Senast uppdaterad

2021-02-23

Arkiv: Allt du behöver veta om corona i skolan

Under coronapandemin har en stor mängd information publicerats på vår coronawebb. Här publicerar vi gamla nyheter som fortfarande är aktuella eller saker som är viktiga att känna till.

Justerad rekommendation för gymnasiet

2021-01-21 Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet, säger till tidningen Läraren att lärare nu behöver skyddas från dubbelarbete och vill se mer tid för lärarna att förbereda sig inför varje nytt beslut.

– Lärarna är enormt irriterade på sista-minuten-besked. Även om smittskyddsläget gör att man inte kan fatta beslut tidigare, behöver lärarna också tid för att förbereda sig och sina elever för fjärr-, distans- och närundervisning. Eleverna behöver få veta vad som gäller. Det är flera olika behov som måste synkas, och alla är lika viktiga. Men hittills dribblar man väldigt mycket med lärare och rektorer och kräver omställning från en dag till en annan, säger hon.

På gång: ersättning till riskgrupper förlängs - igen

2020-01-12 Regeringen har tidigare aviserat att ersättning för riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper ska förlängas. Enligt en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser regeringen att vid en senare tidpunkt fatta beslut om en förlängning till och med den 30 april 2021. Lärarförbundet välkomnar förlängningen - vi har påtalat vikten av en förlängning flera gånger i dialog med med företrädare för regering och riksdag.

Regeringen avser att fatta beslut om förlängning av ersättningarna så snart riksdagen har godkänt regeringens kommande budgetförslag. Beslut om förlängningen förväntas tas av regeringen i början av februari 2021. Det kommer ges möjlighet till retroaktiv ersättning.

Läs mer om vad som gäller på Försäkringskassans hemsida!

Genomgång korttidsarbete

2021-01-11 Riksdagen har fattat beslut att stödja företag som drabbas ekonomiskt av Corona-krisen -Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, vilket kompletteras av förordningen (2013:1010) om korttidsarbete, utfärdad av regeringen. Den 15 februari förväntas beslut i riksdagen om en särreglering i form av stöd vid korttidsarbete i vissa fall, vilket ger möjlighet till fortsatt förstärkt stöd fram till 2021-06-30.

Lärarförbundet har tecknat kollektivavtal på ett antal avtalsområden om korttidsarbete (även kallat korttidspermittering). I korthet går lagen ut på att staten, genom Tillväxtverket, står för en del av lönekostnaderna när en arbetstagare får förkortad arbetstid och avstår en mindre del än arbetstidsförkortningen av lönen. De steg som finns är 20, 40, respektive 60 % av det ordinarie arbetstidsmåttet.

Det kan konstateras att det nya regelverket om s k korttidspermittering har en mycket begränsad tillämpning för de flesta medlemmar. Detta trots tidigare beslut den 2 april kring tillfälligt undantag från lagen för verksamhet, som huvudsakligen är finansierad med allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten. Dessa verksamheter omfattas alltså i normalfallet inte av lagen, men även med det tillfälliga undantaget kommer det att vara ovanligt inom de flesta av våra områden främst av den anledningen att de inte kommer att drabbas av allvarliga ekonomiska problem beroende på Corona. I det nya lagförslaget, vilket beräknas tas den 15 februari 2021, föreslås det tillfälliga undantaget permanentas.

Regelverket föreslås fortsätta gälla till den sista juni 2021. Under perioden 1 april – 30 juni 2021 blir ersättningen till arbetsgivarna lägre och löneminskningen för de enskilda ökar något. Är du osäker, ring eller mejla Lärarförbundet Kontakt, 0770 – 33 03 03. I övrigt rekommenderar vi att du ställer frågor till arbetsgivaren, som får stöd av sin arbetsgivarorganisation. Lokala överenskommelser ingås med riksorganisationen inom Lärarförbundet, vilket innebär att arbetsgivare skickar framställan om förhandling till Kontakten, så ansvarar ombudsman från Medlem & Förtroendevald för avtalstecknandet, med undantag för bl.a. riksavdelningen inom AcadeMedia som har mandat att teckna överenskommelse. Ytterligare information finns på bland annat Tillväxtverkets hemsida. Vi har även tagit fram ett antal Frågor & svar.

Vi uppdaterar fortlöpande med information om inom vilka kollektivavtalsområden Lärarförbundet har tecknat avtal eller där avtalen har förlängts.

 • Almega Tjänsteföretagen (Friskoleavtalet) - förlängts till 2021-06-30
 • ArbetsgivarAlliansen
  - Skola/Utbildning
  - Folkhögskola
  -Tria
 • KFO
 • IDEA - Studieförbunden - Skolavtalet - Folkhögskolor och utbildningsföretag
 • Staten
 • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO)
 • Almega Kompetensföretagen

Nationella proven ställs in i vår

2020-12-15 Utbildningsminister Anna Ekström och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har meddelat att vårterminens nationella prov ställs in, och att det obligatoriska bedömningsstödet i årskurs ett utgår under våren. Beskeden välkomnas av Lärarförbundet som drivit frågorna för att minska lärares arbetsbörda.

– Det här är ett klokt besked - två av våra krav för att förbättra situationen för lärare är nu avbockade! Det är viktigt att lärare och elever får detta besked redan nu, det ger lärare möjlighet att planera vårterminen utifrån nya förutsättningar som mer tar hänsyn till den extrema situation som vi befinner oss i, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.

Nationella proven är enormt tidskrävande och en stor apparat på varje skola. Nu kommer lärarna istället kunna ägna den tiden till undervisning och använda nationellt konstruerade prov som bedömningsstöd vid behov.

– Det går inte att låtsas att det som skolan normalt genomför ska kunna genomföras i alla dess delar under en pandemi. Vi har ställt krav på att alla obligatoriska moment som inte direkt påverkar elevernas lärande ska rensas bort. Lärares och rektorers tid måste värnas och samhället måste lita på att lärare vet bäst vad eleverna behöver och vad som gör störst nytta, säger Johanna Jaara Åstrand.

Beskeden från Ekström och Fredriksson är ett tydligt första steg för att underlätta situationen i landets skolor. Lärarförbundet förväntar sig nu fler åtgärder från regeringen och myndigheterna som gör att lärare och skolledare kan fokusera på undervisningen.

I årskurs 3 ska dock nationella proven genomföras. I årskurs 3 har de nationella proven en annan funktion än i övriga årskurser. Provens funktion är främst att följa upp elevers lärande och vara underlag för fortsatt planering av undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd. För att avlasta lärarna i årskurs 3 tar Skolverket bort kravet att redovisa elevernas provresultat på nationell nivå.

Proven genomförs under en längre period som omfattar tio veckor och som en del av ordinarie undervisning.

– Det ger lärarna stort friutrymme att använda provet till att checka av elevernas kunskaper i den takt och i den form som man bedömer är möjligt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Uppmaning - håll barnen hemma från fritids och förskola så långt det går i jul

2020-12-11 Lärarförbundet uppmanar alla arbetsgivare att gå ut med en tydlig vädjan till vårdnadshavare om att hålla sina barn hemma från förskola och fritids så långt det är möjligt nu i jul och mellandagar – för att minska både smittspridning och arbetsbelastning. Situationen för de friska lärarna på förskolor och fritidshem är extremt ansträngd, med kollegor som är hemma med symptom. Och om man behöver ta in vikarier som inte brukar vistas i lokalerna så ökar naturligtvis smittrisken och oron

Pandemin har ställt höga krav på arbetsmiljöarbetet i den ordinarie verksamheten men inför att förskola och fritidshem ska planera sin verksamhet under jul och nyårshelgerna är det ännu tuffare. Många huvudmän har redan gått ut och vädjat till föräldrar att de som kan ska försöka lösa det så att barnen kan vara hemma. Det är bra men det räcker inte utan situationen kräver även förnyade riskbedömningar!

