Startup 594090 1920
Senast uppdaterad

2019-04-23

Effektiva möten: arbetslagsmöten

Medarbetarna kan organiseras i lag för att gemensamt ta ansvar för planering, genomförande och utveckling av sig själva, eleverna och undervisningen.

Medarbetarna kan lösa problemet

På de flesta förskolor och skolor är det vanligt med arbetslag som en del av arbetsorganisationen. Detta trots att det varken i skollagen eller läroplaner finns något krav på arbetslag.

Syftet är att ta tillvara på varandras samlade kompetenser för att tillsammans kunna utföra uppgifter mer effektivt än vad en enskild medarbetare klarar av.

Samarbeta, kommunicera och reflektera tillsammans.

Ett antal arbetslagsmöten bör drivas av dig som rektor, men de flesta drivs oftast av en arbetslagsledare. Detta beror främst på att rektorn har flera arbetslag och ansvarsområden i sin vardag (läs vidare under delområdet ” Nära ledarskap”).

Visa tillit

I lärarnas uppdrag ingår att driva pedagogiska frågor på kort och lång sikt. Men det finns oftast en del andra praktiska frågor som måste lösas för att verksamheten ska fungera. Genom att tillsätta arbetslagledare visar du som rektor tillit till dina medarbetare att de kan lösa problemet. Det är viktigt att skapa strukturer så att arbetslagsledaren återkopplar från och tar med frågor till ledningsgruppsmötet (se mer Ledningsgruppsmöte).

Struktur för mötena

Som rektor kan du ställa förväntningar och effektivisera arbetslagsmötena genom att upprätta en dagordning med några fasta punkter. För att effektivisera mötena är det bra om dessa punkter får särskilda tidsramar. I annat fall finns det risk för att några av dem tar för mycket tid från den övriga dagordningen och leder till frustration, stress och att lärargruppen upplever ett slöseri med tid.