Senast uppdaterad

2021-09-23

Arkiv: Allt du behöver veta om corona i skolan

Under coronapandemin har en stor mängd information publicerats på vår coronawebb. Här publicerar vi gamla nyheter som fortfarande är aktuella eller saker som är viktiga att känna till.

Justerad rekommendation för gymnasiet

2021-01-21 Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet, säger till tidningen Läraren att lärare nu behöver skyddas från dubbelarbete och vill se mer tid för lärarna att förbereda sig inför varje nytt beslut.

– Lärarna är enormt irriterade på sista-minuten-besked. Även om smittskyddsläget gör att man inte kan fatta beslut tidigare, behöver lärarna också tid för att förbereda sig och sina elever för fjärr-, distans- och närundervisning. Eleverna behöver få veta vad som gäller. Det är flera olika behov som måste synkas, och alla är lika viktiga. Men hittills dribblar man väldigt mycket med lärare och rektorer och kräver omställning från en dag till en annan, säger hon.

På gång: ersättning till riskgrupper förlängs - igen

2020-01-12 Regeringen har tidigare aviserat att ersättning för riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper ska förlängas. Enligt en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser regeringen att vid en senare tidpunkt fatta beslut om en förlängning till och med den 30 april 2021. Lärarförbundet välkomnar förlängningen - vi har påtalat vikten av en förlängning flera gånger i dialog med med företrädare för regering och riksdag.

Regeringen avser att fatta beslut om förlängning av ersättningarna så snart riksdagen har godkänt regeringens kommande budgetförslag. Beslut om förlängningen förväntas tas av regeringen i början av februari 2021. Det kommer ges möjlighet till retroaktiv ersättning.

Läs mer om vad som gäller på Försäkringskassans hemsida!

Genomgång korttidsarbete

2021-01-11 Riksdagen har fattat beslut att stödja företag som drabbas ekonomiskt av Corona-krisen -Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, vilket kompletteras av förordningen (2013:1010) om korttidsarbete, utfärdad av regeringen. Den 15 februari förväntas beslut i riksdagen om en särreglering i form av stöd vid korttidsarbete i vissa fall, vilket ger möjlighet till fortsatt förstärkt stöd fram till 2021-06-30.

Lärarförbundet har tecknat kollektivavtal på ett antal avtalsområden om korttidsarbete (även kallat korttidspermittering). I korthet går lagen ut på att staten, genom Tillväxtverket, står för en del av lönekostnaderna när en arbetstagare får förkortad arbetstid och avstår en mindre del än arbetstidsförkortningen av lönen. De steg som finns är 20, 40, respektive 60 % av det ordinarie arbetstidsmåttet.

Det kan konstateras att det nya regelverket om s k korttidspermittering har en mycket begränsad tillämpning för de flesta medlemmar. Detta trots tidigare beslut den 2 april kring tillfälligt undantag från lagen för verksamhet, som huvudsakligen är finansierad med allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten. Dessa verksamheter omfattas alltså i normalfallet inte av lagen, men även med det tillfälliga undantaget kommer det att vara ovanligt inom de flesta av våra områden främst av den anledningen att de inte kommer att drabbas av allvarliga ekonomiska problem beroende på Corona. I det nya lagförslaget, vilket beräknas tas den 15 februari 2021, föreslås det tillfälliga undantaget permanentas.

Regelverket föreslås fortsätta gälla till den sista juni 2021. Under perioden 1 april – 30 juni 2021 blir ersättningen till arbetsgivarna lägre och löneminskningen för de enskilda ökar något. Är du osäker, ring eller mejla Lärarförbundet Kontakt, 0770 – 33 03 03. I övrigt rekommenderar vi att du ställer frågor till arbetsgivaren, som får stöd av sin arbetsgivarorganisation. Lokala överenskommelser ingås med riksorganisationen inom Lärarförbundet, vilket innebär att arbetsgivare skickar framställan om förhandling till Kontakten, så ansvarar ombudsman från Medlem & Förtroendevald för avtalstecknandet, med undantag för bl.a. riksavdelningen inom AcadeMedia som har mandat att teckna överenskommelse. Ytterligare information finns på bland annat Tillväxtverkets hemsida. Vi har även tagit fram ett antal Frågor & svar.

Vi uppdaterar fortlöpande med information om inom vilka kollektivavtalsområden Lärarförbundet har tecknat avtal eller där avtalen har förlängts.

 • Almega Tjänsteföretagen (Friskoleavtalet) - förlängts till 2021-06-30
 • ArbetsgivarAlliansen
  - Skola/Utbildning
  - Folkhögskola
  -Tria
 • KFO
 • IDEA - Studieförbunden - Skolavtalet - Folkhögskolor och utbildningsföretag
 • Staten
 • Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO)
 • Almega Kompetensföretagen

Nationella proven ställs in i vår

2020-12-15 Utbildningsminister Anna Ekström och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har meddelat att vårterminens nationella prov ställs in, och att det obligatoriska bedömningsstödet i årskurs ett utgår under våren. Beskeden välkomnas av Lärarförbundet som drivit frågorna för att minska lärares arbetsbörda.