Det är en ökad smittspridning i samhället och prognoser tyder på att den kommer peaka strax innan jul. Det finns inte tid att vänta. Varje arbetsgivare måste ta ansvar och se till att det genomförs återkommande riskbedömningar och högaktuellt just nu är läget inför de stundande helgerna då det är vanligt att förskoleavdelningar slås ihop, något som även är vanligt på fritids. Känns situationen ohållbar? Kontakta ditt skyddsombud för att få hjälp med en riskbedömning. De åtgärder som behövs måste vidtas direkt. Förskolor och fritidshem kan behöva stänga under en period, barngrupper delas upp eller verksamhet förflyttas till nya lokaler eller utomhus. Är du skyddsombud och vill veta hur du ska göra tveka inte att kontakta oss på 0770-330303.

Här är exempel på risker att bedöma som ska hanteras tillsammans med din arbetsgivare och skyddsombud:

 • Vid sammanslagningar – vad innebär det ur ett smittspridningsperspektiv? Hur kan man begränsa den? Hur skulle man kunna undvika sammanslagningar? Vad skulle det innebära för exempelvis semesterplaneringen?
 • Du möter fler och nya vuxna, både kollegor och vårdnadshavare, och barn/elever.
 • Utgå från lokaler när bemanning och barnantal bestäms. Det får inte bli trångt.
 • Vilka möten behövs? Digitala möten rekommenderas – har vi rätt förutsättningar för att genomföra detta?
 • Kan ni arbeta utomhus?
 • Kan vårdnadshavare hämta och lämna utomhus?
 • Är kommunikationen med vårdnadshavare tydlig om Folkhälsomyndighetens rekommendationer? Inte minst kring frågan om att symptomfria barn bör vara hemma när familjemedlem har covid-19.
 • Finns handsprit och tillräckliga möjligheter att tvätta händerna?
 • Städrutiner – finns lokalvårdare som ska genomföra detta?
 • Finns skyddsutrustning ifall ett barn blir sjukt och måste tas om hand i väntan på vårdnadshavare?
 • Finns rutiner för ifall ett barn blir sjukt och måste tas om hand i väntan på vårdnadshavare?

Vad gäller egentligen för kulturskolan under pandemin?

Kulturskolverksamheten påverkas delvis av begränsningarna av det maximala antalet deltagare vid evenemang som beslutats av regeringen och som i vissa län kompletteras av föreskrifter som meddelas av länsstyrelsen. För verksamheten som sådan gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Folkhälsomyndigheten har meddelat föreskrifter för körsång. I dessa finns bl.a. angivet att eftersom sång kan innebära exempelvis kraftiga utandningar kan risken för smitta vara större. Därför kan det vara lämpligt att ett längre avstånd mellan deltagarna tillämpas.

Arbetsplatser och skolor omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer men Folkhälsomyndigheten menar att man kan tänka på att minimera aktiviteter som samlar många personer. Nu med stundade jul och lucia är det viktigt att tänka på att vissa av de evenemang som anordnas inom ramen för kulturskoleverksamhet räknas som allmänna sammankomster. Försiktighet bör i övrigt vidtas. Arbetsgivaren är ansvarig för att se till att din arbetsmiljö är säker.

Symtomfria barn ska vara hemma när familjemedlem har covid-19

2020-12-01 Lärarförbundet får gehör för kravet om familjekarantän. Vi välkomnar att Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer så att barn och elever i förskola, grundskola och fritidshem ska stanna hemma om någon de bor med konstaterats med covid-19. Denna form av familjekarantän är något som Lärarförbundet har krävt och vi är glada att myndigheten nu har lyssnat.

Lärarförbundet har under en längre tid fått väldigt oroande rapporter från våra medlemmar som har en extremt hög arbetsbelastning. Familjekarantän är en åtgärd som vi ser ska skapa arbetsro och kunna lätta den oro som många av våra medlemmar känner.

- Det är ett mycket välkommet besked att FHM nu gör verklighet av att införa familjekarantän, efter att vi lyft behovet, och nu inför det för hela grundskolan, förskolan och fritidshem. Det är en seger för Lärarförbundets medlemmar, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet har hela tiden framhållit vikten av att Folkhälsomyndighetens riktlinjer anpassas till verkligheten i förskolor, skolor och fritidshem. Det är inte möjligt att säkerställa säkra överlämningar av små barn från föräldrar smittade med covid-19 till förskollärarna.

