Senast uppdaterad

2021-11-16

Valförfarande till Förbundsrådet 2022

Förbundsrådet är ett viktigt organ i Lärarförbundets organisation. Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell betydelse. Ombuden väljs för två år.

Så här går valet till Förbundsrådet till

  1. Medlemmar nominerar medlemmar de vill se i nationella organ
  2. De nominerade presenteras på lararforbundet.se
  3. Valberedningen i kretsen gör ett förslag till vilka de vill se som valda.
  4. Medlemmarna röstar på årsmötet fram vilka representanter de vill ha. För medlemmar anslutna till Riksorganisationen sker valen via webben.
  5. Det slutgiltiga beslutet presenteras på lararforbundet.se den 15 april.

Förbundsrådets uppgift

Uttdrag ur våra stadgar:


§ 8 FÖRBUNDSRÅD

§ 8.1 Uppgift

Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell betydelse.

Därutöver äger förbundsrådet att:

• besluta i frågor som av kongressen hänskjutits till förbundsrådet.

• besluta om extra uttaxering om synnerliga skäl föreligger.

• förrätta fyllnadsval i de fall vakans uppstått rörande kongressvalt förtroendeuppdrag.

Ärende, som inte tagits med i förbundsrådets föredragningslista får ändå, om det inte avser stadgeändring, upptas till behandling om förbundsrådet med minst 3/4 majoritet beslutar det.

Förbundsrådet sammanträder minst en gång per år samt vid behov och inkallas av förbundsstyrelsen.

Därutöver ska förbundsrådet sammankallas när minst 50 avdelningar eller avdelningar representerande minst en tredjedel av förbundets totala antal medlemmar begär det.

§ 8.2 Deltagare

Förbundsrådet ska bestå av 119 ombud utsedda enligt det valförfarande som beskrivs i § 7.2, jämte förbundsstyrelsens ledamöter. För ombuden ska det utses suppleanter. Varje krets har två ombud. Återstående ombud fördelas mellan kretsarna proportionellt i förhållande till deras medlemsantal per 1 juli året närmast före mandatperioden inleds.

Ombud till förbundsrådet utses för tiden fr.o.m. 1 juli varje jämnt år t.o.m. 30 juni påföljande jämnt år.

Lärarförbundet Student och Lärarförbundet Skolledare utser vardera två förbundsrådsombud. Anmälan av dessa ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast det datum förbundsstyrelsen angivit i kallelsen.

Förbundets revisorer ska kallas till förbundsrådet och har yttrande- och förslagsrätt, samt rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

§ 8.3 Röstning och val

Förbundsrådsombud har en röst vid mötet och rösträtten får inte överlåtas eller begränsas genom bundna mandat. Röstning sker öppet. För beslut krävs mer än hälften av avgivna och giltiga röster, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

Val sker genom acklamation. Begärs votering sker detta genom sluten omröstning. Vid votering gäller att den/de som erhållit flest antal avgivna och giltiga röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten.

De nominerade till Förbundsrådet 2022

Från den 15 november, kan du som är medlem logga in här och se namnen på alla nominerade till Förbundsrådet.