1832 2 corona bild startsida 1920x420 v2 200324

Corona: Lärarförbundet under krisen

Här kan du läsa mer om vad Lärarförbundet gör för att stötta sina medlemmar under coronakrisen. Läs om våra krav på politiker och huvudmän, nyheter då det gäller avtal och arbetsmiljö och ladda ner stödmaterial.

Meny

Intervjun 400

Det här gör Lärarförbundet

Toppbild

Det här vill Lärarförbundet

Toppbild

Avtalsnytt pga corona

Toppbild

Arbetsmiljö och corona

Toppbild

Lärarstudent och corona

Toppbild

1879 10 herobild corona 1340x542 v2

Samtalsstöd för medlemmar

Toppbild

Känner du oro och behöver någon att prata med? Du kan få professionellt och kostnadsfritt samtalsstöd om du är försäkrad genom Lärarförsäkringar. Du kan ringa anonymt dygnet runt på telefon 0200-22 22 82. De som svarar är bland annat socionomer, psykologer och familjerådgivare. Samtalsstödet innehåller även rådgivning kring ekonomiska och privatjuridiska problem.

Som medlem i Lärarförbundet erbjuds du förmånliga och prisvärda försäkringar i Lärarförsäkringar, exempelvis olycksfalls-, sjuk- och livförsäkring som du kan teckna utan hälsoprövning. Läs mer på www.lararforsakringar.se. Nya medlemmar i Lärarförbundet ansluts automatiskt till ett grundskydd av försäkringar som gäller direkt från inträdet.

https://www.lararforsakringar.se/lararforsakringar-corona/

Åter till menyn

Dialog med regering och riksdag

Toppbild

Lärarförbundet har tät dialog med regeringen och riksdagen i arbetet med hanteringen av Covid-19. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand har i möten med utbildningsminister Anna Ekström tagit upp flera akuta frågor som behöver hanteras omgående - inte minst frågor som rör lärares arbetsmiljö. Här under kan du läsa de skrivelser som Lärarförbundet lämnat till regeringen.

Kraven i våra skrivelser till regeringen:

 • Kraven på lärarna: Det behöver tydliggöras att lärare inte kan förväntas ansvara för såväl den ordinarie undervisningen och dessutom förväntas genomföra distanslösningar för de elever som av olika anledningar inte finns på plats. En och samma lärare kan inte göra bägge delar.
 • Elever med särskilda behov: Det behövs tydligare riktlinjer för hur skolor ska kunna upprätthålla det kompensatoriska ansvaret för dessa elever och förhindra att de tappas helt.
 • Kraven på undervisning: Allt som ska göras enligt styrdokumenten i grundskolan och gymnasieskolan kommer inte kunna genomföras under rådande omständigheter. Kraven och förväntningarna på svensk skola inte kan vara lika höga som under normala förhållanden. Till exempel bör kravet på att genomföra utvecklingssamtal tas bort och kravet på att det ska genomföras en allsidig bedömning behöver minskas. Det bör också vara möjligt att i årskurs 6-8 kunna avstå från att sätta betyg i några ämnen om det saknas tillräckligt med bedömningsunderlag på grund av den rådande situationen. Det måste vara möjligt att göra avsteg från den garanterade undervisningstiden under 2020.
 • Distans- och fjärrundervisning i gymnasieskolan: Satsningar krävs på huvudmannanivå så att It-stödt förstärks men också tydligare stöd från Skolverket kring hur man kan arbeta med olika delar digitalt.
 • Lärare ska vara lärare: En del huvudmän omplacerar lärare och annan skolpersonal under pandemin. Det trots att undervisningen fortfarande pågår intensivt. Det skapar en ohållbar situation. Huvudmännen måste istället leta efter personal bland dem som har permitterats inom näringslivet, inte dränera skolorna på personal och kompetens.
 • Permitterade och varslade legitimerade lärare behövs i skolan: Det finns runt 38000 lärare som arbetar inom andra sektorer och många har sannolikt nu permitterats eller varslats. Dessa bör kunna anställas i skolan.
 • Förkylda barn och elever ska vara hemma: För barns, elevers och lärares säkerhet behöver Folkhälsomyndigheten och staten regelbundet återupprepa sina rekommendationer.
 • Förtydliga riktlinjer: Skolverket måste ta ansvar för att förtydliga vad föreskrifter från ex Folkhälsomyndigheten innebär för skolan och förskolan.
 • Säkra lärarstudenters VFU: För att underlätta för lärosätena och studenterna behöver det införas en generell dispens för lärosätena som möjliggör för studenterna att förlänga eller tidigarelägga terminerna för att kunna genomföra vfu.
 • Inför en smittskyddspenning: Den smittbärarpenning som finns gäller inte för friska personer, vilket gör att personer i riskgrupp står utan möjlighet att arbeta och utan rätt till ersättning från socialförsäkringen.

