Senast uppdaterad

2019-02-22

Dubbelt ansvar, en arbetstid - ett stödmaterial för lärare i fritidshem

Det här stödmaterialet är till för dig som har ansvar som både lärare i fritidshem och som lärare i grundskola/förskoleklass, och som vill få rätt förutsättningar för hela uppdraget.

Vad menas med dubbelt ansvar?

Det är vanligt att de som tjänstgör i fritidshem även tjänstgör i förskoleklass och/eller grundskola och att lärarrollerna med tillhörande ansvar därmed kan växla under en arbetsdag eller arbetsvecka. Hösten 2017 arbetade 63 procent av de anställda i fritidshem även i förskoleklass och/eller grundskola. I en enkät Lärarförbundet genomförde sommaren 2017 uppgav enkätdeltagarna att de i genomsnitt arbetar 39,5 procent av sin arbetstid i grundskolan eller förskoleklassen. Det stämmer väl överens med Skolverkets statistik som visar att den genomsnittliga tjänstgöringen i fritidshem var 58 procent hösten 2017. Denna siffra har minskat över tid. 1990 tjänstgjorde fritidshemmets anställda 90 procent i fritidshemmet och år 2000 64 procent.

Många lärare i fritidshem upplever att kombinationen av ansvar för två olika verksamheter är en del av det som orsakar stress i arbetet. När en allt större andel av arbetstiden är schemalagd till den obligatoriska skoldagen leder det till färre timmar för fritidshemmet och svårare att få tid för planering av fritidshemmets verksamhet.

Man har ofta även svårt att få till ställtid – den tid det tar att ställa fram, ställa bort och ställa om praktiskt och mentalt – mellan verksamheter och aktiviteter, t.ex. mellan undervisning i förskoleklass/grundskola och undervisning i fritidshemmet.

Det är även problematiskt att huvudmännen inte tillvaratar kunskap och kompetenser hos lärare i fritidshem. Många lärare i fritidshem uttrycker att de inom ramen för det interna samarbetet i skolan under den obligatoriska skoldagen kan får uppgifter som ”handpåläggare”, ”hjälplärare” eller ”resurs” för att stödja grundskolläraren i klassrummet eller elever i behov av särskilt stöd.

Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4), även kallad OSA, slår fast att arbetsgivaren ska se till att det finns en balans mellan krav och resurser så att inte arbetsuppgifter och befogenheter ger upphov till en ohälsosam arbetsbelastning. Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet slår fast att rektorn behöver skapa utrymme för ställtid.

Huvudmannen måste vara insatt i att lärande på fritidshem utgår från elevernas behov, intressen och initiativ. Läroplanen anger att sådan undervisning skiljer sig från det lärande som sker inom ramen för ämnesundervisning i så kallad klassrumsmiljö. Lärandet på fritidshemmet skall i högre grad vara upplevelsebaserat, situationsstyrt och grupporienterat. Lärare i fritidshem behöver därför också tid och utrymme med eleverna utanför planerade verksamheter för att i samspel med eleverna skapa dessa förutsättningar. (Se kommentarmaterial Fritidshemmet – Läroplanens fjärde del, s. 9)

På skolor som tar tillvara lärare i fritidshems unika kompetenser ges utrymme för pass med fritidspedagogisk undervisning under skoldagen, självständigt arbete med mindre elevgrupper för att stödja kunskapsutvecklingen i ett ämne genom ett lekfullt lärande, eller ansvar för strukturerad rastverksamhet som kan bidra till trygghet, förebygga mobbing och öka elevernas fysiska rörelse under skoldagen. Många lärare i fritidshem är även legitimerade och behöriga att undervisa i ett skolämne, oftast praktisk-estetiska ämnen, och genomför sådan undervisning under den obligatoriska skoldagen. När lärarnas olika kvalifikationer kombineras i anställning och ansvar, förutsätts att lärare och skolledning tillsammans har analyserat konsekvenserna och anpassat förutsättningarna så att det fungerar både avseende lärarnas arbetsmiljö och för skolans verksamhet.

I det här stödmaterialet vill vi erbjuda verktyg för att hjälpa dig analysera möjligheter och utmaningar med kombinationer av uppgifter och ansvar i din anställning. Här hittar du bra faktaunderlag och en checklista med sådant du bör ta ställning till innan du byter tjänst, tar på dig nya uppdrag eller i planeringen av nästa års verksamhet. Checklistan kan du skriva ut och ta med dig till samtal med chefen. Du får tre exempel på hur anställningar med dubbla ansvar kan se ut. Dessa kan du reflektera kring, utmanas av och förbereda dig med, i samtal om ditt nya uppdrag som lärare i skola och fritidshem. Här finns också intervjuer med lärare i fritidshem som berättar hur de har fått sina arbetsdagar att gå ihop. Kika på intervjuerna för att få ytterligare på fötterna inför din nya anställning.

Använd gärna det här materialet tillsammans med Tid för planering, reflektion och utveckling, Arbetstidskollen och Lärarförbundets verktyg Nio steg för koll på schema och arbetstid för lärare i fritidshem.

Förutsättningar för dig som har ansvar i flera verksamheter

Samverkan

I Lgr 11, kap 2.5 beskrivs samverkansuppdraget som fritidshemmet, grundskolan och förskoleklassen har. Där står att verksamheterna ska utbyta kunskaper, erfarenheter och information med varandra. I de allmänna råden står att fritidshemspersonalen ska komplettera grundskolan och förskoleklassen genom att bidra med sin kompetens i fritidspedagogik. Samverkan mellan verksamheterna, utifrån ömsesidig respekt för varje verksamhets uppdrag och ansvar, med eleven i fokus är således en del av uppdraget i skolans alla verksamheter. Samverkansuppdraget förutsätter i sig planeringstid. Utöver detta pedagogiska utbyte mellan lärarna i de olika skolformerna, samarbetar många lärare i fritidshem med övriga lärare i grundskolans ämnesundervisning.

I de allmänna råden står det att rektor måste vara tydlig med roller och uppdrag, om en lärare i fritidshem tjänstgör i förskoleklassens eller grundskolans verksamhet. I annat fall finns en risk att kompetensen hos lärare i fritidshem inte tas tillvara fullt ut. Det är därför viktigt att det finns utrymme för gemensamma pedagogiska diskussioner mellan personalen i fritidshemmet och i grundskolan/förskoleklassen, utöver planeringen av den dagliga verksamheten, samt att lärare i fritidshem får ställtid mellan uppdragen så att hen hinner både sätta igång och avsluta verksamheter på ett bra sätt. Lärare i fritidshem ska inte heller utsättas för lojalitetspress mellan kollegorna i grundskolan och kollegorna i fritidshemmet. Där verksamheterna ställs emot varandra kan arbetssituationen påverkas negativt och de goda synergieffekterna utebli.

Semester- och ferieanställning

Semesteranställning är den absolut vanligaste typen av anställning på svensk arbetsmarknad. Som semesteranställd arbetar man hela året, utom när man har semester. Ordinarie arbetstid för en heltidsanställd är enligt huvudregeln max 40 timmar per vecka och minst 5 veckors semester. Kollektivavtal kan tecknas om annat. T ex finns ett statligt avtal med en veckoarbetstid på 39 timmar och 45 minuter. Lokala arbetstidsavtal kan också innehålla bestämmelser om förkortad veckoarbetstid.

Ferieanställning är en centralt kollektivavtalad arbetstidsreglering som är den vanligaste för lärare i grund- och gymnasieskola. För kommunalt anställda i de skolformerna är det en huvudregel. Den reglerade arbetstiden är utlagd på två terminer med sommarferie och juluppehåll. Den totala årsarbetstiden är densamma som för andra heltidsanställda, i regel mellan 1 700 och 1 800 timmar beroende på kollektivavtal och andra faktorer. Den här anställningsformen är ovanlig för lärare i fritidshem framförallt för att fritidshemsverksamheten som regel är igång också underskollov.

