Istock 493712472  3
Senast uppdaterad

2020-09-25

Barngrupperna är fortfarande för stora!

Förskollärarna i Sverige är satta under hård press. Med den här rapporten sätter vi fokus på några av de politiska satsningar som krävs för att ge förskollärarna rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt viktiga uppdrag.

Läs rapporten i sin helhet!

Förskollärarna behöver rätt förutsättningar för sitt uppdrag.

Förskolan har en enormt viktig roll för det tidiga lärandet och lägger grunden för det fortsatta lärandet. Det är därför viktigt att förskollärare ges rätt förutsättningar för att bedriva sin undervisning. Barngruppens storlek är av stor vikt. I Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan framgår det att riktmärket för barngruppens storlek är:

  • För barn som är 1-3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6-12 barn.
  • För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn.

Den 2 april 2020 släpptes Skolverkets årliga statistik om antalet barn i barngrupperna. I genomsnitt har förskolans barngrupper minskat ytterligare från 15,4 (2018) till 15,0 (2019) barn. När regeringen stolt säger att barngrupperna inte varit så små sedan 1992 ger det en skev bild av verkligheten.

Vardagen för en stor andel förskollärare präglas fortfarande av stora barngrupper, arbetslag där personalstyrkan inte är fulltalig och begränsad tid för planering, reflektion och utveckling. De höga sjukskrivningstalen bland förskollärare i Försäkringskassans statistik är beviset för att situationen inte är hållbar. Läroplanens ambitioner för förskolan är höga: varje barn ska ges förutsättningar för bildning, tänkande, och kunskapsutveckling, men då måste förskollärare ha en hållbar arbetsbelastning och vi måste framför allt lyssna på vad de berättar.

Få förskollärare arbetar i en barngrupp där riktmärket följs

Ska rmavbild 2020 09 16 kl. 12.36.44

Ska rmavbild 2020 09 16 kl. 12.36.58

Det är få förskollärare som enligt vår undersökning arbetar i en barngrupp där riktmärket följs den 15 oktober 2019. Lärarförbundet har i undersökningen tittat på barngrupper som har både yngre, äldre och åldersblandade barn. I februari 2020 är det tydligt att barngrupperna ökar markant.

En stor barngrupp försvårar förskollärarens undervisning

Ska rmavbild 2020 09 18 kl. 10.52.30

Förskolläraren har enligt den nya läroplanen ett särskilt undervisningsansvar. Det innebär att det är förskolläraren som har ansvar över det pedagogiska innehållet i undervisningen och här ingår att planera och bedriva den. I diagrammet ovan ser vi att en tredjedel av förskollärarna har ett undervisningsansvar för 19 eller fler barn.

Att ha ett undervisningsansvar för 19 eller fler barn och samtidigt arbeta i barngrupp med begränsad planeringstid är inte att ha rätt förutsättningar. När den genomsnittliga andelen förskollärare fortsätter att minska samtidigt som andelen som inte är utbildade för arbete med barn ökar, så ställs ännu högre krav på förskollärare.

5 av 10 hinner inte med sitt förskolläraruppdrag

Ska rmavbild 2020 09 18 kl. 10.31.36

Nästan 5 av 10 förskollärare upplever att de inte hinner med sitt förskolläraruppdrag. Det är alarmerande. Förskollärartätheten, barngruppernas storlek och personaltätheten sätter ramarna för det uppdraget. Om dessa ramar är ohållbara från början går det inte att hinna med sitt uppdrag. Förskollärare är utbildade för att planera och bedriva undervisning i förskolan och deras kompetens ska användas på bästa sätt för att göra just det.

Lärarförbundets krav

  • Huvudmän måste låta förskollärares och rektorers bedömningar styra i alla beslut som rör barngruppsstorlekar och personaltäthet.
  • Huvudmän måste upprätta en plan för hur nivåerna på de nationella riktmärkena för barngruppernas storlek ska nås och anpassa lokaler utifrån små barngrupper.
  • Regeringen bör införa nationella riktlinjer som garanterar legitimerade förskollärare i varje barngrupp.
  • Regeringen bör införa fler alternativa vägar till förskollärarexamen och fler arbetsintegrerade utbildningar.
  • Regeringen behöver tillsätta en utredning om en likvärdig och hållbar förskola. Utredningens uppdrag ska vara att genomföra en grundlig genomgång av önskvärda och faktiska förutsättningar i svensk förskola för att genomföra en likvärdig utbildning. Utredningen ska även forma förslag för att säkra hållbara arbetsvillkor för förskolans medarbetare samt föreslå finansieringsformer för en tryggad personalförsörjning av legitimerade förskollärare, barnskötare och annan personal utifrån förskolans uppdrag.

Hur stora är barngrupperna i din kommun?

Gå med idag
– 3 månader kostnadsfritt!