Läs skrivelserna i sin helhet här under

Åter till menyn

Våra löpande aktiviteter

Toppbild

 • Vi sitter i förhandlingar med huvudmän för att trygga jobben.
 • Vi har nära kontakt med regering och riksdag.
 • Vi har dagliga avstämningar med Skolverket.
 • Lokalt pågår ett omfattande arbete där risk och konsekvensanalyser görs löpande.
 • Vi har förlängt öppettiderna för rådgivning per telefon och tagit en extra resurser för att stärka upp det stora inflödet av frågor från medlemmar.
 • Vi publicerar information om corona och skolan via våra kanaler och sammanställer dem på på den här sidan.
 • Prata med ditt ombud, vet du inte vem det är kan du kontakta avdelningen. Där kan du också komma i kontakt med regionalt skyddsombud. Här finns kontaktuppgifter.

Åter till menyn

Digitala möten och event

Toppbild

2020-03-20 Nya riktlinjer för möten och event: endast digitala möten! För dig som anordnar möten och event för Lärarförbundet gäller att samtliga möten som är planerade att genomföras under mars och april månad ska antingen genomföras digitalt eller, om det inte är möjligt, avbokas.

Nya riktlinjer för arbetsplatsbesök. Från och med fredag 20 mars genomför inte heller Lärarförbundet några arbetsplatsbesök som inte går att genomföra digitalt eller per telefon. Detta gäller i hela landet. Istället stöttar vi förtroendevalda och medlemmar i digitala kanaler och per telefon.

Åter till menyn
1879 10 herobild corona 1340x542 v2

Johanna Jaara Åstrand om krisen

Testa förskollärare och lärare

Toppbild

2020-04-24: Förskollärare och lärare borde prioriteras när testerna blir fler.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utöka testkapaciteten av covid-19. Det är naturligt att vårdpersonal får ta del av detta, liksom personal inom äldreomsorgen.

Men förskollärare och lärare borde stå på tur för att bli prioriterade för testning av covid-19. Dessa har enligt de nyligen upprättade regelverken kring corona tre funktioner ifråga om att vara samhällsviktiga:

 1. De utgör en bärande del av den funktion som behövs för att ge omsorg så att annan samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas.
 2. Förskola eller fritidshem ska även vid nedstängningar erbjudas barn och elever som har stora stödbehov.
 3. I MSB:s föreskrifter är barnomsorg och utbildning inom skolväsendet utpekad som samhällsviktig verksamhet.

Förskollärare och lärare arbetar alltså inom samhällsviktig verksamhet samtidigt som de ska sörja för att annan samhällsviktig verksamhet kan uppehållas. Idag finns många problem och aspekter förknippade med corona i förskolan, skolan och fritidshemmet. Sammantaget är det tydligt att utökade tester är nödvändiga för personalen och för samhället i övrigt

Det är många gånger svårt eller kanske direkt omöjligt för förskollärare och lärare att hålla distans och därmed minska risker för smittspridning. Ju yngre barnen är desto svårare att distansera och hålla avstånd. Små barn behöver närhet. Detta skapar en oro för smittspridning, särskilt hos förskolans och de yngre barnens lärare. Tester kan dämpa den oron.

I allmänna råd från FHM ska samtliga som känner symptom, även lätta, stanna hemma. Det medför att många med oklara symptom som kan vara svåra att avgöra om det är t.ex. allergi eller om det är smittsamt. Utökade tester gör att fler lärare kan gå till skolan. Det är mycket viktigt. Idag är inte sällan betydande delar av personalgrupperna sjukanmälda på grund av lätta eller oklara symptom som kanske inte är smittsamma. På lite längre sikt är detta en ohållbar situation, personalen kommer inte att orka. Tester behövs för att fler ska kunna gå till jobbet.

