Senast uppdaterad

2021-06-03

Föreläsarbankens teman och föreläsningar

Välkommen till Lärarförbundets Föreläsarbank. Här hittar du många föreläsningar med inriktning mot yrkesprofessionen, hjärnan och personlig utveckling m.m.

Tipsa gärna din avdelning om du hittar en intressant föreläsning. Meningen med föreläsningarna är just att stötta förbundets avdelningar till medlemsarrangemang etc.

Sök ordet Ny! (Ctrl+F) här på sidan så kan du bläddra fram till de föreläsare som har kommit till på vårterminen 2021.

Ledarskap och skolutveckling

Ny! Från utbränd till nytänd - en väg framåt

En föreläsning om att som chef ”gå in i väggen” och vägen framåt. Vi står inför ett paradigmskifte i synen på vad vi kan åstadkomma genom mental träning i form av ökad effektivitet, balans och välmående. Om hållbart ledarskap med mindfulness för chefer, fackliga företrädare och andra som i sin roll ansvarar för hälsofrämjande arbete.

Läs mer om föreläsaren Helena Tennhage

Ny! Ledarskap i kris och förändring

Vi är mitt i en samhällskris och det innebär mycket oro, stress och ovisshet som ledare behöver hantera. Det är många förändringar på en gång som vi behöver förhålla oss till. Föreläsningen vill bidra till att ledare kan göra det som är funktionellt och påverkbart, både för sig själv och för verksamheten. Vi tränar på att vara i nuet och se det meningsfulla i vad vår insats gör.

Läs mer om föreläsaren Ann-Charlotte Eriksson

Hållbart ledarskap

Är ett ledarskap som utgår från medvetenheten om den egna ledarrollen och att själv hålla som ledare och människa. Grundpelare under föreläsningen är intention och mening, känsla av sammanhang, hanterbarhet och hälsa som hållbarhet. Ett hållbart ledarskap kan utveckla och stimulera ledaren själv, medarbetare, grupper, verksamheter och processer i organisationen - på kort och lång sikt.

Läs mer om föreläsaren Lina Lanestrand

Befria lärarna – Tillbaka till hjärtat

Vi måste hitta balansen mellan mål och möten, hjärnan och hjärtat samt mellan dokumentation och artisteri. John Steinberg förklarar sin syn på skolutvecklingen och har en del hårda ord att säga om målstyrning och en hel del positiva råd om hur man konstruktivt möter framtiden. Föreläsningen kommer onekligen att skapa debatt. Om vi menar allvar med att göra yrket attraktivt måste en hel del ändras!

Läs mer om John Steinberg

Hur tar vi an oss vårt uppdrag som skolledare?

Hur tar du dig an ditt uppdrag? Eller snarare, hur tar vi oss an vårt uppdrag, för jobbet i skolan är ett tillsammansjobb! Med utgångspunkt i förskolas och skolans läroplaner, forskning kring nycklar för framgångsrika skolor, ledarskap och lärande samt egna erfarenheter håller Ingela en föreläsning eller workshop som utgår ifrån frågan ”varför” på både individ- och organisationsnivå och som sedan rör sig via ”vad” till ”hur”. Föreläsningen anpassas till åhörargruppen.

Som åhörare blir du utmanad i att fundera kring dina drivkrafter i arbetet och hur de kan användas för att i förskolans och skolans praktiska vardag arbeta med både värdegrunds- och kunskapsuppdraget, bokstavligen i samma mening.

Läs mer om föreläsaren Ingela Netz

Skolledarens svåra balansakt

En föreläsning som vill utmana våra föreställningar om hur och vad skola ”är” och ”ska vara”. Ingela pekar på och sätter ord på ett antal av de balansakter vi som arbetar i skolan behöver klara av för att både leva upp till styrdokumenten och förhålla oss till en föränderlig omvärld. Lärarrollen, rektorsrollen, auktoritet, mandat, relationer, tillit, kollegialt lärande och det svåra men nödvändiga i att befinna sig i en ständig förändringsprocess i skolan. För att klara det behöver vi skapa en kultur där vi vågar både pröva, misslyckas och lära nytt – och hur gör man det?

Läs mer om föreläsaren Ingela Netz

Ledarskap för skolledare

Att välja vem du vill vara som ledare, att leda utifrån dina värderingar, att motivera utifrån människors drivkrafter och att hålla din egen låga brinnande över tid.

Läs mer om föreläsaren Lisa Moraeus

Ledarskap för lärare

Om att kliva in i ledarrollen och bestämma dig för hur du vill leda, samt att hitta din egen motivation och att hålla den levande. Målgruppen är främst förskola och grundskola.

Läs mer om föreläsaren Lisa Moraeus. Avdelningen i Strängnäs rekommenderar föreläsningen.

Hopp om skolan!

Målgrupp: Skolledare och förvaltning

Hur får vi bättre resultat i skolan? Hur kan en kommun nå framgång i sin skolutveckling? En föreläsning om hur en kommun gör ett resultatlyft. Vilka insatser krävs av skolans organisation på alla nivåer? Skolornas resultat är inget bestående och forskning visar hur insatser som sker parallellt i en kommun kan ge stora vinster för skolor, lärare, elever och inte minst föräldrar. En skolutveckling är en process som kräver tid och tålamod.

Läs mer om föreläsaren Ulla Wiklund

Rektors pedagogiska ledarskap

Målgrupp: Skolledare och förvaltning

En skolledares möjligheter att få överblick i undervisningsutvecklingen på sin skola. Det pedagogiska ledarskapet innebär en process för att förankra en legitimitet för rektor i undervisningsutvecklingen på en skola. Vem har ansvar för att undervisningen leder till bästa möjliga resultat? Visst, en yrkesskicklig lärare är den allra viktigaste faktorn. Men varje lärare behöver ett externt öga för att kunna spegla sin klassrumsvardag.

Läs mer om föreläsaren Ulla Wiklund

Att Skapa arbetsro i klasser

Dennis Winqvist har arbetat med ”livliga” klasser och lyckats få dem till goda kunskapsresultat, men framförallt så har de alla fått en positiv bild av skolan som har blivit något som eleverna längtar till. Dennis Winqvist kommer visa hur han har arbetat med dessa ”stökiga” klasser och hur han tänker steg för steg för att bygga upp dem. Två nycklar som han alltid utgår ifrån är att skapa trygghet i gruppen och motivation.

Läs mer om föreläsaren Dennis Winqvist

Förskola

Gäster hos verkligheten

Om att inspirera eleverna till att ’du, framtiden finns precis runt hörnet, ta den’. Ett projekt som började med att några elever på musikskolan brukade lägga sina instrument på fritidshemmet för att slippa släpa runt på dem om dagarna. Projekt är en del av kvalitetsarbetet för verksamheten och inkluderar eleverna, personalen, kollegor utanför verksamheten och samhället i stort som en del av din vardag.

Läs mer om föreläsaren Mattias Henriksson

Förskollärarens nya yrkesroll – utökat ansvar ger utökade möjligheter

Förskolläraryrket är ett yrke i förändring. Uppdraget har förändrats, kontexten har förändrats och läroplanen har förändrats. Förskolläraren har fått ett utökat ansvar inom flera områden och förutsättningarna på förskolorna i landet har förändrats mycket de senaste decennierna. Visst finns det förskolor där flera förskollärare gemensamt delar på ansvaret, men inte helt sällan är det en ensam förskollärare på hela förskolan. Vad innebär det i praktiken att vara förskollärare idag?

Läs mer om föreläsaren Jeanette Israelsson från Lärarfortbildning

Ny praktik eller bara nya begrepp? Om förskolans reviderade läroplan

Nu är den verklighet, vår reviderade läroplan! Vårt uppdrag har reviderats men kräver detta en ny pedagogik av oss? Här får vi undersöka nya begrepp samt delar som har fått tydligare skrivelser. För att äga och förstå ord och begrepp behöver vi prata, definiera och pröva dem mot det vi gör i vardagen. Vi undersöker hur förändringarna påverkar vår praktik och reflekterar runt kunskapssyn och teorier. Denna föreläsning har som mål att skapa ökad tydlighet om vad revideringarna innebär rent praktiskt för barn och pedagoger.

Läs mer om föreläsaren Jeanette Israelsson från Lärarfortbildning

21 vägar till kunskapstörst - nå ut - nå alla

Grej of the day (GOTD) är en av de senaste årens mest uppskattade undervisningsinnovationer. Föreläsaren visar med en stor portion humor varför de olika elementen i "Grej of the day" är så framgångsrika. Genom att botanisera bland de bästa retorikerna och de mest framgångsrika pedagogerna och forskarna söker han svar på de stora frågorna Hur når man fram till sina åhörare? Hur får man dem att lära och minnas?

Läs mer om Micke Hermansson

"Grej of the day" - Lust för kunskap

Vill du ha intresserade, nyfikna och vetgiriga elever som vill ha mer och ny kunskap varje dag? Här är en konkret och ändå mycket enkel metod, ”Grej of the day”, som lyckas skapa kunskaps-törstande elever. Den kan även leda till bonuseffekter i form av elevens vilja att berätta om skoldagen på hemmaplan vilket leder till ett utökat föräldraengagemang.

Läs mer om Micke Hermansson

Nyanlända barn i skolans verksamhet

Om barnets rättigheter, skolans skyldigheter och dagliga utmaningar.

En föreläsning med fokus på nyanlända barn i skolans verksamhet. Vad innebär det att barn har mänskliga rättigheter? Hur fungerar asylprocessen? Vilket stöd ger barnkonventionen i det dagliga arbetet? Föreläsningen varvas med fallbeskrivningar där vi tillämpar rättigheter och resonerar om utmaningar och möjligheter.

Läs mer om föreläsarna Emma Fagerberg och Emelie Dahlin

Barns rätt till alla sina språk, även de estetiska

Om språkutveckling, kreativitet och skapande i förskolan med estetiska perspektivet i verksamheten. För att uppnå en språkutvecklande verksamhet har en lärare möjlighet att använda sig av barnets alla språkmöjligheter – inte minst i förskolemiljöer där barn med annat modersmål än svenska kan uttrycka sig språkligt via många olika uttryckssätt. Den multimodala undervisningen tar tillvara barns och ungas egen uttrycksförmåga genom de estetiska språken.

Läs mer om föreläsaren Ulla Wiklund

Förskoleklass

Gäster hos verkligheten

Föreläsningen berättar om ett projekt som är en del av kvalitetsarbetet för verksamheten som inkluderar eleverna, personalen, kollegor utanför verksamheten och samhället i stort som en del av din vardag. Att inspirera eleverna till att ’du, framtiden finns precis runt hörnet, ta den’. Alltsammans började med att några elever på musikskolan brukade lägga sina instrument på fritidshemmet för att slippa släpa runt på dem om dagarna.

Läs mer om föreläsaren Mattias Henriksson

Förskoleklassen - nu obligatorisk och i centrum för Läsa- Skriva-Räkna-garantin.

Vad är förändringarna i verkligheten?

Lisa berättar om hur utvecklingen fram till den nu obligatoriska förskoleklassens sett ut. Vad betyder obligatoriet för skolorna? Hur är arbetssituationen för förskollärare och lärare i förskoleklass? Hur ser förutsättningarna ut för att klara uppdraget? Vad innebär Läsa-Skriva-Räkna-garantin? Kartläggningarna- hur går det att genomföra dem i verkligheten? Hur kan man påverka för att få till bättre förutsättningar?

Läs mer om föreläsaren Lisa Heino. Karlskrona och Botkyrka lokalavdelning rekommenderar föreläsningen.

21 vägar till kunskapstörst - nå ut - nå alla

Grej of the day (GOTD) är en av de senaste årens mest uppskattade undervisningsinnovationer. Föreläsaren visar med en stor portion humor varför de olika elementen i "Grej of the day" är så framgångsrika. Genom att botanisera bland de bästa retorikerna och de mest framgångsrika pedagogerna och forskarna söker han svar på de stora frågorna Hur når man fram till sina åhörare? Hur får man dem att lära och minnas?

Läs mer om Micke Hermansson

"Grej of the day" - Lust för kunskap

Vill du ha intresserade, nyfikna och vetgiriga elever som vill ha mer och ny kunskap varje dag? Här är en konkret och ändå mycket enkel metod, ”Grej of the day”, som lyckas skapa kunskaps-törstande elever. Den kan även leda till bonuseffekter i form av elevens vilja att berätta om skoldagen på hemmaplan vilket leder till ett utökat föräldraengagemang.

Läs mer om Micke Hermansson

Nyanlända barn i skolans verksamhet

Om barnets rättigheter, skolans skyldigheter och dagliga utmaningar.

En föreläsning med fokus på nyanlända barn i skolans verksamhet. Vad innebär det att barn har mänskliga rättigheter? Hur fungerar asylprocessen? Vilket stöd ger barnkonventionen i det dagliga arbetet? Föreläsningen varvas med fallbeskrivningar där vi tillämpar rättigheter och resonerar om utmaningar och möjligheter.

Läs mer om föreläsarna Emma Fagerberg och Emelie Dahlin

Fritidshem

Gäster hos verkligheten

Föreläsningen berättar om ett projekt som är en del av kvalitetsarbetet för verksamheten som inkluderar eleverna, personalen, kollegor utanför verksamheten och samhället i stort som en del av din vardag. Att inspirera eleverna till att ’du, framtiden finns precis runt hörnet, ta den’. Alltsammans började med att några elever på musikskolan brukade lägga sina instrument på fritidshemmet för att slippa släpa runt på dem om dagarna.

Läs mer om föreläsaren Mattias Henriksson

Undervisning och didaktik inom fritidshemmets verksamhet

Föreläsningen beskriver hur lärare i fritidshem kan undervisa inom fritidshemmets verksamhet. Åhörarna får även konkreta tips om pedagogiska planeringar relaterade till elevernas intressen, behov och initiativ men även utifrån kap 4 i LGR 11. Didaktik som vetenskaplig grund för undervisning är en röd tråd i föreläsningen.

Läs mer om föreläsaren Anneli Hippinen Ahlgren

Miljön på fritidshemmet som verktyg för undervisning

Föreläsningen visar hur miljön på fritidshemmet kan vara ett centralt verktyg för undervisning men även hur det förhållningssätt och den barnsyn lärare i fritidshem har påverkar eleverna i fritidshemsmiljön.

Läs mer om föreläsaren Anneli Hippinen Ahlgren

Fritidshemmets uppdrag

En föreläsning där fritidshemmets uppdrag bearbetas grundligt. Föreläsningen bearbetar även den yrkesroll som personalen på fritidshemmet ska ha.

Läs mer om föreläsaren Anneli Hippinen Ahlgren

Folkhögskollärare

Mindset och grit – ett kraftfullt verktyg i klassrummet

Jag kan inte detta ännu. Jag har inte misslyckats, jag är i lärande.

Med rätt mindset kan vi få varje elev att känna att allt går att lära sig. Intresset för hur mindset och grit styr vår inlärning är stort. Carol Dwecks högaktuella forskning om mindset och dess effekter öppnar flera spännande dörrar för lärare. Med den kunskapen kan vi förändra hur eleverna ser på sina egna förmågor och möjligheter att lära. När vi bygger vidare med Angela Duckworths forskning om grit kan vi motivera eleverna till att öva, öva, öva. Föreläsningen tar fasta på detta och ger konkreta verktyg för hur vi kan låta dessa kunskaper genomsyra allt vi gör i klassrummet och skapa förutsättningar för eleverna att lyckas.

Läs mer om föreläsaren Jesper Ersgård från Lärarfortbildning

Grundskola

Ny! Jag är ingen hemmasittare - jag kan bara inte gå i skolan

Den här meningen rymmer så mycket. Den rymmer frustration, vilja, längtan, men också vanmakt. Orsakerna till att en elev är frånvarande kan vara många och skiftande. Att hantera och förstå dessa elever är inte alltid enkelt. Problematisk skolfrånvaro kommer sällan som en blixt från klar himmel, och få är de elever som går från en fungerande vardag ena dagen till en kaosartad frånvaro den andra.Läs mer om föreläsarna Skolbyrån med Anna och Mia.

Ny! Närvaro, motivation och trygghet

Konkreta tips på hur vi kan kommunicera och samverka för att skapa trygga relationer i skolan. Hur viktigt det är med Samverkan, tydlighet och kommunikation.

  • Hur talar vi med elever och vårdnadshavare?
  • Hur talar vi med varandra om våra elever?
  • Det är hur vi säger det som spelar roll. 

Läs mer om föreläsarna Skolbyrån med Anna och Mia.


Digitalisering – förändrar skolan och ställer nya krav

Källkritik, digitala fotspår, kryptering, algoritmer, big data och digitalt självförsvar, det räcker inte längre att bara ha ett "digitalt ytflyt". Vi behöver utmana vår nyfikenhet rejält om vi ska vara rustade att greppa skolans digitala uppdrag. Ska vi kunna möta eleverna där de befinner sig när det gäller digitalisering, behöver vi en fast grund att stå på. Anders Thoressons föreläsning har fokus på skolans uppdrag i ett digitalt samhälle snarare än digitala verktyg i undervisningen. Vi sätter digitaliseringen, hur den kan påverka oss och vice versa, i ett bredare sammanhang.

Läs mer om föreläsaren Anders Thoresson, Lärarfortbildning

NPF - Så hanterar vi beteendeproblematik i skolan

Föreläsaren visar i den här föreläsningen hur elever med olika NPF-diagnoser upplever skolvardagen och vad vi kan göra för att den ska fungera bättre. Vi tittar på vilka av elevens utmaningar som skolan först måste uppmärksamma, för att vardagen ska bli hanterbar och för att ett lärande ska kunna ske. Ni får tips på hur ni kartlägger risker på individ-, grupp- och organisationsnivå, hur ni sätter upp lämpliga ramar och hur ni anpassar miljön. Och inte minst: Han berättar hur vi tar fasta på det eleven klarar av och flyttar fokus till det som fungerar!

Läs mer om föreläsaren Johan Danielsson, Lärarfortbildning

Mental träning för barn och ungdomar

När något går åt skogen och inte blir som du har tänkt dig – hur kan du då ta dig ur din mentala svacka? En föreläsning om sådant som inte alltid uttryckligen står i kursplanerna, men som måste fungera ändå. Och kanske inte bara fungera utan som också skulle kunna fungera bättre än du först trott? Med humorn nära till hands föreläser Matilda om hur lärare kan använda mental träning i sina klassrum för att skapa en miljö där eleverna får misslyckas, lyckas och lära av varandra.

Läs mer om föreläsaren Matilda Westerman

21 vägar till kunskapstörst - nå ut - nå alla

Grej of the day (GOTD) är en av de senaste årens mest uppskattade undervisningsinnovationer. Föreläsaren visar med en stor portion humor varför de olika elementen i "Grej of the day" är så framgångsrika. Genom att botanisera bland de bästa retorikerna och de mest framgångsrika pedagogerna och forskarna söker han svar på de stora frågorna Hur når man fram till sina åhörare? Hur får man dem att lära och minnas?

Läs mer om Micke Hermansson

"Grej of the day" - Lust för kunskap

Vill du ha intresserade, nyfikna och vetgiriga elever som vill ha mer och ny kunskap varje dag? Här är en konkret och ändå mycket enkel metod, ”Grej of the day”, som lyckas skapa kunskaps-törstande elever. Den kan även leda till bonuseffekter i form av elevens vilja att berätta om skoldagen på hemmaplan vilket leder till ett utökat föräldraengagemang.

Läs mer om Micke Hermansson

Mindset och grit – ett kraftfullt verktyg i klassrummet

Jag kan inte detta ännu. Jag har inte misslyckats, jag är i lärande.

Med rätt mindset kan vi få varje elev att känna att allt går att lära sig. Intresset för hur mindset och grit styr vår inlärning är stort. Carol Dwecks högaktuella forskning om mindset och dess effekter öppnar flera spännande dörrar för lärare. Med den kunskapen kan vi förändra hur eleverna ser på sina egna förmågor och möjligheter att lära. När vi bygger vidare med Angela Duckworths forskning om grit kan vi motivera eleverna till att öva, öva, öva. Föreläsningen tar fasta på detta och ger konkreta verktyg för hur vi kan låta dessa kunskaper genomsyra allt vi gör i klassrummet och skapa förutsättningar för eleverna att lyckas.

Läs mer om föreläsaren Jesper Ersgård från Lärarfortbildning

Lektionsdesign och klassrumsledarskap

Vad är det som gör en lärare till en riktigt bra lärare? En som skapar engagemang i lärandet, lockar fram och behåller motivationen hos sina elever, som stöttar sina elever till goda skolresultat och som har harmoni och studiero i sitt klassrum. Den här föreläsningen bygger på ett stort forskningsprojekt vid norska Stavanger Universitet där forskarna observerat hur framgångsrika lärare arbetar och vad som händer när de utövar ett gott ledarskap. Vi tar forskningen till klassrummet och konkretiserar hur klassrumsledarskap baserat på de identifierade framgångsfaktorerna kan te sig i praktiken.Vi kommer under föreläsningen att redogöra för den omtalade forskningen från Stavanger Universitet och vad de identifierat som framgångsfaktorer för ett gott klassrumsledarskap. Därefter tar vi in forskningen i klassrummet och tittar på vad det betyder för dig i din lärarroll.

Läs mer om föreläsaren Carina Ulvegren från Lärarfortbildning

Lärare - ett fantastiskt yrke

En inspirerande föreläsningen till studenter om läraryrket. Genom att dela med sig av anekdoter och konkreta tips ger föreläsaren en bild av hur du kan utvecklas från lärarstudent till framgångsrik lärare. En tydlig röd tråd gör det även lättare att utveckla metoder där eleverna blir sedda och får stöd i lärandet. Hon lyfter även hur viktigt det är med bra förutsättningar och en ledning som ger lärare möjligheter att utvecklas tillsammans.

Det handlar om hur du kan skapa en tydlig röd tråd i din undervisning och leverera ett välanpassat och motiverande innehåll där eleverna förstår vad de ska kunna och varför. En tydlig röd tråd gör det även lättare att utveckla metoder där eleverna blir sedda och får stöd i lärandet.

Läs mer om föreläsaren Lotta Dessen Jankell

Nyanlända barn i skolans verksamhet

Om barnets rättigheter, skolans skyldigheter och dagliga utmaningar.

En föreläsning med fokus på nyanlända barn i skolans verksamhet. Vad innebär det att barn har mänskliga rättigheter? Hur fungerar asylprocessen? Vilket stöd ger barnkonventionen i det dagliga arbetet? Föreläsningen varvas med fallbeskrivningar där vi tillämpar rättigheter och resonerar om utmaningar och möjligheter.

Läs mer om föreläsarna Emma Fagerberg och Emelie Dahlin

Att Skapa arbetsro i klasser

Dennis Winqvist har arbetat med ”livliga” klasser och lyckats få dem till goda kunskapsresultat, men framförallt så har de alla fått en positiv bild av skolan som har blivit något som eleverna längtar till. Dennis Winqvist kommer visa hur han har arbetat med dessa ”stökiga” klasser och hur han tänker steg för steg för att bygga upp dem. Två nycklar som han alltid utgår ifrån är att skapa trygghet i gruppen och motivation.

Läs mer om föreläsaren Dennis Winqvist

Gymnasieskola

Mental träning för barn och ungdomar

När något går åt skogen och inte blir som du har tänkt dig – hur kan du då ta dig ur din mentala svacka? En föreläsning om sådant som inte alltid uttryckligen står i kursplanerna, men som måste fungera ändå. Och kanske inte bara fungera utan som också skulle kunna fungera bättre än du först trott? Med humorn nära till hands föreläser Matilda om hur lärare kan använda mental träning i sina klassrum för att skapa en miljö där eleverna får misslyckas, lyckas och lära av varandra.

Läs mer om föreläsaren Matilda Westerman

Digitalisering – förändrar skolan och ställer nya krav

Källkritik, digitala fotspår, kryptering, algoritmer, big data och digitalt självförsvar, det räcker inte längre att bara ha ett "digitalt ytflyt". Vi behöver utmana vår nyfikenhet rejält om vi ska vara rustade att greppa skolans digitala uppdrag. Ska vi kunna möta eleverna där de befinner sig när det gäller digitalisering, behöver vi en fast grund att stå på. Anders Thoressons föreläsning har fokus på skolans uppdrag i ett digitalt samhälle snarare än digitala verktyg i undervisningen. Vi sätter digitaliseringen, hur den kan påverka oss och vice versa, i ett bredare sammanhang.

Läs mer om föreläsaren Anders Thoresson, Lärarfortbildning

NPF - Så hanterar vi beteendeproblematik i skolan

Föreläsaren visar i den här föreläsningen hur elever med olika NPF-diagnoser upplever skolvardagen och vad vi kan göra för att den ska fungera bättre. Vi tittar på vilka av elevens utmaningar som skolan först måste uppmärksamma, för att vardagen ska bli hanterbar och för att ett lärande ska kunna ske. Ni får tips på hur ni kartlägger risker på individ-, grupp- och organisationsnivå, hur ni sätter upp lämpliga ramar och hur ni anpassar miljön. Och inte minst: Han berättar hur vi tar fasta på det eleven klarar av och flyttar fokus till det som fungerar!

Läs mer om föreläsaren Johan Danielsson, Lärarfortbildning

Mindset och grit – ett kraftfullt verktyg i klassrummet

Jag kan inte detta ännu. Jag har inte misslyckats, jag är i lärande.

