Senast uppdaterad

2021-11-17

Dags för staten att ta ett större ansvar för hela skolan

Medlemmarna vill att staten ska ta ett större ansvar för skolan. Det visar Lärarförbundets undersökning. Framför allt tror medlemmarna att likvärdigheten skulle förbättras.

Staten bör ta ett större ansvar för hela skolan, från förskola till vuxenutbildning. Skolväsendet är en helhet där en tidigare del ger förutsättningarna för de senare.

Misslyckas förskolan blir jobbet svårare i grundskola och gymnasieskola.

Misslyckas förskoleklass, grundskolans första år och fritidshemmet, blir jobbet svårare i mellanstadiet och högstadiet.

Misslyckas de två senare stadierna blir jobbet svårare i gymnasieskolan och mer behöver göras i vuxenutbildningen.

Skolväsendet är en helhet och måste behandlas så av politikerna.

För att se hur våra medlemmar ser på dessa frågor har vi ställt ett antal frågor till dem om skolans finansiering och vad de tror sker med några viktiga aspekter på lärarrollen och skolsystemet om staten tar ett större ansvar för skolan.

Lärarna anser att staten ska ta över hela finansieringen av skolan

För de fem verksamhetsområdena, förskola, fritidshem, grundskola plus förskoleklass, gymnasieskola och vuxenutbildning, frågade vi först om medlemmarna ansåg att staten skulle ta över finansieringen.

För alla skolformer står det rätt klart att medlemmarna anser att staten bör ta över. Det varierar mellan knappt 60 procent för vuxenutbildningen till över 80 procent för grundskolan när både svarsalternativet hela finansieringen och det som bara innefattar undervisningskostnaden beaktas.

Om vi endast ser till alternativet att staten tar över finansieringen av hela verksamheten varierar andelen som svarar det från 45 till 69 procent.

Noterbart är också att den störst andelen som inte är positiva svarar vet ej. Andelen som svarar nej är bara mellan fyra procent för grundskolan och tio för förskolan.

Medlemmarnas uppfattning är alltså klar. De vill att staten tar över finansieringen – till sin helhet för hela skolväsendet.

Om vi ser till vilken sektor olika lärare tycker de som är anställda i privat och kommunal sektor rätt lika. Lite mer skeptiska är de lärare som idag är statligt anställda. (Det ska dock påpekas att antalet svarande från både privat och statlig sektor är förhållandevis lågt varför osäkerheten är stor i siffrorna.)

Tar staten över blir det bättre

En intressant fråga är vad som händer om staten tar över. Därför frågade vi om vad medlemmarna trodde skulle ske med sex aspekter på lärarrollen och skolan i stort om staten tog över. Dessa svar redovisas nedan.

På samtliga områden förväntar sig medlemmarna en bättre utveckling om staten tar över jämfört med dagens lösning.

Det som allra flest tror kommer att förbättras är likvärdigheten i skolan, där åtta av tio förväntar sig en förbättring och väldigt få en försämring eller att läget skulle vara oförändrat.

Löner och andelen behöriga lärare är de frågor där tilltron till staten är lägst, men trots det tror varannan även gällande de aspekterna att det blir bättre, medan var fjärde tror att det inte blir någon förändring.

Status, arbetsmiljö och kompetensutveckling är områden som mer än hälften tror kommer att förbättras om staten tar över.


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo i Lärarförbundets medlemspanel under perioden slutet av maj 2021.

Den baseras på svar från 2 164 medlemmar vilket motsvarar en svarsfrekvens på 46 procent. Personal från förskola till högskola svarade på enkäten.

Lärarförbundets panel drivs av Kantar Sifo. Den består av knappt 5 000 slumpmässigt utvalda medlemmar som är indelade i stratum för att det ska vara möjligt att representativt uttala sig om både större och mindre lärargrupper.

I totalresultatet är de olika lärargrupperna viktade för att motsvara Lärarförbundets samlade medlemskår.