Redan innan den extraordinära situation som coronaviruset har skapat, var förskolan en utsatt arbetsplats. Lärarförbundet har påtalat att arbetsmiljön måste förbättras. Stora barngrupper men också bristen på utbildade förskollärare och barnskötare har toppat förskollärares lista över brister i arbetsmiljön. I vågor har också vikariebristen varit svår att hantera. Dessa problem har i många fall blivit mer märkbara på grund av coronaviruset. De skulle delvis kunna avhjälpas om förskollärare blev en av flera prioriterade grupper för testning av covid-19.

För många barn och elever innebär också stängning av skolor, förskolor och fritidshem försämrad trygghet. De behöver den stabilitet som skola förskola och ger i vardagen. Därför ska nedstängningar på grund av personalbrist undvikas så långt det är möjligt.

Förskolorna, skolorna och fritidshemmen ska hålla öppet så att föräldrar inom andra samhällsviktiga verksamheter kan gå till arbetet. Men som tidigare nämnts har förskolan, skolan och fritidshemmet en egen mycket samhällsviktig funktion. Barn och elever ska undervisas och lära sig nya saker. Även i denna extraordinära situation ska läroplanernas mål uppnås. Förskollärare och lärare ger utbildning som är av stor vikt för folkhälsan.

”Vi vet att det viktigaste för framtida hälsa hos barn är att de har gått igenom en fullständig grundskola.” säger Johan Carlsson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten till DN, 5 april 2020.

Lärare och förskollärare behövs i skolan, förskolan och fritidshemmet men de måste också få förutsättningar att orka i längden.

Åter till menyn

Se över det slopade karensavdraget

Toppbild

2020-04-24: Det slopade karensavdraget är inte ett slopat karensavdrag – se över kompensationsnivån nu!

Regeringen beslutade att tillfälligt slopa karensen från och med 11 mars 2020. Det innebär att det går att ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Detta gäller för dig som är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Slopat karensavdrag gäller även om du är arbetslös, föräldraledig eller anställd utan sjuklön.

För den som är anställd är ersättningen ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Kompensationen på 700 kronor är dock inte tillräckligt för flertalet heltidsanställda förskollärare, lärare och skolledare. Merparten av Lärarförbundets medlemmar har idag en månadslön med ett karensavdrag som väsentligt överstiger ersättningen på 700 kr. För dessa kommer ett karensavdrag även med den föreslagna kompensationen fortsätta att utgöra en betydande kostnad. En lärare som tjänar 35000 kr per månad har ett karensavdrag på ca 1300 kr. Att karensen för de allra flesta fortsätter att innebära en betydande kostnad rimmar illa med att regeringen har presenterat åtgärden som att ”karensavdraget slopas” – i synnerhet eftersom arbetsgivare fortfarande ska göra ett karensavdrag på sjuklönen.

Själva syftet med att slopa karensen var att minska smittspridningen genom att underlätta för de som blir sjuka att stanna hemma med kompensation från de allmänna trygghetssystemen. Detta är nödvändigt för att minska belastningen på hälso- och sjukvården och minska antalet som insjuknar i covid-19. Det är centralt att nivån på kompensationen är sådan att den får avsedd effekt, och det finns därför skäl att se över nivån, anser Lärarförbundet. 

Åter till menyn

Riskgrupper måste kunna stanna hemma med ersättning

Toppbild

2020-04-01. Det finns i nuläget ingen ersättning som täcker situationen där du är hemma från jobbet, och inte får lön, för att du, eller en anhörig som du bor med, tillhör en riskgrupp. Lärarförbundet tycker att detta är orimligt och arbetar för en förändring. Lärarförbundet har i flera sammanhang lyft detta till regeringen

Lärarförbundet uppmärksammade tidigt att de som inte går till arbetet för att de tillhör en riskgrupp, eller de som är hemma med sina barn för att barnen är i en riskgrupp, faller utanför både smittbärarpenning och sjukförsäkringen.

