Senast uppdaterad

2020-08-20

Extrakongress 2020: Kongressombud

Här finns all information du som kongressombud behöver inför och under extrakongressen. Här hittar du också en länk till det diskussionsforum som är öppet för alla kongressombud fram till och med extrakongressen. Bägge kongressdagarna den 16 maj och den 9 september genomförs digitalt.

Ditt uppdrag som kongressombud och som suppleant

Före extrakongressen

Du förbereder dig genom att ta del av det material som du får som kongressombud. Du för en dialog med medlemmar och med andra kongressombud i den diskussionsgrupp som skapas särskilt för er. Om du inte kommer att kunna fullfölja uppdraget ska du meddela detta så snart som möjligt.

Under extrakongressen

Du deltar i omröstningar och diskussioner och kan lägga yrkanden. Du kan inte överlåta din rösträtt och får inte heller begränsas av ett bundet mandat. I allt du gör ska fokus ligga på framtiden och medlemmarnas bästa.

Efter extrakongressen

Tillsammans med förbundsstyrelsen och avdelningsstyrelserna verkar du aktivt för att kongressens beslut ska bli kända inom Lärarförbundet och förverkligas under hela kongressperioden.

Du som är suppleant

Inför extrakongressen den 16 maj och den 9 september får du som är suppleant ta del av all den information vi publicerar i de olika kanalerna; Teams, Easymeet online och lararforbundet.se. Du får ta del av informationen ifall du skulle bli inkallad som ersättare. Det är endast ordinarie ombud och tjänstgörande suppleanter som får rösta i fyllnadsvalet och som deltar på kongressen den 16 maj och 9 september. Om du blir inkallad som tjänstgörande hör vi av oss till dig personligen.

Till menyn

Närvaro vid kongressen och ev förhinder

Förhinder

Om du inte kan närvara vid kongressen behöver du kontakta oss på extrakongress2020@lararforbundet.se så snart som möjligt så att suppleant kan kallas in. Närvaron vid en digital kongress hanteras på samma sätt som vid en fysisk och det är viktigt att du är närvarande under hela kongressen. Enligt arbetsordningen gäller följande för närvaro under kongressen

 • Om du tillfälligt måste lämna kongressen är det viktigt att du ansöker om permission till kongresspresidiet via mötessystemet. Extrakongressen beslutar därefter om permission och anslår det.
 • Din suppleant får endast ersätta dig om du lämnar ditt uppdrag som kongressombud. Ett beslut om en suppleants inträde fattas av kongresspresidiet och din suppleant träder då in för återstoden av extrakongressen.

Här är alla kongressombud

Digitala verktyg: Easymeet och Zoom

Vi använder de digitala systemen Easymeet och Zoom för att genomföra extrakongressen digitalt. Maj-mötet sändes i Teams live, men detta system kommer alltså att ersättas till den 9 september med Zoom. Länk skickas ut i god tid till kongressombuden och utbildning i verktyget sker den 31 augusti. Mötessystemet Easymeet online kommer kvarstå och fungera på samma sätt som vid mötet i maj. Inloggningsuppgifter till Easymeet har skickats ut per mejl till alla kongressombud den 15 april. Följ instruktionerna i mejlet för att logga in. För att diskutera innan kongressen använder vi som vanligt vårt diskussionsrum i Teams. Kontakta extrakongress2020@lararforbundet.se om du har frågor.

Diskussionsforum i Teams

För att alla kongressombud till extrakongressen i god tid ska kunna diskutera tillsammans har vi skapat ett diskussionsforum i programmet Teams. Inloggningsuppgifter har du fått separat.

Diskussionsrummet har olika kanaler för olika frågor, du hittar dem i vänsterspalten. För att få notiser när det görs nya inlägg:

 • Klicka på kanalen ”allmänt” i vänsterspalten.
 • Klicka på de tre punkterna längst upp till höger och välj kanalmeddelanden.
 • Välj på vilket sätt som du vill ha meddelanden.

OBS Endast tillgängligt för kongressombud

Till diskussionforumet

Till menyn

Program och dagordning

16 maj kl 9.00 Upprop

Du kommer få ett meddelande med vilken tid du behöver vara inloggad för att bekräfta ditt deltagande (t ex mellan 9.15-9.20). Kl. 9.40 är det genomgång av de digitala systemen.
Från kl. 09.00 svarar vi på tekniska frågor: Annica Woll: 070-210 34 39. Maria Sjökvist: 070 - 200 73 35.

16 maj kl 10.00 Kongressen öppnar

16 maj ca 11.30 Kongressen ajouneras

Boka för säkerhets skull in tid för mötet fram till kl 12.00

9 september: Kongressen återupptas

Program 9/9:

8.30 Inloggning och teknisk support vid behov
OBS Det sker inget upprop utan de kongressombud som är inloggade i Easymeet online anses delta och utgör därmed mötets röstlängd. Därför är det viktigt att du loggar in i både Zoom och Easymeet online kl 8.30 och säkerställer att allt fungerar som det ska. Om du inte kan delta, kontakta extrakongress2020@lararforbundet.se i så god tid som möjligt så att en ersättare kan kallas in.

9.00

 • Johanna Jaara Åstrand välkomnar.
 • Fastställande av arbetsordning samt presentation av resultatet av det fyllnadsval som 
tidigare genomförts i Easymeet online.
 • Förbundsstyrelsen föredrar - § 11 En eventuellt ny organisering av förbundets 
medlemsgrupper.
 • Talarmöjlighet i digitalt plenum - § 11 En eventuellt ny organisering av förbundets 
medlemsgrupper.
 • Rådslagsdialog - § 11 En eventuellt ny organisering av förbundets medlemsgrupper.

10.30

 • Paus.
 • Förbundsstyrelsen föredrar - § 12 Lärarförbundets ekonomi.
 • Talarmöjlighet i digitalt plenum - § 12 Lärarförbundets ekonomi.
 • Rådslagsdialog – § 12 Lärarförbundets ekonomi.

12.00

 • Lunch.

13.00

 • Förbundsstyrelsen kommenterar - § 11 En eventuellt ny organisering av förbundets 
medlemsgrupper.
 • Beslutsplenum - § 11 En eventuellt ny organisering av förbundets medlemsgrupper.
 • Förbundsstyrelsens eventuellt reviderade förslag - § 12 Lärarförbundets ekonomi.
 • Beslutsplenum - § 12 Lärarförbundets ekonomi.

14.30

 • Paus.
 • Vägen framåt.
 • Genomgång och gruppdiskussioner av förslag gällande avdelningarnas resurser.

ca 16.30: Kongressen avslutas

Dagordning

Den 16/5 behandlas punkt 1-10 samt 13.
1. Kongressens öppnande
2. Prövning av kongressens behöriga utlysande
3. Upprop av kongressombuden
4. Beslut om offentlighet
5. Val av ordförande vid kongressen
6. Val av sekreterare vid kongressen
7. Val av protokolljusterare
8. Val av röstkontrollanter
9. Fastställande av dagordning
10. Fastställande av arbetsordning
-
-
13. Fyllnadsval av ledamot till Förbundsstyrelsen
-
Den 9/9 behandlas punkt 10, 11, 12, 13.1 och 14.

10. Fastställande av arbetsordning
11. En eventuellt ny organisering för förbundets medlemsgrupper.
12. Lärarförbundets ekonomi
13.1 Fyllnadsval av ledamot till Förbundsstyrelsen
-
14. Kongressen avslutas

På kongressdagen ges utrymme för två punkter som ligger utanför dagordningen. Dels är det en diskussion om strategin och vägen framåt beroende av vilket beslut som fattas under punkt 11. Det kommer också genomföras en diskussion om avdelningsanslagets användning utifrån ett underlag som en grupp förtroendevalda arbetat fram under våren (se Program 9/9 ovan).

Kongresshandlingar

Det blir inget motionsförfarande innan extrakongressen. Vi lägger ut kongresshandlingarna i listan här under allt eftersom de blir klara.

Till menyn

Diskussionsunderlag: avdelningsanslag

Fyllnadsval: Nomineringar, samt valberedningens förslag

 • Fyllnadsval den 9 september

Under extrakongressen den 9 september sker fyllnadsval till förbundsstyrelsen eftersom förbundsstyrelseledamot Sandra Wahlström, Linköping har avsagt sig sitt uppdrag.

Personval till ledamotsplats i förbundsstyrelsen sker digitalt i mötessystemet Easymeet.
De personer som nominerats till personvalet i samband med kongressens första del den 16/5-20 anses vara nominerade även till detta val om de själva så önskar. De är:

 • Madeleine Eriksson, Jönköping
 • Klara Frohm, Stockholm
 • Malin Andersson, Partille
 • Per Edberg, Umeå
 • Anne Frimand, Sollentuna
 • Ditte Karlsson, Helsingborg
 • Yvonne Solheim Mosling, Arvika
 • Kristina Jonsson, Stockholm

31 juli: Sista datum för tilläggsnominering av kandidater. Länk till nomineringsverktyget.

20 augusti: Valberedningen presenterar sitt förslag till kandidat till den aktuella posten via en film i det digitala mötessystemet samt här på webbplatsen.

21 augusti – 27 augusti: Åternominera kandidater, som tidigare nominerats till valberedningen, i det digitala mötessystemet. Motivera din nominering genom att bifoga en kort film där du pläderar för din kandidat under max 1 minut eller genom att bifoga en kortare text där du motiverar varför man ska rösta på ditt förslag (max 1 000 tecken). Efter den 27 augusti kan inga ytterligare nomineringar kan tillkomma. Ingen ytterligare beredning sker efter detta.

28 augusti kl. 12.00 – 4 september kl. 12.00: Rösta på den kandidat du anser bäst lämpad. Röstning sker i det digitala mötessystemet Easymeet. Obs! När du avlagt din röst finns det inte möjlighet att ändra sig. För att en röst ska vara giltig måste den ange endast ett namn.

9 september: Resultatet presenteras. Den som erhållit flest antal röster förklaras vald. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnade den 20 augusti sitt förslag till val av ny förbundsledamot: Klara Frohm, Stockholms avdelning (motivering finns bifogad under filmen nedan).

övriga nominerade:

 • Madeleine Eriksson, Jönköping
 • Malin Andersson, Partille
 • Per Edberg, Umeå
 • Anne Frimand, Sollentuna
 • Kristina Jonsson, Stockholm
 • Ditte Karlsson, Helsingborg
 • Annika Karlsson Norrstad, Stockholm
 • Charlotte Malmgren, Lund
 • Thomas Rosengren, Umeå
 • Yvonne Solheim Mosling, Arvika

Valberedningens ordförande Magdalena Borgemo presenterar valberedningens förslag till ny förbundsledamot inför mötet den 9 september.

Valberedningens ordförande Magdalena Borgemo presenterade valberedningens förslag till ny förbundsledamot inför mötet den 16 maj.

 • Fyllnadsvalet den 16 maj

Valberedningen informerar: Under extrakongressen den 16 maj genomfördes fyllnadsval till förbundsstyrelsen eftersom förbundsstyrelseledamot Johan Törnroth från Stockholm avsade sig sitt uppdrag. Nomineringar av lämpliga kandidater kunde göras fram till den 6 mars 2020. 


Efter att valberedningen lagt sitt förslag kunde kongressombuden åternominera dem som tidigare varit nominerade fram till den 8 maj. Den 9 maj kl 12.00 röstade ombuden på antingen valberedningens förslag eller någon av de åternominerade i systemet Easymeeet.

Valberedningens förslag: Valberedningen lämnade den 16 april lämnat sitt förslag till val av ny förbundsledamot: Kent Andersson, Hallsbergs avdelning.

Övriga förslag: Klara Frohm, Stockholm, Madeleine Eriksson, Jönköping, Cecilia Rahbek Nöhr, Eskilstuna

RESULTAT: Kent Andersson, Hallsberg, valdes av extrakongressen till ny ledamot i förbundsstyrelsen med 119 röster av 245.


 • Fyllnadsvalet den 9 september

Valberedningens förslag: Valberedningen lämnade sitt förslag till val av ny förbundsledamot: Klara Frohm, Stockholms avdelning.

Inga övriga åternomineringar kom in.

RESULTAT: Klara Frohm, Stockolm, valdes av extrakongressen till ny ledamot i förbundsstyrelsen.

Förberedande kongressombudsmöten

 • 31/8: Förmöte inför extrakongressen 9 september!

Den 31 augusti är det dags för ett möte inför extrakongressen den 9 september. Då är du varmt välkommen att tillsammans med oss förbereda dig maximalt. Inbjudan med länk skickas ut en vecka innan mötet.

Du kommer att få:

 • Bekanta dig med mötesverktygen ZOOM och Easymeet.
 • Samtala med andra kongressombud i ZOOMs digitala mötesrum.
 • Viktig information inför kongressen.
 • Senaste uppdateringen från presidiet gällande ny organisering med möjlighet att själv ställa frågor.
 • Mötet startar 15.30 men dyk gärna upp lite innan för att testa funktionerna i ZOOM. Du har också möjlighet att stanna kvar i mötet efter 17.00 om du känner dig osäker och vill ställa kompletterande frågor om tekniken.

Hör av dig till extrakongress2020@lararforbundet.se om du har frågor eller funderingar eller om du inte har fått någon inbjudan till mötet.

Välkomna!

Till menyn

Kongressordlista

 • Acklamation: Röstning med ja-rop (eller tystnad om ombud inte vill bifalla) istället för votering.
 • Ajournera: Ta paus i förhandlingarna. Görs till exempel under lunch eller andra pauser.
 • Arbetsordning: Arbetsordningen är de regler vi beslutar ska gälla för dialog, val och beslut m m under kongressen.
 • Avslag: Säga nej till ett yrkande (förslag). Motsats: bifall.
 • Bifall: Säga ja till ett yrkande (förslag). Motsats: avslag.
 • Bordlägga:Uppskjuta behandlingen av en fråga till ett senare tillfälle.
 • Dagordning: Lista över de frågor som ska behandlas under kongressen.
 • Justera röstlängden: Att fastställa vilka personer som är närvarande kongressombud och därmed röstberättigade.
 • Kongressordförande: Person som väljs av kongressen att fördela ordet och i övrigt leda förhandlingarna.
 • Kongresspresidium: Av kongressen valda mötesordförande och mötessekreterare.
 • Kongressekreterare: Person som väljs av kongressen att föra protokoll.
 • Ordningsfråga: Fråga som rör kongressens praktiska arbetssätt och alltså inte direkt berör den sakfråga som just behandlas.
 • Plenum: När hela kongressen är samlad för att t.ex. fatta beslut.
 • Propositionsordning: Den ordning i vilken framställda förslag beslutas. Mötespresidiet föreslår en propositionsordning som innebär att kongressen kan fatta klara beslut som inte strider mot varandra.
 • Röstlängd: Förteckning över röstberättigade på kongressen (kongressombud och förbundsstyrelse).
 • Rösträknare: Person som valts av kongressen att räkna röster samt att övervaka rösträkningen.
 • Rösträkning: Om kongressombuden inte är nöjda med mötesordförandens tolkning av kongressens mening i en votering kan rösträkning begäras. Det görs genom att ropa "rösträkning!" efter det att ordföranden förklarat hur hen uppfattat acklamationen, men innan klubban fallit.
 • Votering: Omröstning. Om kongressombuden inte är nöjda med mötesordförandens tolkning av kongressens mening i en acklamation begär man votering. Det görs genom att ropa "votering!" efter det att ordföranden förklarat hur hen uppfattat acklamationen, men innan klubban fallit. Votering genomförs i första hand med försöksvotering.
 • Yrkande: En begäran om förändring av ett förslag från förbundsstyrelsen.

Till menyn

Ersättningar

Extrakongressen genomförs vid två tillfällen helt digitalt. Därför utgår ingen ersättning för resor eller boende.

Ersättning för löneavdrag utgår för dem som har schemalagd arbetstid under kongressdagarna, mall för reseräkning finns i kongressombudens Teams-yta.

Kontakt