– Det här är ett klokt besked - två av våra krav för att förbättra situationen för lärare är nu avbockade! Det är viktigt att lärare och elever får detta besked redan nu, det ger lärare möjlighet att planera vårterminen utifrån nya förutsättningar som mer tar hänsyn till den extrema situation som vi befinner oss i, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.

Nationella proven är enormt tidskrävande och en stor apparat på varje skola. Nu kommer lärarna istället kunna ägna den tiden till undervisning och använda nationellt konstruerade prov som bedömningsstöd vid behov.

– Det går inte att låtsas att det som skolan normalt genomför ska kunna genomföras i alla dess delar under en pandemi. Vi har ställt krav på att alla obligatoriska moment som inte direkt påverkar elevernas lärande ska rensas bort. Lärares och rektorers tid måste värnas och samhället måste lita på att lärare vet bäst vad eleverna behöver och vad som gör störst nytta, säger Johanna Jaara Åstrand.

Beskeden från Ekström och Fredriksson är ett tydligt första steg för att underlätta situationen i landets skolor. Lärarförbundet förväntar sig nu fler åtgärder från regeringen och myndigheterna som gör att lärare och skolledare kan fokusera på undervisningen.

I årskurs 3 ska dock nationella proven genomföras. I årskurs 3 har de nationella proven en annan funktion än i övriga årskurser. Provens funktion är främst att följa upp elevers lärande och vara underlag för fortsatt planering av undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd. För att avlasta lärarna i årskurs 3 tar Skolverket bort kravet att redovisa elevernas provresultat på nationell nivå.

Proven genomförs under en längre period som omfattar tio veckor och som en del av ordinarie undervisning.

– Det ger lärarna stort friutrymme att använda provet till att checka av elevernas kunskaper i den takt och i den form som man bedömer är möjligt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Uppmaning - håll barnen hemma från fritids och förskola så långt det går i jul

2020-12-11 Lärarförbundet uppmanar alla arbetsgivare att gå ut med en tydlig vädjan till vårdnadshavare om att hålla sina barn hemma från förskola och fritids så långt det är möjligt nu i jul och mellandagar – för att minska både smittspridning och arbetsbelastning. Situationen för de friska lärarna på förskolor och fritidshem är extremt ansträngd, med kollegor som är hemma med symptom. Och om man behöver ta in vikarier som inte brukar vistas i lokalerna så ökar naturligtvis smittrisken och oron

Pandemin har ställt höga krav på arbetsmiljöarbetet i den ordinarie verksamheten men inför att förskola och fritidshem ska planera sin verksamhet under jul och nyårshelgerna är det ännu tuffare. Många huvudmän har redan gått ut och vädjat till föräldrar att de som kan ska försöka lösa det så att barnen kan vara hemma. Det är bra men det räcker inte utan situationen kräver även förnyade riskbedömningar!

Det är en ökad smittspridning i samhället och prognoser tyder på att den kommer peaka strax innan jul. Det finns inte tid att vänta. Varje arbetsgivare måste ta ansvar och se till att det genomförs återkommande riskbedömningar och högaktuellt just nu är läget inför de stundande helgerna då det är vanligt att förskoleavdelningar slås ihop, något som även är vanligt på fritids. Känns situationen ohållbar? Kontakta ditt skyddsombud för att få hjälp med en riskbedömning. De åtgärder som behövs måste vidtas direkt. Förskolor och fritidshem kan behöva stänga under en period, barngrupper delas upp eller verksamhet förflyttas till nya lokaler eller utomhus. Är du skyddsombud och vill veta hur du ska göra tveka inte att kontakta oss på 0770-330303.

Här är exempel på risker att bedöma som ska hanteras tillsammans med din arbetsgivare och skyddsombud:

 • Vid sammanslagningar – vad innebär det ur ett smittspridningsperspektiv? Hur kan man begränsa den? Hur skulle man kunna undvika sammanslagningar? Vad skulle det innebära för exempelvis semesterplaneringen?
 • Du möter fler och nya vuxna, både kollegor och vårdnadshavare, och barn/elever.
 • Utgå från lokaler när bemanning och barnantal bestäms. Det får inte bli trångt.
 • Vilka möten behövs? Digitala möten rekommenderas – har vi rätt förutsättningar för att genomföra detta?
 • Kan ni arbeta utomhus?
 • Kan vårdnadshavare hämta och lämna utomhus?
 • Är kommunikationen med vårdnadshavare tydlig om Folkhälsomyndighetens rekommendationer? Inte minst kring frågan om att symptomfria barn bör vara hemma när familjemedlem har covid-19.
 • Finns handsprit och tillräckliga möjligheter att tvätta händerna?
 • Städrutiner – finns lokalvårdare som ska genomföra detta?
 • Finns skyddsutrustning ifall ett barn blir sjukt och måste tas om hand i väntan på vårdnadshavare?
 • Finns rutiner för ifall ett barn blir sjukt och måste tas om hand i väntan på vårdnadshavare?

Vad gäller egentligen för kulturskolan under pandemin?

