Senast uppdaterad

2019-04-23

Effektiva möten: samverkansmöte

En väl fungerande samverkan gör verksamheten bättre rustad att möta framtidens utmaningar. I samverkansmöten förs en gemensam dialog mellan rektor, medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud om verksamhetens utveckling.

Ha mod att pröva idéer

I samverkansgruppen sker samarbete mellan arbetsgivare och fack respektive skyddsombud för att säkerställa att medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) samt förtroendemannalagen (FML) följs.

Genom samverkan kan:

  • Lagkraven uppfyllas.
  • Arbetstagarna få information om och delaktighet i beslut.
  • Frågor som omfattas av förhandlingsskyldigheten hanteras löpande.

Samverkan bygger på en bra och förtroendefull dialog, att ha mod att pröva idéer och ta hand om och utvärdera resultatet. En verksamhet som tar tillvara allas olika kompetenser, kreativitet och engagemang blir bättre. Beslut som har föregåtts av en bra dialog, förslag från alla berörda och en önskan om att nå samsyn före beslut ger bättre underlag och ökar kvaliteten i verksamheten.

En samverkansgrupp kan också vara skyddskommitté. För att den ska kunna vara det måste det finnas ett skyddsombud.

En attraktiv arbetsplats skapas genom:

  • goda möjligheter till delaktighet och inflytande,
  • balans mellan arbete och fritid,
  • möjligheter att ta ansvar och utvecklas professionellt.

Rektor som arbetsgivarrepresentant har ett särskilt ansvar för att skapa goda förutsättningar för ett bra samtalsklimat t.ex. genom att hitta mötesformer som ger möjlighet för alla att komma till tals och tidigt initiera frågor.

Ett lyckat arbetsmiljöarbete omfattar både hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Genom att utveckla arbetsmiljön så utvecklas verksamheten, vilket gynnar ekonomi, effektivitet, kvalitet och attraktivitet.

En hållbar samverkanskultur över tid kräver gemensamt långsiktigt arbete och respekt för varandras roller och kompetenser.

OBS: De flesta huvudmän har ett samverkansavtal där samverkansmöten beskrivs. Efterfråga detta för att se om det finns instruktioner för samverkansmöten. Om huvudmännen inte har samverkansavtal gäller MBL där samverkansgrupp inte finns som en del i regelverket.