Senast uppdaterad

2021-10-21

Frågor och svar om Almega Friskoleavtalet

Här finner du frågor och svar om Almega Friskoleavtalet.

Mellan vilka datum gäller avtalet?

Avtalet gäller från och med 2021-09-01 till och med 2023-08-31 och ska sägas upp 3 månader före det löper ut.

Vem omfattas av avtalet?

Det gäller för lärare i alla skolformer, samt för skolledare och studie- och yrkesvägledare.

Det krävs dock att central part skriftligen begärt att avtalet ska gälla. Från fackligt håll förutsätter det att vi har medlemmar på företaget. För närvarande är det avtalsansvarig ombudsman som begär detta hos Almega. Är du osäker på om företaget blivit inkopplat, ring Lärarförbundet Kontakt, 0770 – 33 03 03.

Gäller avtalet för mig som rektor?

Ja, både vad gäller allmänna anställningsvillkor samt löneavtalet. Undantag finns för rektorer som är i företagsledande eller därmed jämförlig ställning, vilket inte är vanligt förekommande. Undantagen är tillämpliga utifrån samma snäva princip som för vilka som är undantagna LAS.

Gäller avtalet för mig som studie- och yrkesvägledare?

Ja, beträffande både allmänna anställningsvillkor och löneavtalet.

Skiljer sig avtalet åt mellan medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund?

Nej, det är samma kollektivavtal.

Behöver jag ha koll på avtalets innehåll?

Ja, ju mer koll du som medlem har på kollektivavtalet, desto bättre möjligheter att kollektivavtal, såväl som lagar, efterlevs. En ökad efterlevnad skulle med hög sannolikhet bidra till en bättre arbetsmiljö. Utse gärna ombud och skyddsombud om det inte redan finns. Använd all den kunskap som finns i Lärarförbundet, hos befintliga ombud, klubbar, riksavdelning, Lärarförbundet Kontakt och på vår webb.

Finns det något avtal att ladda ned?

Nej, tills vidare finns bara förhandlingsprotokollet att tillgå som bilaga på avtalssidan. För säkerhets skull: läs protokollet tillsammans med den gamla avtals-pdf:en. Så fort avtalet finns att tillgå som pdf lägger vi upp det som bilaga på den sidan.

Finns avtalet översatt på engelska?

Under avtalsförhandlingarna framkom det att Almega har för avsikt att översätta det ensidigt. Vi får med hög sannolikhet tillgång till den översättningen. Observera att det vid eventuell tvist är den svenska versionen som äger företräde.

Vilka är de viktigaste förändringarna i avtalet?

 • Grundläggande villkor i samband med skolresor, något vi kämpat länge för. Det reglerar arbetstid, att bemanning och ansvar ska vara klargjort före resan, ersättning, samt att försäkringsläget ska klargöras och tillåter lokal anpassning
 • Att vi tagit tydliga steg framåt i arbetstids- och arbetsbelastningsfrågor genom tydligare skall-krav vad gäller lärares arbetstider och arbetsinnehåll, vilket förstärks av att centrala parter också tar en mer stöttande roll genom att bistå lokala parter vid behov i frågor som rör de anställdas arbetsmiljö – att det dessutom tydliggjorts att det ska tas höjd för fackliga uppdrag och kompetensutveckling är ytterligare positiva delar
 • Partssamsynen angående nödvändigheten att lärarnas status höjs och yrkets attraktivitet har stärkts, vilket med avseende på lön och tillämpningen av löneavtalet medför följande partsavsikter:
  - vikten av ett strategiskt och långsiktigt arbete för att uppnå en önskad lönestruktur och stärka lönebildningens legitimitet
  - Särskilt fokus ska läggas på att säkerställa att lönenivåerna är sådana att man kan attrahera och behålla behöriga och legitimerade lärare
  - Utveckling och goda prestationer ska löna sig, såväl som erfarenhet och yrkesskicklighet.
 • Att vi tagit ytterligare steg i rätt riktning vad gäller föräldraledighetstillägget i synnerhet med borttagandet av det andra kvalifikationskravet om anställning tre månader fortsatt efter ledighetens slut – detta innebär att så länge man uppfyller kvalifikationströsklarna i övrigt (1, 2, respektive 3 år) så går INGEN längre miste om hela, eller delar av tillägget. Att det även betalas ut månatligen är ytterligare en modernisering.
 • Att vi fått bort inskränkningar vad gäller rätten till sjuklön på ett sätt som förstärker vår ambition om ett kollektivavtal som är långsiktigt hållbart i både ålders- och funktionsnedsättningsperspektiv.

Finns det några särskilda områden som jag som förtroendevald borde bevaka?

 • Att arbetsgivaren kallar till inledande möte i samband med löneprocessen (vi vet att löneprocesserna på många håll har inletts och sedan pausats i avvaktan på det nya kollektivavtalet).
 • Att medlemmarna har haft lönesamtal innan arbetsgivaren lämnar över förslag till nya löner för dem för avstämning.
 • Att tjänstefördelning ska förhandlas/samverkas i normalfallet – det är ett bra tillfälle att få information och att utöva påverkan i samband med en process som ofta har stor betydelse för lärares arbetstider och arbetsinnehåll och därmed för arbetsbelastningen.
 • Stärka medlemmar att luta sig mot de tydligare skrivningarna inom 4:4 (Lärares arbetstider och arbetsinnehåll) i samband med den individuella planeringen, så att hela betinget blir rimligt i ett arbetsbelastnings-perspektiv och att höjd tas även för kompetensutveckling.
 • Förtida avbrytande av tidsbegränsad anställning - vi ser ibland slentrianmässiga anställningsavtal vad gäller denna – i praktiken - provanställning under de första sex månaderna av en tidsbegränsad anställning - påminn arbetsgivaren om att det är viktigt att samtal förs om vad det betyder, innan arbetsgivare ingår anställningsavtal med en ny medarbetare med en sådan möjlighet och som medlem, att man gärna diskuterar med Lärarförbundet innan anställningsavtal skrivs under. Detsamma gäller avtal om att undantas från lönerevisionen och i vissa fall vad gäller uppsägningstider i anställningsavtalen.
 • Parternas syn på lön - långsiktigt lokalt arbete vad gäller att uppnå en önskad lönestruktur och att ett särskilt fokus ska läggas på att säkerställa att lönenivåerna är sådana att man kan attrahera och behålla behöriga och legitimerade lärare. Utveckling och goda prestationer ska löna sig, såväl som erfarenhet och yrkesskicklighet. För goda löneprocesser pekar centrala parter särskilt på vikten av en partsgemensam dialog, både vad gäller det inledande arbetet, vilket arbetsgivaren kallar till, och för uppföljning och att resultatet av denna medtas till kommande löneprocess för att lokala parter ska kunna följa lönestruktur och löneutveckling. Lärarförbundets uppfattning är att i de fall skolpengen inte räknas upp är det inte grund för att inte höja lärares löner, samtidigt som det förstås kan påverka den ekonomiska situationen för företaget.
 • Att hänsyn tas till fackligt uppdrag vid fastställandet av arbetstid och arbetsinnehåll.
 • Att Utvecklingsavtalet används – här finns möjligheter till att ge facklig information på betald tid i samband med frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren, eller som i övrigt har samband med den fackliga verksamheten vid företaget. Lärarförbundet rekommenderar, i linje med 10 § Utvecklingsavtalet, att den närmare tillämpningen av bestämmelsen överenskommes mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation.
 • Att årligen och/eller vid behov överlägga i linje med 6 § Förtroendemannalagen om omfattningen och förläggningen av ledigheten som är skälig för uppdraget – Tveka inte att ta hjälp av oss – vi stöttar dig.
 • Central konsultation nu möjligt även inom arbetsmiljö och inte enbart för lön
 • Webbutbildning - Lön i praktiken (kräver inloggning).
 • Partsgemensamma webbinarier kommer att planeras och anordnas när avtalet är färdigförhandlat.
 • Lärarförbundets webbinarier – riktade till ombud, samt till skolledare.
 • Vägledning om det nya Friskoleavtalet tas fram.
 • Partsgemensamt material: Riktlinjer löneprocessen, vilka kommer att ses över språkligt under avtalsperioden.
 • Vid frågor till oss: ring Lärarförbundet Kontakt: 0770 – 33 03 03.

När får jag min nya lön?

