Senast uppdaterad

2020-06-10

Corona: Politiska beslut och myndighetsinformation

Här hittar du politiska beslut om corona och skolan, länkar till förordningar och myndighetsinformation.

Meny

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Politiska beslut

Myndigheternas coronainformation

Skolenheter kan öppna

2020-04-04 Många av Lärarförbundets medlemmar i gymnasieskolan har sedan verksamheten övergick till distans/fjärrundervisning sett behov av att vissa elever ska kunna komma till skolan för att göra olika moment. Lärarförbundet har haft dialog med regeringen och flera riksdagspartier om det här behovet och påverkat för att få till en öppning i lagstiftningen.Vi kan nu se resultatet av det i den förordning som regeringen presenterade den 4/4 där det framgår att en skolenhet kan vara delvis stängd. Det betyder att utbildning kan bedrivas för en mindre andel elever närvarande i skolans lokaler. Vad som avses med mindre andel är inte preciserat utan ska tolkas utifrån ett smittskyddsperspektiv. Definitionen av delvis stängd kan innebära att det inte bedrivs någon utbildning alls i vissa årskurser, exempelvis om eleverna anses vara för unga för fjärr- eller distansundervisning, samtidigt som undervisning ges i andra årskurser.

Gymnasieskolor kan exempelvis ta emot elever som behöver vara i lokalerna för att genomföra praktiska moment eller prov. Det kan även röra sig om elever som har behov av särskilt stöd eller som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av att delta i utbildningen i lokalerna.

Åter till menyn

Utbildningssatsningar

2020-03-31 Regeringen föreslår ett antal satsningar på vidareutbildning och yrkesväxling:

 • Ökade resurser till universitet och högskolor: 9 300 fler platser och 683 miljoner kronor 2020, 6 600 platser och 862 miljoner kronor 2021 (inklusive studiemedel).
 • En permanent utbyggnad av högskolan: 1 300 utbildningsplatser 2020 och 2 600 fr o m 2021. Utbildningar gällande bristkompetenser prioriteras liksom utbildningar som kan underlätta för personer som är i behov av omställning.
 • Ytterligare 6 000 sommarkursplatser 2020 för att ge möjlighet att läsa in en utbildning i snabbare takt, bredda sina studier eller vidareutbilda sig.
 • För att fler personer med högskoleutbildning ska kunna omskola sig till ämneslärare genom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) föreslås universitet och högskolor få medel för att kunna öka valideringen av tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet. 15 miljoner satsas också på Vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL).
 • För att vårdstudenter ska kunna gå in och hjälpa till i vården under coronakrisen föreslås att det tillåtna fribeloppet, som reglerar hur mycket en studerande får tjäna utan att studiemedlen minskas, tillfälligt slopas under 2020. Satsningen beräknas kosta en miljard kronor.

Åter till menyn

Förstärkt A-kassa

2020-03-30. Regeringen förslår att fler ska kunna få arbetslöshetsersättning och höjda ersättningsnivåer.

 • Nu kommer varje medlemsmånad i a-kassan att räknas som fyra månader. Villkoret för att få ersättning uppnås alltså inom tre månader istället för som tidigare 12 månader.
 • Grundförsäkringen höjs från 365 till 510 kronor per dag (11 220 kronor/mån i stället för nuvarande 8 030 kronor.)
 • Arbetslösa som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet (om man haft en lön på 33 000 kronor/mån) får de första 100 dagarna 1 200 kr/dag istället för 910/dag. Det innebär en ersättning på 26 400 kr/mån i stället för 20 020 kr/mån.
 • Karensvillkoret på sex dagar slopas 30 mars 2020 – 3 januari 2021.
 • För att få ersättning behöver man enligt det nya förslaget ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex månader i rad (minst 40 timmar per månad). Detta underlättar för timanställda eller deltidsanställda att få ersättning.
 • De med företag som blir vilande ska kunna få arbetslöshetsersättning under 2020.
Gå med i Lärarnas a-kassa här


Åter till menyn

Korttidsarbete - korttidspermittering

2020-03-25/04-15. Riksdagen har fattat beslut att stödja företag som drabbas ekonomiskt av Corona-krisen – Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, vilket kompletteras av förordningen (2013:1010) om korttidsarbete, utfärdad av regeringen.

Tillväxtverket, står för en del av lönekostnaderna när en arbetstagare får förkortad arbetstid (20, 40 eller 60% av ordinarie arbetstid).

Detta har en mycket begränsad tillämpning för de flesta medlemmar i Lärarförbundet trots ett beslut den 2 april om tillfälligt undantag från lagen för verksamhet som huvudsakligen är finansierad med allmänna medel där det (enligt en offentligrättslig reglering) ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten.

Regelverket gäller fr o m den 7 april, men kan tillämpas retroaktivt fr o m 16 mars. Arbetsgivare kan ansöka 6 månader framåt, med en möjlighet att kunna ansöka om förlängd stödperiod om 3 månader.

Nytt beslut kommer att tas i juni där ytterligare en arbetstidsförkortningsnivå införs för maj, juni och augusti om 80% av arbetstiden.Frågor och svar om korttidsarbete på Tillväxtverkets webbplats

Lärarförbundet har tecknat kollektivavtal* om korttidsarbete (även kallat korttidspermittering).

Åter till menyn

Regler för skolmatsalar

2020-03-25. Folkhälsomyndigheten har i en föreskrift tagit fram regler för hur mat ska ätas och serveras på skolor och förskolor för att förhindra smitta av covid-19. Eleverna måste hålla avstånd till varandra i kön i matsalen och sitta ner vid sina bord och äta. Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar och ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m

Tidningen Läraren: så ska du hantera skolmåltiden

Åter till menyn

Möjlighet att stänga förskolor och skolor

2020-03-20: Skolhuvudman får fr o m 21 mars 2020 under vissa omständigheter tillfälligt stänga en förskoleenhet, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Men huvudmannen måste samtidigt erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har stora behov av stöd eller har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Lagen ger också regeringen rätt att tillfälligt stänga förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen. Även i detta fall ska huvudmannen erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har stora behov stöd eller har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Läs om den här.

Stängd betyder inte att verksamheten upphör utan bara att barn eller elever

inte får komma in där. Verksamheten fortsätter alltså i någon annan form enligt arbetsgivarens beslut. Så här uttrycks det i lagtexten: ”...en förskoleenhet, skolenhet, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen (2010:800) är stängd, att verksamhetens lokaler är stängda för barnen eller eleverna, men att undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs”.

Åter till menyn

Slopat karensavdrag och ändrade krav på sjukintyg

2020-03-16. Karensavdraget slopas tillfälligt. Staten kommer att betala ut ersättning från den första sjukdagen. Arbetsgivaren ska göra ett karensavdrag som vanligt. Den anställde söker därefter ersättning i efterhand för karensavdraget. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Krav på läkarintyg under sjuktiden avskaffas. Den som är sjuk kommer att kunna vara hemma upp till 14 dagar utan läkarintyg fr o m 13 mars t o m 31 maj 2020. Efter 14 dagar tar försäkringskassan över utbetalningen och kräver inte heller sjukintyg förrän efter 22 dagar. Detta gäller oavsett sjukdom. I april och maj kommer staten att ta hela ansvaret för arbetsgivarnas sjuklönekostnader.

Läs mer på regeringens hemsida.

Åter till menyn

Distansundervisning

2020-03-13

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla gymnasieskolor, yrkeshögskolor, universitet, komvux och sfi att bedriva undervisning via distans och inte i skolans lokaler. Detta i enlighet med den förordning som regeringen beslutade om fredagen den 13 mars 2020.
 • Regeringen kommer att lägga fram ett förslag i riksdagen som innebär att studenter med studiefinansiering får fortsatt ersättning även om utbildningen inte kan fullföljas eller om utbildningen helt ställs in.
 • Regeringen arbetar med ett lagförslag som ger regeringen rätt att stänga skolor på grund av smittspridning.
 • Regeringen arbetar med en förordning gällande hur den kommunala omsorgen för barn till föräldrar med samhällskritiska arbeten ska säkras.

Läs mer på Skolverkets hemsida: Rekommenderad distansundervisning för gymnasiet och komvux

Åter till menyn

Stängning av skolor

2020-03-13 En ny förordning ger huvudmännen mer flexibilitet i att säkerställa elevers rätt till utbildning när skolor tvingas stänga på grund av covid-19. Huvudmannen kan stänga en skola om en så stor andel av personalen är frånvarande att det inte går att bedriva verksamheten

 • efter samråd med smittskyddsläkare.
 • därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat.
 • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Utbildning kan istället exempelvis förläggs på helger, bedrivs på distans eller undervisningstiden fördelas på ett annat sätt mellan ämnen och stadier.

Förordningen gäller för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Läs mer på Skolverket. Hela förordningen finns att läsa på regeringens webbplats.

Förordning om ändring av förordningen 2/4 2020


Åter till menyn

Mer om coronakrisen i skolan: