Senast uppdaterad

2022-06-22

Chef och ledarskap – kurser och utbildningar hösten 2022

Vi har ett brett utbud av utbildning och kompetensutveckling som riktar sig till skolledare, både i rollen som chef, ledare och anställd.

I höst är alla våra digitala utbildningar inom ramen för Chef och ledarskap öppna för dig som med i Lärarförbundet Skolledare eller i Sveriges Skolledarförbund. Dessutom finns det möjlighet för dig som ännu inte är medlem i något av förbunden att delta! Välkomna!

Vill du dela med dig av inbjudan till en kollega? Dela gärna länken eller ladda ner inbjudan till respektive utbildning på anmälningssidan!

Kontaktperson för utbildningarna är Anne Dahlberg.
Kontaktperson för utbildningen Min trygghet är Björn Hareland.

Chef och ledarskap: Konflikthantering, modell och stöd för det praktiska arbetet – 14 september

Hur uppstår en konflikt? Finns det olika typer av konflikter? Och hur löser man egentligen konflikter? Det är fokus på det här seminariet!

Hur arbetar du praktiskt med konflikthantering? Seminariet tar avstamp i boken "Konflikthantering" av Johan Ydrén. Genom olika modeller kommer du få stöd för hur du praktiskt kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

Under seminariet får du ta del av olika teorier varvat med gruppdiskussioner där du möter andra skolledare. Efter genomförd utbildning kommer du också få Johan Ydréns bok för att kunna fördjupa dig vidare i modellerna.

Efter seminariet får du som har deltagit ett erbjudande om en fördjupning i ämnet.

Chef och ledarskap: Konflikthantering är ett onlineseminarium som genomförs via Zoom. Utbildningen tar 3,5 timmar. Utbildningen är gratis och öppen även för dig som är skolledare men ännu inte medlem!

Till anmälan för Chef och ledarskap: Konflikthantering, modell och stöd för det praktiska arbetet

Chef och ledarskap: Självledarskap – 23 september

Hur gör man för att behålla sin kraft och sitt engagemang som skolledare? Hur kan man ta tillvara möjligheten att skapa ett hållbart ledarskap? Det är frågor som du kommer att utforska på seminariet om självledarskap!

Som ledare har du ansvaret att leda dig själv – uppmuntra, utmana, stödja och ta ut riktning. Men hur kan du nå ett hållbart ledarskap, där du har balans mellan arbete och fritid och där du kan behålla din kraft och ditt engagemang?

Seminiarieledare är Marianne Björklund Persson är rektor i Helsingborg samt certifirerad ICF ledarskapscoach och ICF coach.

Att leda sig själv i sitt ledarskap kräver självreflektion och mod. Det är lätt att hamna i "jag hinner inte"-fällan, men med en vilja att fortsätta utvecklas går det att finna nya strategier.

Under seminariet kommer du att få stöd i hur ditt självledarskap blir tydligt. Ett axplock av vad som kommer under seminariet är:

 • hur jag kan leda mig själv i att skapa balans mellan arbetet – fritid
 • hur jag fördelar och prioriterar min tid
 • hur jag stoppar energitjuvar så att jag inte laddas ur.

Efter seminariet kommer du som har deltagit att erbjudas en fortsättning på temat Självledarskap.

Chef och ledarskap: Hållbart ledarskap är ett onlineseminarium som genomförs via Zoom. Utbildningen tar 3,5 timmar. Utbildningen är gratis och öppen även för dig som är skolledare men ännu inte medlem!

Till anmälan för Chef och ledarskap: Självledarskap

Chef och ledarskap: Ny som skolledare – 6-7 oktober

Det här är en kurs för dig som är ny i rollen som skolledare. Du möter våra kunniga kursledare som är yrkesverksamma skolledare och får möjlighet att lära dig mer om din nya roll.

Målet med kursen är att skapa ökad medvetenhet om vad skolledaruppdraget kräver, samt belysa behovet av samspel mellan skolledare och lärare, yrkesutövare inom samma profession.

Under kursen tar vi upp hur skollagen står sig i förhållande till annan lagstiftning och innebörden av att ha ansvar för den inre organisationen. Du får också tillfälle att forma en vision för ditt ledarskap och den verksamhet du leder!

Kursen sträcker sig över två dagar och vänder sig till dig som är medlem i Lärarförbundet Skolledare eller Sveriges Skolledarförbund. Eftersom kursen till övervägande delen är att betrakta som kompetensutveckling förutsätter vi att deltagandet kan ske i tjänsten. Lärarförbundet står för konferenskostnader, resor och logi (generellt erbjuds logi endast medlemmar utanför Stockholmsområdet).

Du anmäler dig direkt i vårt kalendarium. I inbjudan kan du hitta mer information.

Till anmälan för Chef och ledarskap: Ny som skolledare

Chef och ledarskap: Skolutveckling på riktigt – 11 november

Hur kan du som skolledare arbeta praktiskt med skolutveckling? Det är frågan som du får reflektera kring under seminariet Skolutveckling på riktigt!

Nu är det dags att anta ledarutmaningen och ta tag i förändringsarbetet i vardagen på vetenskaplig grund! Pedagogiskt ledarskap handlar om att ta ansvar för framtiden med kontinuerlig förbättring och använda din kreativitet utifrån de lokala förutsättningarna.

Utbildningen ger dig verktyg hur du kan ta dig an uppdraget utifrån en förbättringscykel samt visar praktiskt skolutvecklingsarbete så att du kan minimera fallgropar på vägen.

Chef och ledarskap: Skolutveckling på riktigt är ett onlineseminarium som genomförs via Zoom. Utbildningen tar 3,5 timmar. Utbildningen är gratis och öppen även för dig som är skolledare men ännu inte medlem!

Till anmälan för Chef och ledarskap: Skolutveckling på riktigt

Chef och ledarskap: Hållbart ledarskap – 17 november

Du leder andra människor och vill skapa en god arbetsmiljö där alla, inklusive du själv, mår bra. Men hur? Välkommen till ett seminarium kring hållbart ledarskap!

Det här seminariet vänder sig till dig som är skolledare och vill skapa en god arbetsmiljö. Du får tillfälle att reflektera över ditt ledarskap och vad du kan förändra för att vara rädd om dig själv.

Du kommer att få verktyg för ett hållbart ledarskap inom nio områden, bland annat hur du

 • sätter ramar,
 • kommunicerar,
 • ger feedback.

Under utbildningen varvas lärande kring olika verktyg med gruppdiskussioner.

Chef och ledarskap: Hållbart ledarskap är ett onlineseminarium som genomförs via Zoom. Utbildningen tar 3,5 timmar. Utbildningen är gratis och öppen även för dig som är skolledare men ännu inte medlem!

Till anmälan för Chef och ledarskap: Hållbart ledarskap

Chef och ledarskap: Fokus på delegation – 25 november

Välkommen till ett seminarium med fokus på delegering och rektors möjligheter att skapa en ledningsorganisation. Dessutom får du koll på nyheter inom skollagen hösten 2022!

Seminariet vänder sig i första hand till rektorer och biträdande rektorer inom såväl skola som förskola. Fokus kommer att ligga på delegation: Vad betyder egentligen delegation, och vad innebär det?

Seminarieledare är Simon Jernelöv, rådgivare och jurist inom skoljuridik på JP Infonet. Han har även arbetat som expert på Skolverket och i statliga utredningar åt bland annat Utbildningsdepartementet. Under seminariet leder han oss genom frågor som

 • Hur fattas beslut inom ramen för delegation?
 • Vilka möjligheter har rektor att delegera?
 • Vad är biträdande rektors möjliga roll kopplat till skollagens reglering av rektor?

Under seminariet kommer du även ges möjlighet att diskutera med andra skolledare. Dessutom kommer vi få en titt på nyheter inom skollagen för hösten 2022!

Chef och ledarskap: Fokus på delegation är ett onlineseminarium som genomförs via Zoom. Utbildningen tar 3 timmar. Utbildningen är gratis och öppen även för dig som är skolledare men ännu inte medlem!

Till anmälan för Chef och ledarskap: Fokus på delegation

Skolledarombudsutbildning

Skolledarombuden är viktiga för Lärarförbundet Skolledare i det lokala arbetet. Välkommen att ta del av vår utbildning för dig som är eller kan tänka dig att bli skolledarombud.

Som skolledarombud har du en viktig roll. Du företräder dels dina medlemmar, men är också en viktig kontakt mellan medlemmarna och förbundet. Under utbildningens gång kommer du att få en orientering i för dig viktiga kunskapsområden som Skolledarombud och vissa delar som dessutom stärker dig i din vardag som skolledare och chef.

Skolledarombudsutbildning består av två utbildningstillfällen: Två lärarledda dagar i Stockhom och en uppföljningsträff i din region. Du förväntas kunna delta vid alla tillfällen.

Utbildningen anordnas en gång per termin. I vårt kalendarium hittar du aktuella datum för kursen. Om det inte finns något inplanerat datum kan du kontakta din avdelning för mer information.

I samband med anmälan måste du ange vilken regional träff du kan delta i. När det gäller den regionala träffen ska du i första hand välja den region som du tillhör då ett av syftena är att skapa nätverk med de andra deltagarna och ansvariga skolledarombudsmän.

Anmäl dig till Skolledarombudsutbildningen i kalendariet

Utbildning för skolledarskyddsombud

Som skolledarskyddsombud är du viktig i arbetstmiljöarbetet för medlemmarna i Lärarförbundet Skolledare. Välkommen till en kompletterande utbildning som förstärker och fördjupar din roll som skolledarskyddsombud!

Som skolledarskyddsombud behöver du veta hur du ska agera i arbetsmiljöfrågor för skolledare som anställda. Genom att ha kännedom om din roll och det mandat du har att agera tillsammans med medlemmarna får du de kunskaper som krävs för att kunna agera. Kursen ger dig också stöd och verktyg för ditt uppdrag.

Under utbildningen får du kunskaper om ditt uppdrag som skolledarskyddsombud och hur din roll i arbetsmiljöarbetet ser ut. Dessutom kommer vi att gå igenom hur arbetsmiljölagens föreskrifter fungerar ur ett anställningsperspektiv för skolledare.

Utbildningen för skolledarskyddsombud består av två utbildningstillfällen. och anordnas en gång per termin. Du förväntas kunna delta vid alla tillfällen.

Anmäl dig till utbildningen för skolledarskyddsombud i kalendariet

Min trygghet: Om dina avtalsförsäkringar

Att vara välorienterad i våra avtalsförsäkringar har du nytta av både som anställd och chef. Den här kursen vänder sig till dig som är skolledare i offentlig sektor och ger dig en grund i kunskapen om vilket avtalsförsäkringsskydd som finns.

Målet med kursen är att du som chef ska bli orienterad i vilket avtalsförsäkringsskydd som finns för dig och dina medarbetare inom offentlig sektor. Min Trygghet är ett viktigt verktyg för dig i din roll som ansvarig chef om något händer dig eller dina medarbetare.

Den här kursen är öppen för alla skolledare inom offentlig sektor, oberoende av facklig tillhörighet. Så ta med fördel med dig dina kollegor i er chefsgrupp!

Kursen tar bland annat upp:

 • Var du kan hitta information och hur du kan få hjälp och stöd
 • Försäkringsskyddet gällande olycksfall, sjukdom, rehabilitering eller annat där du behöver ett extra stöd i livet
 • Hur du kan påverka din pension utan att behöva spara pengar i privat pensionssparande
 • Hur du ska agera för att du eller dina medarbetare ska få del av försäkringsskyddet
 • Verktyg för att kunna sprida kunskapen hemma på dina arbetsplatser.

MinTrygghet står för konferenskostnader, kost och logi. Då detta betraktas som en kompetensutveckling förutsätter vi att arbetsgivaren står för lönekostnader och resor.

Hitta aktuella datum och anmäl dig direkt till Min trygget: Om dina avtalsförsäkringar i vårt kalendarium.