Lararkvallarna landskap
Senast uppdaterad

2019-08-15

Föreläsarbankens teman och föreläsningar

Välkommen till Lärarförbundets Föreläsarbank. Här kan Lärarförbundets avdelningar hitta föreläsningar med inriktning mot yrkesprofessionen, hjärnan och personlig utveckling m.m. Syftet är att stötta förbundets avdelningar till medlemsarrangemang etc. Du som medlem eller ombud kan gärna kontakta din avdelning och föreslå att de arrangerar en särskild aktuell föreläsning.

Ledarskap och skolutveckling

Förändringsledarskap

I dagens skola och i våra organisationer är förändringar en del av vardagen. Vi möter förändringar som kommer utifrån som vi behöver förhålla oss liksom interna utvecklingsprocesser som syftar till att förbättra såväl organisationen som verksamheten. Förändringsledarskap är en föreläsning som går igenom förändringens fyra faser och hur ett effektivt ledarskap kan tillämpas i de olika faserna.

Läs mer om föreläsaren Ann-Charlotte Eriksson


Hållbart ledarskap

Är ett ledarskap som utgår från medvetenheten om den egna ledarrollen och att själv hålla som ledare och människa. Grundpelare under föreläsningen är intention och mening, känsla av sammanhang, hanterbarhet och hälsa som hållbarhet. Ett hållbart ledarskap kan utveckla och stimulera ledaren själv, medarbetare, grupper, verksamheter och processer i organisationen - på kort och lång sikt.

Läs mer om föreläsaren Lina Lanestrand.
Lunds lokalavdelning rekommenderar Lina


Befria lärarna – Tillbaka till hjärtat

Vi måste hitta balansen mellan mål och möten, hjärnan och hjärtat samt mellan dokumentation och artisteri. John Steinberg förklarar sin syn på skolutvecklingen och har en del hårda ord att säga om målstyrning och en hel del positiva råd om hur man konstruktivt möter framtiden. Föreläsningen kommer onekligen att skapa debatt. Om vi menar allvar med att göra yrket attraktivt måste en hel del ändras!

Läs mer om John Steinberg.


Hur tar vi an oss vårt uppdrag som skolledare?

Målgrupp: Föreläsningen kan anpassas till åhörargruppen, t ex förskollärare, lärare (grundskola) eller skolledare.

Hur tar du dig an ditt uppdrag? Eller snarare, hur tar vi oss an vårt uppdrag, för jobbet i skolan är ett tillsammansjobb! Med utgångspunkt i förskolas och skolans läroplaner, forskning kring nycklar för framgångsrika skolor, ledarskap och lärande samt egna erfarenheter håller Ingela en föreläsning eller workshop som utgår ifrån frågan ”varför” på både individ- och organisationsnivå och som sedan rör sig via ”vad” till ”hur”. Som åhörare blir du utmanad i att fundera kring dina drivkrafter i arbetet och hur de kan användas för att i förskolans och skolans praktiska vardag arbeta med både värdegrunds- och kunskapsuppdraget, bokstavligen i samma mening.

Läs mer om föreläsaren Ingela Netz


Skolledarens svåra balansakt

En föreläsning som vill utmana våra föreställningar om hur och vad skola ”är” och ”ska vara”. Ingela pekar på och sätter ord på ett antal av de balansakter vi som arbetar i skolan behöver klara av för att både leva upp till styrdokumenten och förhålla oss till en föränderlig omvärld. Lärarrollen, rektorsrollen, auktoritet, mandat, relationer, tillit, kollegialt lärande och det svåra men nödvändiga i att befinna sig i en ständig förändringsprocess i skolan. För att klara det behöver vi skapa en kultur där vi vågar både pröva, misslyckas och lära nytt – och hur gör man det?

Läs mer om föreläsaren Ingela Netz


Ledarskap för skolledare

Att välja vem du vill vara som ledare, att leda utifrån dina värderingar, att motivera utifrån människors drivkrafter och att hålla din egen låga brinnande över tid.

Läs mer om föreläsaren Lisa Moraeus.


Ledarskap för lärare

Om att kliva in i ledarrollen och bestämma dig för hur du vill leda, samt att hitta din egen motivation och att hålla den levande. Målgruppen är främst förskola och grundskola.

Läs mer om föreläsaren Lisa Moraeus.


Hopp om skolan!

Målgrupp: Skolledare och förvaltning

Hur får vi bättre resultat i skolan? Hur kan en kommun nå framgång i sin skolutveckling? En föreläsning om hur en kommun gör ett resultatlyft. Vilka insatser krävs av skolans organisation på alla nivåer? Skolornas resultat är inget bestående och forskning visar hur insatser som sker parallellt i en kommun kan ge stora vinster för skolor, lärare, elever och inte minst föräldrar. En skolutveckling är en process som kräver tid och tålamod. Varje del av en skolorganisation måste våga ta nödvändiga steg för att göra framsteg. Utmaningar kan mötas av misstro, försiktig hoppfullhet och ren professionell glädje. Därför är långsiktighet och mod två viktiga faktorer i skolutveckling, eftersom skolan som organisation är en långsam institution.

Läs mer om föreläsaren Ulla Wiklund.

Rektors pedagogiska ledarskap

Målgrupp: Skolledare och förvaltning

En skolledares möjligheter att få överblick i undervisningsutvecklingen på sin skola. Det pedagogiska ledarskapet innebär en process för att förankra en legitimitet för rektor i undervisningsutvecklingen på en skola. Vem har ansvar för att undervisningen leder till bästa möjliga resultat? Visst, en yrkesskicklig lärare är den allra viktigaste faktorn. Men varje lärare behöver ett externt öga för att kunna spegla sin klassrumsvardag. Det kan ske i arbetslaget, där metodutveckling och lektionsinnehåll kan reflekteras kontinuerligt – men det viktigaste är att rektor har en bild av den undervisningsutveckling som sker i elevernas klassrum. Rektor kan utmana, återkoppla och visa på nästa steg. En rektor ska bära sitt ansvar för skolans resultat genom att våga gå ut i undervisningen och reflektera denna med sina lärare.

Läs mer om föreläsaren Ulla Wiklund.


Att Skapa arbetsro i klasser

Dennis Winqvist har arbetat med ”livliga” klasser och lyckats få dem till goda kunskapsresultat, men framförallt så har de alla fått en positiv bild av skolan som har blivit något som eleverna längtar till. Dennis Winqvist kommer visa hur han har arbetat med dessa ”stökiga” klasser och hur han tänker steg för steg för att bygga upp dem. Två nycklar som han alltid utgår ifrån är att skapa trygghet i gruppen och motivation.

Läs mer om föreläsaren Dennis Winqvist.

Lärarrollen och undervisning, inkl studenter

Lärare - ett fantastiskt yrke

Föreläsningen vänder sig framför allt till studenter för att sprida en mer positiv bild av ett varierat och socialt yrke. Ett yrke som kombinerar kreativitet och kunskap, där löneutvecklingen är bättre än på länge. Genom att dela med sig av anekdoter och konkreta tips ger föreläsaren en bild av hur du kan utvecklas från lärarstudent till framgångsrik lärare.

Det handlar om hur du kan skapa en tydlig röd tråd i din undervisning och leverera ett välanpassat och motiverande innehåll där eleverna förstår vad de ska kunna och varför. En tydlig röd tråd gör det även lättare att utveckla metoder där eleverna blir sedda och får stöd i lärandet. Lotta Dessen Jankell delar med sig av sina erfarenheter av fungerande kollegialt samarbete, där lärarrollen känns meningsfull och hon belyser hur viktigt det är med bra förutsättningar och en ledning som ger lärare möjligheter att utvecklas tillsammans.

Läs mer om föreläsaren Lotta Dessen Jankell.


Undervisning och didaktik inom fritidshemmets verksamhet

Föreläsningen beskriver hur lärare i fritidshem kan undervisa inom fritidshemmets verksamhet. Åhörarna får även konkreta tips om pedagogiska planeringar relaterade till elevernas intressen, behov och initiativ men även utifrån kap 4 i LGR 11. Didaktik som vetenskaplig grund för undervisning är en röd tråd i föreläsningen.

Läs mer om föreläsaren Anneli Hippinen Ahlgren


Miljön på fritidshemmet som verktyg för undervisning

Föreläsningen visar hur miljön på fritidshemmet kan vara ett centralt verktyg för undervisning men även hur det förhållningssätt och den barnsyn lärare i fritidshem har påverkar eleverna i fritidshemsmiljön.

Läs mer om föreläsaren Anneli Hippinen Ahlgren


Fritidshemmets uppdrag

En föreläsning där fritidshemmets uppdrag bearbetas grundligt. Föreläsningen bearbetar även den yrkesroll som personalen på fritidshemmet ska ha.