Kulturskolverksamheten påverkas delvis av begränsningarna av det maximala antalet deltagare vid evenemang som beslutats av regeringen och som i vissa län kompletteras av föreskrifter som meddelas av länsstyrelsen. För verksamheten som sådan gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Folkhälsomyndigheten har meddelat föreskrifter för körsång. I dessa finns bl.a. angivet att eftersom sång kan innebära exempelvis kraftiga utandningar kan risken för smitta vara större. Därför kan det vara lämpligt att ett längre avstånd mellan deltagarna tillämpas.

Arbetsplatser och skolor omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer men Folkhälsomyndigheten menar att man kan tänka på att minimera aktiviteter som samlar många personer. Nu med stundade jul och lucia är det viktigt att tänka på att vissa av de evenemang som anordnas inom ramen för kulturskoleverksamhet räknas som allmänna sammankomster. Försiktighet bör i övrigt vidtas. Arbetsgivaren är ansvarig för att se till att din arbetsmiljö är säker.

Symtomfria barn ska vara hemma när familjemedlem har covid-19

2020-12-01 Lärarförbundet får gehör för kravet om familjekarantän. Vi välkomnar att Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer så att barn och elever i förskola, grundskola och fritidshem ska stanna hemma om någon de bor med konstaterats med covid-19. Denna form av familjekarantän är något som Lärarförbundet har krävt och vi är glada att myndigheten nu har lyssnat.

Lärarförbundet har under en längre tid fått väldigt oroande rapporter från våra medlemmar som har en extremt hög arbetsbelastning. Familjekarantän är en åtgärd som vi ser ska skapa arbetsro och kunna lätta den oro som många av våra medlemmar känner.

- Det är ett mycket välkommet besked att FHM nu gör verklighet av att införa familjekarantän, efter att vi lyft behovet, och nu inför det för hela grundskolan, förskolan och fritidshem. Det är en seger för Lärarförbundets medlemmar, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet har hela tiden framhållit vikten av att Folkhälsomyndighetens riktlinjer anpassas till verkligheten i förskolor, skolor och fritidshem. Det är inte möjligt att säkerställa säkra överlämningar av små barn från föräldrar smittade med covid-19 till förskollärarna.

Utöver kravet på att införa familjekarantän överlämnade Lärarförbundet i förra veckan en skrivelse till utbildningsministern med förslag på många åtgärder som skulle förbättra förutsättningarna för landets elever och lärare.

- Vi förutsätter att detta är det första steget mot att skapa bättre förutsättningar för lärare och skolledare och att fler steg vidtas snarast. Det krävs flera minskade krav på skolan så att lärare ska kunna fokusera på kärnuppdraget – att undervisa och inte vara smittskyddsvakter, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vi vill vara tydliga med att alla våra medlemmar, oavsett skolform, inte ska behöva riskera kontakt med covid-sjuka föräldrar.

Läs mer om beskedet här!

Skrivelse till regeringen - vidta åtgärder i skolan nu!

Lärarförbundet har skickat en skrivelse till regeringen där vi kräver att åtgärder måste vidtas nu - den oerhörda arbetsbelastningen för lärare måste minskas. Staten behöver markera mot arbetsgivarna att de måste ta sitt arbetsmiljöansvar. Det håller inte att köra slut på de friska lärare som finns. Läs skrivelsen här!

Hämtning och lämning-situationen på förskolan

2020-11-25 Vi får väldigt oroande rapporter från medlemmar i förskolan som har en extremt hög arbetsbelastning. Något som förstärks när man ska lösa hämtning och lämning med barn från föräldrar som har konstaterad covid-smitta – något som skapar en enorm oro bland förskollärarna. Det innebär också att man får extra arbetsuppgifter och måste rigga organisationen efter det här, samtidigt som många kollegor också är sjuka. Marginalerna finns helt enkelt inte för att klara av detta. Vi har hela tiden framhållit vikten av att Folkhälsomyndighetens riktlinjer anpassas till verkligheten i förskolor, skolor och fritidshem. Det är inte möjligt att säkerställa säkra överlämningar av små barn från föräldrar smittade med covid-19 till förskollärarna. Därför kräver Lärarförbundet införande av familjekarantän för barn i förskolan som har familjemedlemmar med konstaterad smitta. Vi vill samtidigt poängtera att detta inte är ett ifrågasättande av Folkhälsomyndighetens smittskyddsbedömning, det här är en arbetsmiljöfråga.

Vi vill vara tydliga med att alla våra medlemmar, oavsett skolform, inte ska behöva riskera kontakt med covid-sjuka föräldrar. Det går inte att garantera i förskolan med små barn men det är möjligt i, exempelvis, grundskolan där barnen är äldre och där det enklare går att organisera så att lämning och hämtning kan ske utan att vuxna kommer i nära fysisk kontakt med lärarna. Huruvida barnen och eleverna i sin tur smittar och utgör en risk måste FHM bedöma - vi är lärare och inte smittskyddsexperter.

Stopp av allmänna sammankomster med fler än åtta deltagare

2020-11-16 I dag 16 november presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ett förslag om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Något som föreslås ska gälla från och med 24 november.

Med detta vill vi återigen trycka på vårt krav om att möten ska ställas in eller ske digitalt. Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring distansarbete gäller även för personal i förskolan, skolan och fritidshem. Möten ska därför ske digitalt och arbetsuppgifter som inte behöver genomföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans. Vårt budskap till huvudmän är att det här GÅR att genomföra – exempelvis har Värnamo kommun genomfört detta efter påverkan från Lärarförbundet.

