Senast uppdaterad

2020-06-18

Distans till verkligheten? Så påverkar coronapandemin läraryrket

Coronapandemin kommer att förändra läraryrket, men hur? Lärarförbundets utredare har bevakat hur makthavare agerat under coronapandemin och spanar kring vilka effekter det kan få på läraryrket på både kort och lång sikt. Se filmen här!

Lärarförbundet följer utvecklingen efter coronapandemin noga, men är också väldigt intresserade av vad ni lärare och skolledare tänker om detta. Vad innebär det här för er? Hur vill ni se att läraryrket utvecklas framöver? Reflektera, och så kommer vi att återkomma framöver för att få inspel från er.

Hur påverkar coronapandemin läraryrket?

Vi ser två starka krafter som gemensamt kommer att prägla skolan framöver – nedskärningar i kommunerna och en övertro på digitaliseringen som verktyg för att lösa lärarbristen, sänka kostnader och öka kvaliteten i undervisningen.

Vad har kännetecknat den här våren?

Redan innan coronapandemin hade lärarna en enorm arbetsbelastning och höga sjuktal, samtidigt som kommunerna redan innan hade ett väldigt ansträngt ekonomiskt läge och vi tampades redan då med en överväldigande lärarbrist. Coronapandemin har spätt på detta redan ansträngda läge.

Självklart ser Lärarförbundet att digitaliseringen har en tydlig plats i skolan. Men den digitala utvecklingen i skolan måste ske med en stark vetenskaplig grund, med fokus på kvalitet och med metoder som är förankrade hos lärarprofessionen.

Men det är viktigt att poängtera att den undervisning som skett under våren kan inte jämföras med den undervisning som sker under “normala” förhållanden. Begreppet nödundervisning har seglat upp i forskningslitteraturen som ett bra begrepp för att förklara vad undervisningen varit.

Vad är lärarnas bild av hur ökad digital undervisning kommer påverka läraryrket?

Lärarförbundet har genomfört enkätundersökningar under våren som har visat på många nedslående resultat. Med en helhetssyn på vad undervisning och skolans uppdrag innebär är det omöjligt att landa i att fjärr- och distansundervisning är ett fullgott alternativ till närundervisning.

Våra undersökningar har visat att lärarna upplever att det är svårare än vanligt att lära eleverna det de ska. Resultaten visar också att lärarna är väldigt oroliga över att kollegorna och de själva ska sjukskrivas på grund av arbetsrelaterad stress om coronapandemin fortsätter i höst.

Diagram 1: Procentuell fördelning över huruvida man är orolig att en själv eller sina kollegor ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress om coronapandemin fortsätter i höst. Baseras på 2693 svar. 

En tredjedel tror att en utökad digitalisering av undervisningen kommer att bidra till att läraryrkets status sänks och en majoritet av lärarna i grund- och gymnasieskolan tror att en utökad digitalisering av undervisningen kommer att göra läraryrket mindre givande.

Diagram 2 och 3: Procentuell fördelning över huruvida man tror att läraryrket bli mindre givande respektive om man tror att stausen kommer att sänkas om det blir mer distans- och fjärrundervisning uppdelat på var i skolväsendet man arbetar.

Den höga arbetsbelastningen har bland annat möjliggjorts av den tillfälliga förordningen som öppnat upp för att bedriva distans- och fjärrundervisning även när skolan varit öppen. Den tillfälliga förordningen gäller till nästa år om den inte avslutas i förtid.

Samtidigt är det ordinarie regelverket som styr fjärr- och distansundervisning i grund- och gymnasieskolan väldigt begränsande. Men Riksdagen beslutade den 16 juni om förändringar i skollagen som ska göra det möjligt att erbjuda fjärrundervisning när det saknas behöriga lärare och ett tillräckligt elevunderlag, och distansundervisning bland annat som särskilt stöd. I vux är fjärr- och distansundervisning helt oreglerat, vilket gör att man kan bedriva undervisningen på det sätt man som skolhuvudman än vill.

Under våren har vi sett ett antal aktörer gå ut och dra slutsatser av coronapandemin och hur den undervisning som skett under våren kan utnyttjas även framöver. Vem har sagt vad?

Såväl kommunala som fristående skolhuvudmän har dragit långtgående slutsatser av vårens undervisning och påtalat hur fjärr- och distansundervisning bör användas även framöver. Det är ingen hemlighet att man ser fjärr- och distansundervisning som ett sätt att spara pengar framöver.

Källor till citaten i filmen

I ekots lördagsintervju den 16 maj 2020 sa SKR:s Per-Arne Andersson att det finns en ”rädsla att släppa loss det här bland de yngre eleverna” https://sverigesradio.se/avsnitt/1495877

Redan i SKR:s ekonomirapport från 2019 gick det att läsa att ”en skolas lärare kan undervisa fler elever med samma grad av måluppfyllelse och med samma insats i timmar räknat” https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-5...

Academedias VD var tidigt ute och pratade om den ”exceptionella lärkurvanoch möjligheten att använda fjärr- och distansundervisning för att ”lösa lärarbristen” https://www.di.se/nyheter/skoljattens-vd-myndighet...

AcademediaEdTechs utbildningsdirektör har med hänvisning till propositionens förslag sagt att Problemet är att lagförslaget vilar på tesen att klassrumsundervisning är bättre… Jag menar att det är ett feltänk som hämmar utvecklingen av skolan… Jag hoppas att den vetenskapliga grunden kan få större utrymme."https://utbildning.academedia.se/2020/05/11/digita...

En jobbannons som webblärare på NTI-skolan – en tjänst där du ska kommunicera ämneskunskaper utifrån ett färdigpaketerat innehållhttps://www.nti.se/lediga-jobb/?aguid=E33718A23462...

Huddinges gymnasiedirektör trorinte att några kommuner kommer att vilja ”avstå från de möjligheterna när vi nu fått smak på dem”https://www.lararen.se/nyheter/digital-undervisnin...

En genomläsning av Huddinges budget visar dessutom att de inte är främmande för att sälja ut skolor som inte håller budgethttps://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_...

Vilka konsekvenser kan detta få framöver?

Skolan har ett socialiserings- och värdegrundsuppdrag, och vi kan slå fast att dessa aktörer inte beaktar de delarna av skolans uppdrag. Det är svårt att uppnå dessa uppdrag på distans, så en konsekvens av att fjärr- och distansundervisning skulle införas på bred front kan helt enkelt bli att läroplanerna måste skrivas om.

Skolans största kostnader är personal och lokaler. Förutom att vissa vill effektivisera verksamheten genom att ha färre lärare som undervisar fler elever på länk kan vi också se en risk att man i kostnadseffektivitetssyfte kommer att vilja se över skolans lokaler. En inflytelserik skolarkitekt sa på ett seminarium nu under våren att man framöver kan ”putsa bort de där ytorna i skolan som inte längre är effektiva i en digital tidsålder" http://byggaskola.se/arena2020_video/

De aktörer med egenintresse som varit ute och pratat om digitaliseringens möjligheter den här våren har distans till verkligheten. De har under våren har inte pratat utifrån lärarnas och undervisningens synvinkel - de har pratat utifrån sin egen. Vår bestämda uppfattning är att professionens autonomi ska styra skolans utveckling. För det är så klart väldigt positivt att så många lärare upptäckt ny teknik och nya undervisningssätt som stöttar undervisningen och elevernas lärande. Men vi ställer oss inte bakom att skolan digitaliseras ovanifrån utan lärarnas involvering.