Skolledare grupp
Senast uppdaterad

2019-09-23

En rektors första hundra dagar

Skolledare behöver få så goda förutsättningar som möjligt för att lyckas i sitt uppdrag. Här hittar du stödmaterial och verktyg för att effektivisera organisationen och underlätta din arbetssituation. Det kan vara till hjälp för dig som är ny i jobbet men också för dig som redan arbetat en tid som skolledare.

Grattis till jobbet som rektor!

Det sägs att de första hundra dagarna på ett nytt jobb är avgörande för hur pass lyckosamt uppdraget ska bli. Det gäller också skolledare. Men det kan vara svårt att hinna utöva det pedagogiska ledarskap som förväntas, särskilt kan de administrativa uppgifterna till en början kännas betungande.

Skolledare styr och ansvarar för utbildningens arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. Men en fungerande utvecklingsorganisation förutsätter stabila och effektiva arbetsorganisationer. Därför betonas just vikten av väl fungerande arbetsorganisationer i detta stödmaterial.

Längst ner hittar du verktygslådor med operativt stödmaterial och goda exempel som kan hjälpa dig att strukturera din arbetsorganisation och erövra ditt uppdrag som rektor under de första hundra dagarna. Klicka på det område du vill veta mer om så hittar du sammanfattningar, verktyg, exempel och länkar.

Rektor

Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap och väl utvecklade förskolor och skolor är rektorns förmåga att lägga pussel. Inom skolforskning kallas det för rektors ”spelöga”.

Syftet med detta stödmaterial är att:

  • Utveckla och behålla skolledare i yrket.
  • Bidra till en stabil arbetsorganisation som kan utvecklas.
  • Stödja förvaltningarna att bedriva en kvalitativ skolverksamhet och skapa goda förutsättningar för sina nya skolledare.
  • Främja ett hållbart och långsiktigt pedagogiskt ledarskap.
  • Främja likvärdigheten.

    Har du frågor eller förslag på hur vi kan utveckla verktygslådan? Kontakta mattias.erliden@jonkoping.se

"En rektors första hundra dagar" är ett samarbete mellan Föreningen för Sveriges skolchefer,Jönköpings kommun, Lärarförbundet skolledare och Sveriges Kommuner och Landsting. I framtagandet av materialet har även Falköpings kommun och Mora kommun varit delaktiga.

Begreppet rektor omfattar både förskolechef och rektor eftersom riksdagen fattat beslut om att förskolechefer ska kallas rektorer från och med den 1 juli 2019.

Verktygsl da 1

I förskolan och skolan ska barn och elever få möjlighet att lära sig hur de kan använda och förstå digital teknik utifrån sin mognad och ålder. Viktigt är att utbildningen arbetar strategiskt för att främja lärandet kring digitalisering. Genom Rektors första hundra dagar får du som rektor möjlighet att ta del av SKL: s material ”LIKA”, vilket kan användas för att mäta it – tempen på din förskola eller skola.

Samarbetspartners