Det som återstått för dessa om de inte lyckats komma överens om en lösning med sin arbetsgivare har varit att sjukanmäla sig trots att de egentligen inte är sjuka och stanna hemma i två veckor. Men efter två veckor måste de visa upp ett läkarintyg och en sådan lösning strider egentligen mot regelverket.

Det är rimligt att de som tillhör en riskgrupp, eller som bor med en anhörig som tillhör en riskgrupp, ges möjlighet att stanna hemma, i de fall läkare bedömer att det är motiverat på grund av medicinska risker.

Moderaterna har nyligen föreslagit att de som ingår i en riskgrupp, eller som har barn som ingår i en riskgrupp, ska kunna stanna hemma med smittbärarpenning: en smittskyddspeng.

2020-04-08. Även Vänsterpartiet har lagt ett liknande förslag att personer i riskgrupp ska kunna stanna hemma med ersättning.

Tillhör du, eller en anhörig som du bor med, en riskgrupp? Är du orolig för att bli smittad på jobbet?

Läs mer på vår sida frågor och svar om ansvar, säkerhet, dina rättigheter och riskbedömning.

Åter till menyn

Lärare och rektorer behövs i skolan

Toppbild

2020-03-19. Corona förändrar naturligtvis förutsättningarna för verksamheter i kommuner och regioner. Det handlar det om att sköta undervisningen på andra sätt, exempelvis digitalt. Ditt arbete är viktigt och vi vill att du ska kunna fokusera på ditt uppdrag. Om du i samtal med din chef tar initiativ till arbete inom annan verksamhet för att stötta den så är det inget som hindrar det.

Lärare, förskollärare och rektorer behövs i skolorna och förskolorna. Sällan har våra medlemmar varit så viktiga för att trygga undervisningen för landets barn och elever under extrema omständigheter. 

Distansundervisning gör inte undervisningsuppdraget vare sig lättare eller mindre arbetskrävande. Tvärtom ser vi nu hur lärare och rektorer med minimal förberedelsetid nu levererar fantastisk distansundervisning. Det är ett tufft uppdrag som kräver fullt fokus! 

Skolor och förskolor är samhällsviktiga funktioner och måste bemannas utifrån detta. Lärare och rektorer har sällan varit så viktiga i sina yrkesroller som nu!  Lärarförbundets ståndpunkt är att skyldigheten att utföra annat arbete, utanför den ordinarie verksamheten, inte finns och inte heller tillkommer på grund av situationen som uppstått med anledning av coronaviruset.

Kommunal verksamhet består av flera avtalsområden. Exempelvis tillhör barnskötare och lokalvårdare avtalsområdet för fackförbundet Kommunal, medan administratörer och skolkuratorer tillhör Visions avtalsområde. Lärare och skolledare tillhör Lärarförbundets avtalsområde. Arbetsskyldigheten för dig som är lärare gäller arbetsuppgifter inom vårt avtalsområde. Du kan bli beordrad att vikariera för exempelvis lärarkollegor eller skolledare.

Om du beordras att vikariera för en lärarkollega ska arbetet rymmas inom ordinarie arbetstidsmått. Arbetsgivaren kan beordra övertidsarbete eller arbete på obekväm arbetstid mot ersättning enligt kollektivavtalet.

Arbetsskyldigheten kan även innebära att du måste utföra dina arbetsuppgifter på ett annorlunda sätt, t ex genom fjärr- eller distansundervisning. Att skolbyggnader stänger innebär inte att undervisningen upphör; den ska fortgå men på andra och delvis oprövade sätt. Detta innebär ett arbete som inte följer den ordinarie planeringen men som ingår i arbetsskyldigheten generellt.

Om din arbetsgivare vill att du ska utföra arbetsuppgifter som inte ingår i ditt uppdrag som lärare, kontakta snarast din avdelning.

