt att du pratar med ditt ombud när du får förslag till arbetstidsschema om det är något som behöver ändras. Det ska tala om när din arbetsdag börjar och slutar samt när du har rast.

Vi är överens med SKR om att detta bara är att förtydliga Arbetstidslagen. Den gäller också dig som är ferieanställd även om det inte står tydligt i bilaga M.

Åter till listan över frågor

Vilka bestämmer hur avtalet för oss som arbetar i förskoleklassen på vår skola ser ut?

Avtal sluts av parterna. Det centrala avtalet gäller i grunden. Lokala parter kan komma överens i lokala kollektivavtal. Ska villkor ändras i avtal krävs att man är överens. Ibland ger avtal utrymme för arbetsgivaren att själv ta beslut, som i bilaga M för förskollärare och fritidspedagoger som arbetar i förskoleklass.

Förskoleklassen är en del av grundskolan. Därför anser Lärarförbundet att det är naturligt att förskollärare och lärare omfattas av bilaga M. Men än så länge är vi inte överens med SKR om detta.

Åter till listan över frågor

Vad kan lärare, skolledare, jag som ombud och vi i avdelningen göra för att påverka?

För diskussionerna med arbetsgivaren på ”er” nivå, med rektor / förskolechef respektive med förvaltning och eventuellt politiker/styrelse. Arbeta med att beskriva lärares vardag konkret och visa på de behov som eventuellt finns av förändring av planering och förstärkning av bemanning, prioritering av arbetsuppgifter, etc. Ta vara på beskrivningarna och samordna ert arbete så att era insatser bygger på samma argumentation och drar åt samma håll oavsett vem på arbetsgivarsidan ni pratar med.

Åter till listan över frågor

Vad säger avtalet om storlekarna på barn och elevgrupper?

Det är inte en fråga som regleras i avtal. Beslut om verksamhetens förutsättningar och organisation tas av staten (regeringen, Skolverket) och arbetsgivaren.

Lärarförbundet arbetar på alla nivåer för mindre barn-/elevgrupper och högre lärartäthet. Ett exempel är de nationella riktlinjerna, där regeringen efter våra påtryckningar har gett Skolverket i uppdrag att återinföra riktmärke för gruppstorlek i förskolans allmänna råd.

Åter till listan över frågor

Vad säger avtalet om lärares möjligheter till kompetensutveckling och yrkesutveckling?

Parterna är överens om att lärare ska kunna utvecklas i sin profession, utan att sluta vara lärare.

Avtalet säger att arbetsgivaren ska säkerställa fortlöpande kompetensutvecklingsinsatser så att kvalitén i verksamheten upprätthålls. Här kan vi påverka genom att peka på de faktiska behoven så att arbetsgivaren vet vad som behöver säkerställas.

Bilaga M anger att i genomsnitt 104 timmar per lärare ska avsättas för kompetensutveckling. Att genomföra den väl planerad och med hög kvalitet är ett bra första steg. Naturligtvis är verksamhetens och lärarnas behov av kompetensutveckling lika stort även när lärarna är semesteranställda

Åter till listan över frågor

Vad säger avtalet om tjänstepension och försäkringar?

Avtalet omfattar sedan tidigare tjänstpension, tjänstegrupplivförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och avtalsgruppsjukförsäkring.

Åter till listan över frågor

Vad är en avtalsdelegation och vilka sitter där?

I Lärarförbundets avtalsdelegationer ingår lärare från respektive avtalsområde. Att förhandlarna har ett nära samarbete med lärare från avtalsområdet är både en fråga om demokrati och om att få bästa möjliga avtal. Det kommunala avtalsområdet omfattar mer än 1/3 av förbundets medlemmar och då har delegationen beslutanderätt om avtal och konfliktåtgärder. Det är alltså de 101 förtroendevalda lärarna i delegationen som har beslutat om avtalet för Lärarförbundets räkning. Läs mer om hur avtal tecknas

Åter till listan över frågor

Hade vi kunnat nå längre genom att ta en konflikt?

Tidigare konflikter på arbetsmarknaden visar entydigt att en strejk inte leder till avtal som ger mer än för andra. Inte heller till en vilja att tillsammans skapa en bättre arbetsmiljö eller en meningsfull kompetensutveckling.

