Din rätt till planering, reflektion och utveckling

Varje dag stimulerar du barnens utveckling och lärande på din förskola. Lärarförbundet arbetar för att du ska kunna fortsätta att göra detta på bästa sätt och för din rätt att få tid för planering, reflektion och utveckling.

Som förskollärare ansvarar du för det pedagogiska innehållet i undervisningen och det kräver att du har rätt förutsättningar – du behöver inplanerad tid i schemat för planering, reflektion och utveckling. Detta är tid när du inte befinner dig i barngruppen. Många förskollärare har fått mer ansvar med den nya läroplanen men ännu inte rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete.

På den här sidan:

 • får du veta vilken rätt du har enligt lagen och kollektivavtalet att få tid för planering, utveckling och reflektion.
 • hittar du verktyg för att, tillsammans med dina kollegor, få det att hända på din förskola.

Meny

Vad säger lagen?

Svensk lag säger inget specifikt om förskollärares rätt till planeringstid. Det finns dock tydligt lagstöd för att förskollärare ska ha rätt förutsättningar att utföra sitt arbete under sin arbetstid och att arbetsgivaren är ansvarig för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning.

Den planering, reflektion och utveckling som behövs för det professionella uppdrag förskolläraren förväntas utföra (se ”Skollagen nedan”) ska alltså hinnas med under arbetstid.


Arbetstidslagen

Arbetstidslagen reglerar hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för dygns- och veckovila.

Övertid kan beordras men får inte planeras. Arbete ska inte heller utföras på/istället för rast.

Arbetstiden kan också vara reglerad i centrala och lokala kollektivavtal samt enskilt anställningsavtal (se kollektivavtal nedan). Om arbetstagaren beordras att arbeta mer än detta, ska ersättning enligt avtal utgå.


Arbetsmiljöverkets föreskrift kring organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Föreskriften kallas även kortfattat för OSA. Så här står det i OSA:

 • Om balans: Arbetsgivaren är skyldiga att se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet. Arbetstagarna måste uppmärksamma arbetsgivaren på höga krav och bristande resurser (9 §)
 • Om tydlighet: Arbetsgivaren ska se till att de anställda känner till förutsättningarna för sitt arbete och vilka befogenheter de har. (10 §).

  Arbetsgivaren ska vara tydlig om:
  • Vilka arbetsuppgifter ska utföras?
  • Vem ska göra vad?
  • Vilka resultat ska uppnås?
  • Finns det några särskilda sätt som arbetet ska utföras på? I så fall hur?
  • Om tiden inte räcker – vad ska prioriteras?
  • Om någon behöver hjälp och stöd för att göra sitt jobb – vem kan hen vända sig till?

Arbetsgivaren ska också motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos de anställda. (12 §)

Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om det svenska skolväsendet. Syftet med utbildningen i förskolan slås fast i Skollagens kapitel 8:

 • 2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
 • 15 § Det är en legitimerad förskollärare som ansvarar för den undervisning som hen bedriver.

Det är huvudmannen som har ansvarar för att förskolläraren har rätt förutsättningar att ansvara och bedriva undervisning.

Läroplanen

Läroplanen är en förordning som har utfärdats av regeringen och måste följas. Den beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.

I kapitel 2.7 anges särskilt förskollärares ansvar i undervisningen

Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

 • 2.7 Förskollärares ansvar i undervisningen
  Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att:
  • omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,
  • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig,
  • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

Vad säger kollektivavtalet?

Kvaliteten i verksamheten, att kunna attrahera och anställa utbildade lärare och erbjuda att en god arbetsmiljö är huvudmannens (tillika arbetsgivarens) ansvar.

Lärarförbundet har ihärdigt hävdat att sjuktalen för lärare måste tas på största allvar och att arbetsmiljön och arbetsbelastningen måste planeras på ett bättre sätt för lärares, barns och elevers skull. Här spelar kollektivavtalet en viktig roll. Där finns ofta regler för hur arbetstiden ska planeras och hur förändring av ordinarie arbetstid ska ersättas.


Att alla arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden, den tid som arbetsgivaren betalar för, är egentligen en självklar innebörd av anställningsavtalet.

HÖK 21

På det kommunala området är vi överens med SKR om att arbetsgivaren nu måste ta fram en plan med förbättringsinsatser gällande arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning. Planen ska utgå från varje skolforms uppdrag och vara klar senast 2022-03-31. Det lokala facket ska vara delaktiga. På lokalnivå ska tjänstefördelningen förhandlas. Arbetsgivaren ska också säkerställa att varje medarbetare har tillräckligt med tid för att fullfölja sitt uppdrag. Det ska till en tydlig prioriteringsordning och effektiv tidsanvändning.

Du kan läsa mer om Skolavtal 21/Hök 21 här


Övriga avtalsområden

Lärarbristen och brister i lärares arbetsmiljö är högaktuella frågor inom alla avtalsområden, oavsett om det centrala avtalet innehåller tydliga uppdrag eller ej. De behöver vara i fokus i det dagliga arbetet hos varje arbetsgivare, på varje arbetsplats.

Finns planeringstid i det lokala avtalet?

Se om din kommun har ett lokalt avtal Se listan här

Vad kan vi göra på vår förskola för att få tid för planering?

Du har rätt till tid för den planering, reflektion och utveckling ditt uppdrag kräver!

Prata med din chef om du inte har fått ut din tid och för tillsammans med dina kollegor och er chef samtal om hur ni alla får rätt förutsättningar när verksamheten planeras och bemannas.

Här under finns verktyg som ni kan använda för att prata om hur ni kan göra för att starta en diskussion om er arbetsbelastning och därmed skapa ett steg mot en friskare arbetsplats.

Du ska ha rätt förutsättningar att stimulera barns utveckling och lärande på din förskola för både barnens och din skull!

Definitioner

Tid för planering, reflektion och utveckling kallar vi den tid för arbete som ger kvalitet i undervisningen, på kort och lång sikt. Den kan bland annat innehålla:

 • uppföljning, utvärdering och utveckling av undervisningen genom planering, för-/efterarbete, dokumentation, reflektion och analys.
 • kompetensutveckling genom att läsa forskning, delta i fortbildning och kollegialt lärande.

Vad innebär begreppet?

Med tid för planering, reflektion och utveckling tar vi ett helhetsgrepp kring den tid som förskollärare behöver för att kunna fullfölja sitt uppdrag.

Där ingår självfallet tid för planering, men även möjlighet att utvärdera och utveckla undervisningen och verksamheten, och ge tid för att läsa in ny forskning, ta till sig nya arbetsmetoder, samt tid för reflektion och lärande enskilt och inom arbetsgruppen.

Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från kärnuppdraget kan också vara en viktig del av planeringstiden. Det innebär att personal i förskolan gemensamt, strukturerat och kontinuerligt arbetar med att analysera sin verksamhet, sätta upp målsättningar, planera, genomföra och utvärdera utvecklingsarbetet.

Behöver ni mer hjälp? Kontakta ert lokala ombud eller er lokalavdelning
Ring Kontakten: 0770-33 03 03