Åter till menyn

Distansundervisning ska inte innebära extraarbete

Toppbild

Nu öppnas möjligheter till fjärr- och distansundervisning samt till att förändra lärotider även om skolenheten är öppen. Detta kan utnyttjas om det behövs på grund av att lärare eller elever inte kan gå till skolan därför att de har symptom som kan tyda på Covid-19 och därför ska stanna hemma enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regeländringen berör grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Lärarförbundet ser en rad risker med omställningen. För det första är det viktigt att poängtera att Lärarförbundet ser en stor risk att lärare kommer att tvingas dubbelarbeta – både i klassrum och digitalt – på grund av den nya förordningen. Regeringen måste vara tydlig med att det inte är någon skyldighet för grundskolor att regelmässigt ge fjärr- eller distansundervisning samtidigt som vanlig undervisning. Parallella undervisningssätt över längre tid kommer att medföra stora påfrestningar på skolans personal.

Det är inte helt enkelt att bara ställa om till fjärr- och distansundervisning. Här förklarar vi mer:

Vad är fjärr- och distansundervisning?

Det är viktigt att hålla isär de två undervisningsformerna distans och fjärr. Med fjärrundervisning menas att läraren undervisar eleven i realtid via skärm och med distansundervisning menas att läraren ger uppgifter till eleverna som de genomför på eget håll. I så motto ger fjärrundervisning mindre flexibilitet för läraren eftersom hen måste befinna sig på plats med eleverna, medan distansundervisning ger mer utrymme för att lägga upp undervisningen så som läraren önskar. Fjärrundervisning är dessutom mer känsligt för störningar och krångel än distansundervisning på grund av t.ex. uppkopplings- eller ljudproblem, och forskningen visar ju mer komplicerad tekniken är desto mer distraherade riskerar eleverna att bli.

Studier visar att fjärr- och distansundervisning kan vara ett alternativ till närundervisning i de fall när fjärrundervisning fungerar väl och lärarna fått rätt förutsättningar för att bedriva undervisningen. De förutsättningar som krävs är framförallt ändamålsenliga verktyg, planeringstid samt stöd för att kunna hitta nya undervisningsstrategier och inte hindras av krånglande teknik. Forskning visar också att lärarnas involvering i den digitala utvecklingen i skolan är helt avgörande för att den ska bidra till undervisningen. Lärare måste ges utrymme att styra över de pedagogiska redskapen – även när de är digitala.

Risker med fjärr- och distansundervisning

Undervisning är så mycket mer än föreläsningar

En viktig aspekt att hålla i minnet är att lärarens ansvar för undervisningen inbegriper många fler dimensioner än att föreläsa för eleverna. Förutom att skolan har ett socialiserings- och värderingsuppdrag behöver läraren också kunna följa elevernas utveckling, uppmärksamma deras frågor eller behov av stöd och förtydliganden, ge löpande återkoppling, upptäcka och signalera om en elev riskerar att inte nå målen, individanpassa undervisningen och även bedöma eleverna. Läraren behöver samarbeta med övriga lärare kring eleven och mellan ämnen, samverka med elevhälsa och andra stödfunktioner i skolan samt ha dialog med föräldrarna. Det kan konstateras att alla dessa dimensioner av lärarens arbete kommer att vara svåra att upprätthålla vid fjärr- och distansundervisning.

I läroplanernas inledande kapitel poängteras skolans demokratiska uppdrag samt uppdrag att möjliggöra möten och förståelse mellan olika samhällsgrupper. Med fjärr- och distansundervisning ersätter en mer individcentrerad undervisning gruppundervisningen, och på så vis riskerar dessa delar av uppdraget att begränsas.

Att planera en lektion via fjärr- eller distans kräver andra strategier än att planera för klassrumsundervisning

Fjärr- och distansundervisning är något helt annat än klassrumsundervisning. Det kräver andra strategier och andra förhållningssätt. Vissa lärare har prövat och utvecklat förhållningssätt till digital undervisning, medan andra aldrig har varit i närheten av sådan undervisning. Har man inte arbetat på detta sätt tidigare kommer det därför att krävas omställningstid. Med snabba förordningsförändringar kan det vara svårt för lärarna att få den tid för planering av verksamheten de behöver.

Datasäkerhet och integritet

Det finns viktiga aspekter kopplat till datasäkerhet, integritet och datalagring som måste beaktas. Det gäller inte minst gällande vilken information och vilka personuppgifter som digitala verktyg hanterar. Det gäller även etiska aspekter kopplat till att det kommer att finnas stora mängder digitalt material från läraren och eleverna om de gör uppgifter digitalt. Det måste finnas tydliga bestämmelser för vilket material som ska sparas framöver och i vilket syfte, så att det inte kan missbrukas.