Läs mer om föreläsaren Anneli Hippinen Ahlgren


Mindset - ett kraftfullt verktyg i klassrummet

Tänk om vi kunde få varje elev att känna att allt går att lära sig. Det går! Intresset för hur vårt mindset styr vår inlärning är stort. Carol Dwecks högaktuella forskning om mindset och dess effekter öppnar flera spännande dörrar för lärare. Med den kunskapen kan vi förändra hur eleverna ser på sina egna förmågor och sina möjligheter att lära. denna föreläsning ger spännande, utmanande perspektiv och väldigt konkret kunskap som alla lärare kan ta till sig av.

Mer information om föreläsaren Jesper Ersgård kommer


Utveckla ditt klassrumsledarskap

Ett positivt klassrumsklimat är mycket mer än en trivselfaktor – det är en framgångsfaktor. Men vad är det egentligen som händer när vi lärare utövar gott ledarskap i klassrummet? Nu erbjuder Lärarfortbildning en föreläsning som ger inspiration för hur ni utövar ett gott klassrumsledarskap, ett sånt som enligt forskningen gör skillnad. Föreläsningen rymmer många praktiska exempel så att den inspirerar er till nya arbetssätt.

Mer information om föreläsaren Susanne Weiner Ahlström från Lärarfortbildning kommer.


Rösten och kroppen – en viktig del av ditt klassrumsledarskap

Med hjälp av röst och kroppsspråk fångar vi andras uppmärksamhet, väcker nyfikenhet, kräver och visar respekt, uttrycker engagemang och närvaro, förmedlar information, utbyter tankar och idéer och uttrycker känslor. Därför är röst och kroppsspråk våra viktigaste yrkes- och ledarverktyg. Denna underhållande och matnyttiga föreläsning ger praktiska och roliga verktyg för att utveckla språket, framträdandet, dialogen och lyssnandet hos dig som lärare.

Mer information om föreläsaren Agneta Stolpe från Lärarfortbildning kommer.


Ny praktik eller bara nya begrepp? Om förskolans reviderade läroplan

Vårt uppdrag har reviderats men kräver detta en ny pedagogik av oss? Här får vi undersöka nya begrepp samt delar som har fått tydligare skrivelser. För att äga och förstå ord och begrepp behöver vi prata, definiera och pröva dem mot det vi gör i vardagen. Vi undersöker hur förändringarna påverkar vår praktik och reflekterar runt kunskapssyn och teorier. Har det måhända skett en förskjutning här? Denna föreläsning har som mål att skapa ökad tydlighet om vad revideringarna innebär rent praktiskt för barn och pedagoger.

Mer information om föreläsaren Katarina Larsson från Lärarfortbildning kommer.


Rösten och ditt kroppsspråk- tillsammans med dina ord skapar det en helhet

Genom våra röster kan vi påverka lyssnaren med variation, dynamik och uttrycksfullhet. Det tillsammans med ett tydligt och medvetet kroppsspråk skapar alla förutsättningar för andra att ta till sig ditt budskap och göra det intressant att lyssna till. Under föreläsningen får alla arbeta praktiskt med röstteknik och övningar i kroppsspråk som direkt kan appliceras i klassrummet och i ens undervisning.

Läs mer om Röstbolaget


Rösthälsa för läraren

Du som lärare har ett av de mest röstkrävande yrken som finns. Under föreläsningen ger vi dig konkreta övningar i andnings- och röstteknik. Övningar för tydlighet, hållbarhet och variation som syftar till att underlätta i din profession. Hur gör du när rösten inte fungerar, exempelvis vid rösttrötthet? Vi har övningarna som ger dig en välmående röst.

Läs mer om Röstbolaget


Nyanlända barn i skolans verksamhet

Om barnets rättigheter, skolans skyldigheter och dagliga utmaningar.

En föreläsning med fokus på nyanlända barn i skolans verksamhet. Vad innebär det att barn har mänskliga rättigheter? Hur fungerar asylprocessen? Vilket stöd ger barnkonventionen i det dagliga arbetet? Föreläsningen varvas med fallbeskrivningar där vi tillämpar rättigheter och resonerar om utmaningar och möjligheter.

Läs mer om föreläsarna Emma Fagerberg och Emelie Dahlin.


Föra tanken vidare

Målgrupp: Alla skolformer och Kulturskolan

Om reflekterande arbetssätt i all undervisning. Reflektionens betydelse för kunskaps- och färdighetsutveckling. Elevens delaktighet och estetiska lärprocesser. Undervisningsutveckling.För att nå bättre resultat och uppfylla målen om elevens delaktighet i undervisningen behöver läraren och elevernas förmåga till reflektion utvecklas. En lektion är en kort lärandeprocess som kräver en medvetenhet kring reflektionens betydelse för lärande. Lektionernas början och avslut behöver särskild uppmärksamhet. Under föreläsningen tillämpar Ulla de reflekterande arbetssätt hon beskriver i sin föreläsning.

Läs mer om föreläsaren Ulla Wiklund.

Elevens rätt till alla sina språk, även de estetiska

Målgrupp: Alla skolformer och Kulturskolan

Om språkutveckling, estetiska lärprocesser och estetiska perspektiv i skolans alla ämnen. Enligt dagens forskning om hur språk utvecklas kan även de estetiska språken, som till exempel musik, dans, bild, teater, form, och tecken räknas in som en del av människans språkutveckling. För att uppnå en språkutvecklande undervisning har en lärare möjlighet att använda sig av elevens alla språkmöjligheter.

Läs mer om föreläsaren Ulla Wiklund.

Barns rätt till alla sina språk, även de estetiska

Målgrupp: Förskolan

Om språkutveckling, kreativitet och skapande i förskolan med estetiska perspektivet i verksamheten. För att uppnå en språkutvecklande verksamhet har en lärare möjlighet att använda sig av barnets alla språkmöjligheter – inte minst i förskolemiljöer där barn med annat modersmål än svenska kan uttrycka sig språkligt via många olika uttryckssätt. Den multimodala undervisningen tar tillvara barns och ungas egen uttrycksförmåga genom de estetiska språken.

Läs mer om föreläsaren Ulla Wiklund.

Personlig utveckling

(stress, konflikthantering etc)

Lär känna dig själv och andra

Genom att lära känna olika typer av personligheter och vad de föredrar i olika situationer så kan du får en fördjupad förståelse och insikt om både dig själv, dina medarbetare och andra människor i din omgivning. Under föreläsningen presenteras vetenskapligt grundade teorier om olika personligheter och deras motivatorer, stressorer och prioriteringar. Genom att lära känna sig själv och andra ökar din kunskap och förmåga att förhålla dig till andra som kommunicerar och beter sig likt eller olikt dig själv och du kan få ut mer av samverkan med andra.

Läs mer om föreläsaren Ann-Charlotte Eriksson.


Skapa genomslag i din kommunikation

Skillnaden som gör skillnaden i olika situationer är ofta hur du uttrycker dig och kommunicerar med andra människor. Lär känna vilka uttryck som skapar öppenhet och entusiasm och vilka som skapar motstånd och försvar. Genom att lära dig enkla grunder i kommunikation kan du få mer genomslag för dina budskap och dessutom känna att du får människor med dig, istället för mot dig.

Läs mer om föreläsaren Lina Lanestrand.
Lunds lokalavdelning rekommenderar Lina som föreläsare


Presentera och Briljera

Att vässa sin presentationsteknik för att fånga eleverna.

De allra flesta kan fånga eleverna och skapa en helt fantastisk lektionsmiljö där glädje och fokus råder. Ni kommer att få konkreta råd och verktyg för att utveckla era förmågor att hålla en fantastiskt inspirerande lektion.

Läs mer om föreläsaren Susanne Pettersson.
Lunds lokalavdelning rekommenderar Susanne som föreläsare


Ta fram kraften inom dig

Vad är det gör att vissa människor både mår och presterar bra? Vad är det som gör att vissa människor har en enormt kraft och energi samt ett leende på sina läppar? Under denna föreläsning kommer ni att få konkreta råd och verktyg på hur man kan skapa och bevara sin inneboende kraft.

Läs mer om föreläsaren Susanne Pettersson.
Lunds lokalavdelning rekommenderar Susanne som föreläsare


Uppkopplad eller Avkopplad

Hur bibehåller vi goda relationer i en ständigt uppkopplad värld?

I en värld där trycket på arbetsplatserna är större än någonsin och där vi anser att tiden är den största bristvaran i privatlivet behöver vi fundera över vad vi faktiskt vill lägga vår tid på. Trots detta spenderar den genomsnittlige svensken 75 minuter på Facebook varje dag och 17 minuter med fokus på sina barn. Var det egentligen så vi ville ha det?

Alla relationer idag påverkas av den ständiga uppkopplingen - många gånger på ett positivt sätt. Dock gör den ständiga uppkopplingen det svårare att vara härvarande vilket också gör det svårare att verka i team.

Hur kan man hitta ett sätt som fungerar bra för en själv? Föreläsningen ger konkreta tips och verktyg på hur du kan göra små förändringar som känns som stora steg.

Läs mer om föreläsaren Micke Darmell.

Hjärnan och funktionsvariationer

Gärna hjärna och lek

Lekens betydelse för all inlärning och hur det är kopplat till hur hjärnan fungerar. Att barn lär via lek är allmänt känt i vårt samhälle i dag fast vad innebär det egentligen? Under denna föreläsning får ni konkreta tips på hur man involverar leken för att skapa fantastiska lärmiljöer.

Läs mer om föreläsaren Susanne Pettersson.


Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation (steg 1), ca 3 tim

Föreläsningen kretsar kring inlärning och hur hjärnan bearbetar information. Det handlar också om vad som styr uppmärksamheten och hur kunskaper automatiseras och lagras. Fokus är alltid den praktiska vardagen för att insikterna om hjärnan ska få betydelse för undervisningen. Det handlar om så varierade saker som fokus, minne, hormoner, elever utanför normen, presentationsformat, hanteringen av stress och detaljerna som gör skillnad.

Läs mer om föreläsaren Anna Tebelius Bodin.

Vad mer varje pedagog bör veta (steg 2), ca 3 tim

Denna föreläsning är en fortsättning på föreläsningen Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation. Det handlar nu om klassrumsmetodik, inkluderande arbetssätt och fördjupningar inom motivation. Idéerna bygger på de teorier som presenterades i den första föreläsningen. Fokus ligger fortfarande på att öka den pedagogiska medvetenheten med hjälp av kunskaper om kroppens och hjärnans biologi. Teorier kopplas till praktiska tillämpningar i bemötanden och lektionsupplägg.

Läs mer om föreläsaren Anna Tebelius Bodin.


Hjärnskap för tonårshjärnan

Tonårshjärnan är unik och spännande men var finns manualen?

Välkommen till en föreläsning om varför tonårshjärnan är speciell och vad den behöver i vardagen för lärande och välmående. Det är dags att vi börjar prata om det som främjar tonårshjärnans utveckling. Då kan vi fokusera på det som gör positiv skillnad för ungdomars hjärnhälsa och lärande.

Läs mer om föreläsaren Malin Gutestam

Lärarhjärnan på jobbet

Välkommen till en interaktiv och inspirerande föreläsning om hur du utifrån hjärnforskning skapar förutsättningar för tänkande och lärande. Varför reagerar din hjärna som den gör och vad kan du göra för att behålla ditt fokus samt finna mental återhämtning? Genom att förstå mer om hur din hjärna fungerar och varför du reagerar som du gör i olika situationer kan du göra val där du utnyttjar dina resurser bättre.

Läs mer om föreläsaren Malin Gutestam


Utanförskap och inkludering

Elever med diagnoser bryter per definition normen för en skolelev. Jonas kommer att prata om synen på normalitet och funktion och vad det innebär för dig som lärare. I den här föreläsningen problematiseras synen på funktioner hos individer. Ett stort fokus kommer att läggas på inkludering och nyckelfaktorer för att lyckas med inkludering av alla elever. Vad innebär det att lyckas? Hur får eleverna som inte är vana att lyckas uppleva den känslan? Vidare kommer Jonas att utifrån sina elevers upplevelser beskriva hur det kan upplevas att gå i särskolan, något som känns igen för många elever. Hur ser er verksamhet ut? Vad kan göras där för att förhindra utanförskap och få eleverna att känna att de lyckas?

Läs mer om föreläsaren Jonas Monsén


En specialpedagogisk crash course - hur förhåller vi oss till eleven?

De olika synsätten som finns på eleven styr hur vi förhåller oss till eleven. Det finns många olika diagnoser och dessa förändras även över tid, detta påverkar skolan och våra möjligheter att arbeta med eleverna. Hur bör du förhålla dig till det?

Innehåll som kommer att tas upp: Normalitet, Funktionalitet, NPF, AST, Dyslexi, Intellektuell funktionsnedsättning, Extra anpassningar och särskilt stöd som fungerar väl.

Läs mer om föreläsaren Jonas Monsén


Särskola

Eleverna i särskolan bryter per definition normen för en skolelev. Jonas pratar om synen på normalitet och funktion och vad det innebär för dig som lärare. I den här föreläsningen problematiseras synen på funktioner hos individer och vi tittar på hur man kan göra extra anpassningar som faktiskt fungerar.

Ett stort fokus kommer att läggas på inkludering och nyckelfaktorer för att lyckas med inkludering av alla elever, men elever i särskolan i synnerhet. Vidare presenteras konkreta förslag och idéer för hur en kan arbeta med självledarskap med särskolans elever, så att de utvecklar sina möjligheter och förmågor kring sina lärprocesser.

Läs mer om föreläsaren Jonas Monsén


Vad är specialpedagogik?

I den frågan gör vi vårt avstamp i denna workshop. Varje skola är unik, utifrån dess specifika skolmiljö, de eleverna som går där vid givet tillfälle och personalens kompetens. Vi tittar på vad som finns, vilka hinder som finns och hur skolan kan utvecklas och förbättras för alla elever. Vidare jobbar vi mycket lösningsfokuserat och tittar på och diskuterar gemensamma problem och frågeställningar.

  • Hur kan en med väldigt små förändringar få elever som alltid känt sig utanför att känna sig delaktiga?
  • Hur kan läraren göra för att alla ska känna sig delaktiga?
  • Vilka förhållningssätt och lösningar fungerar bäst med vissa elever?

Läs mer om föreläsaren Jonas Monsén


Barn med utmanande beteende – tidiga insatser i förskola och skola

Barns psykiska hälsa – en utmaning för förskolan och skolan. Det finns barn som utmanar sin omgivning genom ett störande beteende. Det är barn som väcker irritation, ilska och besvikelse hos pedagoger och deras beteende är inte bara ett problem för omgivningen utan även för deras situation och framtid. Föreläsningen handlar om hur olika beteendemönster kommer till uttryck i gruppen. Hur anknytningsmönster och stress påverkar den växande hjärnan och lärandet. Vad händer med oss pedagoger i mötet med barn som har ett utmanande beteende och hur kan vi hjälpa barn/elever att utveckla ett positivt samspel

Läs mer om föreläsaren Britt-Inger Olsson


Coachande ledarskap för arbetslag och pedagoger

Det handlar om förhållningssätt, bemötande, samtalsmetodik och lärande samtal och coachning som verktyg i arbetsgruppen och klassrummet. Britt-Inger belyser ledarskap utifrån ett psykologiskt och pedagogiskt perspektiv. Hur kan vi utveckla ett bemötande som bygger på dialog en lösningsinriktad pedagogik som är utvecklande för arbetslaget?


Läs mer om föreläsaren Britt-Inger Olsson


Förhållningssätt och kommunikation

Hur kan vi utveckla ett positivt förhållningssätt och en utvecklande dialog i organisationen? Följande frågeställningar kommer att behandlas utifrån ett förhållningssätt som kan vara ett stöd för en positiv personlighetsutveckling: Samspel som förhållningssätt utifrån våra läroplaner, styrdokument och aktuell forskning, vilken betydelse har bemötande och samspel för lärandet i förskola och skola, vägledande samspel som ett förebyggande arbete för mobbing- och specialpedagogiska insatser, emotionsforskning och strategier för att härbärgera känslor, samtalsmetodik och lärande samtal, hur utvecklar vi ett professionellt förhållningssätt?

Läs mer om föreläsaren Britt-Inger Olsson


Så möter vi ungdomar med ADHD/ADD

En föreläsning som handlar om vad ADHD/ADD innebär, hur det kommer till uttryck i gruppen/klassrummet. Hur påverkar stress den växande hjärnan och lärandet? Hur kan man arbeta med en utvecklande pedagogik? Föreläsningen belyser ADHD/ADD utifrån ett psykologiskt och pedagogiskt perspektiv. Hur kan vi utveckla ett bemötande som bygger på dialog och en lösningsinriktad pedagogik som är utvecklande för barn och ungdomar.

Läs mer om föreläsaren Britt-Inger Olsson


Låt din hjärna blomma – hjärnhälsa och lärande på hjärnans villkor

En glad och inspirerande föreläsning om varje människas potential, om varje människas hjärna. Det blir en rafflande resa mot en förbättrad hjärnhälsa. Vi gör banbrytande hjärnforskning till enkel och begriplig praktik. Din hjärna får tio goda vanor och en rak motorväg till mental friskvård. Nya tankar väcks med insikten om att hjärnan är fortsatt formbar, att det bildas nya hjärnceller så länge vi lever. Då behövs träning – och här får du hjälp på traven att medvetet styra din hjärna åt rätt håll.

Läs mer om föreläsaren Ulrika Ahlqvist

Konsten att odla en växande hjärna – berikad lärmiljö

Här är en informativ och kreativ föreläsning om hur du vässar din omgivning och blir mer effektiv. Vi visar rätt metoder för att höja prestationen på flera plan. Människan, tekniken och rummet formar din situation på jobbet. Med rätt kunskap finns mycket att göra för att skapa en inspirerande miljö. Genom att hjärnberika arbetsplatsen kan du öka graden av samhörighet, gemenskap, trivsel och samtidig reducera stress och ohälsa. Att skapa innovativa miljöer är nyckeln till framgång. Vi hjälper er att programmera arbetsplats och läromiljö efter era specifika behov.

Läs mer om föreläsaren Ulrika Ahlqvist

Gör en bra dag – arbetsglädje och epigenetik

Din passion och din livsstil formar dig, så var uppmärksam på vad du uppmärksammar. En tankeväckande och djuplodande föreläsning om hjärnans roll i historien och hur vi får den att fokusera kristallklart. Lär känna din hjärnklocka: ett starkt verktyg för att bygga en bra dag och ett bra liv. Vad lever vi i för samhälle i dag? Hur annorlunda är det mot hur våra förfäder levde? Vi blickar tillbaka i evolutionen och ser ändrade livsstilar och nya förutsättningar. Vi går igenom kemi, biologi, psykologi, historia och pedagogik. Och vad gör konst och religion egentligen med vår hjärna? Epigenetik visar att människans cellsystem justerar sig efter vanor. Därför är det extra viktigt att göra saker vi njuter av. Med hjärnans kraft kan vi programmera om våra gener.

Läs mer om föreläsaren Ulrika Ahlqvist


Vad är lågaffektivt bemötande? Varför ska vi arbeta lågaffektivt och hur gör man då?

Det lågaffektiva arbetssättet handlar om hur man kan skapa en miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på eleverna, vilket minskar stress och problemskapande beteende och därmed ökar elevens möjligheter att lyckas.

Metoden handlar om synsätt, tänkande, perspektiv och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och utvärdering. De är en del av en växande evidensbas för traditionen Low Arousal Approach/Lågaffektiv pedagogik.

Läs mer om föreläsaren Annica Kosner

Styrelseutveckling

Styrelseutveckling

En föreläsning som utgår ifrån temat en styrelse som styr. Vad är styrelsens uppgift och roll, vilket är vi i styrelsen och hur kan ett effektivt och positivt styrelsearbete stärka både individer och organisationen i sin helhet. Föreläsningen anpassas utifrån målgruppen och dess önskemål och kan lyfta ämnen som t ex; organisationens idé som utgångspunkt för styrelsearbetet, hur arbetar en styrelse som styr, hur skapas en engagerad styrelse, vad är nycklar till framgångsrikt styrelsearbete och hur driver styrelsen förändringsarbete.

Läs mer om föreläsaren Ann-Charlotte Eriksson


Ideellt engagemang och motivation

Hur tar vi tillvara det fackliga engagemanget, hur motiverar vi varandra och hur leder vi människor som är engagerade i fackliga frågor? Vad är det som driver människors engagemang och hur kan vi använda det för att bli starkare?

Läs mer om föreläsaren Lisa Moraeus.


Styrelsearbete

Att samarbeta i styrelsen, att skapa en god samtalskultur, att fatta beslut som alla känner sig bekväma med och som faktiskt blir av, att lägga upp styrelseåret och att leda styrelsearbetet på ett sätt som gör arbetet roligt och meningsfullt. Detta alternativ passar bäst för en hel styrelse, där de kan arbeta konkret med det faktiska styrelsearbetet.

Läs mer om föreläsaren Lisa Moraeus.


Bli en bättre kommungranskare

Om skolans ekonomi både i stort och smått. Satsar Sverige mer eller mindre än andra länder på utbildning? Hur ser det ut i din kommun? Förhoppningsvis blir du lite bättre på att läsa kommunala budgetar och påverka den kommunala politiken. Vad driver Lärarförbundet om skolans finansiering?

Läs mer om Johan Ernestam och hans föreläsning.

Har alla samma chans?

Skolsegregationen ökar i Sverige, samtidigt som resultaten i de internationella undersökningarna har fallit sedan år 2000. Hänger det här ihop eller inte? Hur ser egentligen likvärdigheten i skolan ut och vad kan vi göra för att öka den?

Läs mer om Johan Ernestam och hans föreläsning.

En likvärdig skola och finansieringen av densamma

Skolsegregationen ökar i Sverige, samtidigt som resultaten i de internationella undersökningarna har fallit sedan år 2000. Ett av de viktigaste medlen för att påverka detta är finansieringssystemet. Hur hänger likvärdighet och finansiering ihop, egentligen? Ett lite längre föredrag som handlar om både skolans ekonomi och likvärdigheten.

Läs mer om Johan Ernestam och hans föreläsning.

Arbetsmiljö

Hantera stress och utmaningar i vardagen

Ett högt tempo i arbetslivet, digitalisering och förväntningar på tillgänglighet liksom ständiga förändringar i våra organisationer och i tillvaron är några orsaker till att många människor upplever stress i sin vardag.Föreläsningen lyfter på ett inspirerande sätt vetenskapligt baserade studier om konkreta verktyg och förhållningssätt som gör skillnad i vardagen. Föreläsningens syfte är att hjälpa dig att finna nycklar till en mer balanserad och välmående vardag.

Läs mer om föreläsaren Lina Lanestrand.
Lunds lokalavdelning rekommenderar Lina.

Internationellt

Den globala skolan skräddarsyr seminarier utifrån ert lokala behov och planerar såväl det praktiska som innehåll. Seminarierna anordnas ofta i samarbete med kommunen som en viktigt part, öppen för alla deltagare, oberoende av organisering. Därför blir även seminariet ett ypperligt tillfälle för rekrytering. Globala skolan har huvudansvaret för att förankra det i kommunen och står för huvudkostnaderna.

Läs mer om Globala skolan för t.ex. ett pedagogiskt café som lokalavdelningen i Ronneby arrangerade hösten 2018. Kontakta gärna Sonja Stranne i Ronneby för mer information.

Könsnormer och genus

Genus och makt

Vad är det som gör att kvinnor och män har olika möjlighet att få inflytande och påverka? Teorier om genus, mönster och makt varvas med personliga erfarenheter om vad som händer i klassrummet, i skolan och i en organisation som Lärarförbundet. Genom kunskap och medvetenhet kan vi lyfta perspektiven och skapa grunden för de förändringar vi själva vill bidra till i genusfrågor.

Läs mer om föreläsaren Ann-Charlotte Eriksson.


Hur kan du förebygga könsnormer och machokultur?

Nina Rungs föreläsningar fokuserar på att problematisera och öka kunskapen om könsnormer, machokultur och hur snäva roller kan leda till psykisk ohälsa och övergrepp. Deltagarna får kunskap om normer, sexualbrott och lagstiftning samt vårt rättssystem. De får även kunskap om hur de själva kan vara del av det förebyggande arbetet!

Läs mer om föreläsaren Nina Rung.


Politik och opinionsbildning

Spelet bakom de politiska kulisserna

Hur fungerar politiken? Vad ska jag göra för att kunna påverka en fråga jag brinner för? Är det ens möjligt att påverka politiker? Hur fungerar det att sitta i regering? Och hur skapas egentligen politik? Frågorna är många och svaren lika så. I den här föreläsningen får du en unik inblick i den politiska vardagen både i opposition, i riksdag och i regering. Lärdomarna och exemplen är tagna från Matildas liv men går lika bra att applicera på ditt eget i olika sammanhang.

Läs mer om föreläsaren Matilda Westerman.


Hur funkar kommunikation och opinionsbildning?

Hur driver du en fråga framgångsrikt och hur skapar du opinion för något du tror på? Hur får du andra att lyssna? Vilka knep går att använda när du ska tala inför andra, skriva en artikel eller påverka beslutsfattare? I den här föreläsningen får du svaren på frågorna ovan och konkreta verktyg som du kan använda i ditt liv och vardag.

Läs mer om föreläsaren Matilda Westerman.