Man bör som huvudman också ta en titt på schemaläggningen och riskbedöma den tillsammans med skyddsombudet. Går det att exempelvis flytta runt i lärarnas scheman så att möten och planering kan genomföras på distans/hemifrån så ska man lösa detta. Inte minst är detta komplicerat för bland annat fritidshemmet men vår uppfattning är att det gäller att vara kreativ nu. Inget är som vanligt och pandemin måste tas på allvar. Riskerna för smitta måste minskas så mycket som möjligt.

Statsministerns besked under presskonferensen 16 november var tydligt, vi måste alla hjälpas åt och det vi gör nu har effekter senare. Alla måste ta sitt ansvar – det gäller även huvudmän och de har arbetsmiljöansvaret i förskolor, skolor och fritidshem.

Nya lokala allmänna råd i flera regioner

2020-11-19 Utvecklingen i coronapandemin går tyvärr åt fel håll. Nu har nya allmänna råd införts lokalt i samtliga av Sveriges län. Detta gör att det är väldigt viktigt att hålla riskbedömningsarbetet ständigt aktivt. Läs mer om de lokala allmänna råden här!

På presskonferensen 29 oktober 2020 nämnde statsepidemiolog Anders Tegnell att det även förs dialog med skolmyndigheterna om effekterna av att stänga kontra att hålla skolorna öppna. Folkhälsomyndigheten ser inte att skolorna är drivande i smittspridning men de har en fortsatt dialog. Lärarförbundet bevakar noga den dialogen.  

Riskbedömningar ska rimligen redan ha gjorts både under våren och nu under hösten. Men nu när händelseutvecklingen går oerhört fort måste skyddsombud och rektor sätta sig och titta på gjorda riskbedömningar och kolla om något mer behövs. Det är viktigt att tänka på att många förskolor, skolor och fritidshem är stora arbetsplatser där smittspridning mellan vuxna utgör en betydande risk. Alla verksamheter har olika förutsättningar och det går inte att nöja sig med att “vi kan inte uppfylla rekommendationerna”. Lärarförbundet kommer då att agera. Man ska som huvudman och arbetsgivare lösa situationen.

Det är viktigt att undersöka och bedöma riskerna i förskolan, skolan och fritidshem. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar att undersöka, riskbedöma och åtgärda arbetsmiljöproblem. Riskerna ska åtgärdas, de allvarliga först. Allt ska dokumenteras för att senare följas upp. Riskbedömningen ska göras utifrån den ökade smittspridningen och de nya allmänna råden som införs i alltfler regioner.

Frågor när arbetsgivare ska bedöma och åtgärda risker:

 1. Vilka arbetsmoment kan innebära smittrisk?
 2. Hur kan smittämnen orsaka infektion?
 3. Vilka och hur allvarliga är konsekvenserna för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen? Är någon av arbetstagarna i en riskgrupp?
 4. Under hur lång tid riskerar arbetstagare att utsättas för smittämnen i arbetet?
 5. Finns basala hygien-verktyg som exempelvis handsprit och handskar?
 6. Är det verkligen nödvändigt att genomföra möten fysiskt?

Det nya läget och den snabba utvecklingen visar återigen på vikten av tydliga riktlinjer. Därför är det viktigt att sjuka barn är hemma och att sjuka föräldrar absolut inte ska hämta och lämna barn på förskola, skola och fritids. Vi vill också trycka på det orimliga och olämpliga i att ha stora möten - något som kan genomföras på distans. Nu är läget som det är - låt samtliga möten ske digitalt!

I vår nya coronarapport är det tydligt att lärare inte får rätt förutsättningar för att följa FHM:s allmänna råd. Bland annat är det få lärare som får delta i möten digitalt utan måste vara på plats. Vi kräver därför i vår nya coronarapport:

 • Staten måste ta huvudansvaret för förutsättningarna att efterleva rekommendationerna genom att säkerställa att kommunerna har tillräckliga resurser. Huvudmännen ska exempelvis kompenseras för de merkostnader som uppstår till följd av att man arbetar för att minska smittspridningen. Det kan handla om sådant som kostnader för fler lokaler och utökad bemanning.
 • Huvudmän för skolor, förskolor och fritidshem måste i möjligaste mån hyra in extra lokaler för att möjliggöra tillräcklig fysisk distansering i verksamheten. Detta gäller särskilt inom gymnasieskolan och vuxenutbildning där eleverna löper större risk att bidra till smittspridning.
 • Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring distansarbete gäller även för personal i förskolan, skolan och fritidshem. Möten ska därför ske digitalt och arbetsuppgifter som inte behöver genomföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans.
 • Sjuka barn och elever ska inte vara på skolor, förskolor och fritidshem. Folkhälsomyndighetens riktlinjer måste vara tydliga på den punkten, det får inte lämnas utrymme för olika tolkningar.
 • Det behövs tydligare samordning mellan de regionala smittskydden och Folkhälsomyndigheten så att skolorna vet vilka riktlinjer de ska gå efter.

Efter beslutet från Arbetsmiljöverket - skyddsutrustning måste finnas när det behövs!