Om avvikelser från dessa huvudregler aktualiseras apropå din anställning, ta då kontakt med Lärarförbundet som kan guida dig i hur du ska hantera detta.

Arbetsskyldighet - vilka arbetsuppgifter ingår?

Arbetsskyldigheten definierar vilka arbetsuppgifter som ingår i ditt anställningsavtal och kollektivavtal. Som lärare är du skyldig att utföra uppgifter som lärare normalt gör, med fokus på undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Om du är anställd som lärare och är osäker på vilka uppgifter du är skyldig att utföra eller om du beordras att utföra uppgifter som ligger utanför ditt kollektivavtalsområde, som ex. lokalvård, köksarbete eller vaktmästaruppgifter, är det viktigt att du kontaktar Lärarförbundet.

Ansvar
Ansvar i verksamhet med människor kan delas upp i två områden – minimering av risk för ohälsa/olycksfall samt att Skollagens och huvudmannens krav/regelverk följs.

 • Ansvar för att de som omfattas av verksamheten inte utsätts för risk, ohälsa, olycksfall etc.
 • Ansvar för att verksamhetens kvalitet lever upp till krav och regelverk

Huvudmannen tar under skoldagen över föräldraansvaret i Föräldrabalken, för eleverna. I ansvaret ligger bl. a. att det finns rutiner och resurser så att varje lärare skall kunna fatta säkra beslut om hur aktiviteter ska genomföras utan risk för ohälsa/olycksfall för elever eller att elever utsätts för kränkande behandling.

Rektor har yttersta ansvaret för elevernas arbetsmiljö under Skoldagen. Rektor är också ansvarig för underställdas arbetsmiljö.

Som ansvarig för fritidshemmet kan du åläggas arbetsuppgiften att organisera och skapa rutiner för övriga i verksamheten.

Som lärare har du ansvar för att följa de rutiner som finns men också för att själv undersöka och bedöma risker för olycksfall och ohälsa och för att kunna göra detta behövs tillräckligt med tid. Du behöver också möjlighet att medvetandegöra dina kollegor och huvudmannen, om risker upptäcks.

De krav och regelverk som avses är t.ex. Skollagen, läroplan, den lokala verksamhetens regler etc. Huvudmannen har det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitet. Styrdokumenten lägger också vissa ansvar direkt på dig som lärare och du har förstås ansvar för hur just du väljer att arbeta.

För att kunna ta det ansvar som följer av ditt uppdrag och din befattning behövs tid för planering, förankring, arbetsledning och så vidare. Om förutsättningarna du ges inte gör det möjligt att i praktiken ta dessa ansvar, är det viktigt att göra detta tydligt för din arbetsgivare.

Checklistan

Det är nu innan du bestämmer dig för att ta en anställning alt. anta ett nytt erbjudande på befintlig arbetsplats som du har störst möjlighet att påverka din arbetssituation. Om du överväger en anställning som inbegriper kombinerat ansvar, är det viktigt att du tänker igenom och ställer krav på rimliga förutsättningar. Här kommer en lista med frågor som kan hjälpa dig på traven:

 1. I vilken verksamhet har du/kommer du att ha dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
 2. Vilka arbetsuppgifter får du? (Se också faktaruta om arbetsskyldighet)”
 3. Vad kommer du att vara ansvarig för? Verksamheter, undervisningsämnen, antal elever, etc. (Se faktaruta om ansvar)
 4. Uppfattar du att din chef/huvudman har förståelse för att lärare i fritidshem också behöver tid och utrymme med eleverna utanför planerade verksamheter för att skapa förutsättningar till ett situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande?
 5. Har du/kommer du som behörig lärare i fritidshem att bära ansvar för arbete som utförs av kollegor som saknar nödvändiga kvalifikationer?
 6. På vilket sätt får du stöd av huvudmannen för att kunna axla det större ansvar det innebär i de fall du som behörig lärare i fritidshem har få eller inga kollegor med behörig utbildning?
 7. Hur mycket tid avsätts till för- och efterarbete till undervisningen i respektive verksamhet?
 8. Hur är/kommer din reglerade arbetstid förlagd/förläggas, i ett arbetstidsschema?
 9. Hur planeras och organiseras verksamheten för att du ska ha möjlighet att hinna med alla dina arbetsuppgifter inom arbetstiden?
 10. Finns det utrymme för rast, paus, och att hinna vara på plats i tid, förberedd utan stress?
 11. Vem tar över ansvaret för fritidshemmet när du är ledig/arbetar i ämnesundervisning?
 12. Hur hanteras fritidshemmets verksamhet när det uppstår vikariebrist i ämnesundervisningen för att du inte skall behöva drabbas av samvetsstress p g a det dubbla ansvaret?
 13. Är lokalerna ändamålsenliga? Påverkar deras placering och funktionalitet dina förutsättningar att hinna genomföra och hantera uppdrag och ansvar som åligger dig? Krävs mer omställningstid av logistiska orsaker?
 14. Hur organiseras löpande och specialdestinerad fortbildning, inom ramen för dina uppdrag/din arbetstid?
 15. Hur underlättas arbetet så att du får möjlighet att delta i nödvändiga möten och kollegialt samarbete?
 16. Uppfattar du att det finns en medvetenhet hos din chef/huvudman att pedagogiskt ansvar i flera verksamheter totalt sett, innebär att du har mindre tid för undervisning i respektive verksamhet? Med andra ord, finns insikten att med ansvar i fler verksamheter uppstår ett utökat behov av ”kringtid”, för att ställa om, för kollegialt samarbete, för att hålla sig à jour, delta i flera mötesfora, etc.? Det kombinerade uppdraget kan ge andra fördelar för verksamheten men det måste accepteras att den totala mängden undervisning blir mindre och det ska naturligtvis inte påverka lönen negativt, på kort eller lång sikt.
 17. Vilken lönenivå är aktuell för uppdraget och hur står den sig gentemot arbetsmarknaden?

När du har fått svar på de här och andra frågor du har, har du ett underlag för att ta ställning till vad som är viktigt för dig i det professionella läraruppdraget, för din hälsa och för din ekonomi.

Har du funderingar? Tveka inte att ta kontakt med oss, vi finns alltid tillgängliga för att diskutera med dig! Hos vår medlemsservice Lärarförbundet Kontakt kan du få facklig vägledning och stöd i ditt arbetsliv men du kan också få tala med en lönecoach.

Du når Lärarförbundet Kontakt på telefon: 0770-33 03 03 alternativt logga in på Min Sida på lararforbundet.se och använd dig av kontaktformuläret.

Tre scenarier att reflektera över, inspireras av eller använda i ditt arbete

Använd de tre scenarierna för att fundera över din egen arbetssituation. Vad är viktigast för dig och vad behöver du ta ställning till om du erbjuds en anställning som har liknande förutsättningar som Alex, José och Sabina?

Alex anställd på en byskola i Obruk

Alex har flyttat till Obruk och söker jobb på den enda skolan i området – Obruksskolan - och vill ogärna pendla till en annan ort för att arbeta som lärare. Hen har legitimation för arbete i såväl fritidshemmet som idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap. Obruksskolan erbjuder en kombinerad tjänst som lärare i musik och hhk för 1-6, och lärare i fritidshem för F-3.

I mindre skolor är det svårt att få ihop en heltidstjänst i en verksamhet. En lärare i fritidshem erbjuds därför ofta en tjänst som innebär undervisning i såväl fritidshemmet som i enskilda ämnen. Därutöver tillkommer ofta arbetsuppgifter med t.ex. aktiviteter i förskoleklass eller grundskola. Det kan bli ett väldigt roligt uppdrag, eftersom man kommer att komma nära eleverna och få möjlighet att följa dem i olika ämnen. Det kan också vara lättare att planera verksamheten eftersom elevgrupperna är mindre och eftersom barnen ofta hämtas med bil och att tiderna barnen vistas i fritidshemmet därmed blir mer konstanta. Men det kan också ge upphov till en tuff arbetsmiljö med svårigheter att få ihop arbetsveckan.

På en liten skola arbetar få lärare, vilket innebär att det finns det en risk att Alex är ensam lärare i fritidshem. Skolans verksamheter kan hålla öppet mellan klockan 6 och 18, och för att täcka upp dagen i alla verksamheter, alltså både fritidshem och grundskola, riskerar det att bli mycket ensamarbete på fritidshemmet före och efter skolan för Alex. Det kan med andra ord bli svårt att dela gruppen och jobba mera individanpassat efter det centrala innehållet för fritidshem i läroplanen och kunna jobba mer fokuserat med en liten grupp. Turligt nog finns det ofta skolutvecklare på kommuner och/eller nätverk som leds av fackförbund eller rektor som kan ordna träffar med fritidshemmen i området. Trots avsaknaden av kollegor på arbetsplatsen kan dessa nätverk och träffar ge möjlighet till kollegial samverkan och utveckling.

Om Alex ska tjänstgöra i förskoleklass/grundskola är det av vikt att arbetsgivaren är tydlig med vilken roll och vilket uppdrag hen har där. Om det råder otydligheter omkring roll och uppdrag kan det uppstå olika förväntningar hos respektive yrkeskategori på vad personalen i fritidshemmet kan bidra med, vilket kan leda till att kompetensen hos fritidshemmets personal inte tas tillvara tillräckligt. Det är därför viktigt att arbetsgivaren skapar utrymme för gemensamma pedagogiska diskussioner mellan personalen i fritidshemmet och i grundskolan/förskoleklassen, utöver planeringen av den dagliga verksamheten. Om lärare i fritidshem tjänstgör i förskoleklass eller grundskola måste arbetsgivaren också skapa utrymme för fritidshemspersonalen att kunna ställa om mellan verksamheterna. Det är nödvändigt att personalen får möjlighet att ta emot eleverna förberedda för aktiviteter och med material.

I en mindre skola kan Alex förväntas ta på sig arbetsuppgifter som hen inte skulle haft på en större skola. Det kan innebära ett mycket bredare uppdrag än hen initialt tänkt.

José anställd på en skola med få behöriga lärare i fritidshem Stockholm

José har precis tagit examen. Han har legitimation som lärare i fritidshem och lärare i bild. Han erbjuds anställning som lärare i fritidshem och förutsätts undervisa i bild i en 4:e klass och en 3:e klass. Den tid José inte tjänstgör i fritidshemmet eller har bildlektioner ska han ha ”skolsamverkan” och planering. Tjänsten är på en skola som tillhör en stor förvaltning där behörighetsgraden är låg.

Eftersom anställningen är på en skola där behörigheten är låg, är det sannolikt fler som arbetar delar av sin arbetstid i fritidshemmet, men utan att ha utbildning för det. Det är därför en hög sannolikhet att José som en av få med behörighet för fritidshem får bära stort ansvar för planering, utvärdering, kvalitetsarbete, arbetsledning och så vidare, vilket kräver utvecklingstid därefter. Det finns också en risk att han får begränsade möjligheter till kollegiala samtal kring pedagogiska frågor som rör fritidshemmet. José kan med andra ord vara den som får stå själv i kampen för fritidshemmet i dragkampen om lokaler och resurser. José behöver vara medveten om att det kan bli svårt att planera verksamheten efter målen i läroplanen när det finns få kollegor med legitimation. Risken är att han kommer att behöva arbetsleda de outbildade. När det saknas möjlighet till utveckling av verksamheten riskerar fritidshemmet att få en mer övervakande roll än pedagogisk roll. José behöver stöd för att hans arbetsbelastning inte ska öka och för att inte kvalitén på verksamheten ska sänkas när han måste hjälpa sina kollegor.

Den planeringstid José får inbegriper oftast såväl egen planering som gemensam planering. I den gemensamma planeringen kan det förutom att planera verksamheten med kollegorna, ingå APT och utvecklingssamtal. José behöver planeringstid för såväl fritidshemmet som undervisningen i bild. Det är även viktigt för José att ha i åtanke att arbetstiden kanske måste justeras när t.ex. omdömen ska göras i bildämnet.

Sabina anställd på en skola med många behöriga lärare i fritidshem i Malmö

Sabina har legitimation för fritidshem och idrott. Hon har blivit erbjuden en anställning i en stor förvaltning med många utbildade lärare i fritidshem. Tjänsten är som lärare i fritidshem och ca 50 procent som idrottslärare för F-3. Övrig tid ska förläggas till planering och samarbete med övriga lärare i grundskolans ämnesundervisning. Tjänsten är på en skola som tillhör en stor förvaltning där behörighetsgraden är hög.

På skolan Sabina arbetar på förstår skolledningen fritidshemmens verksamhet och arbetar utifrån målsättning att varje verksamhet ska vara likvärdig. På så sätt får varje personalgrupp fokusera på sitt huvuduppdrag, och rätt kompetenser anställs. I en sådan förvaltning får fritidshemmet den starka ställning det förtjänar.

Där det finns fler utbildade lärare i fritidshem, som kan fördela ansvaret för undervisningen i verksamheten på ett effektivt sätt, minskar risken att uppdraget i fritidshemmet åsidosätts när någon också har ämnesundervisande uppdrag. Där det ges tid för båda uppdragen kan de berika varandra genom att det som sker i den ena verksamheten också får genomslag i den andra. Ett ömsesidigt givande och tagande kan bli möjligt när skolledningen ser till verksamheternas betydelse var för sig, och tillsammans.

En fördel med stor förvaltning där det finns mycket utrymme till kollegial samverkan är att det går att tillsammans rikta ljuset mot hur man lägger upp vardagen i verksamheten och lära av varandra. Just hur tiden fördelas i verksamheten är också något medarbetarna själva har möjlighet att påverka. Tilldelningen av resurser, däremot, är svårare att själv göra något åt eftersom det är huvudmannens uppgift. Och även där man får gehör för kravet på ökade resurser kan förändringarna dröja, varför det alltid är en god idé att börja i den egna verksamheten. Det kan vara bra att ha i åtanke att det även på arbetsplatser i stora förvaltningar kan saknas både resurser och god organisering.

Eftersom det på de flesta platser finns en generell trend av att fritidshemmets verksamhet underordnas grundskolans verksamhet, finns det en risk att lärare i fritidshem får rycka in när det uppstår luckor i grundskolan. Särskilt för Sabinas fritidshem eftersom det finns flera utbildade i arbetslaget som kan ansvara för undervisningen i fritidshemmet. Sådana typer insatser kan rucka på lärare i fritidshems planeringstid.

Intervjuer med lärare i fritidshem

Enzo & Marie

Hur gör man för att skapa rätt förutsättningar för lärare i fritidshem? Hur får man till pedagogisk utvecklingstid? På Sjöstadsskolan i Stockholm arbetar Enzo Molina, lärare i fritidshem. Här intervjuas han tillsammans med biträdande rektor Marie Malmgren och de berättar om hur de strukturerar upp arbetstiden för lärare i fritidshem.

Line

Line Isaksson, lärare i fritidshem och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse, berättar om hur man får rätt förutsättningar och planerings- och utvecklingstid som lärare i fritidshem.

Avslutning

Summera för dig själv: Är förutsättningarna goda och inspirerande eller finns det områden att diskutera med arbetsgivaren för att hitta en mer optimal situation? Jämför med andra alternativ, andra möjliga anställningar och gör en avvägning av om du vill ha detta jobb.

Det här är komplext och svårt och väcker säkert fler frågor och funderingar hos dig. Återigen, tveka inte att ta kontakt med oss. Vi finns alltid tillgängliga för att diskutera med dig!

Lärarförbundet Kontakt, telefon: 0770-33 03 03 alternativt logga in på Min Sida på lararforbundet.se och använd dig av kontaktformuläret.