Med rätt mindset kan vi få varje elev att känna att allt går att lära sig. Intresset för hur mindset och grit styr vår inlärning är stort. Carol Dwecks högaktuella forskning om mindset och dess effekter öppnar flera spännande dörrar för lärare. Med den kunskapen kan vi förändra hur eleverna ser på sina egna förmågor och möjligheter att lära. När vi bygger vidare med Angela Duckworths forskning om grit kan vi motivera eleverna till att öva, öva, öva. Föreläsningen tar fasta på detta och ger konkreta verktyg för hur vi kan låta dessa kunskaper genomsyra allt vi gör i klassrummet och skapa förutsättningar för eleverna att lyckas.

Läs mer om föreläsaren Jesper Ersgård från Lärarfortbildning

Lektionsdesign och klassrumsledarskap

Vad är det som gör en lärare till en riktigt bra lärare? En som skapar engagemang i lärandet, lockar fram och behåller motivationen hos sina elever, som stöttar sina elever till goda skolresultat och som har harmoni och studiero i sitt klassrum. Den här föreläsningen bygger på ett stort forskningsprojekt vid norska Stavanger Universitet där forskarna observerat hur framgångsrika lärare arbetar och vad som händer när de utövar ett gott ledarskap. Vi tar forskningen till klassrummet och konkretiserar hur klassrumsledarskap baserat på de identifierade framgångsfaktorerna kan te sig i praktiken.Vi kommer under föreläsningen att redogöra för den omtalade forskningen från Stavanger Universitet och vad de identifierat som framgångsfaktorer för ett gott klassrumsledarskap. Därefter tar vi in forskningen i klassrummet och tittar på vad det betyder för dig i din lärarroll.

Läs mer om föreläsaren Carina Ulvegren från Lärarfortbildning

Lärare - ett fantastiskt yrke

En inspirerande föreläsningen till studenter om läraryrket. Genom att dela med sig av anekdoter och konkreta tips ger föreläsaren en bild av hur du kan utvecklas från lärarstudent till framgångsrik lärare. En tydlig röd tråd gör det även lättare att utveckla metoder där eleverna blir sedda och får stöd i lärandet. Hon lyfter även hur viktigt det är med bra förutsättningar och en ledning som ger lärare möjligheter att utvecklas tillsammans.

Det handlar om hur du kan skapa en tydlig röd tråd i din undervisning och leverera ett välanpassat och motiverande innehåll där eleverna förstår vad de ska kunna och varför. En tydlig röd tråd gör det även lättare att utveckla metoder där eleverna blir sedda och får stöd i lärandet.

Läs mer om föreläsaren Lotta Dessen Jankell

Kulturskolan

Föra tanken vidare

Om reflekterande arbetssätt i all undervisning. Reflektionens betydelse för kunskaps- och färdighetsutveckling. Elevens delaktighet och estetiska lärprocesser. För att nå bättre resultat och uppfylla målen om elevens delaktighet i undervisningen behöver läraren och elevernas förmåga till reflektion utvecklas. En lektion är en kort lärandeprocess som kräver en medvetenhet kring reflektionens betydelse för lärande. Lektionernas början och avslut behöver särskild uppmärksamhet. Under föreläsningen tillämpar Ulla de reflekterande arbetssätt hon beskriver i sin föreläsning.

Läs mer om föreläsaren Ulla Wiklund

Digitalisering och digitala verktyg

Digitalisering – förändrar skolan och ställer nya krav

Källkritik, digitala fotspår, kryptering, algoritmer, big data och digitalt självförsvar, det räcker inte längre att bara ha ett "digitalt ytflyt". Vi behöver utmana vår nyfikenhet rejält om vi ska vara rustade att greppa skolans digitala uppdrag. Ska vi kunna möta eleverna där de befinner sig när det gäller digitalisering, behöver vi en fast grund att stå på. Anders Thoressons föreläsning har fokus på skolans uppdrag i ett digitalt samhälle snarare än digitala verktyg i undervisningen. Vi sätter digitaliseringen, hur den kan påverka oss och vice versa, i ett bredare sammanhang.

Läs mer om föreläsaren Anders Thoresson, Lärarfortbildning

Ökad elevaktivitet med digitala verktyg

Hög elevaktivitet är en förutsättning för att kunna arbeta formativt. I den här föreläsningen beskrivs några enkla sätt som kan användas för att med hjälp av digitala verktyg stimulera och engagera eleverna och samtidigt höja elevaktiviteten i klassrummet.

Bland annat hur digitala responssystem och kollaborativa ytor kan bidra till att synliggöra lärande, göra snabba avstämningar, få eleverna att samarbeta och motivera dem till ett aktivt deltagande under lektionstid.

Läs mer om Patricia Diaz

Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning

En föreläsning med fokus på hur man som lärare kan använda digitala verktyg för att arbeta språkutvecklande – med och för alla sina elever. Föreläsningen är tänkt att hjälpa ämneslärare att förstå varför och hur de kan arbeta språkutvecklande i sina ämnen men även hur de kan använda olika digitala resurser för att understödja och effektivisera arbetet.

Patricia förklarar på ett enkelt sätt hur ett språkutvecklande arbetssätt gynnar alla elever och ger även förslag på digitala verktyg som har fungerat väl för oss för att utveckla elevernas språkliga förmågor som även kan appliceras på andra ämnen – till exempel digitala resurser för att stämma av förkunskaper, stötta på olika sätt (språkligt, visuellt, auditivt etc), arbeta specifikt med ord och begrepp, kommunicera etc.

Läs mer om Patricia Diaz

Trendspaning inom utbildningsområdet – digitalisering, ungdomar och utbildning

Ett övergripande helikopterperspektiv på digitalisering som varvas flera nedstamp i den praktiska verksamheten – klassrummet. Föreläsningen utgår utifrån fyra rubriker: skolans uppdrag idag, digital kompetens, om digitalisering och elevernas (skol)vardag.

Här tar tar Patricia bland annat upp den reviderade läroplanen, programmering, algoritmer, vikten av källkritik, att kunna googla (dagens allmänbildning), de senaste 20 årens digitala framfart och nyord, sociala mediers utveckling, VR, AR, MR, MOOC, AI, wearable tech (även mobilernas vara eller icke-vara), digitala responssystem, blended learning, flipped classroom, gamification, kollaborativitet, socialt lärande och lite annat kopplat till (skolans) digitalisering.

Läs mer om Patricia Diaz

Personlig utveckling

(stress, konflikthantering etc)

Lär känna dig själv och andra

Genom att lära känna olika typer av personligheter och vad de föredrar i olika situationer så kan du får en fördjupad förståelse och insikt om både dig själv, dina medarbetare och andra människor i din omgivning. Under föreläsningen presenteras vetenskapligt grundade teorier om olika personligheter och deras motivatorer, stressorer och prioriteringar. Genom att lära känna sig själv och andra ökar din kunskap och förmåga att förhålla dig till andra som kommunicerar och beter sig likt eller olikt dig själv och du kan få ut mer av samverkan med andra.