Avtalet tar avstamp i behovet av fler lärare. Vi har tagit viktiga steg för att stärka arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats, en högst angelägen fråga för våra medlemmar. Med #skolavtal21 tar vi arbetsmiljöarbetet ett steg till närmare varje arbetsplats för att göra verklig skillnad i våra medlemmars vardag. Vi är också överens med SKR om att uppvärderingen av lärarlönerna måste fortsätta, att kompetens och erfarenhet ska värdesättas även för lärare som inte byter jobb.

Sammantaget är vår bedömning att detta avtal är betydligt bättre än vad som hade varit möjligt att uppnå efter en strejk.

Åter till listan över frågor

Behöver jag ha koll på avtalets innehåll?

Ja! Det är du, andra medlemmar och ombud som kan se om lag och avtal följs i vardagen. Då behöver ni alla veta vad som gäller. Läs igenom informationen om kollektivavtalet, lägg de viktigaste reglerna, ramarna och rättigheterna på minnet och ha koll på att de följs. Utse ombud och skyddsombud om det inte redan finns. Använd all den kunskap som finns i Lärarförbundet, hos ditt ombud, din avdelning, Lärarförbundet Kontakt och på vår webb.

Åter till listan över frågor

Vad gäller för mig som slutat hos arbetsgivaren efter revisionstidpunkten den 1 april 2021?

Hur de som avslutat sin anställning hanteras avgörs lokalt. Kontakta din avdelning för besked.

Åter till listan över frågor

Omfattas jag som föräldraledig eller sjukskriven av löneöversynen?

Löneöversynen gäller normalt alla anställda, även sjukskrivna, föräldralediga och andra tjänstlediga. Under vissa ”andra tjänstledigheter” höjs inte alltid lönen utan den ses över när tjänstledigheten avslutas. Visstidsanställda anses ofta ha kommit överens om lönen för hela anställningen men det kan variera, särskilt vid längre eller upprepade visstidsanställningar.

Den retroaktiva lönen baseras på den lön du fått ut av arbetsgivaren under perioden efter 1 april. Du kan höja din sjukpenninggrundande inkomstnivå hos Försäkringskassan först från den dagen löneöversynen är klar och underskriven lokalt. Du kan inte få retroaktiv ersättning från Försäkringskassan.

Prata med ditt ombud eller avdelningen för att få veta hur det går hos din arbetsgivare.

Åter till listan över frågor

Varför pratar ni bara om lärare?

”Lärare” i Lärarförbundet står för hela professionen och omfattar alla grupper av lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare, alltså alla som kan bli medlemmar i förbundet.

Åter till listan över frågor

Har du fler frågor?


Välkommen att kontakta oss om du har frågor om avtalsförändringarna: Lärarförbundet Kontakt, 0770 - 33 03 03!

Åter till listan över frågor

Kan arbetsgivaren beordra mig att arbeta i lovskola? Har det ändrats i Skolavtal 21?

Ja och nej.

Ja, om det sker genom att några av din årsarbetstids 194 A-dagar förläggs de dagar lovskolan genomförs. Då är det vanlig verksamhetsplanering och kostar inget extra för arbetsgivaren. Så har det varit så länge bilaga M har funnits så nej, det har inte ändrats.

Ja, genom att beordra arbete på övertid om det behövs för att bemanna lovskolan och det inte har gått att förutse och lösa på annat sätt. Det kostar 240 % extra i lön. Så har det varit så länge bilaga M har funnits så nej, det har inte ändrats.

Men det har öppnats två nya möjligheter att komma överens om arbete i lovskola och ersättning för det. Så här säger avtalet:

"Överenskommelse kan träffas med arbetstagare om arbete inom lovskolan med upp till ytterligare sex A-dagar enligt något av följande alternativ:

När arbetstiden inom lovskolan inryms inom ordinarie årsarbetstid ersätts arbetstagaren med 150% av kalenderdagslönen per extra arbetsdag, eller

när arbetstiden inom lovskolan överstiger ordinarie årsarbetstid ersätts arbetstagaren med 200% av kalenderdagslönen per extra arbetsdag."

Vid en sådan överenskommelse utbetalas både din intjänade ferielön och den extra ersättningen.

Det kan också beskrivas så här