Senast uppdaterad

2022-04-01

Fokusprogram för Lärarförbundet Student

Här hittar du vårt fokusprogram och våra ställningstaganden i ett antal skolpolitiska frågor.

Inledning

Lärarförbundet Student är en del av Lärarförbundet. Vi lärarstudenter skapar tillsammans framtidens skola och är en del av välfärden. Lärarförbundet Student organiserar samtliga studerandemedlemmar* i Lärarförbundet och bevakar lärarstudenternas intressen både i lärarutbildningen och i den fortsatta utvecklingen av lärarprofessionen. Vi driver utbildningspolitiska frågor, men är partipolitiskt obundna.

Vårt arbete grundar sig på demokratiskt antagna beslut.

Lärarförbundet Student ska lägga fokus på att vara en plattform för lärarstudenternas påverkansarbete. Därtill vill Lärarförbundet Student bli en organisation där landets alla lärarstudenter är medlemmar. Lärarförbundet Student ska dessutom stärka sin lokala närvaro på lärosätena.

Utöver fokusarbete har Lärarförbundet Student tagit aktiv ställning i ett antal skolpolitiska frågor vilka framgår i slutet av programmet.

* Studerandemedlem kan den vara som studerar till lärare i någon skolform eller som studerar till att bli studie- och yrkesvägledare.

Tillbaka till sidans början.

VFU

Alla lärarutbildningar ska vila på vetenskaplig och konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet. En god lärarutbildning ska ge alla lärarstudenter många möjligheter att förena teori och praktik genom återkommande verksamhetsintegrerade inslag, tydliga metodikbaserade moment och genomgående didaktisk förankring.

Den verksamhetsförlagda utbildningen ska vara av hög kvalitet och alla handledare ska ha erforderlig handledarutbildning.

Lärosätena och huvudmännen ska i samverkan kvalitetssäkra och kontinuerligt utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen.

Tillbaka till sidans början.

Lärarutbildningens innehåll

Lärarutbildningarnas innehåll ska vara forskningsbaserad och bygga på professionens behov. Alla moment i lärarutbildningarna skall vara ändamålsenliga och hålla hög kvalitet.

Lärarutbildningarna ska ges på avancerad nivå och ge möjlighet till såväl fördjupning som påbyggnad.

Utbildningen ska genomsyras av ämnesdidaktiska perspektiv av hög kvalitet och detta kan uppnås genom en stärkt praktiknära forskning inom skolverksamhet.

Det är avgörande att lärarutbildningarna förser studenter med vissa grundläggande kompetenser, till exempel i användning av digitala verktyg, och insikter i perspektiv som interkulturalitet, normkritik och specialpedagogik som lärare behöver i sin vardag.

Ett viktigt inslag i lärarutbildningarna är mötet mellan lärarstudenter och yrkesverksamma lärare, såväl under VFU som på lärosätet.

Lärarutbildningarna ska vara mindre detaljreglerade vilket ökar flexibiliteten.

Tillbaka till sidans början.

Förutsättningar

Alla lärarutbildningar ska vara likvärdiga och leda fram till likvärdig examen oavsett var man studerar. Lärosätena ska förtydliga och kommunicera vilka examina som ges vid varje lärarutbildning.

Genom lärarutbildningsnämnd på varje lärosäte får vi en mer sammanhållen lärarutbildning med en tydligare ansvarsfördelning vilket bidrar positivt till lärarutbildningarnas utveckling.

Det är av största vikt för studenternas välmående och studieframgång att lärosätena tillhandahåller en studenthälsa av god kvalitet.

Lärosätena ska främja en inkluderande högskolepedagogik och ställa höga krav på lärarutbildares didaktiska kompetens.

Alla lärarstudenter ska ha minst 15 timmar lärarledd undervisning i veckan och internationella inslag ska vara en naturlig del i lärarutbildningarna.

Tillbaka till sidans början.

Övergången från studier till yrkesliv

Varje nyexaminerad lärare ska garanteras av skolhuvudman sin lagstadgade rätt till en introduktionsperiod som lägger grunden för ett hållbart och utvecklande yrkesliv.

Lärarutbildningen är bara den första delen av en lärares utbildning. Utveckling och lärande fortsätter hela yrkeslivet.

Tillbaka till sidans början.

Ställningstaganden

Lärarförbundet Student tar ställning för ett förstatligande av finansieringsansvaret för skolan.

Lärarförbundet Student tar ställning för ett förbud av vinstutdelning till skolägare inom offentligt finansierad skolverksamhet.

Lärarförbundet Student tar ställning för att skolans styrning ska verka för minskad skolsegregation.

Lärarförbundet Student tar ställning för en kommunal vetorätt gällande etablering av skolor, inom de skolformer där de har en skyldighet att tillhandahålla skolplatser.

Lärarförbundet Student tar ställning mot New Public Management som styrmodell för skola.

Lärarförbundet Student tar ställning mot de generella effektiviseringskraven inom skolan.

Tillbaka till sidans början.