Senast uppdaterad

2021-09-07

Förskollärare - 9 steg för bättre koll på schema, planering, reflektion och utveckling

Hur får du som är förskollärare till ett individuellt arbetstidsschema som visar vilka förutsättningar du har utifrån den planering som finns? Följ våra nio steg för att få bättre koll på din arbetstid och arbetsbelastning.

Enligt skollagen kan bara legitimerade förskollärare ansvara för undervisningen. Som förskollärare ansvarar du för att arbetslagets arbete sker i enlighet med målen i läroplanen. Rektor har det övergripande ansvaret för förskolans kvalitet och inre organisation. Chefen behöver därmed tydliggöra ansvarsfördelningen i arbetslaget så att din kompetens som förskollärare används på rätt sätt.

Karlbergs förskolor i Stockholm organiserar en samplanering för förskollärare, och en gemensam pott av planeringstid per barngrupp för att få en likvärdig undervisning. Filmen är drygt 7 minuter lång.


Ta hjälp av vårt verktyg

För att kunna skapa den organisation där förskolläraren får förutsättningar för sina uppdrag och en rimlig arbetsbelastning, måste alla arbetsuppgifter synliggöras. Syftet med den här checklistan är inte att ruta in vad du ska göra och när utan att hjälpa dig som förskollärare att visa vilka förutsättningar just du har att, utifrån den planering som finns utföra ditt uppdrag.

Här följer ett exempel på hur arbetstiden kan planeras och analyseras för en förskollärare i förskolan. Planeringen på din förskola kan se helt annorlunda ut, olika arbetsuppgifter kan ta mer eller mindre tid och fördelas mellan förskollärarna på ett annat sätt än i exemplet. Planeringen av din arbetstid måste bygga på dina förutsättningar.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

Utgå från arbetstidsschemat

Arbetstidsschemat ska tala om när din arbetsdag börjar, slutar och när du har rast (ljust gröna fält).

Alla arbetstimmar ska vara med på schemat. Om t ex tid avsätts för möte var 4:e vecka ska det synas. Detsamma gäller föräldramöten, utvecklingssamtal och annat som inte sker varje vecka.

Dela in arbetstiden utifrån planeringen en vanlig vecka

Arbetstiden delas upp i tid för undervisning (grå), ”tid för planering, reflektion och utveckling” (gul), övrigt arbete och paus.

Notera när du har tid att ta paus (grön).

Planera konkret

Fyll i alla arbetsuppgifter du har en vanlig vecka och den tid de tar att utföra. Det är viktigt att du och din chef är överens om vilka uppdrag du har! Markera när du har huvudansvar för planering och uppföljning (ljusare grå).

Börja med det viktigaste. Om arbetsuppgifter inte ryms, lägg dem efter arbetsdagen (gul/röd). Då syns hur det mycket tid som saknas och du har ett möjligt förslag på vad som kan prioriteras bort.

Behövs mer tid för planering, reflektion och utveckling, prata med dina kollegor och försök hitta tillfällen när din närvaro i barngruppen inte är nödvändig.

Vissa tider är det inte möjligt att vara borta från barngruppen p g a schemaläggningen, det finns för lite personal. Andra tider kommer det inte att vara möjligt p g a sjukdom eller annan frånvaro. Tänk på detta när du gör planeringen.

Antalet förskollärare på din förskola påverkar också dina förutsättningar. Läs mer här i hur ni kan resonera. Ni behöver även uppmärksamma om de finns nyexaminerade förskollärare och handledare som behöver tid för mentorskapet. Läs mer om den lagstadgade introduktionsperioden.

Det är arbetsgivarens ansvar att bemanningen räcker. ”Du får ta tid när det passar” är en dålig grund för planering! En planering kan inte heller bygga på att alla alltid är friska.

Behöver något ändras?

I exemplet ovan finns flera vanliga fel:

 • Möjlighet till rast efter högst 5 h arbete saknas måndag förmiddag.
 • Tid saknas för-/efterarbete tisdag-torsdag förmiddag, svårt att få paus
 • Tid för dokumentation saknas, syns utlagd torsdag efter arbetstid
 • Tid för praktisk förberedelse saknas torsdag förmiddag.
 • Tid saknas för förflyttning/omställning måndag eftermiddag.
 • Praktiskt arbete runt till exempel måltider och lokalvård är inte en del av förskolläraruppdraget (frukost/dukning).

Arbete utöver veckoplanering

Beräkna tidsåtgången för arbetsuppgifter som bara utförs ibland, som föräldramöten, utvecklingssamtal, luciafirande, inskolning och annat som kommer att ske under året utöver den "vanliga" veckoplaneringen. Normalt vet man ungefär när de här uppgifterna kommer. Avsätt uppskattat antal timmar den dag eller vecka arbetet ska utföras.

Sådana kända arbetsuppgifter får inte planeras som övertid. Undvik andra lösningar som inte följer arbetstidsavtalet.

Analysera planering, schema och uppdrag

 • Är uppdrag och arbetsgivarens förväntningar kända och tydliga?
 • Följer schemat arbetstidsavtalet?
 • Finns utrymme för rast och paus enligt arbetstidslagen?
 • Finns utrymme för alla arbetsuppgifter inom avtalad arbetstidsram?
 • Finns det tillräckligt tid för planering, reflektion och utveckling
 • Behöver något ändras?
 • Räcker det med att ändra i schema/planering eller behöver arbetsuppgifter tas bort?

Rätta till och fastställ med chefen

Kan du själv eller tillsammans med kollegor rätta till problem - gör det! Om inte, ta upp en diskussion med er chef, gärna tillsammans.

Informera också Lärarförbundets ombud. Bemanning, organisation och schemaläggning är så viktiga frågor att förslagen ska riskbedömas och förhandlas/samverkas med Lärarförbundet, före beslut.

Din arbetsgivare är ansvarig för din arbetsmiljö och de förutsättningar du har att göra ett bra arbete. När ditt schema är klart ska din chef veta hur det ser ut och godkänna det. Det är viktigt för chefens möjlighet att ta ansvar men också om uppdraget eller planeringen behöver ändras.

Nu är du på väg

Det här är ett sätt att synliggöra din verklighet och vardag. Du får ett bra underlag för att göra en realistisk planering men också för att föra framåtsyftande samtal med din chef om arbetssituation, arbetstid, uppdrag, förutsättningar, resultat och lön. Tillsammans med dina arbetskamrater blir du starkare.

En del ska rättas till direkt, till exempel för mycket utlagd arbetstid eller om tid för rast och paus saknas. Annat kan ta lite längre tid men du har tagit flera steg. Håll i och håll ut tillsammans så kan vi snart vara där vi vill.

Ta hjälp av Schemakollen!

Schemakollen är ett enklare digitalt stöd för dig som vill följa de här nio stegen.

Läs mer om vad som gäller enligt lagar och avtal

Läs mer om vad som gäller enligt lagen och om din kommun har lokalt avtal för planeringstid.