Lönerevision för 2021 sker från och med 2021-09-01, om inte annat finns överenskommet lokalt. Det nytecknade kollektivavtalet innehåller två lönerevisionstidpunkter: 1 september 2021 och 1 september 2022. Observera att 2023 inte innehåller någon lönerevisionstidpunkt. Lönerevisionerna för 2021 kan nu både genomföras och slutföras. Det kommer att kunna skilja sig hur långt lokala parter har kommit. På en del håll har parterna inte ens inlett den lokala dialogen och på andra håll återstår endast lönesamtal innan arbetsgivaren ska lämna förslag till nya löner till de förtroendevalda.

Vad händer om lönerevisionen dröjer?

I ett sådant fall erhåller du som omfattas av lönerevisionen löneökningen retroaktivt, från och med den 1 september. Observera att det gäller under förutsättning att det inte finns någon lokal överenskommelse om annan revisionstidpunkt.

Vem företräder mig i samband med lönerevision?

Inom AcadeMedia är det riksavdelningen som är lokal part. I övriga fall är det klubb, eller ombud, som har mandat att företräda medlemmar i samband med lönerevisionen. Saknar ni ombud/klubb, ring Lärarförbundet Kontakt för att få stöd i att ombud utses/klubb bildas. Detta för att ge starkare påverkansmöjligheter i samband med lönerevisionen och i samband med andra inflytandefrågor. Löneavtalet har förtydligats vad gäller definition av lokal part.

Vad är s.k. central konsultation som förtroendevalda kan begära?

Om löneprocessen går trögt kan lokal part ta kontakt med central part för att central konsultation kan hållas. Du som förtroendevald (ombud, klubbföreträdare, eller ledamot i riksavdelning) ringer Lärarförbundet Kontakt. Det innebär att centrala parter träffar lokala parter och berättar om avtalets intentioner i syfte att den lokala löneprocessen ska kunna återupptas och att överenskommelse om nya löner kan träffas.

Även gällande arbetsmiljö kan centrala parter bistå de lokala parterna i frågor som rör de anställdas arbetsmiljö.

Hur mycket lönehöjning ger avtalet? Vad kan jag kräva?

Avtalet innehåller ingen individgaranti och inget centralt angivet utrymme heller på kollektiv nivå. Det förekommer att lokala överenskommelser ingås om kollektiv lönenivå. Efter att lönesamtalen har hållits kan förhandling begäras av lokal part.

Det är viktigt att du förbereder dig inför lönesamtalet, ta reda på om det finns aktuell statistik, läs igenom löneavtalet, ta kontakt med ombud/klubb/riksavdelning/Lärarförbundet Kontakt. Var konkret och kom gärna med förslag på ny lön under samtalet. Lista noga dina ansvarsområden och hur du har bidragit till att uppfylla verksamhetens mål, vilket kan handla lika väl om undervisning såväl som i rollen som studie- och yrkesvägledare, som förskollärare, i rollen som lärare i fritidshem, o.s.v. Arbetsgivaren måste dock inte ge någon direkt återkoppling på ditt löneförslag.

Det s.k. ”märket” ska inte utgöra något tak, allra minst på individuell nivå. Avtalet ska i sin helhet inte ge sämre löneutveckling än på arbetsmarknaden i övrigt.

Tips: Lönestatistik för lärare i verktyget Min lön. Du känner väl till att Lärarförbundet Kontakt bistår dig med lönecoachning?

Varför saknar avtalet en centralt fastställd löneökning?

Vi vet att en siffra skulle kunna hämma löneutvecklingen. Det råder lärarbrist och då vill vi inte ha ett tak för löneutrymmet. En partsavsikt vad gäller lön är att särskilt fokus ska läggas på att säkerställa att lönenivåerna är sådana att man kan attrahera och behålla behöriga och legitimerade lärare. Utveckling och goda prestationer ska löna sig, såväl som erfarenhet och yrkesskicklighet. Löneprocess och kollektiv löneökning - inkl. lönespridning - ska följas upp av lokala parter och tas med till kommande löneprocesser, så att arbetet kring önskad lönestruktur kan förstärkas.

Omfattas jag av lönerevisionen, jag blev anställd den 1 maj, 2021?

Ja, om du inte uttryckligen har kommit överens med arbetsgivaren att din lön ska gälla oberoende av nästkommande lönerevision. Det förekommer dock att medlemmar som träffar avtal om anställning mindre än sex (6) månader före revisionstidpunkten kommer överens om att inte omfattas och då ska det framgå av det enskilda anställningsavtalet.

Tips: Många gånger finns det dock möjlighet att även de gånger anställningsavtal ingås mindre än sex månader före revisionstidpunkten komma överens om att stryka ovanstående formulering från anställningsavtalet. Observera även att det lokalt kan kommas överens om en annan tidsperiod än sex månader och ett annat revisionsdatum.

På min arbetsplats fick vi en post-it-lapp med information om den nya lönen – får det gå till så?

Nej. Lönesamtalet är en viktig del av löneavtalet. Den exakta utformningen bestäms lokalt, men partsavsikten är att det ska präglas av dialog, med en tydlig koppling till lönekriterier och till tidigare målsamtal, samt till önskad lönestruktur, m.m.

Det lönebesked som omnämns i löneavtalets förhandlingsordning skall ske i samtal om inte annat är överenskommet lokalt. Du som medarbetare ska ha haft detta samtal innan arbetsgivaren lämnar förslag på nya löner till ombud/klubb/riksavdelning för avstämning.

Innebär lönesamtalet en förhandling?

Nej, om inte lokala parter har kommit överens om annat.

Vad är det för skillnad på mål-, löne- och resultatsamtal?

De olika samtalen som finns beskrivna i löneavtalet kan heta olika saker. Målsamtalet är framåtsyftande och handlar om det du förväntas göra framåt. Resultatsamtalet är det samtal som huvudsakligen utgår från det tidigare målsamtalet. De år kollektivavtalet löper ut är det helt ok att löneprocessen pågår fram till och med att resultatsamtal hållits.

Lönesamtalet, enligt partsavsikten, är ett samtal där man med tydligare koppling till lönerevisionen går igenom det medarbetaren gjort under året kopplat till lönekriterierna, etc., och vad det kan förväntas leda till i ett löneökningshänseende.

Lärarförbundet rekommenderar dig som medlem att ge ett förslag om löneökning, men du kan inte kräva att få ett svar i meningen motbud. Arbetsgivaren återkommer sedan med ett besked om ny lön, vilket enligt avtalet ska ske i samtal, med en motivering av den nya lönen. När samtliga lönesamtal sedan hållits lämnar arbetsgivaren över förslag på nya löner till lokala företrädare för avstämning.

Vi har många nya rektorer och de vill ge samma löneökning för alla. Hur ska vi göra?

Prata till att börja med om att ha skriftlig dokumentation av lönesamtalen. Det kan du som ombud också tipsa medlemmar om – det gör att nya rektorer lättare kan få koll. Partsavsikten med löneavtalet är att det ska vara individuellt och differentierat. Lokal överenskommelse om annat kan ingås. Anser du/ni (obs, detta gäller riksavdelning/klubb/ombud) inte att löneavtalets intentioner uppfylls, lyft frågan om central konsultation med arbetsgivaren och ring Lärarförbundet Kontakt.

Vi har inget ombud och ingen vill vara det, hur går det med vår lönerevision då?

Arbetsgivaren ska fortfarande följa löneavtalets intentioner, men det kan innebära att viktiga påverkansmöjligheter missas i samband med lönerevisionen. Lokal lönebildning betonar god samverkan mellan arbetsgivare och fack, såväl som god dialog mellan chef och medarbetare. Märker du att du inte reviderats alls, trots att du vet med dig att du omfattas av årets lönerevision, alternativt att din lön reviderats utan att du haft något lönesamtal, ring omgående Lärarförbundet Kontakt. Detsamma om du som föräldraledig eller långtidssjukskriven glömts bort.

Finns det avtal om skolresor/lägerverksamhet?

Vi har äntligen uppnått ramvillkor för skolresor/lägerverksamhet. Det är ett ramavtal, vilket gör att det är öppet för lokala kollektivavtal. Det innehåller grundläggande reglering kring arbetstid och ersättning. Planering avseende bemanning och ansvar ska göras före resan. Arbetsgivaren ska även klargöra vilka försäkringar som gäller före avresa. (Förhandlingsprotokollet, bilaga 3; kollektivavtalet, bilaga 9).

Har det införts några förbättringar inom arbetstids- och arbetsmiljöområdet?

Det har införts ett flertal förbättringar genom tydligare formuleringar, inte minst inom kollektivavtalets 4:4, nu benämnt “Lärares arbetstider och arbetsinnehåll”:

 • Planering avseende arbetstidens förläggning och arbetsinnehållets utformning ska utarbetas inför varje arbetsår/termin och det ska ske i samråd mellan arbetsgivaren och berörd lärare/arbetslag.
 • Vid fastställandet av arbetstid och arbetsinnehåll ska det tas hänsyn även till fackligt uppdrag samt kompetensutveckling och fortsatt innebära att tillräckligt med tid avsätts till planering och uppföljning, oavsett arbetstidsmodell.
 • Det ska kontinuerligt föras en dialog om hur arbetstiden används i relation till lärarens uppdrag. Vid ändrade förutsättningar ska vid behov omprioriteringar fastställas i samtal mellan chef/medarbetare.
 • Parterna är dessutom helt överens om att det i normalfallet råder skyldighet att förhandla enligt MBL, alternativt samverka enligt samverkansavtal, om tjänstefördelningen, vilket tydliggör betydelsen av processen som sådan och av god samverkan.

Hur kommer det här avtalet att göra min arbetsbelastning mindre och min arbetsmiljö bättre?

Avtalet kommer självklart inte att lösa allt, men de förtydligade skrivningarna i protokoll, inom 4:4, samt i bilaga 8 (aktuellt även för bilaga 7) kan rätt tillämpade bidra till en lägre arbetsbelastning och därmed en bättre arbetsmiljö. En nyckelfaktor är efterlevnad av kollektivavtalet. (Se även svaret under föregående fråga).

Har ersättningen vid förskjuten arbetstid och OB-tillägget höjts?

Ja, samtliga krontalsersättningar i avtalet höjs med totalt 5,4 % under avtalsperioden, vilket sker i två etapper: per den 1 september 2021, och per den 1 november 2022. OBS: Krontalsersättningarna är inte kopplade till löneavtalet, utan till ersättningar som anges i kronor och ören, vilket i avtalet gäller vid förskjuten arbetstid, tjänstgöring på OB-tid och vid eventuell beredskapstjänstgöring.

Vad innebär förbättringen av föräldraledighetstillägget i praktiken och när börjar den gälla?

Det är i praktiken två förbättringar: till att börja med måste du inte längre vara anställd i tre månader efter att ledigheten har avslutats. För det andra betalas föräldrapenningtillägget ut månatligen, under föräldraledigheten, i den omfattning du har rätt till enligt avtalet - ingen löper därmed risken att missa hela, eller delar av tillägget.

OBS! Parterna är överens om att föräldraledigheter (första ledighetsperioden) som inletts i linje med kollektivavtalet fram till och med den 27 september 2021 går på de regler som gällde i förra avtalet. Föräldraledigheter som inletts (första ledighetsperioden) från den 28 september (tidpunkten för det nya avtalets tecknande) och framåt går på de nya reglerna.

Har jag rätt att gå ner i arbetstid från 65 års ålder?

Nej, det kan inte tolkas som en absolut rättighet, utan det som gäller är att parterna infört en möjlighet att gå ner i arbetstid för den som fyllt 65 år. Som arbetstagare får man ansöka om det. Arbetsgivaren ska motivera sitt beslut om ändrad sysselsättningsgrad inte beviljas. Motiveringen ska vara skriftlig om arbetstagaren begär det.

Vad är det som gäller i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist för mig som fyllt 65 år?

Fram till den sista juni 2022 är det samma regler som idag som gäller. Det är alltså förlängd uppsägningstid för medarbetare som fyllt 55 år och ännu inte hunnit fylla 65 år och att vederbörande varit anställd sammanhängande på företaget i 10 år. Från 1 juli 2022 förstärks anställningstryggheten med förlängd uppsägningstid i ett första steg för den som fyllt 58 och ännu inte hunnit fylla 68, och som uppfyller kvalifikationskravet i övrigt. Från och med 1 januari 2023 höjs åldersgränserna till 59 respektive 69. Obs: endast vid arbetsbristuppsägningar.

Vad har blivit bättre när det gäller inskränkningar i rätten till sjuklön?

Till att börja med innebär det att medarbetare som fyllt 60 år inte kan ingå avtal om att rätten till sjuklön upphör efter den 15.e dagen i sjuklöneperioden. Sedan innebär det att sjuklön från samma tidpunkt fortsätter att gälla även efter fyllda 65. Slutligen innebär det att det inte utgör grund till att inte kunna erhålla sjuklön om en person vid anställningen inte talat om att hen lider av en viss sjukdom, etc, och sjukfrånvaron från och med den 15.e dagen beror på denna sjukdom.

Kan jag som studie- och yrkesvägledare anställas enligt kollektivavtalets 3:2:7, visstid för obehörig lärare?

Ja, om du saknar utbildning som motsvarar kraven i Skollagen, vilket även innebär att du inte har företrädesrätt.

Jag blev anställd före den 1 april 2001 och funderar på att säga upp mig – vilken uppsägningstid är det som gäller?

Fram till den 1 januari 2022 har du en månads uppsägningstid, för tid därefter är det samma uppsägningstid som gäller för övriga arbetstagare vid egen uppsägning.

Vilken OB-ersättning har jag som arbetar dag före pingstafton efter kl. 18?

I linje med tidigare förändringar om införande av Nationaldagen som helgdag och borttagande av annandag pingst som helgdag är det från och med den 1 september 2021 ersättning i enlighet med en vanlig fredag, alltså ersättning per timme från kl. 19 och inte som tidigare från kl. 18.

Vilka konsekvenser uppstår i samband med förenklat förfarande vid upphörande av anställning för mig som fyllt 68 efter årsskiftet?

Oberoende av tidigare avtalad uppsägningstid gäller följande för arbetstagare som uppnår den ålder som anges i 32 a § LAS.

 1. Anställningen kan bringas att upphöra vid utgången av den månad arbetstagaren uppnår den ålder som anges i 32 a § LAS genom skriftlig underrättelse en månad innan från arbetsgivaren eller arbetstagaren.
 2. Anställning som fortsätter efter att arbetstagaren uppnått den ålder som anges ovan, kan bringas att upphöra av arbetsgivaren eller arbetstagaren genom underrättelse. Anställningen upphör då en månad efter det att någondera parten skriftligen underrättat motparten om sin avsikt att avsluta anställningen.

Det är möjligt att komma överens om längre avbrytandetid än en månad efter det att arbetstagaren uppnått den ålder som anges ovan. Det ska i sådana fall uttryckligen framgå av överenskommelsen.

Är statistikavtalet som skulle ha blivit klart under förra avtalsperioden färdigförhandlat?

Nej, vi förhandlar fortfarande i den här frågan. Det är helt korrekt att det skulle ha varit klart redan under föregående avtalsperiod. Det finns dock flera komplexa frågor utanför avtalsparternas kontroll som gör att vi inte kommit i mål.

Vi som är ombud på arbetsplatsen, vilket uppdrag har vi?

Det är kopplat till hur vi är organiserade i Lärarförbundet, vilket förändrades från den 1 juli 2020.Lokal part i kollektivavtalet är ombud/klubb när det gäller löneavtalet och i samband med samverkansfrågor (för dig inom AcadeMedia, se mer nedan). Detta har också förtydligats i löneavtalet 2021: Saknas det på arbetsplatsen förtroendevalda med mandat att löneförhandla är Lärarförbundets riksorganisation eller riksavdelning lokal part.

Som ombud är din verksamhetskunskap är jätteviktig. Din roll handlar om att ge stöd till medlemmar inför lönesamtalet och vara en viktig länk för att se till att arbetet med lönerevisionen kommer i gång och sedan se till att dialog förs med arbetsgivaren, samt finnas till hands för medlemmarna så att löneprocessen blir så högkvalitativ som möjligt.

Obs: emellertid att du inom AcadeMedia behöver föra dialog med riksavdelningens styrelse (och vice versa) angående din roll i samband med lönerevision. Prata om att lönesamtalen bör dokumenteras och att de tydligt ska kopplas till tidigare målsamtal. Även om lönesamtalet inte är en förhandling är det väldigt viktigt att man pratar även om ny lön utifrån de kriterier som finns. Utvärdera både process, löneutfall och spridning. Ta med lärdomar till nästa års process.

Finns det riksavdelning är det alltså den som har det huvudsakliga mandatet. Samma sak om det enbart finns en klubb. I många verksamheter finns det dock endast ett, eller ett par ombud och i dessa situationer har de alltså mandat i löneavtals-, eller samverkanshänseende. Viktigt att det är klargjort vilket mandat det är som gäller gentemot arbetsgivaren. Finns det flera ombud och/eller klubbar bör dialog föras om hur arbetet i samband med lönerevision ska gå till. Lärarförbundet och LR har åtagit sig att verka för konstruktiva lösningar med avseende på företag som har flera arbetsställen inom samma juridiska person. Ring Lärarförbundet Kontakt för stöd på 0770 - 33 03 03).

Vad gäller för anställda som gått med i Vision som obehöriga lärare?

De omfattas av vårt kollektivavtalsområde. Inte Visions. Det är emellertid inte ovanligt att dessa inte omfattas av avtalets lönerevision utifrån löneavtalets bilaga. Tidsbegränsat anställda brukar emellertid kunna förhandla om ny lön i samband med en ny tidsbegränsad anställning.

Vad händer med Lönerevision 2023?

Då 2023 inte innehåller någon revisionstidpunkt är det viktigt att känna till några grundläggande bitar om löneavtalet och om Lärarförbundets hållning. Det är inget konstigt med att riksavdelning/klubb/ombud kommer överens om tidsplan lokalt och att de ser över information till chefer och anställda, går igenom ekonomiska förutsättningar, lönestruktur, omvärldsanalys, etc, i enlighet med löneavtalets utformning.

Rekommendationen från avtalsansvarig ombudsman är sedan att då lönesamtal inte hålls innan ett nytt centralt kollektivavtal är på plats. Detta då det enligt avtalets intentioner, oavsett att det inte utgör en förhandling, bör utgöra en viktig beståndsdel inför arbetsgivarens förslag till ny lön. Arbetsgivaren ska inte heller lämna förslag till nya löner till förtroendevalda och lokala parter ska inte förhandla om nya löner innan nytt avtal är klart. Är du osäker, ring Lärarförbundet Kontakt, 0770 - 33 03 03.

Omfattas jag som föräldraledig eller långtidssjukskriven av löneöversynen?

Ja! För föräldralediga är det vanligaste att man lönerevideras med motsvarande nivå som innan ledigheten. Det förekommer även att en liknande princip tillämpas för långtidssjukskrivna, men skyddet är starkare för föräldralediga.

Vad säger avtalet om tjänstepension och försäkringar?

Kollektivavtalet innehåller regler för tjänstepension, tjänstegrupplivförsäkring, samt trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Kollektivavtalet innehåller även regler i samband med omställning, via i första hand Trygghetsrådet.

Vad säger avtalet om lärares möjligheter till kompetensutveckling och yrkesutveckling?

Lärare har rätt, men även ansvar, att kontinuerligt utvecklas i arbetet. Planeringssamtal mellan skolledning och lärare, individuellt och kollektivt, bör klargöra vilken kompetensutveckling som krävs för att den enskilda läraren och lärarlaget allt bättre ska kunna utveckla elevernas lärande. Avtalet innehåller emellertid inte något genomsnittligt angivet tidsmått. Förtydligandena inom kollektivavtalets 4:4 samt i avtalets bilaga 8 skapar bättre förutsättningar för lärare (samma tänk är applicerbart även inom förskola, m.m.) till kompetensutveckling.

Ur 4:4: Vid fastställandet av arbetstid och arbetsinnehåll ska det tas hänsyn även till fackligt uppdrag samt kompetensutveckling och fortsatt innebära att tillräckligt med tid avsätts till planering och uppföljning, oavsett arbetstidsmodell

Regleras antalet medarbetare som skolledare ansvarar för i avtalet?

Lärarförbundet har lyft frågan om antalet medarbetare som skolledare ansvarar för i avtalsförhandlingarna som en av flera faktorer som påverkar skolledares arbetsmiljö, men utan att nå hela vägen till ett antagande av riktlinjer inom avtalsområdet. Parterna tillsätter dock en arbetsgrupp under avtalsperioden för att hitta former för att öka kunskapen om regler och stödmaterial gällande arbetsmiljö samt även titta på skolledares arbetsmiljö.

Vad säger avtalet om storlekarna på barn och elevgrupper?

Frågan regleras inte i avtal. För många medlemmar utgör det en mycket viktig komponent av arbetsbelastningen, vilket gör att det finns goda anledningar att denna typ av frågor berörs inom ramen för samverkan enligt MBL eller samverkansavtal, inklusive i ett arbetsmiljöperspektiv.

Har jag rätt till ett arbetstidsschema?

Ja! Observera dock att det enbart handlar om ett arbetstidsschema i linje med arbetstidslagen, med angivande av arbetstidens början och slut, samt rasters förläggning. Du har däremot inte någon automatisk rätt till ett undervisnings- och mötesschema, vilket vi lyfte som ett starkt behov för många, så att de obligatoriska arbetsuppgifterna framgår av ett dylikt schema och att det framgår tid för för- och efterarbete. För gärna dialog med din chef om detta.

Tips till ombud: Kalla till medlemsmöte och resonera om de behov ni har i frågan. Finns önskemål om detta kan du kalla till förhandling eller samverkan - Tveka inte att kontakta oss för att veta hur du gör.

Säger avtalet något om undervisningsskyldighet eller om tid för planering, reflektion och utveckling, arbete i fler verksamheter eller res- och ställtid?

Avtalet innehåller inte en detaljreglering av undervisningsskyldighet. Centrala parter är rörande överens om tjänstefördelningen som en viktig process som påverkar lärare både kollektivt och individuellt. Avtalet har redan tidigare betonat att tillräckligt med tid avsätts till planerings- och uppföljningsarbete. Detta har förstärkts efter den senaste avtalsförhandlingen, då planering avseende arbetstidens förläggning och arbetsinnehållets utformning ska utarbetas inför varje arbetsår och att det dessutom ska ske i samråd mellan arbetsgivaren och berörd lärare/arbetslag.

För att säkerställa att du har möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter inom ramen för den totala arbetstiden, reglerad, såväl som förtroendearbetstid, betonas vikten av en kontinuerlig dialog om hur arbetstiden används i relation till ditt uppdrag. Ändras förutsättningarna ska vid behov omprioriteringar fastställas i samtal mellan chef och medarbetare.

Det här gör att för exempelvis personer som arbetar i flera verksamheter hos samma arbetsgivare behöver hänsyn tas till just dina förutsättningar så att du kan fullgöra ditt uppdrag på bästa sätt.

Hade vi kunnat nå längre genom att ta en konflikt?

Tidigare konflikter på arbetsmarknaden visar entydigt att en strejk inte leder till avtal som ger mer än för andra. Inte heller till en vilja att tillsammans skapa en bättre arbetsmiljö eller en meningsfull kompetensutveckling, utan snarare det motsatta.

Vi har tagit viktiga steg för att förstärka tydligheten i arbetstids- och arbetsmiljöfrågor i dialog med en motpart som visat stort intresse under avtalsförhandlingarna för arbetstids- och arbetsmiljöfrågor. Vi har fått till grundläggande villkor i samband med skolresor. Vi har fått till förbättringar inom både föräldratillägget, samt när det gäller att få bort flera inskränkningar i rätten till sjuklön. Vi är också överens med Almega om nödvändigheten att lärarnas status höjs och att yrkets attraktivitet stärks.

Parterna är vidare överens om vikten av ett strategiskt och långsiktigt arbete för att uppnå en önskad lönestruktur och stärka lönebildningens legitimitet. Särskilt fokus ska läggas på att säkerställa att lönenivåerna är sådana att man kan attrahera och behålla behöriga och legitimerade lärare. Utveckling och goda prestationer ska löna sig, såväl som erfarenhet och yrkesskicklighet. Vi har dessutom stoppat ett flertal frågor som enligt oss hade kunnat leda till försämringar i ett arbetsmiljöperspektiv.

Sammantaget är vår bedömning därför att det avtal som slutits är betydligt bättre än vad som hade varit möjligt att uppnå efter en strejk.

Hur fattades beslutet om avtalet?

Alla beslut om avtalet har fattats av respektive förbundsstyrelse, efter att respektive förbunds avtalsdelegation fått avge rekommendation till FS om att anta eller förkasta det slutförslag som Lärarnas Samverkansråd fått från Almega. Samma ordning har gällt även när det gäller de yrkanden vi har utgått ifrån.

Vad gör en avtalsdelegation?

Avtalsdelegationens roll är att avge rekommendation till förbundsstyrelsen/presidiet om att anta eller förkasta förslag till yrkanden samt förslag till avtal. Delegationen för Friskoleavtalet består 2021 av sex delegater från olika håll i landet och kommer från olika företag - stora såväl som mindre - och arbetar i olika skolformer.

Delegaterna utses efter en nomineringsprocess där medlemmar och förtroendevalda i god tid innan avtalsförhandlingarna ges möjlighet att nominera förtroendevalda. Sedan är det förbundsstyrelsen som utser delegaterna. Delegationens arbete leds av Maria Rönn, 1:e vice ordförande.