2020-04-26 - Nu öppnas möjligheter till fjärr- och distansundervisning samt till att förändra lärotider även om skolenheten är öppen

Innan denna förändring var det endast möjligt att ändra på lärotider eller att bedriva fjärr- eller distansundervisning ifall en skolenhet var helt eller delvis stängd. Nu öppnas möjligheter till fjärr- och distansundervisning samt till att förändra lärotider även om skolenheten är öppen. Möjligheten kan utnyttjas om det behövs på grund av att lärare eller elever inte kan gå till skolan därför att de har symptom som kan tyda på Covid-19 och därför ska stanna hemma enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det är också viktigt för de lärare som är i riskgrupp, eller har anhöriga i riskgrupp, att de kan utföra sitt jobb. Det underlättar trycket på de andra lärarna och gör att fler elever kan få undervisning.

Regeländringen berör grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Vad tycker Lärarförbundet om förändringen?

Lärarförbundet kräver att det inte ska innebära extra arbete för redan hårt belastade lärare och skolledare. Förbundet ser annars en stor risk för att lärare kan tvingas dubbelarbeta under en tidsperiod som inte har någon tydlig begränsning. Detta är en möjlighet att organisera om undervisningen om lärare och elever är sjuka, det är inte en rättighet till distansundervisning som tillkommer utöver den befintliga verksamheten.

Lärarförbundet menar vidare att:

 • Distansundervisning inte kan läggas ovanpå lärares tjänstgöring utan att något motsvarande tas bort.
 • Elever som inte är sjuka ska vara i skolan.
 • Lärare som kan jobba men inte vara i skolans lokaler ska få undervisa på distans från hemmet.
 • Regeringen ska kontinuerligt följa upp detta tillsammans med arbetsmarknadens parter.


Åter till menyn

Nu måste kraven anpassas!

Den 9 juni släppte Skolverket sin undersökning om coronapandemins påverkan på skolväsendet. Skolpersonal har svarat på hur de upplevt utmaningarna som pandemin har ställt på skolan och deras arbetssituation. Resultaten visar, som Lärarförbundet tryckt på länge, att det har lett till en mycket högre arbetsbelastning för lärarna. Undersökningen bekräftar våra egna, som visar att hög sjukfrånvaro och dubbelarbete i form av lektioner både i klassrummet och på distans gör att lärare blir allt mer stressade. Nu är det dags att kraven på lärarna anpassas och lättnader i skolans uppdrag görs till hösten om pandemin fortsätter.
– Läget för lärarna är ohållbart och kan inte få fortsätta efter sommaren. Svensk skola ingår i den kris som hela världen befinner sig i och våra lärare kan inte offras genom att ha krav på sig att jobba tills de stupar, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.

Skolverkets rapport

Kollektivavtal om korttidsarbete

Toppbild

2020-05-18. Lärarförbundet har tecknat kollektivavtal på ett antal avtalsområden om korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) med:

 • Almega Tjänsteföretagen (Friskoleavtalet)
 • KFO
 • IDEA (Studieförbunden, Skolavtalet: Folkhögskolor och utbildningsföretag)
 • ArbetsgivarAlliansen (Skola/Utbildning, Folkhögskolor, TRIA)
 • Staten
 • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO)
 • På gång: Almega kompetensföretagen

Riksdagens beslut att stödja företag som drabbas ekonomiskt av Corona-krisen -Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete innebär att staten, genom Tillväxtverket, står för en del av lönekostnaderna när en arbetstagare får förkortad arbetstid om 20%, 40% eller 60% av ordinarie arbetstid.

Detta har en mycket begränsad tillämpning för de flesta medlemmar i Lärarförbundet. Detta oavsett ett beslut från den 2 april om tillfälligt undantag från lagen för verksamhet som huvudsakligen är finansierad med allmänna medel och där det (enligt en offentligrättslig reglering) ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten.

Dessa verksamheter omfattas alltså i normalfallet inte av lagen, men även med det tillfälliga undantaget kommer det att vara ovanligt inom de flesta av våra områden främst av den anledningen att de inte kommer att drabbas av ekonomiska problem beroende på Corona.

Regelverket gäller fr o m den 7 april, men kan tillämpas retroaktivt fr o m den 16 mars. Arbetsgivare kan ansöka 6 månader framåt, med en möjlighet att kunna ansöka om förlängd stödperiod om 3 månader.

Nytt beslut kommer att tas i juni där ytterligare en arbetstidsförkortningsnivå införs för maj, juni och augusti om 80% av arbetsiden.

Är du osäker, ring eller mejla Lärarförbundet Kontakt, 0770 – 33 03 03. I övrigt rekommenderar vi att du ställer frågor till arbetsgivaren, som får stöd av sin arbetsgivarorganisation. Avdelningen kommer att kunna ge information om huruvida de har blivit kontaktade av din arbetsgivare i syfte att ingå en lokal överenskommelse, m.m.

Om inte Lärarförbundet är part på det centrala kollektivavtalet är det de parter som bär det centrala avtalet som tecknar lokala överenskommelser. Exempelvis du som arbetar på ett företag som omfattas av kollektivavtalet mellan Almega Utbildningsföretagen och Unionen samt Sveriges Ingenjörer. Om de tecknar ett avtal där du personligen eller utifrån befattning/enhet är angiven så är det bindande för dig.

Åter till menyn

Arbetsskyldighet samt karantän och elevers närvaro

Toppbild

Arbetsskyldighet
Som anställd har vi skyldighet att stå till arbetsgivarens förfogande. Om en arbetstagare själv väljer att stanna hemma pga. rädsla och oro utan att komma överens om det med sin arbetsgivare, så har hen därmed inte självklart rätt till lön. Dessutom finns en uppenbar risk att det ses som arbetsvägran.

För enskilda medlemmar med särskild sjukdomsproblematik och/eller nedsatt immunförsvar kan det vara bra att kontakta arbetsgivaren för diskussion om eventuellt hemarbete. Sjukvårdens bedömningar och eventuella funktionshinder ska vägas in i bedömningen.

En arbetstagares arbetsskyldighet sträcker sig inte utanför det som ryms inom kollektivavtalsområdet. Det innebär till exempel att en lärare inte kan beordras till arbete inom annan verksamhet. Arbetsuppgifterna som ingår i arbetsskyldighet utgår från anställningsavtalet.

I den kommunala verksamheten finns ett krislägesavtal som parterna tecknat. Om det aktualiseras är det fortfarande i första hand inom skolans hägn som arbete kommer beordras. För verksamhet som inte bedrivs i kommunal/kommunägd regi finns inte ett sådant krislägesavtal. Vanligtvis kommer en arbetstagare och en arbetsgivare överens om hemarbete men om arbetsgivaren ensidigt fattar beslut ska ett sådant beslut föregås av förhandling enligt MBL. I Lärarförbundets kollektivavtal för skolor med privat huvudman finns inga regler motsvarande den kommunala avstängningen med lön (AB §10).

Du som är anställd av en privat huvudman och orolig för smitta: kontakta din arbetsgivare. Om arbetsgivaren beslutar att en arbetstagare ska vara hemma men inte kan arbeta hemifrån, ska lön som huvudregel ändå utgå.

Karantän
En kommunal arbetsgivare har rätt att stänga av arbetstagare och förlägga arbetet till hemmet för att förhindra att smitta sprids. Det ska i vanliga fall överläggas med facklig organisation.

Lärarnas Samverkansråd har nu tecknat en överenskommelse med SKR som innebär att arbetsgivaren, utan överläggning med fackförbund, kan fatta beslut om avstängning för att förhindra spridning av Covid-19. Detta kräver snabba beslut och det är inte är möjligt att låta arbetstagaren arbeta i avvaktan på överläggning.


Elevers närvaro
Huvudmannen fattar beslut kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.” Vem som i praktiken kan fatta beslut om frivillig karantän/frånvarohantering styrs av huvudmannens delegationsordning. Läs Skolverkets råd.

Åter till menyn

Eventuell prolongering av avtal

Toppbild

2020-03-25. Diskussioner pågår inom privat sektors avtalsområden om prolongering. Mer information kommer så snart vi vet mer.

Åter till menyn

Krislägesavtalet

Toppbild

2020-04-03. Krislägesavtalet aktiverat för Region Stockholm

Detta gälle sjukvårdspersonal inom intensivvårdverksamhet i Region Stockholm. Aktiveringen gäller ej kommuner eller andra verksamheter inom Region Stockholm. Inom kommuner och regioner finns ett s.k. krislägesavtal tecknat mellan parterna. För att det ska aktiveras för hela eller delar av sektorn krävs inte bara att det är kris utan också att någon kommun eller region begär aktivering. Beslut om aktivering fattas av SKR:s och Sobonas styrelser, först efter att fyra högt ställda kriterier är uppfyllda.

För lärare gäller fortfarande ordinarie arbetsskyldighet och villkor.

Läs mer om arbetsskyldighet

Åter till menyn

Förkylda barn och elever

Toppbild

Dagligen möts förskollärare och lärare av barn och elever som enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska vara hemma. Den som uppvisar förkylningssymptom ska stanna hemma minst två dagar efter att symptomen försvunnit. Tyvärr efterlevs det inte av alla vårdnadshavare utan många lärare tvingas påtala detta för vårdnadshavare återkommande. För barns, elevers och lärares säkerhet behöver Folkhälsomyndigheten och staten ofta återupprepa sina rekommendationer med tydlighet och huvudmännen återkommande informera vårdnadshavare om vad som gäller. Det behöver också göras på flera olika språk.

Åter till menyn

Om VFU och studiemedel

Toppbild

2020-03-17. Universitet och lärosäten rekommenderas att gå över till distansundervisning från och med den 18 mars. Regeringen planerar för att studiemedel ska betalas ut till alla som fått dessa beviljade, oavsett vad som händer med utbildningarna.

Distansundervisning

Lärosäten övergår till digital undervisning för att minska smittspridningen. De flesta lokaler stängs fr o m 18 mars. Antagligen kan undantag göras där undervisning kräver färdighetsträning på plats. Ifall inte kurser kommer att kunna genomföras får ersättningskurser erbjudas senare.

Hantering av VFU med anledning av coronaviruset

Det kan var olika hur olika lärosäten hanterar corona. Campusförlagda inledande och avslutande vfu-seminarier ska ske på distans i så stor omfattning som möjligt. Du som student bör kontakta ditt lärosäte för att ta reda på vad som gäller för dig. Här är ett exempel från Malmö om tillfälliga riktlinjer för vfu-kurs.

Student som inte uppvisar symptom genomför vfu enligt plan och utifrån respektive skolas och förskolas bestämmelser. Det gäller även vid digital verksamhet, eller undervisning förlagd till helg mm.

Trepartssamtal kan ske via Skype, Zoom eller motsvarande och utan att vfu-läraren genomfört besök i en undervisningssituation.

Student som inte kan fullfölja vfu-kurs hanteras individuellt.

Om studenten genomfört huvuddelen av sin vfu-kurs: Examinator bedömer om det är möjligt att examinera mot vfu-målen. Student som inte når målen kan efter överenskommelse med examinator (vfu-lärare) och handledande lärare komplettera med tre till tio sammanhängande dagar i samband med universitetets närmast följande sommaruppehåll.

Om studenten inte har genomfört huvuddelen av sin vfu-kurs: Vfu-kurs skjuts upp till nästkommande vfu-period och examinator kan då bedöma måluppfyllelse för både den vfu-kurs som ställts in och den som skulle ha genomförts. Om målen för nästkommande vfu-kurs nås, tillgodoräknas den vfu-kurs som ställts in. Om målen inte nås får återstående vfu-kurser genomföras efter avslutad utbildning.

Om VFU-student eller närstående tillhör en riskgrupp kan VFU genomföras på distans. Om det inte går att lösa så får lärosätet ordna så att det går att genomföra VFU vid ett senare tillfälle

Studiemedel

Så länge undervisning bedrivs betalas studiemedel ut. Regeringen kommer också att lägga förslag till riksdagens om att alla beviljade studiemedel ska betalas ut för den period de har beviljats för, så länge krisen pågår.

Åter till meny

Mer om coronakrisen i skolan: