Senast uppdaterad

2021-09-09

En likvärdig gymnasieskola med fokus på kärnuppdraget

Statligt huvudansvar, reglerad undervisningstid och minskad dokumentation är tre viktiga frågor Lärarförbundet driver för gymnasielärare. Goda villkor för lärare bidrar till likvärdigheten för eleven, och därigenom en bättre gymnasieskola.

I dag kännetecknas gymnasieskolan av en bristande likvärdighet. Lärares kärnuppdrag som formuleras i skolans styrdokument, såsom läroplan och skollag, ges inte rätt förutsättningar. Vår politik för gymnasieskolan syftar både till att stärka likvärdigheten för eleverna och att förbättra villkoren för lärarna att undervisa. Givetvis hänger nämnda mål intimt samman. Goda villkor för lärare bidrar till likvärdigheten för eleven.

Reglera undervisningstiden, planeringstiden och undervisningsgruppernas storlek

All god undervisning måste ges vissa ramvillkor som dämpar arbetsbelastningen och höjer kvaliteten. Därför ska det finnas en reglering av undervisningstiden, planeringstiden och en gräns för antalet elever som en lärare undervisar. Likvärdigheten i skolan främjas när lärare får rätt förutsättningar för sitt uppdrag.

Staten ska ha huvudansvaret för skolan

Arbetet i gymnasieskolan kännetecknas av bristande resurser – precis som i övriga delar av skolväsendet. Alltför många stora ekonomiska åtaganden trängs i de kommunala budgetarna. De senaste årens nedskärningar, ökande arbetsbörda och lärarbristen visar att kommunerna inte klarar sitt huvudansvar för skolan. Likvärdigheten mellan skolor måste stärkas. Det är dags för staten att ta över.

Dokumentationsbördan måste reduceras kraftigt

Lärares påtvingade dokumentationsbörda har ökat kraftigt under senare år. Arbetet med dokumentation stjäl värdefull tid från planering och förberedelse av lektioner. Lärare har sällan tid att följa upp sin dokumentation och de upplever inte heller att den bidrar till elevernas kunskapsutveckling. Gymnasielärare måste få fokusera på sitt kärnuppdrag. Lärares behov och bedömningar ska alltid styra dokumentationsarbetet.

Lärares professionella autonomi måste stärkas

Lärare måste i högre grad själva få forma sin yrkesvardag. Möten och toppstyrda projekt tar mycket tid från gymnasielärares möjlighet till ämnesförkovran, lektionsplanering etc. Autonomin inskränks. Lärare behöver mer av ämnesorienterad kompetensutveckling inom ramen för ett professionsprogram.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

Förslag i korthet för en likvärdig gymnasieskola med goda villkor

 • att lärares undervisningstid, planeringstid och undervisningsgruppernas storlek ska regleras.
 • att lärarnas kärnuppdrag ska prioriteras i alla sammanhang.
 • att staten ska ha huvudansvaret för skolväsendet.
 • att kurspoängen ska knytas till en nationellt reglerad timplan.
 • att staten rensar i skolans lagar och styrdokument så att kraven på dokumentation reduceras till ett minimum.
 • att det vid behov anställs mentorer som tar över hela mentorsansvaret.
 • att digitaliseringen ska utgå från lärarprofessionens behov och professionella kontroll.
 • att ett professionsprogram för lärare och skolledare införs.
 • att skollagens kapitel 5 behöver omarbetas för att förtydliga lärares ansvar och befogenheter.
 • att gymnasieskolan ska vara ämnesbaserad och ge eleverna ämnesbetyg.
 • att rektorer och lärare måste ha förutsättningar att anpassa klasstorlekar och organisation efter elevernas behov.
 • att alla nationella program ska ge grundläggande behörighet till högskolestudier.
 • att gymnasielärare i yrkesämnen ges tid för planering och uppföljning av elevernas arbetsplatsförlagda utbildning (APL).

Läs fler förslag och fördjupningar via länken nedan där du kan läsa vår politik i sin helhet.

Lärarförbundets gymnasiepoitik i sin helhet