Dokumentationsbördan – ett hot mot lärares kärnuppdrag

En ny rapport från Lärarförbundet visar att kraven på dokumentation gör att nio av tio lärare känner sig stressade och att deras arbetsglädje minskar.

Att dokumentationsbördan vilar tungt på lärarna är inget nytt. Men rapporten Dokumentationsbördan – ett hot mot lärares kärnuppdrag (pdf) visar att läget är värre än någonsin.

– Trots att det borde vara lätt att åtgärda är detta skolans största arbetsmiljöproblem, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, och fortsätter:

– Vad lärare vill är att utveckla elevernas lärande och samverka med sina kollegor. I stället sitter de fast i meningslös dokumentation som de sällan har tid att följa upp. Det håller inte.

Mycket av dokumentationen är inte lagstadgad

Många lärare måste i dag upprätta individuella utvecklingsplaner, IUP:er, även när det inte är lagstadgat.

Dessutom måste de flesta dokumentera elevernas kunskapsutveckling i digitala lärplattformar – system som av lärarna själva döms ut som icke ändamålsenliga.

Tre av fyra lärare för sin egen dokumentation vid sidan av lärplattformen. Bara fyra av tio tycker att dokumentationen i lärplattformen fungerar som ett stöd för elevernas lärande.

– Lärare vet vad de själva behöver, och vad deras elever behöver. Det är dags för regeringen att inse det och vidta åtgärder för att värna professionens autonomi, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Lärare måste få använda sin tid till det som faktiskt skapar kvalitet, det vill säga undervisning, planering, uppföljning och utveckling.

Minskar lusten att vara lärare

Inom grund- och gymnasieskolan uppger så många som åtta av tio att dokumentationskraven minskar deras lust att vara lärare.

– Det är alarmerande. Om inget görs är det en ännu större lärarbrist som hotar, och för de lärare som blir kvar ökar arbetsbelastningen ytterligare. Det är en ond spiral som måste brytas.

Läs rapporten Dokumentationsbördan – ett hot mot lärares kärnuppdrag (pdf).

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet kräver bland annat

Att staten ska ha huvudansvaret för skolväsendet, så att staten på allvar kan ta kontroll över den skenande dokumentationsbördan.

Att regeringen tillsätter en utredning i syfte att rensa i dokumentationskraven på samtliga nivåer och reducera dokumentationen för lärare till ett minimum.

Att lagstiftningen ändras så att ingen huvudman får ställa ytterligare krav på dokumentation för lärare, än de krav som finns i lagar och andra statliga författningar.


Rapporten i media

Om rapporten

Rapporten ”Dokumentationsbördan – ett hot mot lärares kärnuppdrag” bygger på svar från 480 lärare som arbetar inom grundskolan årskurs sju till nio, gymnasieskolan och vuxenutbildning.

Lärarna ingår i Lärarförbundets medlemspanel hos Kantar Sifo.

Läs rapporten Dokumentationsbördan – ett hot mot lärares kärnuppdrag (pdf).


Tidigare rapporter om dokumentationsbördan