2020-11-06 Arbetsmiljöverket har slagit fast att förskolepersonal ska kunna skydda sig med skyddsutrustning. Detta efter ett larm från en förskola i Jämtland. Vi tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket sätter ner foten och visar vad som krävs på den aktuella förskolan för att verksamheten ska kunna bedrivas. Uppstår en situation när det behövs skyddsutrustning ska det  självklart finnas att tillgå. Ingen lärare ska behöva utsättas för onödiga risker på jobbet.

Arbetsmiljöverket bekräftar dessutom det som Lärarförbundet hela tiden hävdat om att riskbedömningar på varje arbetsplats måste göras löpande. Arbetsmiljöverket tydliggör också att man måste göra riskbedömningen tillsammans med skyddsombudet. Om och när man bedömer att det behövs skyddsutrustning för specifika situationer måste den införskaffas omgående.

Självklart ska det finnas skyddsutrustning tillgängligt till exempel om barn eller elever uppvisar symptom i förskola, fritidshem eller skola och som kan användas tills dess att barnen blir hämtade. Föräldrar som är sjuka ska inte utsätta förskolans, skolans eller fritidshemmets personal för smitta och det måste genomföras säkra lämningar och hämtningar – annars måste barnet stanna hemma. Arbetsgivarna måste vidta åtgärder nu, lärare och elever kan inte vänta. 

Vi ser att många huvudmän har varit alldeles för lama i sina åtgärder under pandemin. I våra senaste coronarapporter framgår det att varannan lärare anser att de har fått alldeles för dåliga möjligheter att kunna organisera verksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Endast var femte lärare anser att arbetsgivaren har satt in tillräckliga åtgärder för att minska smittspridningen på förskolor, skolor och fritidshem. Det är ett katastrofalt betyg. I våra coronarapporter framgår det också att nästan varannan lärare måste vara på arbetsplatsen för möten. Trots att Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger att man ska undvika möten, något som är ännu tydligare nu när flera regioner fått lokala restriktioner. Folkhälsomyndigheten säger också att alla som kan ska kunna jobba hemifrån. Detta gäller såklart också lärare. Vi kräver att alla arbetsuppgifter som inte behöver göras på plats ska kunna göras hemma. Skolan är en arbetsplats där lärare jobbar. Lärarprofessionen är inget undantag i den här pandemin. 

För kulturskolan eller musiklärare - rekommendationer för körverksamhet

2020-08-13 Idag den 13 augusti utkom Folkhälsomyndigheten med nya riktlinjer för körverksamhet, vilket är relevant för musik- och kulturskollärare. De här riktlinjerna är viktiga att ta med i riskbedömningen. Några generella rekommendationer för dig som är musik- eller kulturskollärare och leder en kör är:

 • Uppmuntra till god handhygien. Tillhandahåll möjlighet till handtvätt. Handsprit kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
 • Se till att deltagarna kan hålla avstånd till varandra. I skolkörer och musikklasser rekommenderas en armlängds avstånd, för övriga 2 meters avstånd mellan varandra.
 • Håll själv avstånd till deltagarna på minst 2 meter.
 • Håll verksamheten utomhus om det går. Om det inte är möjligt kan en ordentligt stor, väl ventilerad lokal användas.
 • Dela med fördel in kören i mindre grupper som sjunger vid olika tidpunkter för att undvika att vara för många samtidigt.
 • Tillhandahåll individuella noter.

Läs de fullständiga rekommendationerna här!

Allt du behöver veta inför sommaren 2021

Ingenting är som vanligt just nu på grund av coronapandemin. Även sommaren 2021 kommer påverkas av pandemin.

Här samlar vi det som är viktigt att tänka på inför sommaren!

Lärarnas situation under corona - nya rapporter!

2020-11-02 Lärarförbundets senaste coronarapporter visar en orimlig situation i förskola, skola och fritidshem. Det här håller inte - nu måste staten och huvudmän ta ansvar och stå upp för svensk lärarkår.

Klicka för att komma till rapporterna!

Backa ditt skyddsombud

Coronapandemin fortsätter. Smittan finns i samhället och på förskola, skola och fritidshem måste vi hålla i de rekommendationer som finns. Det är varje huvudmans ansvar att se till att FHM:s rekommendationer följs och att arbetsmiljön är, trots pandemin, rimlig. För lärare är ingen undantagen yrkesgrupp och skolan är en arbetsplats och rekommendationerna gäller även här.

Mitt i det här finns våra skyddsombud som kämpar för dig och dina kollegor. Skyddsombuden har långtgående möjligheter att agera för din trygghet på arbetsplatsen. Detta sker i första hand med riskbedömningar och samverkan med arbetsgivaren. Detta betyder att det är väldigt viktigt med aktiva medlemmar som flaggar i god tid om eller när man är orolig eller om smittskyddet känns bristfälligt. Man måste prata med sitt skyddsombud och gärna också med arbetsgivaren. Riskbedömningar är inget arbetsgivaren kan välja att göra – det är något arbetsgivaren SKA göra. Arbetsgivaren ska i samverkan med skyddsombudet bedöma riskerna för smitta och arbetsgivaren ska åtgärda detta. Händer inget kan skyddsombudet kräva att åtgärder ska komma på plats, detta görs genom en så kallad 6:6a. Då kan Arbetsmiljöverket bli inkopplat om inte arbetsgivaren vidtar tillräckliga åtgärder. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret även under pandemin och åtgärdar man inte dålig arbetsmiljö kan det bli dyra viten. Finns akut fara för liv och hälsa så kan skyddsombudet lägga ett skyddsstopp.

Vi har samlat, och kommer fortsätta att samla, våra skyddsombud i flera digitala möten för att bland annat prata om hur man kan agera när arbetsgivaren inte lyssnar. Skyddsombudet är den som kan agera på er arbetsplats, på sitt skyddsområde. Och de ska inte stå ensamma i detta utan har hela förbundets stöd. De behöver också ha ditt stöd. Det är vi tillsammans som är Lärarförbundet. Därför vill vi uppmana dig att backa ditt skyddsombud. Det är bara tillsammans vi kan ta oss igenom det här. Och är du frustrerad över att inget händer och vill göra något – då kanske du ska anmäla ditt intresse till att bli skyddsombud. Vi behöver få ännu fler skyddsombud på ännu fler arbetsplatser. Läs mer här om hur du gör.

Håll i och håll ut! Vi ska inte låta arbetsgivaren smita från sitt arbetsmiljöansvar

Lärarförbundet och utbildningsministern diskuterar skolans svåra situation under pandemin

2020-01-25 Lärarförbundet har en kontinuerlig dialog med utbildningspolitiker i riksdag och regering. Idag hade Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand möte med utbildningsminister Anna Ekström om pandemisituationen. På mötet deltog statssekreterare och de andra fackliga organisationerna.

– Situationen på landets förskolor och skolor är extremt ansträngd med orimlig arbetsbelastning och stor oro, både för att utsättas för smitta på jobbet och för vilka konsekvenser pandemin får för eleverna och deras kunskapsutveckling. Att börja prata om hur kunskapsskuld ska tas igen i dagsläget är ett hån mot en redan hårt arbetande lärarkår. Rensa bort alla arbetsuppgifter från lärarna som inte direkt har med elevernas lärande att göra istället, ställ högre krav på arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar och visa förståelse och respekt för lärarnas yrkesansvar och oro. För att hålla undervisningen igång måste lärarna hållas friska, sa Johanna Jaara Åstrand.

På mötet lyfte Johanna Jaara Åstrand upp den höga arbetsbelastningen och att kraven på lärare inte kan vara desamma under pandemin som normalt. Ett krav som Lärarförbundet fört fram återkommande under pandemin. Läs Lärarförbundets skrivelse till utbildningsminister Anna Ekström 26 nov 2020 (pdf)

Trots stor förståelse för den pressade situationen hos ansvariga politiker så har de hittills inte fattat beslut om tillräckliga anpassningar och kravlättnader. Johanna lyfte återigen kravet om att regeringen också måste tydliggöra att lärare bara ska ansvara för en undervisningsform åt gången, det vill säga antingen när- eller distans/fjärrundervisning. Två undervisningsformer ska inte äga rum parallellt.

Johanna Jaara Åstrand lyfte också behovet av att smittskyddsåtgärder verkligen vidtas på varje skola och förskola. Hos 6 av 10 huvudmän har alla högstadieskolor övergått till olika distanslösningar där nästan all eller samtlig undervisning nu sker på distans.

Huvudanledningen till distansåtgärderna är för att undvika trängsel, och därmed smitta, på skolorna. Den trängseln har såklart funnits under hela pandemin och det är ett riktigt underbetyg på huvudmännens ansvarstagande att vidta nödvändiga smittskyddsåtgärder för att förhindra att lärare och skolledare utsätts för smitta på jobbet.

Alldeles för få huvudmän har utökat lokalytor eller vidtagit andra åtgärder som gör att trängsel inte uppstår och att rekommendationer kan efterlevas.

Johanna lyfte därför vikten av att den extra tillsyn som Arbetsmiljöverket ska genomföra omfattar förskole- och skolverksamheterna, vikten av att Folkhälsomyndigheten fortsätter mäta utbrott i skolan och följer utvecklingen av smittan noggrant, att lärare och skolledare skyndsamt får tillgång till vaccination, samt att rektorers arbetsmiljöansvar för elever i distansundervisning behöver klargöras.

Vidare lyfte Johanna upp behovet av att de riktlinjer om övergång till distansundervisning som utfärdas av de regionala smittskydden utifrån smittläget måste vara bindande för samtliga skolor i länet. Det är orimligt att skolhuvudmännen ska kunna överpröva de regionala smittskyddets medicinska bedömningar.

På mötet berättade Johanna även om det arbete som alla viktiga skyddsombud och huvudskyddsombud gör runt om i landet och vilka resultat det leder till, men påpekade också att det är ett tufft arbete som alltför ofta sker med obegripligt motstånd och oförståelse hos huvudmän.

Lärarförbundet kritiskt mot FHMs stopp av skolstatistik

2021-01-26

Folkhälsomyndigheten har stoppat insamlingen av uppgifter om covid-utbrott i skolmiljö. Det innebär att det saknas uppgifter om utbrott i skolan på nationell nivå. Lärarförbundet är kritiskt och förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand har uttalat sig i tidningen Läraren om detta:

– Vi har olika perspektiv och ansvar. Skolan har ingen egen inrapportering av utbrott, vi överlåter det till dem som är experter. Det enda vi kan konstatera är att enligt våra rapporter och analyser så har arbetsgivarna gjort för lite för att vidta nödvändiga åtgärder för att minska smittspridningen och hålla lärarna friska på jobbet. En stor del av stängningarna beror på att det inte finns friska lärare att tillgå, säger hon och fortsätter:

– Det finns arbetsgivare som tar sitt ansvar, som jobbar exemplariskt och vidtar alla åtgärder man kan. Och som tar medarbetarnas oro på allvar. Sen finns motsatsen. Arbetsgivare som agerar helt ansvarslöst och som inte tar oron på allvar och som varnar lärare som inte vill delta i stora personalsammankomster, och som förbjuder lärare att ha munskydd vid behov. Det är oacceptabelt.

– Vi har en väldigt hårt pressad lärarkår som inte bara ska härbärgera sin egen oro utan också elevernas och vårdnadshavares oro. Den ökar när det florerar så många motstridiga uppgifter. Det är klart att vi lärare helst vill ha skolor och förskolor igång. Men vi vill inte utsättas för smitta på jobbet. Men det är faktiskt två olika frågor. Det vi uppmanar alla medlemmar till är att ta kontakt med skyddsombudet och trycka på för att riskbedömningar genomförs. Därför är det viktigt att FOHM fortsätter sina statistikinsamlingar. Det kunskapsunderlaget är jätteviktigt för att kunna vidta rätt åtgärder för att minska smittspridningen men också för att dämpa oro.

Nya kursplanerna i grundskolan skjuts upp pga pandemin

2020-02-04 De nya kursplanerna i grundskolan skjuts upp ett år på grund av pandemin. Det beslutade regeringen idag den 4 februari. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand intervjuades om frågan i Lunchekot i Sveriges Radio. Hon uttryckte besvikelse över att beskedet kommer så sent.

– Vi har legat på regeringen sedan april för att de ska lätta på kraven för svensk lärarkår under pandemin, sa Johanna Jaara Åstrand till Lunchekot.

Hon beskrev också den extremt pressade situationen, där lärare tvingas dubbelarbeta för att kompensera för sjuka kollegor. Hon menade även att det inte är ansvarsfullt att vänta såhär länge innan svensk lärarkår får veta vad som ska gälla.

Lyssna på Johanna Jaara Åstrand i Lunchekot, cirka 17 minuter in i avsnittet: https://sverigesradio.se/avsnitt/1648214

Lärarförbundet arbetar för att minska kraven på lärarna under pandemin och har haft många samtal med nationella politiker och myndigheter under hösten. Det har bland annat resulterat i ett tillskott om en miljard kronor till kommunerna och att Skolverket tagit bort kravet på att genomföra nationella prov och bedömningsstöd.

Lärarförbundet har även krävt att utbildningsutskottet i riksdagen ska ta initiativ till förändringar av kraven på lärarna.

Vi kommer självklart fortsätta arbeta med frågan tills vi ser verkliga förändringar i lärarnas vardag.

Lärarförbundets krav på Folkhälsomyndigheten: "Samhällsviktiga yrken måste prioriteras"

21-02-05 Samhällsviktiga yrken måste prioriteras när vaccineringen mot Covid-19 fortskrider, inte minst för att skolorna ska kunna fortsätta vara öppna. Det kravet lyfte Lärarförbundet vid ett möte med Folkhälsomyndigheten fredagen 5 februari 2021.

På torsdagen presenterades en ny prioriteringsordning för vaccineringen där samhällsviktiga yrken lyser med sin frånvaro.

Lärarförbundets uppfattning är att yrkesgrupper som har en samhällsbärande roll, och som dessutom dagligen måste träffa andra människor, ska prioriteras innan vaccinet blir tillgängligt för alla.

– Självklart ska riskgrupperna få sina doser först, men efter dem och vård- och omsorgspersonalen, måste andra med samhällsviktiga yrken erbjudas vaccin. Det gäller inte minst lärarna som ser till att utbildningen fungerar trots pandemin och som tar hand om andras barn när de är på jobbet, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

På fredagen 5 februari lyfte Lärarförbundet kravet vid ett möte med Folkhälsomyndigheten. Förbundet ställer också krav på fortsatt uppföljning och redovisning av Covid 19-utbrott i skolmiljö.

Så sent som i veckan kom rapporter om hög smittspridning på låg- och mellanstadieskolor på flera håll i landet.

– Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i skolmiljö är inte lätt och vi ser hur belastningen och oron växer i lärarkåren. Därför uppmanar vi myndigheten att tänka om och sätta de samhällsviktiga yrkena på prioriteringslistan. För lärarna som kämpar otroligt hårt i en utsatt situation skulle det vara en viktig signal, säger Johanna Jaara Åstrand.

Ambulerande lärares situation måste riskbedömas!

2021-02-19 Coronaläget påverkar ambulerande lärares situation. Exempelvis speciallärare, specialpedagoger, kulturskolans lärare och modersmålslärare jobbar ofta ambulerande, det vill säga att de åker från skola till skola för att hålla i sin undervisning. Något de fortsatt göra under coronapandemin vilket givetvis har en stor risk kopplat till sig. Det är viktigt att man som ambulerande lärare pratar med sitt skyddsombud och sin arbetsgivare. Det faktum att man reser runt och potentiellt exponeras för viruset måste riskbedömas:

 • riskbedöm detta på gruppnivå och ta fram åtgärder för att minska riskerna
 • riskbedöm på individnivå
 • kan risken åtgärdas på arbetsplatsen?
 • finns det arbetsuppgifter som går att göra hemifrån?
 • gör fortlöpande uppföljningar
 • Kan de grundläggande råden för att förhindra smittspridning följas?
 • Vilka arbetsmoment kan innebära en smittrisk?
 • Finns det arbetsmoment där arbetstagare inte kan hålla avstånd?
 • Finns det arbetsmoment där personlig skyddsutrustning ska användas?
 • Hur särskilda hygienåtgärder sköts?
 • Finns det personal i riskgrupp?
 • Finns det elever i riskgrupp?
 • Arbetstagares oro för att smittas
 • Hur löser vi personalfrånvaro?
 • Hur klarar vi den ökade arbetsbelastningen?

Prioritering av arbetsuppgifter och en plan om vad som ska göras om en elev/ett barn eller personal uppvisar symptom på covid-19.

Om inget händer kan skyddsombudet agera med stöd av Arbetsmiljölagen. Det är viktigt att kontakta skyddsombudet! 

Vi kräver konsekvens i munskyddsfrågan

Allt fler regioner inför nu skärpta rekommendationer om munskydd där det är svårt att hålla avstånd, till exempel på arbetsplatser. Men i till exempel Stockholm gäller rekommendationerna inte i skolmiljö.

– Det håller inte att fortsätta undanta skolorna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Stockholm, Västra Götaland, Gävleborg, Sörmland och Västerbotten är de regioner som hittills infört skärpta rekommendationer om munskydd i inomhusmiljö och i kollektivtrafiken. I Stockholm gäller rekommendationerna inte i skolmiljö och i Sörmland gäller de inte i förskolor eller i klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola.

Detta trots att arbetsplatser i allmänhet pekas ut som en miljö där smittrisk råder.

– De som fattar de här besluten verkar glömma att skolan är en arbetsplats för hundratusentals lärare och att även lärare går hem till sina familjer när arbetsdagen är slut. Många lärare reagerar och känner otrygghet inför inkonsekvensen i besluten. Man tycks se på skolan som en bubbla där smittrisken inte existerar, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Samtidigt som rekommendationerna om munskydd införs fattar flera regioner beslut om olika distanslösningar för skolorna efter sportloven. Det är positivt att några av dessa besked ges med viss framförhållning – men att fortsätta undanta skolorna från allmänna smittskyddsåtgärder är ohållbart.

– Lärare är inte immuna mot covid-19. Vaccin är en bristvara och vi har hittills inte fått några signaler om att samhällsviktiga yrken kommer att prioriteras i vaccineringen. Utan friska lärare – ingen undervisning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Riskgruppsersättning förlängs - igen!

2021-03-09 I dag den 9 mars berättar regeringen att riskgruppsersättningen kommer att förlängas tills dess att vaccineringarna av riskgrupperna är färdiga. Hur förlängningen kommer att se ut och hur avvecklingen kommer fungera i praktiken kommer dock regeringen att återkomma till, detta rapporterar Sveriges Radio.

Lärarförbundet välkomnar detta!

Risk för lägre ferie- eller semesterlön om du varit borta från jobbet med ”riskgruppsersättning”

Har du haft lång frånvaro från arbetet under pandemin för att du eller en närstående tillhör en riskgrupp? Då bör du snarast kontakta din arbetsgivare för att få veta vilken inkomst du får under sommaren. Du riskerar nämligen att få en lägre ferie- eller semesterlön än vanligt.

Om du haft ersättning från Försäkringskassan (viss förebyggande sjukpenning i särskilt syfte, eller viss smittbärarpenning) och är kommunalt anställd, gäller samma regler som under sjukskrivning. Det vill säga: du tjänar in ferielön eller semester under maximalt sex månaders frånvaro.

Arbetsgivarna inom fristående verksamhet har inte gått med på motsvarande, vilket innebär att även kortare frånvaro kan försämra sommarens lön.

Arbete under sommaren

Om situationen med covid-19 har förbättras tillräckligt mycket till sommaren kan du överväga att arbeta då, för att få bättre ekonomi.

Om du är ferieanställd och vill arbeta under sommaren måste du och din arbetsgivare vara överens om det. Det blir då en anställning med timlön, utöver din ordinarie anställning. Timlön betalas vanligtvis ut en månad i efterskott, så det kan vara klokt att prata om förskottsutbetalning.

Om du är semesteranställd kan du vanligtvis inte tvingas att ta obetald ledighet, såvida du inte jobbar hos en mindre arbetsgivare som stänger verksamheten under vissa veckor. Med andra ord kan du då arbeta under sommaren.

Resonera med din chef, och prata med oss på Lärarförbundet Kontakt om du är medlem och behöver stöd.