Utöver kravet på att införa familjekarantän överlämnade Lärarförbundet i förra veckan en skrivelse till utbildningsministern med förslag på många åtgärder som skulle förbättra förutsättningarna för landets elever och lärare.

- Vi förutsätter att detta är det första steget mot att skapa bättre förutsättningar för lärare och skolledare och att fler steg vidtas snarast. Det krävs flera minskade krav på skolan så att lärare ska kunna fokusera på kärnuppdraget – att undervisa och inte vara smittskyddsvakter, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vi vill vara tydliga med att alla våra medlemmar, oavsett skolform, inte ska behöva riskera kontakt med covid-sjuka föräldrar.

Läs mer om beskedet här!

Skrivelse till regeringen - vidta åtgärder i skolan nu!

Lärarförbundet har skickat en skrivelse till regeringen där vi kräver att åtgärder måste vidtas nu - den oerhörda arbetsbelastningen för lärare måste minskas. Staten behöver markera mot arbetsgivarna att de måste ta sitt arbetsmiljöansvar. Det håller inte att köra slut på de friska lärare som finns. Läs skrivelsen här!

Hämtning och lämning-situationen på förskolan

2020-11-25 Vi får väldigt oroande rapporter från medlemmar i förskolan som har en extremt hög arbetsbelastning. Något som förstärks när man ska lösa hämtning och lämning med barn från föräldrar som har konstaterad covid-smitta – något som skapar en enorm oro bland förskollärarna. Det innebär också att man får extra arbetsuppgifter och måste rigga organisationen efter det här, samtidigt som många kollegor också är sjuka. Marginalerna finns helt enkelt inte för att klara av detta. Vi har hela tiden framhållit vikten av att Folkhälsomyndighetens riktlinjer anpassas till verkligheten i förskolor, skolor och fritidshem. Det är inte möjligt att säkerställa säkra överlämningar av små barn från föräldrar smittade med covid-19 till förskollärarna. Därför kräver Lärarförbundet införande av familjekarantän för barn i förskolan som har familjemedlemmar med konstaterad smitta. Vi vill samtidigt poängtera att detta inte är ett ifrågasättande av Folkhälsomyndighetens smittskyddsbedömning, det här är en arbetsmiljöfråga.

Vi vill vara tydliga med att alla våra medlemmar, oavsett skolform, inte ska behöva riskera kontakt med covid-sjuka föräldrar. Det går inte att garantera i förskolan med små barn men det är möjligt i, exempelvis, grundskolan där barnen är äldre och där det enklare går att organisera så att lämning och hämtning kan ske utan att vuxna kommer i nära fysisk kontakt med lärarna. Huruvida barnen och eleverna i sin tur smittar och utgör en risk måste FHM bedöma - vi är lärare och inte smittskyddsexperter.

Stopp av allmänna sammankomster med fler än åtta deltagare

2020-11-16 I dag 16 november presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ett förslag om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Något som föreslås ska gälla från och med 24 november.

Med detta vill vi återigen trycka på vårt krav om att möten ska ställas in eller ske digitalt. Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring distansarbete gäller även för personal i förskolan, skolan och fritidshem. Möten ska därför ske digitalt och arbetsuppgifter som inte behöver genomföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans. Vårt budskap till huvudmän är att det här GÅR att genomföra – exempelvis har Värnamo kommun genomfört detta efter påverkan från Lärarförbundet.

Man bör som huvudman också ta en titt på schemaläggningen och riskbedöma den tillsammans med skyddsombudet. Går det att exempelvis flytta runt i lärarnas scheman så att möten och planering kan genomföras på distans/hemifrån så ska man lösa detta. Inte minst är detta komplicerat för bland annat fritidshemmet men vår uppfattning är att det gäller att vara kreativ nu. Inget är som vanligt och pandemin måste tas på allvar. Riskerna för smitta måste minskas så mycket som möjligt.

Statsministerns besked under presskonferensen 16 november var tydligt, vi måste alla hjälpas åt och det vi gör nu har effekter senare. Alla måste ta sitt ansvar – det gäller även huvudmän och de har arbetsmiljöansvaret i förskolor, skolor och fritidshem.

Nya lokala allmänna råd i flera regioner

2020-11-19 Utvecklingen i coronapandemin går tyvärr åt fel håll. Nu har nya allmänna råd införts lokalt i samtliga av Sveriges län. Detta gör att det är väldigt viktigt att hålla riskbedömningsarbetet ständigt aktivt. Läs mer om de lokala allmänna råden här!

På presskonferensen 29 oktober 2020 nämnde statsepidemiolog Anders Tegnell att det även förs dialog med skolmyndigheterna om effekterna av att stänga kontra att hålla skolorna öppna. Folkhälsomyndigheten ser inte att skolorna är drivande i smittspridning men de har en fortsatt dialog. Lärarförbundet bevakar noga den dialogen.  

Riskbedömningar ska rimligen redan ha gjorts både under våren och nu under hösten. Men nu när händelseutvecklingen går oerhört fort måste skyddsombud och rektor sätta sig och titta på gjorda riskbedömningar och kolla om något mer behövs. Det är viktigt att tänka på att många förskolor, skolor och fritidshem är stora arbetsplatser där smittspridning mellan vuxna utgör en betydande risk. Alla verksamheter har olika förutsättningar och det går inte att nöja sig med att “vi kan inte uppfylla rekommendationerna”. Lärarförbundet kommer då att agera. Man ska som huvudman och arbetsgivare lösa situationen.

Det är viktigt att undersöka och bedöma riskerna i förskolan, skolan och fritidshem. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar att undersöka, riskbedöma och åtgärda arbetsmiljöproblem. Riskerna ska åtgärdas, de allvarliga först. Allt ska dokumenteras för att senare följas upp. Riskbedömningen ska göras utifrån den ökade smittspridningen och de nya allmänna råden som införs i alltfler regioner.

Frågor när arbetsgivare ska bedöma och åtgärda risker:

 1. Vilka arbetsmoment kan innebära smittrisk?
 2. Hur kan smittämnen orsaka infektion?
 3. Vilka och hur allvarliga är konsekvenserna för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen? Är någon av arbetstagarna i en riskgrupp?
 4. Under hur lång tid riskerar arbetstagare att utsättas för smittämnen i arbetet?
 5. Finns basala hygien-verktyg som exempelvis handsprit och handskar?
 6. Är det verkligen nödvändigt att genomföra möten fysiskt?

Det nya läget och den snabba utvecklingen visar återigen på vikten av tydliga riktlinjer. Därför är det viktigt att sjuka barn är hemma och att sjuka föräldrar absolut inte ska hämta och lämna barn på förskola, skola och fritids. Vi vill också trycka på det orimliga och olämpliga i att ha stora möten - något som kan genomföras på distans. Nu är läget som det är - låt samtliga möten ske digitalt!

I vår nya coronarapport är det tydligt att lärare inte får rätt förutsättningar för att följa FHM:s allmänna råd. Bland annat är det få lärare som får delta i möten digitalt utan måste vara på plats. Vi kräver därför i vår nya coronarapport:

 • Staten måste ta huvudansvaret för förutsättningarna att efterleva rekommendationerna genom att säkerställa att kommunerna har tillräckliga resurser. Huvudmännen ska exempelvis kompenseras för de merkostnader som uppstår till följd av att man arbetar för att minska smittspridningen. Det kan handla om sådant som kostnader för fler lokaler och utökad bemanning.
 • Huvudmän för skolor, förskolor och fritidshem måste i möjligaste mån hyra in extra lokaler för att möjliggöra tillräcklig fysisk distansering i verksamheten. Detta gäller särskilt inom gymnasieskolan och vuxenutbildning där eleverna löper större risk att bidra till smittspridning.
 • Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring distansarbete gäller även för personal i förskolan, skolan och fritidshem. Möten ska därför ske digitalt och arbetsuppgifter som inte behöver genomföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans.
 • Sjuka barn och elever ska inte vara på skolor, förskolor och fritidshem. Folkhälsomyndighetens riktlinjer måste vara tydliga på den punkten, det får inte lämnas utrymme för olika tolkningar.
 • Det behövs tydligare samordning mellan de regionala smittskydden och Folkhälsomyndigheten så att skolorna vet vilka riktlinjer de ska gå efter.

Efter beslutet från Arbetsmiljöverket - skyddsutrustning måste finnas när det behövs!

2020-11-06 Arbetsmiljöverket har slagit fast att förskolepersonal ska kunna skydda sig med skyddsutrustning. Detta efter ett larm från en förskola i Jämtland. Vi tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket sätter ner foten och visar vad som krävs på den aktuella förskolan för att verksamheten ska kunna bedrivas. Uppstår en situation när det behövs skyddsutrustning ska det  självklart finnas att tillgå. Ingen lärare ska behöva utsättas för onödiga risker på jobbet.

Arbetsmiljöverket bekräftar dessutom det som Lärarförbundet hela tiden hävdat om att riskbedömningar på varje arbetsplats måste göras löpande. Arbetsmiljöverket tydliggör också att man måste göra riskbedömningen tillsammans med skyddsombudet. Om och när man bedömer att det behövs skyddsutrustning för specifika situationer måste den införskaffas omgående.

Självklart ska det finnas skyddsutrustning tillgängligt till exempel om barn eller elever uppvisar symptom i förskola, fritidshem eller skola och som kan användas tills dess att barnen blir hämtade. Föräldrar som är sjuka ska inte utsätta förskolans, skolans eller fritidshemmets personal för smitta och det måste genomföras säkra lämningar och hämtningar – annars måste barnet stanna hemma. Arbetsgivarna måste vidta åtgärder nu, lärare och elever kan inte vänta. 

Vi ser att många huvudmän har varit alldeles för lama i sina åtgärder under pandemin. I våra senaste coronarapporter framgår det att varannan lärare anser att de har fått alldeles för dåliga möjligheter att kunna organisera verksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Endast var femte lärare anser att arbetsgivaren har satt in tillräckliga åtgärder för att minska smittspridningen på förskolor, skolor och fritidshem. Det är ett katastrofalt betyg. I våra coronarapporter framgår det också att nästan varannan lärare måste vara på arbetsplatsen för möten. Trots att Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger att man ska undvika möten, något som är ännu tydligare nu när flera regioner fått lokala restriktioner. Folkhälsomyndigheten säger också att alla som kan ska kunna jobba hemifrån. Detta gäller såklart också lärare. Vi kräver att alla arbetsuppgifter som inte behöver göras på plats ska kunna göras hemma. Skolan är en arbetsplats där lärare jobbar. Lärarprofessionen är inget undantag i den här pandemin. 

För kulturskolan eller musiklärare - rekommendationer för körverksamhet

2020-08-13 Idag den 13 augusti utkom Folkhälsomyndigheten med nya riktlinjer för körverksamhet, vilket är relevant för musik- och kulturskollärare. De här riktlinjerna är viktiga att ta med i riskbedömningen. Några generella rekommendationer för dig som är musik- eller kulturskollärare och leder en kör är:

 • Uppmuntra till god handhygien. Tillhandahåll möjlighet till handtvätt. Handsprit kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
 • Se till att deltagarna kan hålla avstånd till varandra. I skolkörer och musikklasser rekommenderas en armlängds avstånd, för övriga 2 meters avstånd mellan varandra.
 • Håll själv avstånd till deltagarna på minst 2 meter.
 • Håll verksamheten utomhus om det går. Om det inte är möjligt kan en ordentligt stor, väl ventilerad lokal användas.
 • Dela med fördel in kören i mindre grupper som sjunger vid olika tidpunkter för att undvika att vara för många samtidigt.
 • Tillhandahåll individuella noter.

Läs de fullständiga rekommendationerna här!