Senast uppdaterad

2019-02-21

Avtal och lagar

Dina rättigheter och skyldigheter på jobbet - om arbetstid, arbetsmiljö med mera - regleras genom olika avtal och lagar. Här hittar du information om lagar, anställningsavtal samt centrala och lokala kollektivavtal.

De allra flesta lärarna - mer än 90 % - omfattas av kollektivavtal. Ett kollektivavtal berör flera personer, till exempel anställda i en viss bransch, en viss yrkesgrupp eller anställda hos en viss arbetsgivare. Det tecknas av arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och en eller flera fackliga organisationer. Vilket avtal du omfattas av ser du i ditt anställningsavtal.

Här kommer du direkt till våra kollektivavtal.

Om din arbetsgivare inte har tecknat kollektivavtal är det främst ditt anställningsavtal, olika lagar och föreskrifter, som reglerar vad som gäller för din anställning.

Vilket avtal du omfattas av ser du i ditt anställningsavtal.

Olika sorters avtal

När man till vardags talar om "löneavtal", "arbetstidsavtal" och liknande menar vi ofta delar av mer omfattande kollektivavtal. Sådana avtal har Lärarförbundet med många arbetsgivarorganisationer. För att få koll på vad som gäller i din anställning behöver du veta vilket eller vilka kollektivavtal som gäller hos din arbetsgivare.

Saknar din arbetsplats kollektivavtal så är det ditt anställningsavtal och lagen som bestämmer om din anställning. Saknar din arbetsplats kollektivavtal? Läs om vad ni tillsammans med Lärarförbundet kan göra åt det.

Avtalsordlista
Osäker på alla ord och begrepp? Lär dig mer i vår avtalsordlista.

Kontakta oss - vi hjälper dig!
Nedan kan du läsa om olika avtal. Som medlem i Lärarförbundet kan du också kontakta Lärarförbundets Kontakts kunniga vägledare och få personlig info om just ditt avtal och dina rättigheter. Har du frågor om ditt lokala avtal? Hör av dig till din avdelning.

Centrala kollektivavtal

Lärarförbundet tecknar centrala avtal med många arbetsgivarorganisationer. Läs mer om centrala kollektivavtal eller gå direkt till våra kollektivavtal.

Lokala kollektivavtal på din arbetsplats

Lokala parter kan komma överens om annat än det som gäller enligt de centrala kollektivavtalen. Det framgår i de centrala avtalen i vilka delar lokala parter kan eller rent av bör göra lokala.

Lokala avtal tecknas oftast med enskilda arbetsgivare, både kommuner och privata arbetsgivare. De kan innehålla delar som är annorlunda än det centrala kollektivavtalet och innebära ytterligare fördelar ifråga om till exempel reglera lön, arbetstid, arbetsorganisation, kompetensutveckling, och introduktion för nyanställda.

Finns det lokala kollektivavtal är det normalt din avdelning som ha bäst information om vad som gäller. Centralt har Lärarförbundet sällan kännedom om lokala kollektivavtal.

Ditt anställningsavtal

Anställningsavtalet är det enskilda avtal som du tecknar med arbetsgivaren. Det bör innehålla uppgifter ni kommit överens om, till exempel din befattning, lön, förmåner, anställningsform, och sysselsättningsgrad. Om det finns kollektivavtal ingår de flesta bestämmelserna automatiskt i anställningsavtalet. Enskilda överenskommelser kan göras, om de inte strider mot gällande kollektivavtal. Sådana överenskommelser ska framgå av ditt anställningsavtal.

Lagen om anställningsskydd, 6c § innehåller regler om information du som arbetstagare har rätt att få om villkor som är av betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Den informationen har du rätt att få senast en månad efter att du har börjat arbeta.

Det råder en hög grad av avtalsfrihet på svensk arbetsmarknad, så länge anställningsavtalet inte strider mot tvingande regler i lag eller kollektivavtal. Det finns inte ens något skriftlighetskrav vad gäller anställningsavtal. Men vi avråder förstås från att ta anställning utan att ha ett skriftligt anställningsavtal.

Lagar som berör dig

Arbetsmarknaden styrs också av arbetsrättsliga lagar, till exempel lagen om anställningsskydd och diskrimineringslagen. Det finns även andra typer av lagar som är relevanta för dig som arbetar i skolan, till exempel skollagen.

Lagarna sätter ramar för vad som är möjligt och inte möjligt att kollektivavtala om. Att avtala bort 25 dagars är till exempel inte möjligt. Lagar och centrala kollektivavtalet sätter tillsammans gränserna för vad man kan komma överens om i lokala kollektivavtal och anställningsavtal.

För att veta vad som gäller behöver man ha koll på både lagar och kollektivavtal, eftersom de kan påverka varandra i olika riktningar. Det kan även finnas andra regler att ta hänsyn till.

Några viktiga lagar:

Behöver du ytterligare stöd?

Ibland uppstår det meningsskiljaktigheter om vad som gäller för dig och dina kolleger gentemot arbetsgivaren. Om du inte hittar svaren i lagar och avtal, på Lärarförbundet.se eller någon annanstans, om du behöver hjälp att förstå informationen eller få stöd för att komma till rätta med något som är fel - prata med ditt ombud, din avdelning eller kontakta Lärarförbundets medlemsservice.

Om meningsskiljaktigheterna leder till en konflikt eller andra problem är det vikt att snabbt och omsorgsfullt reda ut sakfrågan därefter fatta beslut om hur den ska tas vidare. Då finns det regler i medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd och kollektivavtal för hur detta kan göras – mycket viktigt – inom vilken tidsram. I utredningsarbetet kan ditt anställningsavtal vara en viktig beståndsdel – var rädd om det.

Du och dina arbetskamrater som är medlemmar i Lärarförbundet kan alltid få kvalificerad hjälp om det uppstår konflikter med er arbetsgivare.

Vanliga frågor om dina rättigheter kan du få svar på genom att söka på vår webbplats, t ex efter ferieanställning, föräldraledighet, semester och tjänstledighet.