Läs mer om föreläsaren Ann-Charlotte Eriksson. Sara Dahlström på Uppsalas avdelning rekommenderar föreläsningen.

Ta fram kraften inom dig

Vad är det gör att vissa människor både mår och presterar bra? Vad är det som gör att vissa människor har en enormt kraft och energi samt ett leende på sina läppar? Under denna föreläsning kommer ni att få konkreta råd och verktyg på hur man kan skapa och bevara sin inneboende kraft.

Läs mer om föreläsaren Susanne Pettersson. Lunds och Östra Göinges avdelningar rekommenderar denna föreläsningen.

Uppkopplad eller Avkopplad

Hur bibehåller vi goda relationer i en ständigt uppkopplad värld?

I en värld där trycket på arbetsplatserna är större än någonsin och där vi anser att tiden är den största bristvaran i privatlivet behöver vi fundera över vad vi faktiskt vill lägga vår tid på. Trots detta spenderar den genomsnittlige svensken 75 minuter på Facebook varje dag och 17 minuter med fokus på sina barn. Var det egentligen så vi ville ha det?

Alla relationer idag påverkas av den ständiga uppkopplingen - många gånger på ett positivt sätt. Dock gör den ständiga uppkopplingen det svårare att vara härvarande vilket också gör det svårare att verka i team.

Hur kan man hitta ett sätt som fungerar bra för en själv? Föreläsningen ger konkreta tips och verktyg på hur du kan göra små förändringar som känns som stora steg.

Läs mer om föreläsaren Micke Darmell

Rösten och ditt kroppsspråk- tillsammans med dina ord skapar det en helhet

Genom våra röster kan vi påverka lyssnaren med variation, dynamik och uttrycksfullhet. Det tillsammans med ett tydligt och medvetet kroppsspråk skapar alla förutsättningar för andra att ta till sig ditt budskap och göra det intressant att lyssna till. Under föreläsningen får alla arbeta praktiskt med röstteknik och övningar i kroppsspråk som direkt kan appliceras i klassrummet och i ens undervisning.

Läs mer om Röstbolaget

Rösthälsa för läraren

Du som lärare har ett av de mest röstkrävande yrken som finns. Under föreläsningen ger vi dig konkreta övningar i andnings- och röstteknik. Övningar för tydlighet, hållbarhet och variation som syftar till att underlätta i din profession. Hur gör du när rösten inte fungerar, exempelvis vid rösttrötthet? Vi har övningarna som ger dig en välmående röst.

Läs mer om Röstbolaget

Hjärnan och funktionsvariationer

Mental träning för barn och ungdomar

När något går åt skogen och inte blir som du har tänkt dig – hur kan du då ta dig ur din mentala svacka? En föreläsning om sådant som inte alltid uttryckligen står i kursplanerna, men som måste fungera ändå. Och kanske inte bara fungera utan som också skulle kunna fungera bättre än du först trott? Med humorn nära till hands föreläser Matilda om hur lärare kan använda mental träning i sina klassrum för att skapa en miljö där eleverna får misslyckas, lyckas och lära av varandra.

Läs mer om föreläsaren Matilda Westerman


Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation

Föreläsningen kretsar kring inlärning och hur hjärnan bearbetar information. Det handlar också om vad som styr uppmärksamheten och hur kunskaper automatiseras och lagras. Fokus är alltid den praktiska vardagen för att insikterna om hjärnan ska få betydelse för undervisningen. Det handlar om så varierade saker som fokus, minne, hormoner, elever utanför normen, presentationsformat, hanteringen av stress och detaljerna som gör skillnad.

Läs mer om föreläsaren Anna Tebelius Bodin


Hjärnskap för tonårshjärnan

Tonårshjärnan är unik och spännande men var finns manualen?

Välkommen till en föreläsning om varför tonårshjärnan är speciell och vad den behöver i vardagen för lärande och välmående. Det är dags att vi börjar prata om det som främjar tonårshjärnans utveckling. Då kan vi fokusera på det som gör positiv skillnad för ungdomars hjärnhälsa och lärande.

Läs mer om föreläsaren Malin Gutestam

Lärarhjärnan på jobbet

Välkommen till en interaktiv och inspirerande föreläsning om hur du utifrån hjärnforskning skapar förutsättningar för tänkande och lärande. Varför reagerar din hjärna som den gör och vad kan du göra för att behålla ditt fokus samt finna mental återhämtning? Genom att förstå mer om hur din hjärna fungerar och varför du reagerar som du gör i olika situationer kan du göra val där du utnyttjar dina resurser bättre.

Läs mer om föreläsaren Malin Gutestam. Herrljunga avdelning rekommenderar denna föreläsningen.

Utanförskap och inkludering

Elever med diagnoser bryter per definition normen för en skolelev. Jonas kommer att prata om synen på normalitet och funktion och vad det innebär för dig som lärare. I den här föreläsningen problematiseras synen på funktioner hos individer. Ett stort fokus kommer att läggas på inkludering och nyckelfaktorer för att lyckas med inkludering av alla elever. Vad innebär det att lyckas? Hur får eleverna som inte är vana att lyckas uppleva den känslan? Vidare kommer Jonas att utifrån sina elevers upplevelser beskriva hur det kan upplevas att gå i särskolan, något som känns igen för många elever. Hur ser er verksamhet ut? Vad kan göras där för att förhindra utanförskap och få eleverna att känna att de lyckas?

Läs mer om föreläsaren Jonas Monsén

En specialpedagogisk crash course - hur förhåller vi oss till eleven?

De olika synsätten som finns på eleven styr hur vi förhåller oss till eleven. Det finns många olika diagnoser och dessa förändras även över tid, detta påverkar skolan och våra möjligheter att arbeta med eleverna. Hur bör du förhålla dig till det?

Innehåll som kommer att tas upp: Normalitet, Funktionalitet, NPF, AST, Dyslexi, Intellektuell funktionsnedsättning, Extra anpassningar och särskilt stöd som fungerar väl.

Läs mer om föreläsaren Jonas Monsén

Särskola

Eleverna i särskolan bryter per definition normen för en skolelev. Jonas pratar om synen på normalitet och funktion och vad det innebär för dig som lärare. I den här föreläsningen problematiseras synen på funktioner hos individer och vi tittar på hur man kan göra extra anpassningar som faktiskt fungerar.

Ett stort fokus kommer att läggas på inkludering och nyckelfaktorer för att lyckas med inkludering av alla elever, men elever i särskolan i synnerhet. Vidare presenteras konkreta förslag och idéer för hur en kan arbeta med självledarskap med särskolans elever, så att de utvecklar sina möjligheter och förmågor kring sina lärprocesser.

Läs mer om föreläsaren Jonas Monsén

Vad är specialpedagogik?

I den frågan gör vi vårt avstamp i denna workshop. Varje skola är unik, utifrån dess specifika skolmiljö, de eleverna som går där vid givet tillfälle och personalens kompetens. Vi tittar på vad som finns, vilka hinder som finns och hur skolan kan utvecklas och förbättras för alla elever. Vidare jobbar vi mycket lösningsfokuserat och tittar på och diskuterar gemensamma problem och frågeställningar.

  • Hur kan en med väldigt små förändringar få elever som alltid känt sig utanför att känna sig delaktiga?
  • Hur kan läraren göra för att alla ska känna sig delaktiga?
  • Vilka förhållningssätt och lösningar fungerar bäst med vissa elever?

Läs mer om föreläsaren Jonas Monsén

Låt din hjärna blomma – hjärnhälsa och lärande på hjärnans villkor

En glad och inspirerande föreläsning om varje människas potential, om varje människas hjärna. Det blir en rafflande resa mot en förbättrad hjärnhälsa. Vi gör banbrytande hjärnforskning till enkel och begriplig praktik. Din hjärna får tio goda vanor och en rak motorväg till mental friskvård. Nya tankar väcks med insikten om att hjärnan är fortsatt formbar, att det bildas nya hjärnceller så länge vi lever. Då behövs träning – och här får du hjälp på traven att medvetet styra din hjärna åt rätt håll.

Läs mer om föreläsaren Ulrika Ahlqvist. Föreläsningen rekommenderas av Lärarförbundet i Knivsta.

Konsten att odla en växande hjärna – berikad lärmiljö

Här är en informativ och kreativ föreläsning om hur du vässar din omgivning och blir mer effektiv. Vi visar rätt metoder för att höja prestationen på flera plan. Människan, tekniken och rummet formar din situation på jobbet. Med rätt kunskap finns mycket att göra för att skapa en inspirerande miljö. Genom att hjärnberika arbetsplatsen kan du öka graden av samhörighet, gemenskap, trivsel och samtidig reducera stress och ohälsa. Att skapa innovativa miljöer är nyckeln till framgång. Vi hjälper er att programmera arbetsplats och läromiljö efter era specifika behov.

Läs mer om föreläsaren Ulrika Ahlqvist

Gör en bra dag – arbetsglädje och epigenetik

Din passion och din livsstil formar dig, så var uppmärksam på vad du uppmärksammar. En tankeväckande och djuplodande föreläsning om hjärnans roll i historien och hur vi får den att fokusera kristallklart. Lär känna din hjärnklocka: ett starkt verktyg för att bygga en bra dag och ett bra liv. Vad lever vi i för samhälle i dag? Hur annorlunda är det mot hur våra förfäder levde? Vi blickar tillbaka i evolutionen och ser ändrade livsstilar och nya förutsättningar. Vi går igenom kemi, biologi, psykologi, historia och pedagogik. Och vad gör konst och religion egentligen med vår hjärna? Epigenetik visar att människans cellsystem justerar sig efter vanor. Därför är det extra viktigt att göra saker vi njuter av. Med hjärnans kraft kan vi programmera om våra gener.

Läs mer om föreläsaren Ulrika Ahlqvist

Vad är lågaffektivt bemötande? Varför ska vi arbeta lågaffektivt och hur gör man då?

Det lågaffektiva arbetssättet handlar om hur man kan skapa en miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på eleverna, vilket minskar stress och problemskapande beteende och därmed ökar elevens möjligheter att lyckas.

Metoden handlar om synsätt, tänkande, perspektiv och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och utvärdering. De är en del av en växande evidensbas för traditionen Low Arousal Approach/Lågaffektiv pedagogik.

Läs mer om föreläsaren Annica Kosner

Styrelseutveckling

Styrelseutveckling

En föreläsning som utgår ifrån temat en styrelse som styr. Vad är styrelsens uppgift och roll, vilket är vi i styrelsen och hur kan ett effektivt och positivt styrelsearbete stärka både individer och organisationen i sin helhet. Föreläsningen anpassas utifrån målgruppen och dess önskemål och kan lyfta ämnen som t ex; organisationens idé som utgångspunkt för styrelsearbetet, hur arbetar en styrelse som styr, hur skapas en engagerad styrelse, vad är nycklar till framgångsrikt styrelsearbete och hur driver styrelsen förändringsarbete.

Läs mer om föreläsaren Ann-Charlotte Eriksson

Ideellt engagemang och motivation

Hur tar vi tillvara det fackliga engagemanget, hur motiverar vi varandra och hur leder vi människor som är engagerade i fackliga frågor? Vad är det som driver människors engagemang och hur kan vi använda det för att bli starkare?

Läs mer om föreläsaren Lisa Moraeus

Styrelsearbete

Att samarbeta i styrelsen, att skapa en god samtalskultur, att fatta beslut som alla känner sig bekväma med och som faktiskt blir av, att lägga upp styrelseåret och att leda styrelsearbetet på ett sätt som gör arbetet roligt och meningsfullt. Detta alternativ passar bäst för en hel styrelse, där de kan arbeta konkret med det faktiska styrelsearbetet.

Läs mer om föreläsaren Lisa Moraeus

Bli en bättre kommungranskare

Om skolans ekonomi både i stort och smått. Satsar Sverige mer eller mindre än andra länder på utbildning? Hur ser det ut i din kommun? Förhoppningsvis blir du lite bättre på att läsa kommunala budgetar och påverka den kommunala politiken. Vad driver Lärarförbundet om skolans finansiering?

Läs mer om föreläsaren Johan Ernestam

Har alla samma chans?

Skolsegregationen ökar i Sverige, samtidigt som resultaten i de internationella undersökningarna har fallit sedan år 2000. Hänger det här ihop eller inte? Hur ser egentligen likvärdigheten i skolan ut och vad kan vi göra för att öka den?

Läs mer om föreläsaren Johan Ernestam.

En likvärdig skola och finansieringen av densamma

Skolsegregationen ökar i Sverige, samtidigt som resultaten i de internationella undersökningarna har fallit sedan år 2000. Ett av de viktigaste medlen för att påverka detta är finansieringssystemet. Hur hänger likvärdighet och finansiering ihop, egentligen? Ett lite längre föredrag som handlar om både skolans ekonomi och likvärdigheten.

Läs mer om föreläsaren Johan Ernestam.

Arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken - Ny!

En föreläsningen om hur arbetet med OSA kan bli mer lättillgängligt och på så sätt ge en ökad förståelse och kunskap kring hur kan se ut i praktiken inom skolans värld. Vilka utmaningar finns och vilka möjligheter finns?

Läs mer om föreläsaren Caroline Wiklund.

Framgångsrik rehabilitering på arbetsplatsen - Ny!

Arbetslivsinriktad rehabilitering är en del av vardagen på de flesta arbetsplatser och berör såväl den som rehabiliteras, den närmaste ledningen samt medarbetarna. Den här föreläsningen lyfter fram såväl forskning kring framgångsrik rehabilitering, relevanta lagar och regler inom området samt förslag på metoder och verktyg för att tillsammans kunna arbeta framgångsrikt med rehabilitering på arbetsplatsen.

Läs mer om föreläsaren Caroline Wiklund.

Den friska arbetsplatsen - Ny!

Den här föreläsningen syftar till att väcka tankar kring vad som är avgörande när det gäller att arbeta hälsofrämjande och hållbart på arbetsplatsen. Forskning och erfarenhet varvas med kunskap från djupintervjuer med ett antal verksamma personer från hela lärarprofessionen.

Läs mer om föreläsaren Caroline Wiklund.

Hantera stress och utmaningar i vardagen

Ett högt tempo i arbetslivet, digitalisering och förväntningar på tillgänglighet liksom ständiga förändringar i våra organisationer och i tillvaron är några orsaker till att många människor upplever stress i sin vardag.Föreläsningen lyfter på ett inspirerande sätt vetenskapligt baserade studier om konkreta verktyg och förhållningssätt som gör skillnad i vardagen. Föreläsningens syfte är att hjälpa dig att finna nycklar till en mer balanserad och välmående vardag.

Läs mer om föreläsaren Lina Lanestrand. Lunds lokalavdelning rekommenderar denna föreläsningen.

Könsnormer, genus och rasism

Ny! Våga vara dig själv

En uppskattad föreläsning som har hjälpt barn och unga att blomma ut i känslan av att få/kunna vara sig själv samt bristen på förstående och stöttande vuxna. Föreläsningen har sin utgångspunkt i HBTQ-frågor, psykisk ohälsa, mobbning och låg självkänsla.

Utöver föreläsningar och workshop erbjuder Frida även coachning, både individuellt och i grupp. För mer information besök gärna tankesteget.se.

Läs mer om föreläsaren Frida Hedvall.

Machokultur, jämlikhet och rasism

Föreläsningen bygger på personliga upplevelser av machokultur från en ung man som själv vuxit upp i och med dessa destruktiva normer och hur hämmar oss killar och skadar deras omgivning. Den utgår även ifrån den högaktuella boken "Mansboken - från en kille till en annan" med frågor som rör bland annat sex, relationer, våld, psykisk ohälsa, kvinnosyn och homofobi. Föreläsningen kan även ges på engelska.

Läs mer om föreläsaren Atilla Yoldas

Den vackra flykten x 3

Välj föreläsning, föreställning eller en personlig historia beroende på den tid som finns tillgänglig. ’Den vackra flykten’ behandlar frågor som psykisk ohälsa, utanförskap och hur man tar itu med sina känslor som tonåring. Den innehåller även hur man kan förbättra sin interkulturella kompetens.

Läs mer om föreläsaren Houman Seghati

Bryt Tystnaden

Interaktiv teater är ett effektivt och befriande sätt att gå från teori till praktik, från ord till handling.Hur mycket kan man göra som skyddsombud /förtroendevald? Vad förväntas av en och går det att förhålla sig neutral? Tage Granit använder sig av teater för att skapa dialog och diskussion runt svåra ämnen. Syftet är att ingjuta mod och självförtroende och ge en möjlighet att inspireras av varandras erfarenhet för att stå stärkt i sin vardag, på sin arbetsplats och i sitt fackliga arbete.

Läs mer om Tage Granit och scenen Bryt tystnaden

Lärare mot rasism

Lärare mot rasism är en upplevelsebaserad utbildning för skolpersonal som genom interaktiv teater skapar dialog och diskussion runt ett svårt ämne. I dialogen mellan publik och skådespelare får deltagarna tips, argument och idéer. Deltagarna deltar aktivt genom att muntligt ändra skådespelarnas repliker, från det som spelas upp till hur det istället bör gå till.

Läs mer om Tage Granit och scenen Bryt tystnaden

Genus och makt

Vad är det som gör att kvinnor och män har olika möjlighet att få inflytande och påverka? Teorier om genus, mönster och makt varvas med personliga erfarenheter om vad som händer i klassrummet, i skolan och i en organisation som Lärarförbundet. Genom kunskap och medvetenhet kan vi lyfta perspektiven och skapa grunden för de förändringar vi själva vill bidra till i genusfrågor.

Läs mer om föreläsaren Ann-Charlotte Eriksson

Hur kan du förebygga könsnormer och machokultur?

Nina Rungs föreläsningar fokuserar på att problematisera och öka kunskapen om könsnormer, machokultur och hur snäva roller kan leda till psykisk ohälsa och övergrepp. Deltagarna får kunskap om normer, sexualbrott och lagstiftning samt vårt rättssystem. De får även kunskap om hur de själva kan vara del av det förebyggande arbetet!

Läs mer om föreläsaren Nina Rung

Politik och opinionsbildning

Spelet bakom de politiska kulisserna

Hur fungerar politiken? Vad ska jag göra för att kunna påverka en fråga jag brinner för? Är det ens möjligt att påverka politiker? Hur fungerar det att sitta i regering? Och hur skapas egentligen politik? Frågorna är många och svaren lika så. I den här föreläsningen får du en unik inblick i den politiska vardagen både i opposition, i riksdag och i regering. Lärdomarna och exemplen är tagna från Matildas liv men går lika bra att applicera på ditt eget i olika sammanhang.

Läs mer om föreläsaren Matilda Westerman

Hur funkar kommunikation och opinionsbildning?

Hur driver du en fråga framgångsrikt och hur skapar du opinion för något du tror på? Hur får du andra att lyssna? Vilka knep går att använda när du ska tala inför andra, skriva en artikel eller påverka beslutsfattare? I den här föreläsningen får du svaren på frågorna ovan och konkreta verktyg som du kan använda i ditt liv och vardag.

Läs mer om föreläsaren Matilda Westerman